Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea capitalului social

  ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care am ales să prezint contabilitatea capitalului social. Capitalul social reprezintă aportul în numerar și/sau în natură subscris de către acționari sau asociați atat la constituirea unității patrimoniale, cat și ulterior cu prilejul majorării acestei categorii de capitaluri proprii . Capitalul propriu reprezintă totalitatea capitalurilor...

 • Contabilitatea decontarilor cu tertii

  ARGUMENT Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. În primul dintre acestea, prin contabilitate se înțelege forma de evidență și tehnicile prin care se consemnează, se culeg și se prelucrează informațiile referitoare la situația economico - financiară a unui sistem economic : întreprindere, firmă, economie națională. În acest cadru contabilitatea desemnează și totalitatea informațiilor referitoare la existența și mișcarea patrimoniului unui agent economic și stocarea în...

 • Capitalul social al societatilor comerciale

  INTRODUCERE Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze rolul în mod formal, informația a fost motorul dezvoltării, astfel încât cunoștințele noi se clădesc pe suportul celor existente. Mulțimea de date noi este filtrată, prelucrată cu un aparat conceptual specific fiecărei discipline științifice, obținându-se produsul: informația. Prin analiza și interpretarea informației se iau deciziile referitoare la acțiunile viitoare sau la evaluarea acțiunilor anterioare....

 • Analiza performantelor economice si a riscului la Transgaz

  INTRODUCERE Tema proiectului este intitulată Analiza performanței economice și a riscului la S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A care se reflectă prin Contul de profit și pierdere care reprezintă o situație financiară de închidere a exercițiului financiar, acesta cuprinde veniturile și cheltuielile unei întreprinderi pentru o perioadă dată și explică modul de formare a rezultatelor. Informații despre aceste structuri financiare sunt oferite în principal de Contul de profit și pierdere, dar și de unele...

 • Grile examen management

  1. Teoria deciziilor de management a fost gândită ca: a. analiză sistemică b. model economico-matematic c. ramură a economiei d. dezvoltare a cercetărilor operaționale e. funcție economică 2. Eficiența economică reprezintă: a. rezultatele ce se obțin într-o activitate economică, evaluate prin prisma resurselor consumate pentru desfășurarea unei activități. b. măsura în care rezultatele obținute de un sistem corespund rezultatelor dorite. c. ansamblul organizațiilor și factorilor...

 • Grile examen control financiar

  Unitatea I Teste de autoevaluare 1. Controlul este: a) un procedeu de lucru; b) un principiu de conducere; c) o funcție a conducerii. 2. Controlul economico-financiar are la bază: a) două principii importante; b) patru principii importante; c)nici un principiu. 3. Principiul prevederii și organizării activității economice și sociale este caracteristic: a) controlului de gestiune; b) auditului financiar; c) controlului economico-financiar. 4. Controlul are un caracter:...

 • Planul de afaceri al intreprinderii - instrument de implementare a strategiilor economice studiu de caz realizat la SC Gamafarm SRL

  1.1 Date generale SCURT ISTORIC S.C GAMAFARM .S.R.L. s-a înființat la data de 1 Febroarie 2018 ca societate comercială cu răspundere limitată. Numărul acționarilor era de 2, cu un capital social total de 10.000 lei. Societatea a fost înscrisă la Registrul Comerțului cu numărul J29/1234/1999. Înființarea societății a fost publicată în Monitorul Oficial. Sediul societății a fost stabilit în str. Gh. Doja, nr. 24, Ploiești, județul Prahova. Situată în centrul orașului, societatea are o...

 • Evaluarea si recunoasterea fondului comercial in cadrul operatiunilor de reorganizare a societatilor comerciale

  Rezumat: Fondul comercial se recunoaște, de regulă, la consolidare și reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către o entitate. O diferență pozitivă generează un fond comercial pozitiv, iar o diferență negativă, un fond comercial negativ. Pentru ca fondul comercial să fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legatură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activități și...

 • Dinamica executiei bugetului de venituri si cheltuieli la Universitatea Transilvania

  1. Situatia financiara a universitatii pe surse de finantare si tipuri de cheltuieli Activitatea desfasurata in exercitiile bugetare 2016, 2017, 2018, au avut drept cadru legislativ si institutional actele normative care reglementeaza activitatea institutiilor publice si in mod special prevederile Legii Invatamantului nr.1 din 2011.Directiile principale ale strategiei activitatii economice desfasurate au vizat intarirea, dezvoltarea si consolidarea patrimoniului, precum si gestionarea...

 • Analiza tranzactiilor in valuta si a operatiunilor contabile

  INTRODUCERE O întreprindere exercită în două moduri activitățiile sale în străinătate. Ea poate să realizeze tranzacții în monede străine sau poate să aibă activități în străinătate. Pentru că tranzacțiile în monede străine și activitățiile în străinătate să poată fi incluse în situațiile financiare ale unei întreprinderi, tranzacțiile vizate și situațiile financiare ale activitățiilor în străinătate trebuie să fie convertite în moneda de prezentare a întreprinderii. Principalele...

 • Analiza actelor normative si a reglementarilor fiscale privind importurile din tara noastra

  INTRODUCERE Pornind de la activitatea de comerț internațional, de la necesitatea desfășurării acesteia in mod liber, neîngrădit de măsuri fiscale interne, statele din anumite zone ale globului, precum și unele provincii, în interesul bunăstării lor economice, au simțit nevoia constituirii unor zone, teritorii, spații economice eliberate de bariere protecționiste . Eliminarea acestor bariere a condus la deschiderea economiilor naționale și implicit la dezvoltarea comerțului cu bunuri ceea...

 • Organizarea contabilitatii si analiza stocurilor la o entitate de comert exterior

  INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite agenților economici să utilizeze un sistem contabil și de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piață. S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaționale, în măsura în care calculele sunt compatibile cu reglementările europene. Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la...

 • Aplicatie rezolvata la contabilitate

  I. Situația inițială S.C. ”Giramondo” S.R.L. având ca obiect de activitate comerțul, prezintă următoarea situație patrimonială: Balanța de verificare întocmintă la 31.12. N-1 Simbol cont Denumire cont Solduri finale D C 1012 Capital subscris vărsat - 300 000 1061 Rezerve legale - 100 000 212 Construcții 250 000 - 2812 Amortizarea construcțiilor - 70 000 371 Mărfuri 100 000 - 401 Furnizori - 150 000 4111 Clienți 100 000 - 5121 Conturi la bănci în lei 170 000 - Total 620 000 620...

 • Continutul si domeniul de aplicare al IAS 21 - Impozite pe profit

  1.Introducere Impozitul reprezintă cea mai veche și cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziția statului . Impozitul are caracter universal ca o consecință a suveranității statului asupra contribuabilului, el fiind o instituție de drept publică fără de care nu se poate concepe existența statului, făcând parte organică din el. Impozitul pe profitul societății este discutat aprins de mulți experți. Există păreri potrivit cărora acest impozit nu are nici o justificare economică,...

 • Fiscalitate

  1.Fiscalitatea este „un instrument eficient în serviciul unei politici care se traduce printr-o anumită viziune asupra vieții în comun, organizată de către componente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice pentru a căror bună funcționare este necesară colectarea unor resurse financiare.” Aceste resurse financiare sunt destinate acoperirii cheltuielilor generale ale societății. 2.Sistemul fiscal este structurat pe trei componente interdependente: impozitele și taxele ca...

Pagina 9 din 421