Chimie generală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 43812
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

U.I. 1. Legături chimice 6

Introducere 6

1.1. Legătura ionică 7

1.2. Legătura covalentă 9

1.2.1. Legătura coordinativă 11

1.3. Legătura metalică 13

1.4. Legături intermoleculare 14

1.5. Test de autoevaluare 17

Bibliografie 18

Temă de verificare T 1 18

U.I. 2. Sisteme disperse omogene (solu.ii) 19

Introducere 19

2.1. Defini.ie, clasificare 19

2.2. Concentra.iile solu.iilor 20

2.3. Procesul de dizolvare 24

2.4. Solubilitatea substan.elor 25

2.4.1. Solubilitatea solidelor 25

2.4.2. Solubilitatea lichidelor 26

2.4.3. Solubilitatea gazelor 27

2.5. Solu.ii diluate de neelectroli.i 27

2.5.1. Difuziunea 27

2.5.2. Osmoza .i presiunea osmotică 28

2.6. Test de autoevaluare 31

Bibliografie 32

Temă de verificare T 2 33

U.I. 3. No.iuni de electrochimie 34

Introducere 34

3.1. Proprietă.i coligative ale solu.iilor 34

3.2. Echilibrul chimic: procese reversibile .i ireversibile 36

3.3. Acizi, baze, amfoli.i 37

3.4. Gradul de ionizare al electroli.ilor slabi 39

3.4.1. Constante de aciditate .i bazicitate 40

3.4.2. Produsul ionic al apei .i mărimea pH 41

3.5. Solu.ii tampon 43

3.6. Hidroliza sărurilor 44

3.7. Test de autoevaluare 46

Bibliografie 47

Temă de verificare T 3 47

3. Rezumat U.I. 1, U.I. 2, U.I. 3 48

U.I. 4. Sisteme disperse eterogene (coloizi) 49

Introducere 49

4.1. Defini.ie, clasificare 49

4.2. Structura particulei coloidale (micela coloidală) 51

4.3. Proprietă.ile sistemelor coloidale 53

4.3.1. Proprietă.i cinetice 53

4.3.2. Proprietă.i optice 55

4.3.3. Proprietă.i electrice 58

4.4. Test de autoevaluare 60

Bibliografie 61

U.I. 5. Caracterizarea elementelor din grupele sistemului periodic 62

Introducere 62

5.1. Grupa Ia a sistemului periodic (metale alcaline) 62

5.2. Grupa IIa ( metale alcalino - pământoase ) 63

5.3. Grupa IIIa a sistemului periodic 65

5.4. Grupa IVa a sistemului periodic 65

5.5. Grupa Va a sistemului periodic 66

5.5.1. Azotul 66

5.5.2. Fosforul 67

5.6. Grupa VIa a sistemului periodic 68

5.6.1. Oxigenul 68

5.6.2. Oxidul de hidrogen, apa 69

5.6.3. Sulful 72

5.7. Grupa VIIa a sistemului periodic 75

5.8. Hidrogenul 76

5.9. Grupa VIIIa a sistemului periodic (gaze rare) 78

5.10. Elementele tranziționale (generalități) 79

5.11. Test de autoevaluare 81

Bibliografie 81

Tema de verificare T 4 81

5. Rezumat U.I. 4, 5 82

U.I. 6. ACTIVITÃ.I ASISTATE - LUCRÃRI DE LABORATOR 83

Introducere 83

6.1. Analiza calitativă - reac.iile ionilor sodiu, potasiu, amoniu,

calciu, magneziu, fier .i azotat 84

6.2.Volumetria prin reac.ii de neutralizare 90

6.2.1. Prepararea .i titrarea unei solu.ii 0,1N de NaOH

cu ajutorul unei solu.ii de acid oxalic 90

6.2.2. Prepararea .i titrarea unei solu.ii de HCl 0,1N

cu o solu.ie de NaOH de concentra.ie cunoscută 92

6.2.3. Dozarea azotului din sărurile de amoniu

(metoda Kjeldahl) 93

6.3. Volumetria prin reac.ii de oxido-reducere 96

6.3.1. Permanganometria în mediu acid 96

6.3.2. Dozarea ionului feros Fe

2+

din compu.i prin

metoda permanganometrică; 98

6.3.3. Iodometria 99

6.4. Volumetria prin reac.ii de precipitare 102

6.4.1. Argentometria: metoda Mohr de dozare a clorurilor 102

6.5. Volumetria prin reac.ii cu formare de complec.i 103

6.5.1. Complexometria: Duritatea apei 104

6.6. Metode fotometrice de analiză 106

6.6.1. Dozarea manganului din produse vegetale 106

6.6.2. Dozarea ionului fosfat; reac.iile ionului PO4

3- 108

6.7. pH-metria 110

6.8. Determinarea poten.iometrică a punctului de echivalen.ă

la titrările acido-bazice. Stabilirea concentra.iei unei solu.ii

acide analizate 111

6.9. Metode de preparare a sistemelor disperse: coloizi .i geluri 114

Bibliografie 116

Bibliografie generală 117

Extras din document

Disciplina "Chimie generală", în conformitate cu programa analitică, își

propune:însușirea noțiunilor fundamentale de chimie privind transformările

substanțelor în plante în cadrul proceselor metabolice; corelarea noțiunilor de

chimie cu cele de fiziologie, oenologie, genetică, ameliorare; însușirea tehnicilor

de laborator și interpretarea analizelor chimice.

Cursul cuprinde noțiuni fundamentale teoretice cât și practice de chimie

generală necesare studenților pentru întelegerea proceselor fizico-chimice ce au

loc în sol și plantă.

Parcurgerea materialului urmăre.te:

- cunoașterea principiilor de bază din chimie și a parametrilor care le

influențează, a noțiunilor de bază privind procesele chimice care au loc în sol, apă

și plante;

- cunoașterea categoriilor de substanțe, a distribuției și importanței lor în

natură;

- cunoașterea tipurilor de procese chimice, condițiile de desfășurare și

posibilitatea de a interveni în sensul creșterii eficienței unui proces sau diminuării

efectelor negative ale altora;

- cunoașterea impactului substanțelor chimice asupra mediului înconjurător;

- posibilitatea de a corela noțiunile teoretice însușite din diverse capitole;

- abilitatea de a aplica unele noțiuni teoretice în metode de calcul, de

interpretare grafică sau în explicarea unor rezultate de analize obținute în

laborator;

- abilitatea practică a lucrului cu diverse soluții, substanțe uzuale de

laborator;

- cunoașterea principiilor de funcționare a unor aparate specifice unui

laborator chimic (pH-metru , balanță analitică, fotocolorimetru etc.);

- posibilitatea efectuării unor reacții calitative și cantitative din cadrul unor

metode uzuale de analiză chimică în laborator;

- dezvoltarea unei conduite corecte de lucru și a unei discipline în gândire în

privința rolului analizei experimentale în susținerea și demonstrarea unor noțiuni

teoretice;

- dobândirea abilității de a lucra într-un laborator cu probe de materiale

vegetale, apă și sol, de a efectua analize chimice generale și specifice;

- abilitatea de a aplica tratamente corecte cu diverse substanțe pentru sol,

ape sau culturi în vederea asigurării unui echilibru între eficiență și protecția

mediului;

- stimularea interesului pentru cercetarea științifică, pentru metodele și

aplicabilitatea practică a rezultatelor în acest domeniu de activitate;

- dezvoltarea abilităților de comunicare și a lucrului în echipă;

- înțelegerea importanței de a fi la curent cu cele mai noi informații teoretice

sau aplicate și a metodelor moderne de analiză și interpretare a datelor.

6

U.I. 1. LEGÃTURI CHIMICE

Introducere 6

1.1. Legătura ionică 7

1.2. Legătura covalentă 9

1.2.1. Legătura coordinativă 11

1.3. Legătura metalică 13

1.4. Legături intermoleculare 14

1.5. Test de autoevaluare 17

Bibliografie 18

Temă de verificare T 1 18

Introducere

Obiectivele specifice acestei unită.i cuprind următoarele:

- în.elegerea modului în care atomii elementelor diferite interac.ionează .i

î.i asigură stabilitatea din punct de vedere electronic;

- cunoa.terea tipurilor posibile de legături interatomice .i modalitatea lor de

formare;

- cunoa.terea tipurilor de legături interrmoleculare .i importan.a apari.iei

lor.

Instruc.iuni privind studiul unită.ii de învă.are:

- se vor studia no.iunile teoretice împreună cu exemplele date privind

formarea celor trei tipuri de legături: ionică, covalentă .i metalică;

- se vor aplica noile cuno.tin.e în explicarea formării legăturilor chimice la

alte substan.e decât cele date ca exemplu;

- se vor face corela.ii între tipul legăturii existente între atomii unei

substan.e .i proprietă.ile fizice .i chimice ale acesteia.

Timpul estimat de acumulare a cuno.tin.elor din această unitate de

învă.are este de 6 ore.

Legătura chimică reprezintă un ansamblu de interacțiuni care se stabilesc

între atomi, ioni sau molecule, cu formarea unor sisteme stabile.

În urma reacțiilor chimice, în atomi se modifică doar structura stratului

de valență, exterior.

Există în principal trei tipuri de legături chimice, trei modalități prin care

atomii se pot combina:

A. Legătura ionică (electrovalența)

Se realizează în urma transferului de electroni de la un atom

electropozitiv la un atom electronegativ, când se formează ioni de semn contrar,

care apoi se atrag prin forțe de natură electrostatică.

B. Legătura covalentă (covalența)

Se stabilește între atomi neutri prin punere în comun de electroni. Astfel

rezultă o densitate electronică maximă între cei doi atomi. Ea poate fi localizată

între doi atomi sau delocalizată (policentrică) pe mai mulți atomi din moleculă.

Covalențele pot fi de tip . sau .

C. Legătura metalică

Apare între atomii din rețeaua metalică prin delocalizarea norilor

electronici de legătură, fiind caracterizată de faptul că nu este saturată, orientată în

spațiu și nici localizată.

Bibliografie

1. Afusoae Iulia, Maria Savu, Patra. Antoanela -Chimie (lucrari practice)

C.M. Univ. Agr. 1996

2. Afusoae Iulia, Trofin Alina - 2001, Chimie, Editura "Ion Ionescu de la

Brad" Iasi, ISBN 973-8014-53-0

3. Burnea I., Ionela Popescu, Gavril Neam.u - Chimie .i biochimie vegetala

Ed. Did. Pedag. Bucure.ti, 1977

4. Iulia Afusoae - Chimie Curs C.M. Universitatea Agronomica Ia.i 1994

5. Neni.escu D.C. - Chimie generala Ed. Did. Pedag. Bucure.ti 1980.

6. Constantinescu Gh. .i colab.- Chimie anorganica .i analitica, Editura

Didactica .i Pedagogica Bucure.ti, 1983

7. Seracu D. - Îndreptar de chimie analitica, Editura Tehnica Bucure.ti, 1989

8. Trofin Alina - 2005, Chimie anorganica, Editura "Ion Ionescu de la Brad"

Iasi, ISBN 973-7921-50-X

9. Trofin Alina - Chimie fizica .i coloidala, curs, Ed. PIM, Iasi, 2011

10. Trofin Alina - 2008, Chimie fizica si coloidala, lucrari practice, Editura

PIM, Iasi, ISBN 978-973-716-981-5

11. Trofin Alina, Elena Ungureanu - 2013, Aplica.ii de chimie generala, Editura

PIM, Iasi, 196 pg., ISBN 978-606-13-1617-5

Preview document

Chimie generală - Pagina 1
Chimie generală - Pagina 2
Chimie generală - Pagina 3
Chimie generală - Pagina 4
Chimie generală - Pagina 5
Chimie generală - Pagina 6
Chimie generală - Pagina 7
Chimie generală - Pagina 8
Chimie generală - Pagina 9
Chimie generală - Pagina 10
Chimie generală - Pagina 11
Chimie generală - Pagina 12
Chimie generală - Pagina 13
Chimie generală - Pagina 14
Chimie generală - Pagina 15
Chimie generală - Pagina 16
Chimie generală - Pagina 17
Chimie generală - Pagina 18
Chimie generală - Pagina 19
Chimie generală - Pagina 20
Chimie generală - Pagina 21
Chimie generală - Pagina 22
Chimie generală - Pagina 23
Chimie generală - Pagina 24
Chimie generală - Pagina 25
Chimie generală - Pagina 26
Chimie generală - Pagina 27
Chimie generală - Pagina 28
Chimie generală - Pagina 29
Chimie generală - Pagina 30
Chimie generală - Pagina 31
Chimie generală - Pagina 32
Chimie generală - Pagina 33
Chimie generală - Pagina 34
Chimie generală - Pagina 35
Chimie generală - Pagina 36
Chimie generală - Pagina 37
Chimie generală - Pagina 38
Chimie generală - Pagina 39
Chimie generală - Pagina 40
Chimie generală - Pagina 41
Chimie generală - Pagina 42
Chimie generală - Pagina 43
Chimie generală - Pagina 44
Chimie generală - Pagina 45
Chimie generală - Pagina 46
Chimie generală - Pagina 47
Chimie generală - Pagina 48
Chimie generală - Pagina 49
Chimie generală - Pagina 50
Chimie generală - Pagina 51
Chimie generală - Pagina 52
Chimie generală - Pagina 53
Chimie generală - Pagina 54
Chimie generală - Pagina 55
Chimie generală - Pagina 56
Chimie generală - Pagina 57
Chimie generală - Pagina 58
Chimie generală - Pagina 59
Chimie generală - Pagina 60
Chimie generală - Pagina 61
Chimie generală - Pagina 62
Chimie generală - Pagina 63
Chimie generală - Pagina 64
Chimie generală - Pagina 65
Chimie generală - Pagina 66
Chimie generală - Pagina 67
Chimie generală - Pagina 68
Chimie generală - Pagina 69
Chimie generală - Pagina 70
Chimie generală - Pagina 71
Chimie generală - Pagina 72
Chimie generală - Pagina 73
Chimie generală - Pagina 74
Chimie generală - Pagina 75
Chimie generală - Pagina 76
Chimie generală - Pagina 77
Chimie generală - Pagina 78
Chimie generală - Pagina 79
Chimie generală - Pagina 80
Chimie generală - Pagina 81
Chimie generală - Pagina 82
Chimie generală - Pagina 83
Chimie generală - Pagina 84
Chimie generală - Pagina 85
Chimie generală - Pagina 86
Chimie generală - Pagina 87
Chimie generală - Pagina 88
Chimie generală - Pagina 89
Chimie generală - Pagina 90
Chimie generală - Pagina 91
Chimie generală - Pagina 92
Chimie generală - Pagina 93
Chimie generală - Pagina 94
Chimie generală - Pagina 95
Chimie generală - Pagina 96
Chimie generală - Pagina 97
Chimie generală - Pagina 98
Chimie generală - Pagina 99
Chimie generală - Pagina 100
Chimie generală - Pagina 101
Chimie generală - Pagina 102
Chimie generală - Pagina 103
Chimie generală - Pagina 104
Chimie generală - Pagina 105
Chimie generală - Pagina 106
Chimie generală - Pagina 107
Chimie generală - Pagina 108
Chimie generală - Pagina 109
Chimie generală - Pagina 110
Chimie generală - Pagina 111
Chimie generală - Pagina 112
Chimie generală - Pagina 113
Chimie generală - Pagina 114
Chimie generală - Pagina 115
Chimie generală - Pagina 116
Chimie generală - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Chimie generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Siguranță Alimentară

1.Siguranţa Alimentelor = Asigurarea că alimentele nu vor dăuna consumatorului în momentul preparării şi/sau consumului. 2. a) Hazard = Un agent...

Apicultură

LP1 ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINELOR Albinele fac parte din marea clasă a insectelor. Această clasă cuprinde 32 de ordine, printre care şi...

Procese de Producere a Energiei din Surse Regenerabile

Parlamentul European propunea în anul 2008 Directiva Europeană cu privire la utilizarea energiei produse din SRE. Iată câteva linii directoare ale...

Aparate de Măsură și Control

1. OBIECTUL APARATELOR DE MÃSURÃ ŞI CONTROL ŞI SISTEMELOR DE MÃSURARE 1.1. Generalitãţi Aparatele de mãsurã şi control şi sistemele de mãsurare...

Conservarea biodiversității

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Ecologie - horticultură

DEFINIȚIE Ecologia are ca scop cunoaşterea interacţiunii dintre organisme şi mediul biotic, abiotic sau antropic şi aplicarea acestor legi în...

Tehnologia culturii plantelor de câmp și horticole II

TCP CURS 1 AGROTEHNICA SPECIALA A LEGUMELOR Agrotehnica speciala a legumelor are ca obiective principale cunoasterea principalelor grupe de...

Tehnologia creșterii plantelor

Cerintele plantelor leguminoase fata de factorii de mediu Cerintele fata de temperatura 1-Factorul climatic-cel mai important care limiteaza...

Te-ar putea interesa și

Izomerie

Cu ajutorul reprezentarilor spatiale ale moleculelor s-a putut explica existenta izomerilor. Substantele care au aceeasi compozitie chimica, deci...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Chimie generală

1.Aflatoxina Aflatoxina este o substanţă toxică produsă de anumite tipuri de mucegaiuri. Prima dată aflatoxina a fost identificată in 1961 la...

Cursuri chimie generală

ANALIZA STRUCTURA COMPOZITIE Concepte si legi fundamentale ale transformarilor chimice. Atomi si molecule. Marimi atomo-moleculare. Specii...

Chimie generală pentru automatiști

Introducere Chimia studiază fenomenele în care se modifică structura substanţelor, adică compoziţia şi structura acestora. Obiectivele chimiei...

Laboratoare chimie generală

1. Generalităţi Densitatea absolută, ρ, este raportul dintre masa unui corp, în vid, m, şi volumul său, V, la temperatura, t: ρ t = m/V În...

Chimie generală

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se...

Chimie aplicată în inginerie

Corelații între structura substanțelor și proprietățile chimice Chimia s-a consacrat încă din cele mai vechi timpuri ca o știință a naturii....

Ai nevoie de altceva?