Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Auditul de calitate in cadrul expertizelor contabile judiciare

  1. Introducere Una dintre activitățile de bază ale experților contabili, desfășurată pe parcursul a peste 94 de ani de existență a profesiei contabile din România, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege, ca, de exemplu: expertize amiabile (la cerere), expertize contabile judiciare în cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, de management,...

 • Divizarea prin absorbtie a societatilor comerciale

  1. Divizarea societăților comerciale Divizarea societăților comerciale, la fel ca şi fuziunea acestora, reprezintă un procedeu tehnico-juridic prin care se realizează restructurarea societăților comerciale, în scopul adaptării lor la exigențele activității comerciale. În legislația noastră, Legea nr. 31/1990 privind societățile reglementează cuprinzător divizarea societăților comerciale. Dispozițiile legii au în vedere divizarea societăților pe acțiuni, dar sunt aplicabile şi operațiunilor...

 • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

  1. Introducere Economia națională, prin impozite, taxe și contribuții, are ca obiectiv asigurarea finanțării sectorului public prin multiple prelevări, constituind mobilul intervenției în economie a autorității publice în vederea corectării fluctuațiilor ciclurilor economice caracteristice economiei de piață. Scopul prelevărilor fiscale este îndeplinirea funcțiilor statului, dar și satisfacerea nevoilor publice sau colective prin intermediul impozitelor și taxelor percepute de bugetul...

 • Rolul economistului contabil in protejarea averilor informationale ale firmelor

  Introducere Informația este utilizată zilnic de oameni și organizații, într-un ritm ce crește sub aspectul frecvenței de accesare. În orice domeniu, sistemele informaționale sunt folosite sub diferite forme: comerț și tranzacții electronice, consultanță și reclame, suport al deciziilor manageriale și al comunicării, toate acestea interrelaționate într-un set de componente ce colectează, manipulează, stochează și diseminează informații prin feed backul sistemului. Deși mediul afacerilor...

 • Fuziunea prin absorbtie

  CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Fuziunea poate fi definită ca: operaţiunea prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale , în sensul că două sau mai multe entităţi economice decid transmiterea elementelor de activ şi de pasiv la una dintre ele, sau înfiinţarea unei noi societăţi comerciale în scopul desfăşurării comune a activităţii lor. Operaţiunea de fuziune se hotărăşte de fiecare societate, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului...

 • Analiza economico-financiara a SC Bucovina SA si Albalact SA

  Societatea 1: SC Bucovina SA Sediul social: Comuna Şcheia, judeţul Suceava, str. Humorului, nr.62 Numărul şi data înregistrării la O.R.C : J33/12/1991 Cod unic de înregistrare: RO717030 Capital social subscris şi vărsat: 967.138 lei Cod CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Data start tranzactionare: 11.12.1996 Societatea comercială Bucovina SA este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1991, scopul principal al societăţii fiind asigurarea materiei prime,...

 • Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL

  CAP. I CARACTERIZAREA GENERALĂ A SC FORESTCOV SRL 1.1. Diagnoza juridică Societatea este o persoană juridică romană,constituită în formă de societate cu răspundere limitata. Societatea îsi desfașoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. Societatea este titulară de drepturi și obligaţii și răspunde fată de terţi cu întregul patrimoniu; asociaţii raspund numai în limita aportului la capitalul social. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale...

 • Activitatea de audit bancar la UniCredit Tiriac Bank SA

  Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective ale auditului intern: a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii...

 • Societatile comerciale

  I. Introducere 1.1 Noțiunea de societate comercială Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia societatea comercială este organizaţia comercială cu capital social constituit din participaţiuni ale fondatorilor. Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitatea juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor...

 • Politici contabile privind fluxurile de trezorerie

  1.Definirea conceptului de trezorerie Desi IASC nu defineşte conceptul de trezorerie, din prevederile normei IAS 7 reiese că trezoreria desemnează ansamblul numerarului şi ale echivalentelor de numerar. Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii....

 • Sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati de turism

  1. Prezentare proiect Elaborarea modelului conceptual al datelor (MCD) pentru un sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati de turism. Aceasta societate administreaza o intreaga statiune, dispunde de mai multe locatii si servicii care pot fi oferite clientilor. In baza de date se vor gasi doar clientii activi, care au camere rezervate si cei se ocupa camere in statiune. Clientii pot rezerva camere telefonic, iar in baza de date se vor retine datele clientului, datele...

 • Raportul de audit financiar

  Conform Standardului de audi numărul 700 în care se stabileşte principiile fundamentale modalităţile de aplicate precum şi procedurile lor de punere în aplicarea cu privire la conţinutul raportului auditorului ce a fost emis în baza concluziilor rezultate din audierea situaţiilor financiare ale uniei entităţi. Astfel raportul de audit este instrumental cu ajutorul căruia se asigura comunicarea cu utilizatorii situaţiilor financiare ce au fost emise de entitatea auditat, cu publicul dar şi cu...

 • Documentatia in audit

  Colectare de către auditori a probelo precum şi a procedurilor ce la aplica trebuie să se găsească în documentaţia de audit, aceasta reprezentând informaţiile sau materialele ce sunt întocmite de auditor în săvârşirea misiunii sale ce sunt grupate în mod sistematic şi în conformitate cu cerinţele standardelor aplicabile. Astfel documentele de lucru sunt prezentate sub forma unor înscrisuri aşezate pe suport de hârtie sau înregistrări şi chiar pe suporţi electronici sau alţi purtători de...

 • Riscuri in audit

  Pentru obţinerea unui grad de certitudine rezonabil în informarea cu privire la situaţiile financiare, auditorul foloseşte metode ce-l lasă se observe că acestea au fost corect efectuate trecându-se prin toate etapele esenţiale. Auditul financiar precum şi sistem de audit intern presupune existenţa unor limite în cazul acestora, existând riscul inevitabil că unele inexactităţi semnificative să nu fie descoperite. În acest caz dacă auditorul are semne că ar exista furturi sau erori ce duc la...

 • Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania

  INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţa sanitară, educaţie etc. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă, în acest context, impozitul constituie un...

Pagina 8 din 402