Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Rolul inspectiei fiscale in depistarea si combaterea evaziunii fiscale

  INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi elementul de consimţire la impozit din partea contribuabilului. Numai armonizând aceste două laturi atât în perioada premergătoare instituirii sau măririi unui impozit, cât mai ales în faza de percepere şi gestionare a impozitului se vor crea garanţii pentru un randament ridicat şi de durată al fiscalităţii şi pentru limitarea evaziunii fiscale....

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Ropharma SA

  1. Prezentare generală a companiei La data de 07.03.1991 se inregistreaza la Oficiul Registrul Comertului Iasi, sub nr. J22/335/1991 avand denumirea de S.C. Iassyfarm S.A., cu sediul in Iasi, str. Smardan, nr. 19, avand ca unic proprietar Statul Roman. In baza Hotararii de Guvern nr. 55/1998, statul, prin entitatea sa FPS, vinde pachetul majoritar de actiuni prin licitatie publica. Urmand sa castige ADD Pharmaceuticals Ltd. din Cipru, care devine actionarul majoritar al societatii, cu un...

 • Codul deontologic al profesionistului contabil

  Introducere Cunoaşterea eticii ajută profesionistul contabil în depăşirea dilemelor etice, pentru ca acesta să facă alegerile potrivite, chiar dacă de aceaste alegeri nu va beneficia compania, ci va beneficia publicul care se bazează pe profesionistul contabil şi auditor. Responsabilitatea profesionistului contabil nu se limitează exclusiv la satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Acţionand în interesul public, un profesionist contabil trebuie să respecte Cod...

 • Avantajele leasingului fata de alte surse de finantare pentru IMM-uri

  Rezumat: În prezent, în scopul de a asigura dezvoltarea întreprinderilor, este necesară atragerea unor resurse financiare suplimentare eficiente, adică la un cost minim și într-un timp cat mai scurt. Leasing-ul reprezintă, în general, un instrument financiar pe termen mediu utilizat pentru achiziţionarea de active noi sau second-hand, cunoscut şi sub numele de finanţare pe bază de active, deoarece dreptul de proprietate asupra activului conferă o garanţie suficientă pentru accesarea...

 • Contabilitate

  TEMA I. Exemplificarea privind raportul dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială sau de gestiune şi utilitatea informaţiei tip cost în luarea deciziilor 1. Evidenţierea determinării costurilor şi rezultatului, precum şi a raportului dintre profit şi vânzări atât în contabilitatea financiară, cât şi în contabilitatea de gestiune A. ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ Tabel nr.I.1. Determinarea costurilor şi rezultatelor Nr.crt. Elemente de calcul Mod de calcul Valori în...

 • Fiscalitate - impozitele si taxele locale

  Introducere În cadrul oricărei economii naţionale există o serie de participanţi, între care se stabilesc relaţii multiple şi complexe, grupaţi după diferite criterii de clasificare, cum ar fi în: familii, entităţi economice private sau de stat, bănci, instituţii publice, etc. Alături de mediul creat prin aceste relaţii, la nivel individual sau colectiv, în vederea realizării unui climat care să asigure echilibrul şi performanţa activităţii umane, sunt necesare anumite bunuri şi servicii cu...

 • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

  C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL cu sediul social in str. Marasti nr 1,DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI a fost infiintata in conformitate cu prevederile leg.31/1990 si inregistrata la Registrul Comertului J07/43/2005. Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL este societate cu capital integral privat.Durata de activitate este nelimitata. Reglementarile...

 • Aspecte privind organizarea contabilitatii la SC Mobexpert SRL

  INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a furniza informaţii, preponderent de natră financiară, referitoare la entităţi economice, care urmează a fi utilizate în luarea deciziilor economice. Această practică are o istorie multiseculară, izvorâtă din nevoia omului de a-şi construi mediul economic. Ea a devenit astăzi apanajul unor specialişti care activează în organismele profesionale naţionale...

 • Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate

  Partea I 1. Documentele contabile de sintezã permit: a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei c. evaluarea activelor d. crearea unei noi culturi contabile e. prezentarea, numai, a situa.iei capitalului propriu. 2. Dacã o entitate depã.e.te douã dintre cele trei criterii de mãrime stabilite, aceasta întocme.te: a. situa.ii financiare simplificate b. situa.ii financiare prescurtate c. situa.ii financiare anuale cu trei componente d. situa.ii...

 • Organizarea functiei de audit intern la alte entitati

  Introducere “Apariția statului a constituit începutul avântului activității de control; în evoluția sa istorică, contro-lul și-a îmbunătățit panoplia de metode, tehnici, scopuri, sfere de activitate la care se aplică, obiective etc.El s-a impus ca o activitate umană cerută de celelalte activități umane și niciodată nu i-a scăzut rolul și importanța. Perfecționarea și aprofundarea lui au avut urmări benefice în folosul celor care l-au folosit. Acest lucru l-a făcut indispensabil și l-a impus...

 • Circuitul financiar

  Deciziilor financiare în interacţiune cu aşteptările diferiţilor agenţi din economie au în vedere rentabilitatea şi riscul. Aceste două noţiuni constituie aspectele de bază ale logicii deciziilor financiare. DESCRIEREA CIRCUITULUI FINANCIAR Schema reprezentativă a circuitului financiar Deciziile financiare care caracterizează domeniul finanţelor întreprinderii pot fi reprezentate sub forma unui circuit financiar. Circuitul financiar Fluxurile de lichidităţi Circuitul permite să se pună...

 • Auditul si certificarea in ingineria securitatii in industrie la depozitul Universitatii Transilvania din Brasov

  1. CADRUL CONCEPTUAL AL AUDITĂRII SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 1.1. Noţiunea de audit al securităţii şi sănătăţii în muncă În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă auditul este definit ca fiind un “proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de conformitate al aprecierilor, cu criterii prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către cei interesaţi”. Auditul securităţii ...

 • Evaluare Subiecte CECCAR

  1. Explicați necesitatea evaluării economice și financiare a unei întreprinderi Scopul evaluării este acela de a determina valoarea, la un moment dat, a unei afaceri de către experții evaluatori prin aplicarea unor metode consacrate. Evaluarea economică și financiară a unei întreprinderi este necesară în viața unei întreprinderi atunci când: 1) se schimbă nr. și componența asociaților; 2) au loc operațiuni de modificare a volumului/structurii cap. soc.; 3) au loc operațiuni cu scop...

 • Audit - Subiecte CECCAR rezolvate

  1. Definiție audit în general și elementele fundamentale ale acestuia În general, prin audit se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportare la un criteriu de calitate. Elementele principale care definesc auditul:  examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;  obiectul examinarii il poate constitui orice informative (din orice domeniu);  scopul examinăriiunei informaţii...

 • Aplicatii CECCAR III rezolvate

  Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o întreprindere din domeniul consultanţei financiar-contabile care prezintă următoarea situaţie financiară la 31.12.2015: imobilizări brute 6.500 lei, amortizări 2.500, stocuri 2.000 lei, creanțe 40.000 lei, disponibilităţi bănești 600 lei, capitaluri proprii 39.000 lei, datorii mai mari de un an 5.000 lei, datorii de exploatare 1.600 lei, datorii bancare pe...

Pagina 5 din 401