Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Dezvoltare si planificare urbana

  1. REPERE GEOGRAFICE GENERALE Încadrare administrativă Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9, 6 km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriţei, şi o îngustare spre sud, ″poarta Şiretului″, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei şi culmile subcarpatice...

 • Politici publice

  Introducere Politica sociala a Uniunii Europene este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţioneaza in acele sectoare de activitate ce afecteaza sau genereaza gradul de bunastare individuala şi sociala. Permanenta preocupare a comunitaţii europene pentru aspectele de politica sociala - inceputa cu Tratatul de Roma (1957)- a dus, in timp, la crearea unui „model social european”. Unul din momentele cele mai importante...

 • Audit

  1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Elementele fundamentale care definesc auditul: - examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv profesională ; - obiectul examinarii - orice tip de informatie din orice domeniu ; - scopul este acela de a...

 • Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica

  Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele mai vechi şi mai insemnate aşezări ale statului, fiind amintit pentru prima oară într-un privilegiu negustoresc elaborat în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Iaşul a fost resedinta Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două resedinte ale Principatelor Unite in anii 1859 şi 1862 şi capitala României în perioada 1916-1918....

 • Posibiltati de implicare a primariei in actionariatul societatilor sportive

  Primăria susține continuu și influențează dezvoltarea sportului de performanță alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, primăria poate avea calitatea de membru în asociații sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finanțând din bugetul local prin contribuții financiare cu titlu de...

 • Administratia publica locala - Reglementari privind functionarea serviciului-cultura-sport si turism

  Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Regulament de organizare şi funcţionare reglementează: a) atribuţiile compartimentelor din aparatul de specialitate; b) relaţiile funcţionale...

 • Democratia

  Democraţia Organizarea şi conducerea societăţii, metodele şi metodologiile guvernării cunosc anumite perfecţionări. Democraţia este unul dintre cele mai remarcabile elemente ale politicului în lumea contemporană. De fapt democraţia presupune conducerea poporului pe sine însuşi, fapt ce dovedeşte că nu toţi pot fi la guvernare. În acest context vorbim despre guvernaţi şi guvernanţi. Conform Dicţionarului sociologic, democraţia reprezintă o modalitate de conducere a uni sistem social...

 • Rolul Comisiei Europene in stabilizarea guvernantei Uniunii in conditiile actuale

  Conform lui A. Pagedon prima utilizare a termenului de guvernanţă în sensul actual,aparţine Băncii Mondiale, care într-un raport din 1989, privind dezvoltarea economică în ţările africane, scria despre o „criză a guvernanţei”, privită ca manieră de a exercita în sens pozitiv actul guvernării de către statele constituite în ţările post-coloniale, împreună cu organismele economico-financiare internaţionale şi cu alţi agenţi economici, lăsând să se înţeleagă faptul că este necesară o nouă...

 • Analiza activitatii Curtii Constitutionale si a efectelor acesteia in Romania

  Adoptarea Constituţiei României din anul 1991 a marcat deschiderea către valorile statului de drept şi „reconectarea” la tradiţiile constituţionalismului european1. În decurs de aproape un sfert de secol, legea fundamentală, revizuită în anul 2003, şi-a dovedit durabilitatea, dar şi o anume flexibilitate, în sensul posibilităţii de adaptare la schimbările politico-sociale inerente. Această adaptare s-a realizat, în bună măsură, prin intermediul Curţii Constituţionale, constituită potrivit...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Gura Humorului

  Oraşul Gura Humorului îşi trage numele de la aşezarea sa la gura de vărsare a pârâului Humor în râul Moldova. Declarată oraş începând cu anul 1904, fapt ce i-a înlesnit dezvoltarea, localitatea este atestată în documentele scrise medievale emise de cancelaria Moldovei, încă de la începutul secolului XV (1415), când vornicul Oană a întemeiat vechea mănăstire a Humorului, la o distanţă de 6 km de actualul oraş La 10 septembrie 1782, în Gura Humorului este mutat comandamentul militar austriac,...

 • Montesquieu - Separatia puterilor in stat si spiritul legilor

  Problema puterilor în stat a existat încă din lumea antică deşi ea nu putea fi pusă încă în legătura cu principiul separării puterilor. Spre exemplu Aristotel în Politica constată existenţa în stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate precum Adunarea generală, Corpul magistraţilor şi Corpul judecătoresc. Potrivit acestuia în orice stat sunt trei părţi. Aceste trei părţi odată bine organizate, statul întreg este bine organizat. Ideea a fost prezentă şi în timpul evului mediu,...

 • Coproprietatea

  Deși, ca principiu, un bun sau o universalitate de bunuri aparține unei singure persoane sub forma dreptului de proprietate sau a altui drept real, acestea pot aparține, în aceeași formă, și mai multor persoane, și în această situație vorbim despre un drept comun. Proprietatea comună poate fi definită, așadar, ca fiind acea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizează prin aceea că dreptul asupra bunului sau bunurilor aparține concomitent mai multor persoane, mai multor...

 • Construire centru de servicii educationale Vreau sansa mea

  1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina dacă este oportună finanțarea unui anumit proiect și dacă este necesar implicarea fondurilor structurale în realizarea acestuia. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a...

 • Schimbarea numelui pe cale administrativa

  1. DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a numai unuia dintre ele, la cererea celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. Cât privește partea finală a definiției de mai sus, subliniem că, în actuala reglementare, nu este exclusă posibilitatea ca schimbarea numelui de familie sau a prenumelui să fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească,...

 • Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public

  În prezent, economiile țărilor se confruntă cu dificultăți de cele mai multe ori mai puțin anticipate, ca urmare a schimbărilor și efectelor acestora din mediul natural, tehnologic, cultural, social, informațional și, mai ales, economic. De aceea, sectorul public se afla într-o situație dificilă în raport cu așteptările populației din partea instituțiilor și factorilor responsabili. Uneori, este necesară redefinirea strategică atât la nivel microeconomic, context in care se ridică problema...

Pagina 9 din 11