Toate licentele

 • Turismul in Bucovina

  INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară, conferă plaiurilor bucovinene o funcție prioritar turistică, putându-se practica toate formele de turism, în orice anotimp. Bucovina iese încet încet din izolare, de Paste și de Craciun. În 2014, Bucovina a fost vizitată de aproximativ 250.000 de turiști, dintre care 75% au fost români. În perioada celor două mari sărbători, gradul de ocupare a...

 • Notiuni privind transportul

  INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au dezvoltat odată cu societatea şi civilizaţia umană. Transportul în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi mai mult sau mai puţin amenajate în acest scop, a precedat apariţia şi adâncirea diviziunii sociale a muncii. Chiar în condiţiile economiei naturale astfel de deplasări se dovedeau absolut obligatorii,...

 • Cultura organizationala - factor al succesului, studiu de caz la Procter Gamble

  INTRODUCERE Teoriile organizaționale și manageriale au debutat în mare parte o dată cu descoperirea importanței oamenilor și a climatului socio-uman pentru funcționarea eficientă a unei organizații. Este însă necesar să facem distincție între cele două universuri ale organizației. Pe de o parte, mașinile și tehnologia, fluxurile productive și piața de desfacere, productivitatea și competitivitatea produselor iar pe de altă parte universul reprezentat de oameni individuali și de relațiile...

 • Aspecte juridice privind mostenirea testamentara

  INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu a rânduit prin acte de ultimă manifestare a voinţei împărţeala moştenirii sau când a făcut-o contra legii. Atunci când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devoluţiunii legale a moştenirii, moştenire ab intestat. Constituţia României prevede expres în art. 42 că „Dreptul la moştenire este...

 • Proiectarea unei sectii de obtinere a branzei crema

  1. Tema proiectului PROIECTAREA UNEI SECŢII DE OBŢINERE A BRÂNZEI CREMĂ, CU O CAPACITATE DE 5000 KG/ZI PRODUS FINIT 1. MEMORIU TEHNIC Brânzeturile sunt produse lactate foarte importante în alimentația omului. Ele conțin o serie de substanțe cu valoare nutritivă ridicată, de care organismul uman are nevoie (substanțe proteice, grăsime, săruri minerale etc). Brânzeturile sunt considerate unele dintre primele produse alimentare conservate care se pot consuma nu doar în condiții casnice ci și...

 • Nectar de piersici

  MEMORIU TEHNIC Tema lucării are drept scop proiectarea unei instalatii de fabricare a nectarului de piersici cu o capacitate de 100 L/sarjă. Pentru realizarea temei alese s-a ținut cont de datele domeniului studiat, date întâlnite și extrase din literatura de specialitate. Lucrarea este structurată pe mai multe părți, fiecare parte având o importanță deosebită în obținerea produsului finit- nectarul de piersici. Capitolele urmărite pentru realizarea temei sunt: 1. Tehnologia fabricației...

 • Studiul privind analiza si simularea automobilelor hibride

  Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În plus apar reziduuri, care prin acumulare nu mai pot fi asimilate sau reintegrate în natură provocând alterarea mediului şi apariţia unor dezechilibre în biosferă. În secolul 20, societatea umană a traversat o perioadă de continuă dezvoltare, iar folosirea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiei în scopul dezvoltării industriale s-a făcut...

 • Istoria dacilor din Dobrogea

  Introducere Lucrarea de faţă este consacrată evoluţiei culturale din spaţiul dobrogean anterior înfiinţării provinciei Moesia, deci a instalării efective a Imperiului Roman pe linia Dunării, moment din care geţii nu mai sunt prezenţi în izvoarele literare, dar se manifestă prin cultura lor materială caracteristică. Facem o precizarea necesară, anume că formele de manifestarea ale culturii getice din Dobrogea nu se deosebesc de acelea ale geţilor din Câmpia Munteniei sau din Moldova, deci...

 • Studiu contabilitatatii imobilizarilor in cadrul SC Sonia SRL

  Cap. 1.Prezentarea firmei 1.1.Scurt istoric Societatea este o firma care produce si comercializeaza tamplarie din PVC si aluminiu care a luat fiinta in anul 2007 in urma HG din 31.08.2007 fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J15/127/2007 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO 21021847. SC SONIA SRL are sediul social in TARGOVISTE : STR. RADUNICII, NR. 3 avand un capital subscris si varsat este de...

 • Elaborarea strategiei de piata la SC Interfloor System SRL

  Introducere Conţinutul lucrării îl constituie prezentarea necesităţii şi a importanţei utilizării strategiei de piaţă în cadrul activităţii de marketing practicate de o întreprindere cu scopul de a realiza o cât mai bună abordare a pieţei şi a clienţilor, acest lucru generând în final realizarea principalului obiectiv. Tema abordată în această lucrare este de o importanţă deosibită, deoarece odată cu evoluţia marketingului au evoluat şi politicile şi strategiile de marketing folosite de...

 • Analiza gestiunii resurselor umane la SC Uzinele Textile Timisoara SA

  INTRODUCERE În pofida faptului că progresul tehnic a redus tot mai substanţial prezenţa omului în unele procese de producţie, pe nici o treaptă de evoluţie a umanităţii nu s-a remarcat vreun proces care se poate dispensa de contribuţia omului. Dimpotrivă, această implicare devine tot mai substanţială întrucât omul concepe şi realizează aparatul productiv necesar satisfacerii nevoilor sale tot mai diverse. În literatura economică este unanim acceptată ideea că dintre resursele economice,...

 • Planificarea familiala

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Republica Moldova este o ţară cu o economie de piaţă în tranziţie, unde multe grupuri de cetăţeni se confruntă cu diverse tipuri de probleme. Familiile tinere reprezintă una dintre categoriile cele mai influenţate şi sensibile la efectele economiei în tranziţie, care a generat un grad sporit de vulnerabilitate socială a lor, îndeosebi în domeniul planificării corecte a sarcinii dorite și a numărului de copii pe care o familie îi poate crește și-i...

 • Monografie BRD

  Capitolul 1 Prezentarea firmei 1.1. Date generale Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată şi modificată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990, cu un capital la înfiinţare de 1.742.253.350 lei şi un număr de 348.450.670 de acţiuni. BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni şi funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr....

 • Proiectare didactica

  Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și operații deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a pașilor ce vor fi parcurși în realizarea instrucției și educației și a relațiilor dintre aceștia la nivel macro (respectiv la nivelul general al procesului de învățământ) și micro (la nivelul specific/ intermediar – al unităților de învățare/ capitolelor/ temelor și operațional – al...

 • Ulei din samburi de struguri

  TEMA PROIECTULUI Proiectarea unei secţii de valorificare a sâmburilor de struguri rezultaţi de la centrele vitivinicole sub formă de “Ulei rafinat din sâmburii de struguri”. Elemente iniţiale de proiectare: Capacitatea de procesare a secţiei este de 50 tone tescovină nefermentată pe zi. Secţia lucreaza în 2 schimburi, fiecare cu durata efectivă de 6 ore. Procesarea sâmburilor se va face prin dublă presare la rece şi la cald, după un proces tehnologic care cuprinde următoarele operaţii:...

Pagina 1 din 280