Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Expertiza contabila si consultanta fiscala

  Unități de învățare: Expertul contabil Expertiza contabila Obiectivele temei: - înțelegerea conceptelor și formarea perspectivelor privind expertiza contabilă; - însușirea conceptului de expertiză contabilă; - cunoașterea profesiei de expert contabil. Timpul alocat temei: 2 ore Bibliografie recomandată: 1. M. Boulescu, M. Ghiță - Expertiza contabilă și auditul financiar contabil, Editura Didactică și Pedagogică, București,1999 2. O. Bunget - Expertiza contabilă, Editura Mirton,...

 • Contabilitate publica

  1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și desfășoară activitatea, fiind reprezentate de acele entități care contribuie la realizarea funcțiilor sale în domeniul administrației publice, în sfera acțiunilor social-culturale, justiției, procuraturii, apărării țării, ordinei publice, transporturilor, telecomunicațiilor și cercetării științifice. Instituțiile publice sunt instituții cu...

 • Imobilizari necorporale si financiare

  Imobilizări necorporale Definiție: Un activ necorporal este un activ identificabil monetar, fără substanță fizică, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative. Structura imobilizărilor necorporale este: A. Cheltuieli de constituire Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe și alte cheltuieli...

 • Diagnosticul intreprinderii SC Ropharma SA

  1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J08/2886/25.10.2007 Cod unic de înregistrare fiscală: 1962437 Atribut fiscal: RO Sediul social: Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, Brașov Număr telefon/Fax: 0040 268 547230; 0040 268 547231 Capital social subscris și vărsat: 51.008.506,30 lei...

 • Monografie contabila

  1. Prezentarea Firmei În prezenta lucrare s-a urmărit organizarea contabilității societății comerciale S.C. SARA S.A., care este o societate pe acțiuni, în luna august 2006. Societatea are sediul în București, Strada Unității nr. 87 și are ca domeniu de activitate producerera și comercializarea obiectelor hand-made. Capitatul social vărsat este de 160.000.000 lei divizat în 1000 de acțiuni cu o valoare nominală de 12.000 pe acțiune. 2. Bilanț contabil la data de 01.08.2006 În data de...

 • Estimarea, calculul si contabilizarea provizioanelor cu referire la IAS 37 - Provizioane, datorii si active contingente

  Obiectivul acestui Standard este de a se asigura că baza de evaluare și criteriile de recunoaștere adecvate sunt aplicate provizioanelor, datoriilor și activelor contingente și că sunt prezentate suficiente informații în cadrul notelor la situațiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înțeleagă natura, oportunitatea și valoarea lor. Provizioanele, constituite in spiritul principiului prudenței, sunt datorii cu exigibilitate incertă și/sau valoare nesigură. Ele sunt...

 • Determinarea perimetrului de consolidare si alegerea metodelor de consolidare

  INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se intâlnesc atât agenți economici care iși desfășoara activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane. Grupul de societăți reprezintă ansamblul constituit din două sau mai multe societăți, fiecare cu propria personalitate...

 • Gestiune financiara

  Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate lucrative(prin acte de comert ) si ca activitate nelucrativa (prin acte civile non profit ) -activ lucrativa : prin acte de comert (comercianti pers fizice si asociatii familial,societati comerciale de persoane si capitaluri, regii autonome,organizatii cooperatiste de productie,de achizitie si de desfacere a marfurilor si serviciilor de cooperative de credit...

 • Finante internationale

  CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE INTERNAȚIONALE Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile economice internaționale atrage automat după sine formarea relațiilor financiar-valutare internaționale, care reprezintă expresia bănească exprimată în valută a acestor schimburi. Relațiile valutar financiare internaționale au înregistrat profunde modificări din punct de vedere al sferei de cuprindere, mecanismelor și impactului acestora...

 • Etica profesionala si dilemele etice - Codul etic al profesionistilor contabili

  Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a profesioniștilor contabili. Etica este acea parte a filozofiei care studiază fundamentele moralei, respectiv, ansamblul de reguli, de credințe si valori care funcționează ca norme într-o societate umană . Dileme etice reprezintă situații conflictuale, când conducătorul trebuie să aleagă între două posibilități de a acționa egale din punct de vedere etic, dar...

 • Raport de expertiza contabila

  CAP.1. INTRODUCERE 1.1 Subsemnata Popa Alina, expert contabil, posesor al carnetului de expert contabil cu numarul 18776, inscris in Tabloul C.E.C.C.A.R. partea I, am fost desemnata de catre Judecătoria Brăila, sa efectuez expertiza contabila judiciara in dosarul nr. 111/333/2016 privind pe reclamanta SC ADVERT SRL in calitate de reclamant in contradictoriu cu SC ARCA IMPEX SRL, in calitate de apelant - parat, avand ca obiect - litigiu comercial. In desfasurarea lucrarilor de expertiza...

 • Contabilitatea si fiscalitatea amortizarii imobilizarilor corporale

  CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii, sistem de informare sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor, este strâns legată de dezvoltarea omenirii în general și de progresul economico-social în special. Contabiliatea are o istorie multiseculară, fiind considerată de marele poet Goethe ,,una dintre cele mai sublime creații ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospdar ar trebui s-o...

 • Expertiza contabila - CECCAR

  - Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pentru a putea efectua expertize contabile, expertul contabil trebuie să fie inscris în Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimația de membru (carnetul de membru) vizată (vizat) anual. - Definiți...

 • Cum devii expert contabil in Franta

  L’Ordre des experts-comptables este o instituție națională, aflata sub supravegherea Ministerului Economiei și Finanțelor, al cărei rol este de a asigura reprezentarea,promovarea, apărarea și dezvoltarea profesiei de expert contabil autorizat, atât în Franța, cât și în străinătate. L’Ordre des experts-comptables asigură respectarea eticii profesionale, definește standardele și publică recomandări expertilor contabili trebuie să se aplice în exercitarea atribuțiilor lor. Participă la...

 • IFRS 5 Activele pe termen lung detinute spre vanzare si activitatile intrerupte

  Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS). Deși în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în...

Pagina 9 din 416