Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Tratamente contabile privind veniturile - IAS 18

  Introducere În decursul anilor dezvoltarea pieţelor financiare nu a ocolit domeniul contabilităţii. Contabilitatea trebuie să arate cursul vieţii întreprinderii aşa cum este ea, bună său rea, iar diversitatea activităţilor economice trebuie surprinsă prin reglementări. Necesitatea utilizării unui limbaj comun în domeniul contabilităţii a dus la crearea unor reglementări coerente şi compatibile la nivel internaţional. Astfel Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB )...

 • Metode si practici de bugetare

  Aspecte introductive Competenţe specifice dobândite: - Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor şi tehnicilor contabile şi financiare legate de gestiunea afacerilor; - Utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în vederea asigurării de consiliere şi suport informaţional pentru manageri în vederea luării deciziilor şi aprecierii efectului acestora Obiectivul general al cursului: Dezvoltarea de cunoştinţe şi deprinderi legate de analiza şi utilizarea metodelor şi...

 • Evaziune fiscala

  Introducere: Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine. Ca fenomen, evaziunea fiscală se întâlneşte atât pe plan naţional, cât şi pe cel internaţional, reprezentând una dintre cele mai răspândite infracţiuni...

 • Situatiile financiare - sistemul contabil romanesc versus sistemul contabil american

  1.Introducere Proiectul de față, structurat pe două părți, își propune să ofere informații legate de întocmirea situațiilor financiare si să realizeze un studiu comparativ asupra modul de întocmire al acestora în România față de Statele Unite ale Americii . În prima parte vom vedea ce sunt situațiile financiare și care este principalul lor obiectiv. În cea de a doua parte, am realizat o analiză comparativă cu privire la întocmirea situațiilor financiare în România față de SUA.Vom vedea...

 • Metode si tehnici de control financiar

  Procedee şi tehnici de control financiar Controlul financiar este un proces prin care se urmăreşte respectarea normelor şi dispoziţiilor legale privind gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti, aflate în patrimoniu entităţii pe baza documentelor înregistrate în evidenţa tehnică-operativă şi contabilă. Control stabileşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor, principiilor sau regulilor stabilite. Cunoaşterea şi îmbunătăţirea...

 • Rolul inspectiei fiscale in depistarea si combaterea evaziunii fiscale

  INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi elementul de consimţire la impozit din partea contribuabilului. Numai armonizând aceste două laturi atât în perioada premergătoare instituirii sau măririi unui impozit, cât mai ales în faza de percepere şi gestionare a impozitului se vor crea garanţii pentru un randament ridicat şi de durată al fiscalităţii şi pentru limitarea evaziunii fiscale....

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Ropharma SA

  1. Prezentare generală a companiei La data de 07.03.1991 se inregistreaza la Oficiul Registrul Comertului Iasi, sub nr. J22/335/1991 avand denumirea de S.C. Iassyfarm S.A., cu sediul in Iasi, str. Smardan, nr. 19, avand ca unic proprietar Statul Roman. In baza Hotararii de Guvern nr. 55/1998, statul, prin entitatea sa FPS, vinde pachetul majoritar de actiuni prin licitatie publica. Urmand sa castige ADD Pharmaceuticals Ltd. din Cipru, care devine actionarul majoritar al societatii, cu un...

 • Codul deontologic al profesionistului contabil

  Introducere Cunoaşterea eticii ajută profesionistul contabil în depăşirea dilemelor etice, pentru ca acesta să facă alegerile potrivite, chiar dacă de aceaste alegeri nu va beneficia compania, ci va beneficia publicul care se bazează pe profesionistul contabil şi auditor. Responsabilitatea profesionistului contabil nu se limitează exclusiv la satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Acţionand în interesul public, un profesionist contabil trebuie să respecte Cod...

 • Avantajele leasingului fata de alte surse de finantare pentru IMM-uri

  Rezumat: În prezent, în scopul de a asigura dezvoltarea întreprinderilor, este necesară atragerea unor resurse financiare suplimentare eficiente, adică la un cost minim și într-un timp cat mai scurt. Leasing-ul reprezintă, în general, un instrument financiar pe termen mediu utilizat pentru achiziţionarea de active noi sau second-hand, cunoscut şi sub numele de finanţare pe bază de active, deoarece dreptul de proprietate asupra activului conferă o garanţie suficientă pentru accesarea...

 • Contabilitate

  TEMA I. Exemplificarea privind raportul dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială sau de gestiune şi utilitatea informaţiei tip cost în luarea deciziilor 1. Evidenţierea determinării costurilor şi rezultatului, precum şi a raportului dintre profit şi vânzări atât în contabilitatea financiară, cât şi în contabilitatea de gestiune A. ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ Tabel nr.I.1. Determinarea costurilor şi rezultatelor Nr.crt. Elemente de calcul Mod de calcul Valori în...

 • Fiscalitate - impozitele si taxele locale

  Introducere În cadrul oricărei economii naţionale există o serie de participanţi, între care se stabilesc relaţii multiple şi complexe, grupaţi după diferite criterii de clasificare, cum ar fi în: familii, entităţi economice private sau de stat, bănci, instituţii publice, etc. Alături de mediul creat prin aceste relaţii, la nivel individual sau colectiv, în vederea realizării unui climat care să asigure echilibrul şi performanţa activităţii umane, sunt necesare anumite bunuri şi servicii cu...

 • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

  C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL cu sediul social in str. Marasti nr 1,DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI a fost infiintata in conformitate cu prevederile leg.31/1990 si inregistrata la Registrul Comertului J07/43/2005. Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL este societate cu capital integral privat.Durata de activitate este nelimitata. Reglementarile...

 • Aspecte privind organizarea contabilitatii la SC Mobexpert SRL

  INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a furniza informaţii, preponderent de natră financiară, referitoare la entităţi economice, care urmează a fi utilizate în luarea deciziilor economice. Această practică are o istorie multiseculară, izvorâtă din nevoia omului de a-şi construi mediul economic. Ea a devenit astăzi apanajul unor specialişti care activează în organismele profesionale naţionale...

 • Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate

  Partea I 1. Documentele contabile de sintezã permit: a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei c. evaluarea activelor d. crearea unei noi culturi contabile e. prezentarea, numai, a situa.iei capitalului propriu. 2. Dacã o entitate depã.e.te douã dintre cele trei criterii de mãrime stabilite, aceasta întocme.te: a. situa.ii financiare simplificate b. situa.ii financiare prescurtate c. situa.ii financiare anuale cu trei componente d. situa.ii...

 • Organizarea functiei de audit intern la alte entitati

  Introducere “Apariția statului a constituit începutul avântului activității de control; în evoluția sa istorică, contro-lul și-a îmbunătățit panoplia de metode, tehnici, scopuri, sfere de activitate la care se aplică, obiective etc.El s-a impus ca o activitate umană cerută de celelalte activități umane și niciodată nu i-a scăzut rolul și importanța. Perfecționarea și aprofundarea lui au avut urmări benefice în folosul celor care l-au folosit. Acest lucru l-a făcut indispensabil și l-a impus...

Pagina 9 din 406