Bonitarea Terenului

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Bonitarea Terenului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 88 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Partea I – Calitatea terenurilor
- Calitatea terenurilor. Definire. Concepţii.
- Fondul funciar pe plan mondial și în România.
- Factorii naturali şi antropici de control ai calităţii terenurilor. Ameliorarea componentelor terenului.
- Sisteme de evaluare a calității naturale a terenurilor. Sisteme calitative.
- Sisteme de evaluare a calității naturale a terenurilor. Sisteme cantitative.
- Sistemul român de bonitare a terenurilor.
Partea a II-a – Piața funciară
- Piața funciară. Definire. Caracteristici.
- Modele de evaluarea economică a terenurilor.
- Renta funciară. Fundamente tehnice și economice.
- Terenul între resursă naturală și valoare de piață. Studii de caz

Extras din document

Calitatea terenurilor.

Definire. Concepţii

1.Să ne definim termenii ! _________

Teritoriu Groza, 2005 - Porţiune de spaţiu ocupată de o persoană, un grup, un sistem economic localizat sau de un Stat Ștefan et al., 1981 - Totalitatea suprafețelor (terenurilor), indiferent de destinația lor tehnico-economică, aflate în perimetriul unei unități administrativ-teritoriale (stat, provincie, regiune, județ, comună, unitate agricolă, unitate de administrație publică, etc.) sau al unei zone geografice naturală sau antropică (unitate fizico-geografică, bazin hidrografic, zonă agricolă, zonă urbană, zonă silvică, etc.).

1.Să ne definim termenii ! _________

Terenul FAO, 2007 – porțiune delimitată din suprafața terestră, cuprinzând toate atributele biosferei situate imediat deasupra sau dedesubtul acesteia, atribute ale climei atmosferei inferioare, solul și formele de relief, hidrografia superficială (râuri, lacuri puțin adânci, mlaștini și areale cu exces de umiditate), stratele sedimentare superficiale și rezervele asociate de ape subterane, populațiile de plante și animale, așezările omenești și efectele fizice ale activităților umane din trecut și prezent (terasare, sisteme de drenaj, irigații și stocare a apei, drumuri, clădiri). Terenul Reprezintă suprafeța ale cărei limite sunt date de destinația și particularitățile ei dominante:

-Calități naturale: Substrat litologic, Forme de relief, Cadrul climatic, hidric, biotic, pedologic,

- Calități dobândite în urma intervenției antropice: Defrișări, Lucrări de îmbunătățiri funciare, Amenajări edilitare, etc.

Fondul funciar (cf. art. 1, Legea nr. 18/1991)

“Terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte”

Fond funciar Cadastrul funciar

1.Să ne definim termenii ! _________

Cadastrul funciar (cf. Legea nr. 7/1996) “Sistem informațional, organizat pe teritorii administrativ – cadastrale care cuprinde un ansamblu de operațiuni cadastrale de tipul: identificării, măsurării și evaluării tuturor imobilelor funciare, atât pe teren cât și pe planurile cadastrale”

Fondul funciar agricol (terenurile agricole)

(cf. Legea nr. 18/1991)

“Terenuri ce servesc direct și nemijlocit în procesul tehnologic al producției agricole”

Calitatea terenurilor (Varallyay, 2011) “Suma trăsăturilor proprii ale terenurilor care corespund unei (unor) anumite cerințe așteptate / dorite. În consecință, calitatea (terenurilor) nu este absolută (general valabilă) ci relativă (subiectivă) depinzînd de scopul pentru care se face evaluarea respectivă”

1.Să ne definim termenii ! _________

Valoarea (terenurilor) - expresie a calității care arată cât de folositoare sunt aceste terenuri pentru un scop anume.

Evaluarea calității terenurilor (Stewart, 1968)

”A determina științific compatibilitatea dintre teren și activitățile umane: agricultură, silvicultură, construcții”

Evaluarea calității terenurilor își propune cunoașterea oportunităților și limitărilor impuse de teren și încearcă să traducă informația pentru teren într-o formă utilizabilă din punct de vedere practic. Aceasta include și predicția potențialului de utilizare”

1.Să ne definim termenii ! _________

Evaluarea calității terenurilor, privită prin prisma complexității structural – funcționale a terenului, se poate face numai pe baza unei colaborări interdisciplinare și cuprinde în mod obligatoriu două componente:

-Resursele naturale de teren

-Utlizarea economică a acestor resurse. Astfel, se poate vorbi de:

-O evaluare naturalistă a terenului care urmărește – selectarea tipurilor de utilizare care valorifică optim oferta ”naturală” (bio-fizico-chimică) a terenului dată de: litologie, relief, climă, condiții hidrologice, biologice, pedologice. (”beneficii maxime în limitele capacității de suport a mediului natural”

-Evaluare socio-economică a terenului constă în ierarhizarea viabilității economice a tipurilor de utilizare avute în vedere și o selectare a acestora în funcție de ”acceptabilitatea” lor socială și legislativă. Prin integararea celor două evaluări rezultă identificarea tipului optim de utilizare. Tipuri de utilizare:

-Actuală – reprezentată de realitatea din teren

-Actuală potențată – îmbunătățirea condițiilor de teren prin lucrări de îmbunătățiri funciare sau agropedoameliorative.

-Potențială – alte tipuri de utilizare decât cele actuale.

1.Să ne definim termenii ! _________

Calitatea terenurilor (PERFOMANȚA) poate fi cuantificată în 3 moduri:

-Pretabilitatea – are un caracter mai general și reprezintă performanța terenului raportată la principale clase de utilizări: arabil, pășuni ți fânețe, plantații viticole, plantații pomicole, plantații silvice etc.

-Favorabilitatea - are un caracter particular și se referă strict la o anumită cultură: grâu, porumb, cartof, cireș, mur, coacăz etc.

-Valoarea – implică obligatoriu o bază monetară (rentă, venit etc.) Probleme rămân:

-Un teren cu pretabilitatea medie pentru arabil este mai bun decât unul care răspunde optim la folosința pastorală dar nu se pretează pentru cultura de câmp ?

-Ce este mai bun: un teren favorabil unei game reduse de culturi dar care dau producții foarte ridicate sau sau unul faborabil unei game extinse de culturi dar care dau producții moderate ? În general, în ciuda multitudinii de sisteme de evaluare concepute pe plan mondial, problema evaluării calității terenurilor rămâne extrem de ”controversată„ și subiectivă. Ex: - Terenurile ravenate, eventual acoperite cu plantații silvice din Podișul Bârladului sunt privite ca ”locuri de evitat” (și de aruncat gunoiul) de către localnici dar străinii și specialiștii diferitelor științe naturaliste văd în ele adăposturi perfecte pentru păstrarea biodiversității, areale pentru studierea proceselor geomorfologice, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bonitarea Terenului.pdf

Bibliografie

1. Bohatereț M.-V. Piața funciară, Terra Nostra, Iași, 2005.
2.Jigău Gh., Vasiliniuc I. – Resursele de sol. Calitate. Management, CEP Universitatea de Stat din Moldova, 2012
3.FAO (Brinkman & Young eds.), A framework for land evaluation. Soils Bulletin 32. FAO, Rome. vii + 72 p, 1976
4.FAO, Planning for sustainable use of land resources. Towards a new aproach, FAO Land and Watwr Bulletin 2, Rome, 1995
5.FAO, Land evaluation. Towards a revised framework. Rome, 2007 5. Florea N. Degradarea, protecţia şi ameliorarea solurilor şi terenurilor. 6. Florea N., Bălăceanu V., Canarache A. Metodologia elaborării studiilor pedologice. I.C.P.A., Bucureşti, 1987, vol. 1, 2, 3. 7. Monitoringul stării de calitate a solurilor din România. – Bucureşti, I.C.P.A., 1998 8. Patriche C.-V. Evaluarea biofizică și tehnică a terenurilor agricole, Terra Nostra, Iași, 2003. 9. ICPA. Cod de bune practici agricole. – Bucureşti, 2003, vol. 1, 2.