Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Biserica Ortodoxa

  Ca instituţie divină întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea lumii şi pentru continuarea lucrarii Sale până la sfarşitul veacurilor, Biserica a fost înzestrată de catre Intemeietorul ei cu toate mijloacele trebuitoare pentru conducerea şi lucrarea sa. Deşi Mântuitorul Hristos nu a dat Bisericii Sale un cod special dupa care să se conducă, totuşi prin cuvintele: ,,Iată, Eu, cu voi sunt în toate zilele până la sfârsitul veacurilor” (Matei XXVIII ), a arătat că El este capul...

 • Mesajul Bisericilor din Apocalipsa

  Capitolul I. Aspecte metodice 1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului Subiectul analizat în lucrarea de faţă este mesajul transmis de apostolul Ioan către şapte biserici din Asia Mică. Subiectul se va aborda în mod deosebit din punct de vedere istoric şi socio-cultural fără însă ca analiza exegetică a pasajelor ce conţin aceste mesaje să fie neglijată. Această lucrare se încadrează în Teologia Biblică a Noului Testament şi îşi propune să contureze o înţelegere clară a...

 • Sacrul in Literatura Religioasa

  ARGUMENT In analiza operei lui Tudor Arghezi, critica literara a subliniat originalitatea si forta expresiei poetice a celui mai mare poet roman al secolului XX. Problema religiozitatii reprezinta axul central al tuturor exegezelor, fiind abordata fie prin disocierea poeziei mistice de cea religioasa cu scopul observarii unor teme religioase in lirica argheziana §i a limbajului poetic religios in viziunea lui Eugen Lovinescu, fie in spiritul teologiei negative cu trimiteri la Pseudo-Dionisie...

 • Cultul Sfintei Cruci

  1. INTRODUCERE În centrul credinţei creştine stă mărturisirea evenimentelor de bază din viaţa şi opera lui Hristos, care au schimbat raportul dintre om şi Dumnezeu: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, si că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi” (I Cor. 15, 3-4). “Noi propovăduim pe Hristos răstignit” (I Cor. 1, 23). În propovăduirea sa şi în actele sale sacramentale, Biserica, are menirea...

 • Administrarea Sfintei Taine a Cununiei

  1. Vechimea şi importanţa căsătoriei Căsătoria este socotită cea mai veche instituţie a dreptului divin, fiindcă ea a luat fiinţă – aşa cum reiese din Sfânta Scriptură – odată cu crearea primilor oameni Adam şi Eva. Într-adevăr, aşa cum se referă în Facere, capitolele I şi II, după ce Dumnezeu a făcut pe om a văzut că “nu este bine să fie omul singur” şi de aceea i-a făcut ajutor potrivit pentru el, făcând în acest scop pe femeie cu os din oasele lui Adam şi carne din carnea lui (Facere 3,...

 • Sfanta Liturghie - Istoric, Randuiala, Explicare

  Sfântul Simeon al Tesalonicului spunea despre Sf. Liturghie că: “este o încununare a slujbelor serviciului divin public deaorece în cadrul ei ni se oferă posibilitatea împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos”. Rânduiala sfântă în cursul căreia se săvârşeşte jertfa Noului Legământ este Sf. Liturghi. Originea şi fundamentul acesteia sunt Sfânta Jertfă, adusă în chip nesângeros de către Mântuitorul pe Cruce pentru mântuirea lumii şi prevestită sau anticipată de El, în chip nesângeros...

 • Diaconul Coresi - Rolul Tipariturilor Sale in Cultura Romaneasca

  Capitolul I: INRODUCERE Am purces la efectuarea acestei lucrări de licenţă în urma cercetării vieţii şi activităţii diaconului Coresi; şi constatând că există numai prezentări fragmentare şi foarte puţine ediţii complete cu referire la Sfinţia Sa diaconul Coredi, am hotărât că sub îndrumarea Părintelui Profesor Doctor Decan Manu Dănuţ să prezint o lucrare cât mai detaliată şi completă despre diaconul Coresi. “După aceae, că rugămu toţi sfinţi părinţi, oare vladici, oare episcopi, în carora...

 • Mesia si Conceptul Mesianic in Isaia

  INTRODUCERE „Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare; peste cei care locuiau pământul întunecos a strălucit o lumină Pentru că un copil s-a născut, ne-a fost dat un fiu. Pe umerii lui este semnul puterii şi numele său este Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principele păcii; împărăţia lui va fi mare şi pacea nu se va sfârşi”. (Is 9,1-5; cf. 2,2-5) Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este...

 • Preotul Duhovnic in Biserica Ortodoxa

  1. Persoana Duhovnicului Există două feluri de duhovnici. Cei dintîi sunt toţi preoţii, cărora li s-a citit de către episcop o hirotesie specială, care le dă dreptul să asculte mărturisiri să lege si să dezlege. Cei din a doua categorie sunt părinţii duhovniceşti, fără Hirotonie, meniţi să sfătuiască duhovniceşte poporul lui Dumnezeu. Duhovnicul trebuie să fie pe măsura fiecarui penitent. Aici, în scaunul de duhovnicie, “preotul are putere cât Dumnezeu. Nu s-a spus îngerilor , ci oamenilor...

 • Istoricul si Semnificatia Mistico-Simbolica a Tainei Cununiei

  În Biserică, dintru început căsătoria a fost considerată “căsătorie creştină” sau căsătoria a fost întemeiată şi trăită în Hristos. Cununia ca statut nu depinde de ritualul încununării, ci de identitatea baptismală a cuplului, adică de apartenenţa viitorilor soţi Bisericii creştine prin Botez. În timp ce ritul roman nu a avut o slujbă proprie căsătoriei, toate riturile răsăritene au avut slujbe speciale de binecuvantare a mirilor, care s-au desfăşurat în legatură cu Euharistia, în cadul Sf....

 • Drept Bisericesc - Activitatea sau Administrarea Bisericii

  I. ACTIVITATEA SAU ADMINISTRAREA BISERICII Biserica este Trupul lui Hristos, dar un Trup viu, în care toate părţile îşi au propria însemnătate, atât ca existenţă cât şi ca lucrare. Viaţa Bisericii este însăşi viaţa părţilor, iar viaţa părţilor nu se poate concepe decât în cadrul organismului pe care îl compun. De aceea între părţi există o legătură organică, relaţii directe şi indirecte, raporturi de coordonare, de conlucrare şi subordonare în valoarea creării unei existenţe armonioase a...

 • Despre Sfantul Duh in Teologia Preotului Profesor Boris Bobrinskoy

  Limbajul Evangheliilor poartă încă pecetea pnevmatologiei veterotestamentare,prezenţa Duhului începe să devină copleşitoare, îndeosebi în Evanghelia după Luca,unde ea constituie cu adevărat cheia şi trăsătura cea mai evi¬dentă a hristologiei. „Înaintemergătorii" lui Iisus, Ioan Botezătorul, Simion, Elisabeta şi, desigur, Maria, sunt plini de Duh Sfânt şi participă la taina întrupării Cuvântului. în vremea întrupării, Duhul Sfânt este Duhul întrupării Cel în Care şi prin Care Cuvântul...

 • Locasul Bisericesc Propriu-Zis - Cerul pe Pamant sau Centrul Liturgic al Creatiei

  In locaşul bisericesc Hristos continuă să săvârşească în modul cel mai direct toată lucrarea Sa mântuitoare sau sfintitoare.Prin ea Hristos unifică cu Sine si întreolaltă pe cei ce cred în El şi-i întăreşte spre lucrarea preoţiei lor ge¬nerale în fiinţa proprie şi în creaţiunea cosmică. Astfel prin ea Dumnezeu conduce creaţia spre unitatea ei desăvârşită, treimică, conducere care se înfăptuieşte prin dăruirea ei în Hristos lui Dumnezeu şi prin dăruirea lui Dumnezeu prin Hristos nouă. Locaşul ...

 • Hristos Chipul Robului si al Omului in Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie

  Hristos, Fiul Tatălui şi Cuvântul, prin care toate s-au zidit, constituie din veşnicie temeiul existenţei universale. În Logos îşi află originea întreaga creaţie, în El fiind cuprinse raţiunile tuturor lucrurilor.Prologul Evangheliei Sfântului Ioan, precum şi unele epistole pauline dezvăluie o frântură din această taină, rămasă de nepătruns pentru mintea omenească neluminată de har. ’’ Pentru că în Acesta au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele...

 • Asistenta Sociala in Crestinism

  Pentru a vorbi despre felul în care s-a dezvoltat sistemul de asistenţă socială în creştinism, trebuie, mai întâi, să apreciem faptul că exponenţii de seamă ai Bisericii au fost cei dintâi filantropi şi organizatori ai unor sisteme de asistenţă socială. De aceea în prima parte a cursului am să prezint succint câteva date biografice ale celor mai însemnaţi sfinţi părinţi ai Bisericii din primele veacuri creştine. Punctul de pornire va fi, însă, viaţa socială în epoca Sfinţilor apostoli pentru...

Pagina 8 din 13