Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Serviciile de utilitate publica in cadrul comunei Aricesti Rahtivani

  INTRODUCERE Orice administrație publică locală are ca scop principal creșterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetățenilor în slujba cărora activează. Fiecare individ care compune o comunitate locală are un anumit nivel de expectanță, are o serie de dorințe care se regăsesc în dorința de a avea un nivel de trai cât mai ridicat, apropiat de gradul de confort și civilizație al statelor dezvoltate. Dorința de a trăi din ce în ce mai bine de a-și satisface cerințele minime , cele...

 • Integritatea ca valoare etica

  Integritatea este practica de a fi cinstit și de a arăta o aderență consecventă și fără compromisuri la principii și valori etice și morale puternice. În etică, integritatea este considerată drept onestitatea și veridicitatea sau exactitatea acțiunilor cuiva. Integritatea poate fi în opoziție cu ipocrizia, în sensul că judecarea cu standardele de integritate implică considerarea coerenței interne ca o virtute și sugerează că părțile care dețin în sine valori aparent conflictuale ar trebui...

 • Bugetul asigurarilor sociale de stat

  Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii. Sistemul de pensii din România a suferit numeroase reforme, care vizează îmbunătățirea durabilității sistemului confruntat cu schimbări structurale de natură demografică, în sensul unei ponderi sporite a populației în vârstă. Sistemul modificat are trei componente: Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III Pilonul I al sistemului de pensii este sistemul public de pensii, care este obligatoriu,...

 • Studiu privind datoria publica in perioada 2009-2018 in Romania

  Datoria publică Datoria publică reprezintă totalitatea obligațiilor financiare interne și externe alestatului, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau de autoritățile administrației publice locale de la diverși creditori , persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente în România.Obligațiile reprezintă angajamentele care decurg din contractarea împrumuturilor, și anume: rambursarea împrumutului,...

 • Reconstruirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in lumina legii 18-1991

  1. Introducere România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este republica. Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile...

 • Inventarierea patrimoniului

  1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte autorități publice, instituții publice autonome și instituțiile publice subordonate, au obligația să întocmcesc situații financiare trimestriale și anuale, care, conform normelor naționala se compun din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la...

 • Organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice

  1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper, concepția potrivit căreia funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuții în realizarea competenței unei autorități publice, ce consta în ansamblul drepturilor și obligațiilor ce formează conținutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă și organul care a investit-o. Potrivit Legea nr. 188 din...

 • Consiliul European

  1. Scurt istoric al Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată pentru a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, pentru a asigura o pace durabilă. Cele șase țări fondatoare sunt Franța, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia. Anii 1960...

 • Competenta organelor fiscale

  1. Introducere Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedura ficală distinge organele fiscale ca organul fiscal central, organul fiscal local, precum și alte instituții publice care administrează creanțe fiscale. În sensul legii organul fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală adică A.N.A.F., prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate A.N.A.F., iar organul fiscal local sunt structurile de...

 • Bilant contabil

  1. Sistemul bugetar Sfera de activitate care formează, sistemul bugetar din țara noastră cuprinde: învățământul, sănătatea, cultura, apărarea țării, justiția, autoritatea publică, protecția mediului înconjurător, asistența și protecția socială, activități de interes strategic, transporturi și telecomunicații, cercetarea științifică, iar această listă ar putea continua. O primă modalitate de definire a instituțiilor publice o prezintă Legea privind finanțele publice nr. 500/2002,...

 • Administratia publica locala - reglementari privind infinantarea unui club sportiv municipal

  1. Administrația publică locală Regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale reglementează Legea 215 din 2001, republicată și modificată prin multe ordonațe. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu . Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei...

 • Consiliul fiscal si rolul sau in promovarea politicilor fiscal-bugetare

  I. Consiliul fiscal - accepțiuni și caracteristici Consiliile fiscale reprezintă instituții fiscale independente care au drept scop pregătirea previziunilor macroeconomice pentru întocmirea bugetului public, monitorizarea performanțelor fiscal precum și emiterea de avize privind zona fiscală și bugetară (Comisia Europeană, 2017). Chiar dacă aceste instituții nu sunt autorități decizionale, opiniile oferite și dovezile furnizate le conferă un rol foarte important în dezvoltarea politicilor...

 • Strategii de marketing si utilitatea lor in organizatia publica

  Capitolul I. Intoducere- aspecte teoretice în domeniul Marketingului Marketingul public reprezintă funcția organizațională și un process de furnizare, creare și comunicare a unor servicii publice pentru anumiți clienți și are rolul de a coordona realția cu aceștia în scopul de a satisfice nevoile organizației și a publicului. Marketingul s-a concretizat în mai multe planuri, precum: - pe funcții de deservire; - pe oferirea de produse și servicii; - pe instituții/organizații,agenții; -...

 • Studiu privind gradul de motivatie si satisfactie al angajatilor din cadrul companiei de transport Metrorex SA

  Introducere În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste aspecte cu foarte multa aten.ie. De obicei, angaja.ii bine pregati.i migreaza destul de rapid cu scopul de a gasi un loc de munca ce le va asigura mai mult decât un simplu salariu lunar. Împreuna cu salariul, ace.tia î.i doresc ca organiza.ia în care lucreaza sa de.ina îndeajun.i factori motivatori pentru a le declan.a starea de satisfac.ie. Cei ce...

 • Proiect de interventie sociala

  I. Prezentarea comunității locale Municipiul București este cel mai aglomerat oraș al României, cu o populației de 2.121.794 locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Totodată, acesta reprezintă cel mai important centru industrial, cultural, istoric și comercial al țării. Într-o societate urbană, populația se poate bucura de mai multe avantaje care sunt oferite de către stat și chiar de societatea în ansamblu. Asftel, orașul București centrează o multitudine...

Pagina 7 din 29