Chimie generala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Chimie generala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 117 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

U.I. 1. Legături chimice 6
Introducere 6
1.1. Legătura ionică 7
1.2. Legătura covalentă 9
1.2.1. Legătura coordinativă 11
1.3. Legătura metalică 13
1.4. Legături intermoleculare 14
1.5. Test de autoevaluare 17
Bibliografie 18
Temă de verificare T 1 18
U.I. 2. Sisteme disperse omogene (solu.ii) 19
Introducere 19
2.1. Defini.ie, clasificare 19
2.2. Concentra.iile solu.iilor 20
2.3. Procesul de dizolvare 24
2.4. Solubilitatea substan.elor 25
2.4.1. Solubilitatea solidelor 25
2.4.2. Solubilitatea lichidelor 26
2.4.3. Solubilitatea gazelor 27
2.5. Solu.ii diluate de neelectroli.i 27
2.5.1. Difuziunea 27
2.5.2. Osmoza .i presiunea osmotică 28
2.6. Test de autoevaluare 31
Bibliografie 32
Temă de verificare T 2 33
U.I. 3. No.iuni de electrochimie 34
Introducere 34
3.1. Proprietă.i coligative ale solu.iilor 34
3.2. Echilibrul chimic: procese reversibile .i ireversibile 36
3.3. Acizi, baze, amfoli.i 37
3.4. Gradul de ionizare al electroli.ilor slabi 39
3.4.1. Constante de aciditate .i bazicitate 40
3.4.2. Produsul ionic al apei .i mărimea pH 41
3.5. Solu.ii tampon 43
3.6. Hidroliza sărurilor 44
3.7. Test de autoevaluare 46
Bibliografie 47
Temă de verificare T 3 47
3. Rezumat U.I. 1, U.I. 2, U.I. 3 48
U.I. 4. Sisteme disperse eterogene (coloizi) 49
Introducere 49
4.1. Defini.ie, clasificare 49
4.2. Structura particulei coloidale (micela coloidală) 51
4.3. Proprietă.ile sistemelor coloidale 53
4.3.1. Proprietă.i cinetice 53
4.3.2. Proprietă.i optice 55
4.3.3. Proprietă.i electrice 58
4.4. Test de autoevaluare 60
Bibliografie 61
U.I. 5. Caracterizarea elementelor din grupele sistemului periodic 62
Introducere 62
5.1. Grupa Ia a sistemului periodic (metale alcaline) 62
5.2. Grupa IIa ( metale alcalino - pământoase ) 63
5.3. Grupa IIIa a sistemului periodic 65
5.4. Grupa IVa a sistemului periodic 65
5.5. Grupa Va a sistemului periodic 66
5.5.1. Azotul 66
5.5.2. Fosforul 67
5.6. Grupa VIa a sistemului periodic 68
5.6.1. Oxigenul 68
5.6.2. Oxidul de hidrogen, apa 69
5.6.3. Sulful 72
5.7. Grupa VIIa a sistemului periodic 75
5.8. Hidrogenul 76
5.9. Grupa VIIIa a sistemului periodic (gaze rare) 78
5.10. Elementele tranziționale (generalități) 79
5.11. Test de autoevaluare 81
Bibliografie 81
Tema de verificare T 4 81
5. Rezumat U.I. 4, 5 82
U.I. 6. ACTIVITÃ.I ASISTATE - LUCRÃRI DE LABORATOR 83
Introducere 83
6.1. Analiza calitativă - reac.iile ionilor sodiu, potasiu, amoniu,
calciu, magneziu, fier .i azotat 84
6.2.Volumetria prin reac.ii de neutralizare 90
6.2.1. Prepararea .i titrarea unei solu.ii 0,1N de NaOH
cu ajutorul unei solu.ii de acid oxalic 90
6.2.2. Prepararea .i titrarea unei solu.ii de HCl 0,1N
cu o solu.ie de NaOH de concentra.ie cunoscută 92
6.2.3. Dozarea azotului din sărurile de amoniu
(metoda Kjeldahl) 93
6.3. Volumetria prin reac.ii de oxido-reducere 96
6.3.1. Permanganometria în mediu acid 96
6.3.2. Dozarea ionului feros Fe
2+
din compu.i prin
metoda permanganometrică; 98
6.3.3. Iodometria 99
6.4. Volumetria prin reac.ii de precipitare 102
6.4.1. Argentometria: metoda Mohr de dozare a clorurilor 102
6.5. Volumetria prin reac.ii cu formare de complec.i 103
6.5.1. Complexometria: Duritatea apei 104
6.6. Metode fotometrice de analiză 106
6.6.1. Dozarea manganului din produse vegetale 106
6.6.2. Dozarea ionului fosfat; reac.iile ionului PO4
3- 108
6.7. pH-metria 110
6.8. Determinarea poten.iometrică a punctului de echivalen.ă
la titrările acido-bazice. Stabilirea concentra.iei unei solu.ii
acide analizate 111
6.9. Metode de preparare a sistemelor disperse: coloizi .i geluri 114
Bibliografie 116
Bibliografie generală 117

Extras din document

Disciplina "Chimie generală", în conformitate cu programa analitică, își

propune:însușirea noțiunilor fundamentale de chimie privind transformările

substanțelor în plante în cadrul proceselor metabolice; corelarea noțiunilor de

chimie cu cele de fiziologie, oenologie, genetică, ameliorare; însușirea tehnicilor

de laborator și interpretarea analizelor chimice.

Cursul cuprinde noțiuni fundamentale teoretice cât și practice de chimie

generală necesare studenților pentru întelegerea proceselor fizico-chimice ce au

loc în sol și plantă.

Parcurgerea materialului urmăre.te:

- cunoașterea principiilor de bază din chimie și a parametrilor care le

influențează, a noțiunilor de bază privind procesele chimice care au loc în sol, apă

și plante;

- cunoașterea categoriilor de substanțe, a distribuției și importanței lor în

natură;

- cunoașterea tipurilor de procese chimice, condițiile de desfășurare și

posibilitatea de a interveni în sensul creșterii eficienței unui proces sau diminuării

efectelor negative ale altora;

- cunoașterea impactului substanțelor chimice asupra mediului înconjurător;

- posibilitatea de a corela noțiunile teoretice însușite din diverse capitole;

- abilitatea de a aplica unele noțiuni teoretice în metode de calcul, de

interpretare grafică sau în explicarea unor rezultate de analize obținute în

laborator;

- abilitatea practică a lucrului cu diverse soluții, substanțe uzuale de

laborator;

- cunoașterea principiilor de funcționare a unor aparate specifice unui

laborator chimic (pH-metru , balanță analitică, fotocolorimetru etc.);

- posibilitatea efectuării unor reacții calitative și cantitative din cadrul unor

metode uzuale de analiză chimică în laborator;

- dezvoltarea unei conduite corecte de lucru și a unei discipline în gândire în

privința rolului analizei experimentale în susținerea și demonstrarea unor noțiuni

teoretice;

- dobândirea abilității de a lucra într-un laborator cu probe de materiale

vegetale, apă și sol, de a efectua analize chimice generale și specifice;

- abilitatea de a aplica tratamente corecte cu diverse substanțe pentru sol,

ape sau culturi în vederea asigurării unui echilibru între eficiență și protecția

mediului;

- stimularea interesului pentru cercetarea științifică, pentru metodele și

aplicabilitatea practică a rezultatelor în acest domeniu de activitate;

- dezvoltarea abilităților de comunicare și a lucrului în echipă;

- înțelegerea importanței de a fi la curent cu cele mai noi informații teoretice

sau aplicate și a metodelor moderne de analiză și interpretare a datelor.

6

U.I. 1. LEGÃTURI CHIMICE

Introducere 6

1.1. Legătura ionică 7

1.2. Legătura covalentă 9

1.2.1. Legătura coordinativă 11

1.3. Legătura metalică 13

1.4. Legături intermoleculare 14

1.5. Test de autoevaluare 17

Bibliografie 18

Temă de verificare T 1 18

Introducere

Obiectivele specifice acestei unită.i cuprind următoarele:

- în.elegerea modului în care atomii elementelor diferite interac.ionează .i

î.i asigură stabilitatea din punct de vedere electronic;

- cunoa.terea tipurilor posibile de legături interatomice .i modalitatea lor de

formare;

- cunoa.terea tipurilor de legături interrmoleculare .i importan.a apari.iei

lor.

Instruc.iuni privind studiul unită.ii de învă.are:

- se vor studia no.iunile teoretice împreună cu exemplele date privind

formarea celor trei tipuri de legături: ionică, covalentă .i metalică;

- se vor aplica noile cuno.tin.e în explicarea formării legăturilor chimice la

alte substan.e decât cele date ca exemplu;

- se vor face corela.ii între tipul legăturii existente între atomii unei

substan.e .i proprietă.ile fizice .i chimice ale acesteia.

Timpul estimat de acumulare a cuno.tin.elor din această unitate de

învă.are este de 6 ore.

Legătura chimică reprezintă un ansamblu de interacțiuni care se stabilesc

între atomi, ioni sau molecule, cu formarea unor sisteme stabile.

În urma reacțiilor chimice, în atomi se modifică doar structura stratului

de valență, exterior.

Există în principal trei tipuri de legături chimice, trei modalități prin care

atomii se pot combina:

A. Legătura ionică (electrovalența)

Se realizează în urma transferului de electroni de la un atom

electropozitiv la un atom electronegativ, când se formează ioni de semn contrar,

care apoi se atrag prin forțe de natură electrostatică.

B. Legătura covalentă (covalența)

Se stabilește între atomi neutri prin punere în comun de electroni. Astfel

rezultă o densitate electronică maximă între cei doi atomi. Ea poate fi localizată

între doi atomi sau delocalizată (policentrică) pe mai mulți atomi din moleculă.

Covalențele pot fi de tip . sau .

C. Legătura metalică

Apare între atomii din rețeaua metalică prin delocalizarea norilor

electronici de legătură, fiind caracterizată de faptul că nu este saturată, orientată în

spațiu și nici localizată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Chimie generala.pdf

Bibliografie

1. Afusoae Iulia, Maria Savu, Patra. Antoanela -Chimie (lucrari practice)
C.M. Univ. Agr. 1996
2. Afusoae Iulia, Trofin Alina - 2001, Chimie, Editura "Ion Ionescu de la
Brad" Iasi, ISBN 973-8014-53-0
3. Burnea I., Ionela Popescu, Gavril Neam.u - Chimie .i biochimie vegetala
Ed. Did. Pedag. Bucure.ti, 1977
4. Iulia Afusoae - Chimie Curs C.M. Universitatea Agronomica Ia.i 1994
5. Neni.escu D.C. - Chimie generala Ed. Did. Pedag. Bucure.ti 1980.
6. Constantinescu Gh. .i colab.- Chimie anorganica .i analitica, Editura
Didactica .i Pedagogica Bucure.ti, 1983
7. Seracu D. - Îndreptar de chimie analitica, Editura Tehnica Bucure.ti, 1989
8. Trofin Alina - 2005, Chimie anorganica, Editura "Ion Ionescu de la Brad"
Iasi, ISBN 973-7921-50-X
9. Trofin Alina - Chimie fizica .i coloidala, curs, Ed. PIM, Iasi, 2011
10. Trofin Alina - 2008, Chimie fizica si coloidala, lucrari practice, Editura
PIM, Iasi, ISBN 978-973-716-981-5
11. Trofin Alina, Elena Ungureanu - 2013, Aplica.ii de chimie generala, Editura
PIM, Iasi, 196 pg., ISBN 978-606-13-1617-5