Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Imobilizarile corporale in standardele internationale de raportare financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene

  Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene” își propune să analizeze contabilitatea imobilizărilor corporale atât din punct de vedere teoretic, conform legislației în vigoare cât și din punct de vedere practic analizând activitatea contabilă a unei entități. Astfel, contabilitatea se ocupă cu cunoașterea, gestiunea...

 • Controlul de gestiune

  Introducere Controlul de gestiune (controlling în limba engleză) a apărut încă de la începutul secolului trecut în câteva entități industriale americane și a cunoscut o dezvoltare sensibilă în cadrul entităților franceze la începutul anilor 1970. Funcția și meseria de control de gestiune a evoluat considerabil în cursul ultimelor decenii: de la funcția tehnică tradițională concentrată pe instrumente cantitative și monetare, spre o funcție de comunicare, consultantă de gestiune și...

 • Echilibrul financiar

  O mai buna cunoaștere a situației patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viața economică și chiar socială a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmărește stabilirea și analiza bilanțului contabil, întrucât acesta este cel mai important și cel mai complex document al contabilității, care „oglindește” activitatea agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie să verifice situatia lui la o anumită perioadă de timp, iar bilanțul contabil este metoda prin care...

 • Contabilitate financiara

  1.1 . PREZENTAREA AFACERII Societatea S.C. AGRIFARM S.R.L. s-a înființat la data de 10.03.2017 și este înmatriculată la Registrul Comerțului Neamț cu J 22/123/2017 începând cu data de 20.06.2017. Societatea S.C. AGRIFARM S.R.L. este o firmă cu producție diversificată în domeniul agricol-sector vegetal, care are ca scop principal obținerea unor produse calitative, cultivate la standardele actuale și care utilizează tehnici și utilaje moderne. Dorim să devenim cunoscuți pentru calitatea...

 • Bazele contabilitatii

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Entitatea “Vesta” S.R.L. produce și vinde articole de vestimentație. Soldurile conturilor la data 01.01.2017 preluate din Cartea mare a S.R.L. “Vesta ” sunt prezentate în Tabelul 1. Pe parcursul anului 2017, în cadrul entității “Vesta” au fost effectuate următoarele operațiuni economice (Tabelul 2). În baza informației cu privire la soldurile inițiale ale entității economice analizate și conținutul operațiunilor economice ale entității se...

 • Raport - Institutiile publice

  Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor principale de modernizare a contabilității, în conformitate cu cerințele economice de piață și normele acceptate în practica internațională. Lucrarea de față are drept scop familiarizarea cu modul de evidență a activelor și pasivelor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă țară, o importanță majoră îi revine...

 • Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii la institutiile publice de invatamant preuniversitar

  Abstract. Organizing and conducting accounting in pre-university education institutions is similar to organizing and managing accounting in most public institutions. In the topic chosen by me, regarding the patricularities of organizing and managing such institutions, I wanted to address the main forms of pre-university education, the particularities of budgeting incomes and expenditures, the way of financing the pre-university education institutions, as well as the main aspects regarding the...

 • Standarde contabile in sectorul public

  INTRODUCERE Ca efect al globalizării economice și al dezvoltării pieței de capital, ca urmare a intrarii Romaniei în Uniunea Europeană, s-a impus dezvoltarea sistemului de contabilitate din țară noastră, precum și armonizarea legislației cu Directivele Europene în domeniu. În acest context, a fost necesară alinierea la Standardele Internaționale de Contabilitate. Statele europene dispun în acest moment de două seturi de norme contabile :Standardele Contabile Internaționale( IAS-uri) și...

 • Etape premergatoare elaborarii situatiilor financiare - Inventarierea

  1. Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare Întocmirea situațiilor financiare reprezintă o activitate complexă, orientată în scopul determinării indicatorilor economico-financiari. Pentru realizarea acesteia sunt necesare o serie de etape care se parcurg într-o succesiune logică după cum urmează: - verificarea înregistrării în conturi a operațiilor economico-financiare; - efectuarea și verificarea operațiilor economice specifice sfârșitului perioadei de gestiune; - stabilirea...

 • Tabloul de bord

  1. Tabloul de bord 1.1 Definiția tabloului de bord Tabloul de bord este un ansamblu de indicatori organizați într-un sistem, urmăriți de aceeași echipă sau același responsabil, care permite lansarea decizilor, coordonarea și controlarea acțiunilor unui compartiment (centru de responsabilitate). Tabloul de bord este un sistem de comunicare și de decizie care permite controlului de gestiune să atragă atenția responsabililor asupra punctelor cheie din activitatea lor. Tabloul de bord este...

 • De la diferentele contabile nationale la nevoia de armonizare si convergenta contabila

  Diferențele contabile Contabilitatea, ca mijloc util și esențial de comunicare al informațiilor economice, utilizează un anumit limbaj economic, fiind considerată ca fiind cea care oferă limbajul afacerilor. Limbajul funcționează transformând informațiile sau ideile în semne a căror semnificație este înțeleasă de membrii aceluiași grup cultural. Pentru a descifra un mesaj este necesar să existe o înțelegere preexistentă a semnificației semnelor utilizate. Limbajul contabil elaborat la...

 • Prezentarea si comunicarea informatiei prin situatiile financiare

  CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La modul general, un sistem este un ansamblu de elemente conectate între ele, care formează un întreg, iar sistemul informațional este definit ca fiind un „ansamblu de procedee și mijloace de colectare, prelucrare și transmitere a informației necesare procesului de conducere a întreprinderilor, instituțiilor, ministerelor etc.” . Informația este o...

 • Dreptul afacerilor

  Adoptarea Noului Cod civil (NCC) a însemnat o „cotitură" radicală a concepției privind subiectele participante la raporturile juridice care, potrivit Codului comercial (în prezent, abrogat în cvasitotalitatea dispozițiilor), de regulă, erau comercianți. In prezent, prin unificarea dreptului privat, potrivit concepției moniste îmbrățișate de NCC apar o serie de dificultăți privind cadrul conceptual al „profesioniștilor", al „întreprinderii" și, mai cu seamă, al profesioniștilor...

 • Contabilitate financiara I

  Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în contabilitatea financiară - Organizarea și conducerea contabilității financiare a entităților economice Obiectivele temei: - înțelegerea conceptelor și formarea perspectivei asupra contabilității financiare; - înțelegerea rolului contabilității financiare în activitatea unui agent economic; - cunoașterea benficiarilor contabilității financiare;...

 • Asigurari si reasigurari

  CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE Unități de învățare: - Conceptul de asigurare - Funcțiile asigurării - Elementele tehnice ale asigurărilor - Clasificarea asigurărilor - Contractul de asigurare Obiectivele temei: - Înțelegerea conceptului și principiilor activității de asigurare - Cunoașterea funcțiilor principale ale asigurării - Însușirea noțiunilor de bază din domeniul asigurărilor și elementelor contractului de asigurare Timpul alocat temei: 4 ore Bibliografie...

Pagina 9 din 417