Sisteme administrative comparate

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 34903
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Publicat de: Oana A.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. FUNDAMENTE CONCEPTUALE PRIVIND SISTEMUL
 2. ADMINISTRATIV 4
 3. 1.1. Conceptul de administrație publică în diferite state 4
 4. 1.2.Perspective de definire a administrației publice 6
 5. 1.3.Administrația publică în varii concepții și definirea sistemului administrativ 9
 6. 1.4.Componentele sistemului administrativ 11
 7. Capitolul 2. METODA COMPARATIVĂ ÎN MATERIA SISTEMELOR
 8. ADMINISTRATIVE 15
 9. 2.1. Definirea comparației 15
 10. 2.2. Etapele cercetării comparative 17
 11. 2.3. Regulile metodologice ale comparației 17
 12. Capitolul 3. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA SISTEMELOR
 13. ADMINISTRATIVE 20
 14. 3.1. Generalități 20
 15. 3.2. Factori endogeni de influență 20
 16. 3.2.1. Factorii endogeni de permanență 20
 17. 3.2.2. Factorii endogeni de evoluție 23
 18. 3.3. Factori exogeni de influență 23
 19. 3.3.1. Factorii exogeni de permanență 23
 20. 3.3.2. Factorii exogeni de evoluție 25
 21. Capitolul 4. PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SISTEMELOR
 22. ADMINISTRATIVE 27
 23. 4.1. Considerații generale 27
 24. 4.2. Omogenitate și eterogenitate 28
 25. 4.3. Ierarhie și participare 31
 26. 4.4. Unitate și pluralism 33
 27. Capitolul 5. ORGANIZAREA AUTORITĂȚILOR ÎN SISTEME
 28. ADMINISTRATIVE CENTRALE 36
 29. 5.1. Guvernul central 36
 30. 5.2. Structuri guvernamentale și administrative în statele federale 44
 31. 5.3. Administrația centrală de specialitate 45
 32. Capitolul 6. SISTEME ADMINISTRATIVE CENTRALE IN STATE UNITARE 48
 33. 6.1. Marea Britanie 48
 34. 6.1.1. Fundamente constituționale ale administrației publice 48
 35. 6.1.2. Monarhia 49
 36. 6.1.3. Primul-ministru și cabinetul 50
 37. 6.1.4. Administrația publică centrală 51
 38. 6.2. Franța 52
 39. 6.2.1. Serviciile Președintelui 52
 40. 6.2.2. Serviciile primului-ministru 52
 41. 6.2.3. Miniștrii și secretarii de stat 52
 42. 6.2.4. Servicii atașate primului-ministru 52
 43. Capitolul 7. SISTEME ADMINISTRATIVE CENTRALE ÎN STATE FEDERALE
 44. 53
 45. 7.1. Canada 53
 46. 7.1.1. Regina 53
 47. 7.1.2. Primul-ministru și cabinetul 54
 48. 7.2. Statele Unite ale Americii (S.U.A.) 55
 49. 7.2.1. Președintele 55
 50. 7.2.2. Principiul federalismului 57
 51. 7.2.3. Guvernul federal 58
 52. 7.2.4. Guvernul statal 60
 53. Capitolul 8. COLECTIVITĂȚI ȘI REGIMURI IN SISTEME ADMINISTRATIVE
 54. LOCALE 62
 55. ...

Extras din curs

Capitolul 1. FUNDAMENTE CONCEPTUALE PRIVIND SISTEMUL

ADMINISTRATIV

1.1. Conceptul de administrație publică în diferite state

Noțiunea de administrație publică a fost amplu și diferit analizată în literatura de

specialitate, atât în perioada interbelică, cât și în cea de după cel de-al doilea război

mondial, influența doctrinei franceze fiind determinantă în spațiul european. Delimitarea

conținutului și sferei noțiunii de administrație are atât importanță teoretică, cât și practică,

presupunând operațiunea de explicare a reglementărilor juridice în vigoare, prin raportarea

la ceea ce am putea numi constantele doctrinei într-un sistem democratic.1

Acceptarea unei definiții universal valabile pentru conceptul de administrație pare o

utopie2. Principala dificultate a acestui demers este dată de însuși câmpul funcțiilor

administrației publice care este determinat de organizarea constituțională a separației

puterilor specifică fiecărui stat, ceea ce face ca nici una din definițiile formulate să nu poată

reclama o valabilitate generală3.

Pornind de la sensul original al noțiunii provenit din vechiul drept roman, unde ad

minister avea sensul de a duce la îndeplinire o misiune comandată, vorbind despre

conceptul de administrație trebuie să facem distincția între administrație publică și privată,

care există într-un mediu social în care proprietarii lucrează prin administratori pentru

realizarea unor interese personale prin propria putere, iar guvernanții satisfac trebuințele

sociale prin administrația publică, în ambele cazuri fiind obligatorie respectarea legii.4 De

asemenea, profesorul Rivero arată că delimitarea administrației publice de cea privată este

dată de tipul interesului urmărit, care în cazul administrației private este unul personal, iar în

cazul administrației publice unul general, comun societății.

Noțiunea de administrație are în vedere două aspecte: sensul material/funcțional și

sensul formal/organic:

Figura nr. I.1. Sensurile expresiei administrație publică

În diferite state, căutarea unei înțelegeri conceptuale a administrației publice a

condus la încercări mai mult sau mai puțin cuprinzătoare de definire. Astfel5:

Belgia: Ca și în doctrina administrativă franceză, există o distincție între conceptul

funcțional și organizațional de serviciu public.

Danemarca: In doctrina administrativă daneză, se poate găsi încă o dată “definiția

negativă”, potrivit căreia administrația publică este descrisă ca acea parte a activităților

statului care nu sunt nici legislative, nici juridice.

Grecia: de asemenea este curentă distincția între conceptele formal și material de

administrație.

Irlanda: Administrația centrală, autoritățile locale și corpurile resurselor statului

sunt de obicei incluse în conceptul de administrație, în sens organizațional, deși trebuie de

notat că aceste ,,corpuri”, din punct de vedere funcțional, îndeplinesc nu numai sarcini

executive, dar și sarcini legislative și juridice.

Italia: Potrivit lui G. Landi și G. Potenza, funcția executivă poate fi distinsă de

funcțiile legislativă și juridică prin limitarea sa la urmărirea unor obiective concrete. De

altfel, dintr-un punct de vedere conceptual, există o distincție între activitățile administrației

și administrația publică în sens subiectiv.

Luxemburg: Ca și în Franța, conceptul de ,,serviciu public” formează miezul

definiției de administrație: ,,administrația publică este ansamblul de servicii publice, care,

sub impulsul general al organelor puterii suverane, asigură multiple activități ale statului

pentru realizarea binelui public”.

5 Alexandru I., Cărăușanu M., Gorjan I., Ivanoff I. V., Manda C. C. , Nicu A. -L., Rădulescu C., Săraru C. S.,

Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Ed. Lumina Lex, București, 2007, p. 37

Noțiunea de administrație are în vedere două aspecte: sensul material/funcțional,

conform căruia administrația publică semnifică activitatea de organizare a executării și de

executare în concret a legilor, urmărindu-se satisfacerea interesului public prin asigurarea

bunei funcționări a serviciilor publice și sensul formal/organic - atunci când ne referim la

ansamblul autorităților publice, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire

legile și se prestează serviciile publice.

Sisteme Administrative Comparate

7

Olanda: Conceptul de administrație publică descrie atât totalitatea organelor

administrative, cât și funcția administrației. Funcția administrației este descrisă în termeni

negativi cu referire la legislație și justiție, sau în termeni pozitivi, ca “întreprinderea oficială

a problemelor publice prin serviciul public”.

Portugalia: M. Caetano distinge între un concept organizațional de administrație

publică și conceptul de administrație publică în sens material. Ultimul din cele două

concepte este definit ca totalitatea deciziilor și măsurilor prin care statul și alte corpuri

publice, care acționează conform unor linii directoare determinante politic - direct sau prin

sprijinul, sfatul și coordonarea activităților private - asigură îndeplinirea nevoilor

comunității pentru bunăstarea indivizilor. În acest scop, se asigură măsuri corespunzătoare

la nivel național.

Spania: R. Entrena face distincție între conceptele subiectiv, obiectiv și formal ale

administrației publice. De asemenea, F. Garrido Falla, pornind de la înțelesul etimologic al

expresiei și utilizând mijloace comparative, încearcă o explicație detaliată a conceptului de

administrație publică.

In Franța, Germania și Regatul Unit al Marii Britanii dificultățile în realizarea unui

concept unic de administrație publică au fost în mare măsură rezultatul faptului că organele

administrative, care s-au maturizat ca o consecință a separației puterilor, au exercitat nu

numai funcții executive în sens restrâns, dar ele au fost și simultan active în domeniul cvasijuridic.

Bibliografie

1. Alexandru Ioan, Tratat de administrație publică, Ed. Universul Juridic, București, 2008

2. Barolin L., Guedon M.J., Organisation et methodes dans l'administration publique,

Paris, Ed. Berger-Levrault, 1971

3. Brezoianu Dumitru, Drept administrativ român, Ed. All Beck, 2004

4. Chevallier Jacques, Science Administrative, P.U.F., 1994

5. Dabin Jean, Theorie generale du droit, Dalloz, Paris, 1969

6. De Laubadére André, Traité de Droit administratif, LGDJ Paris, 1980

7. Debbasch Charles, Science administrative, 3 ed, Paris, Dalloz, 1976

8. Drago Roland, Science administrative, Paris, 1980

9. Goumay Bernard, Kesleir J.F., Siwek-Pouydsseau J., Administration publique, P.U.F.,

Paris, 1967

10. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, Ed. Nemira, București, 1996

11. Iovănaș Ilie, Dreptul administrativ și elemente ale științei administrației, Ed. Didactică

și Pedagogică, București, 1977

12. Manda Corneliu, Știința administrației : curs universitar, București, Ed. Lumina Lex,

2004, sursă principală pentru elaborarea cursului

13. Miulescu Nicoleta, Știința administrației: curs universitar, București, Ed. Universul

Juridic, 2010, sursă principală pentru elaborarea cursului

14. Nedelcu Iulian M., Drept administrativ și elemente de știința administrației, București,

Ed. Universul Juridic, 2009, sursă principală pentru elaborarea cursului

15. Negoiță Alexandru, Drept administrativ și știința administrației, Ed. ATLAS, 1993

16. Negoiță Alexandru, Știința administrației, București, 1972

17. Negulescu Paul, Tratat de drept administrative, voi. I, ed. a Il-a, București, 1906

18. Oroveanu Mihai T., Introducere în știința administrației, București, 1994

19. Oroveanu Mihai T., Elemente ale Științei administrației, Ed. Științifică și Enciclopedică,

București, 1982

20. Preda Mircea, Tratat de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, 2004

21. Puget Henry, Les institutions administratives étrangères, Paris, Dalloz, 1969

22. Santai Ioan, Drept administrativ și Stiinta administrației, vol. I, Sibiu. 1998

23. Santai I., Tabără V., Administrație publică, Ed. Tehno Media, Sibiu, 2010, sursă

principală pentru elaborarea cursului

24. Starosciak Jerzy, Elemente ale științei administrației, Ed. Politică, București, 1967

25. Tabără Vasile, Știința administrației, București, Ed. Universității Naționale de Apărare

"Carol I" , 2013, sursă principală pentru elaborarea cursului

Preview document

Sisteme administrative comparate - Pagina 1
Sisteme administrative comparate - Pagina 2
Sisteme administrative comparate - Pagina 3
Sisteme administrative comparate - Pagina 4
Sisteme administrative comparate - Pagina 5
Sisteme administrative comparate - Pagina 6
Sisteme administrative comparate - Pagina 7
Sisteme administrative comparate - Pagina 8
Sisteme administrative comparate - Pagina 9
Sisteme administrative comparate - Pagina 10
Sisteme administrative comparate - Pagina 11
Sisteme administrative comparate - Pagina 12
Sisteme administrative comparate - Pagina 13
Sisteme administrative comparate - Pagina 14
Sisteme administrative comparate - Pagina 15
Sisteme administrative comparate - Pagina 16
Sisteme administrative comparate - Pagina 17
Sisteme administrative comparate - Pagina 18
Sisteme administrative comparate - Pagina 19
Sisteme administrative comparate - Pagina 20
Sisteme administrative comparate - Pagina 21
Sisteme administrative comparate - Pagina 22
Sisteme administrative comparate - Pagina 23
Sisteme administrative comparate - Pagina 24
Sisteme administrative comparate - Pagina 25
Sisteme administrative comparate - Pagina 26
Sisteme administrative comparate - Pagina 27
Sisteme administrative comparate - Pagina 28
Sisteme administrative comparate - Pagina 29
Sisteme administrative comparate - Pagina 30
Sisteme administrative comparate - Pagina 31
Sisteme administrative comparate - Pagina 32
Sisteme administrative comparate - Pagina 33
Sisteme administrative comparate - Pagina 34
Sisteme administrative comparate - Pagina 35
Sisteme administrative comparate - Pagina 36
Sisteme administrative comparate - Pagina 37
Sisteme administrative comparate - Pagina 38
Sisteme administrative comparate - Pagina 39
Sisteme administrative comparate - Pagina 40
Sisteme administrative comparate - Pagina 41
Sisteme administrative comparate - Pagina 42
Sisteme administrative comparate - Pagina 43
Sisteme administrative comparate - Pagina 44
Sisteme administrative comparate - Pagina 45
Sisteme administrative comparate - Pagina 46
Sisteme administrative comparate - Pagina 47
Sisteme administrative comparate - Pagina 48
Sisteme administrative comparate - Pagina 49
Sisteme administrative comparate - Pagina 50
Sisteme administrative comparate - Pagina 51
Sisteme administrative comparate - Pagina 52
Sisteme administrative comparate - Pagina 53
Sisteme administrative comparate - Pagina 54
Sisteme administrative comparate - Pagina 55
Sisteme administrative comparate - Pagina 56
Sisteme administrative comparate - Pagina 57
Sisteme administrative comparate - Pagina 58
Sisteme administrative comparate - Pagina 59
Sisteme administrative comparate - Pagina 60
Sisteme administrative comparate - Pagina 61
Sisteme administrative comparate - Pagina 62
Sisteme administrative comparate - Pagina 63
Sisteme administrative comparate - Pagina 64
Sisteme administrative comparate - Pagina 65
Sisteme administrative comparate - Pagina 66
Sisteme administrative comparate - Pagina 67
Sisteme administrative comparate - Pagina 68
Sisteme administrative comparate - Pagina 69
Sisteme administrative comparate - Pagina 70
Sisteme administrative comparate - Pagina 71
Sisteme administrative comparate - Pagina 72
Sisteme administrative comparate - Pagina 73
Sisteme administrative comparate - Pagina 74
Sisteme administrative comparate - Pagina 75
Sisteme administrative comparate - Pagina 76
Sisteme administrative comparate - Pagina 77
Sisteme administrative comparate - Pagina 78
Sisteme administrative comparate - Pagina 79
Sisteme administrative comparate - Pagina 80
Sisteme administrative comparate - Pagina 81
Sisteme administrative comparate - Pagina 82
Sisteme administrative comparate - Pagina 83
Sisteme administrative comparate - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Sisteme administrative comparate.pdf

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv,...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Te-ar putea interesa și

Suedia - Sisteme Administrative Comparate

Suedia I. Generalitati - Nume oficial: Regatul Suediei (Konungariket Sverige) - Capitala: Stockholm - Limba oficiala: suedeza - sami,...

Sisteme Administrative Comparate

Am ales să aprofundez, prin acest proiect, sistemele administrative executive (Guvernul) din Germania şi Belgia pentru următoarele motive: -...

Studiu Comparativ Privind Sistemele Administrative din Germania și Suedia

1. Titlul lucrării şi justificarea alegerii În ceea ce urmează o să vă prezint sistemele administrative din Germania şi Suedia. Provenind din...

Analiza comparativă a sistemelor administrative dintre Marea Britanie și Franța

Argumentarea alegerii Am ales analiza comparativă dintre sistemul administrativ din Marea Britanie și cel din Franța deoarece sunt două dintre...

Analiza Comparativă a Sistemelor Administrative din Polonia și Slovacia

CAPITOLUL 1: Analiza comparativă a sistemelor administrative din: POLONIA și SLOVACIA Am ales studiul comparativ intre Polonia si Slovacia pentru...

Sisteme Administrative Comparate - Sistemul Administrativ Francez și Sistemul Administrativ Britanic

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Franta si Marea Britanie Sistemele administrative din Franta si Marea Britanie sunt sisteme complexe...

Sisteme Administrative Comparate

SISTEMUL ADMINISTRATIV AL MARII BRITANII Monarhie constitutionala ereditara, Marea Britanie nu are o Constitutie scrisa. Principiile de...

Sisteme administrative comparate - Germania - Marea Britanie

Din 2007 Romania este membra in Uniune Europeana de aceea este mai mult decat evident ca sistemul administrativ romanesc trebuie adaptat celui din...

Ai nevoie de altceva?