Cresterea Suinelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Cresterea Suinelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 124 de pagini .

Profesor: STAN TRAIAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

PROTECtIA SI IGIENA MUNCII ÎN SECTORUL DE CRESTERE
A SUINELOR 3
Legislatia normelor de igienã Si protectia muncii în tara noastrã 3
Mãsuri de protectia muncii în sectorul de creStere a suinelor 4
ABORDAREA SI CONTENtIA SUINELOR 5
1. Abordarea suinelor 5
2. Contentia suinelor 6
STUDIUL EXTERIORULUI LA SUINE 11
METODE DE APRECIERE A EXTERIORULUI LA SUINE 22
1. Metode somatoscopice 22
1.1. Metoda liberã de apreciere 22
1.2. Metoda punctelor 22
2. Metode somatografice 23
2.1. Metoda dreptunghiului 23
2.2. Metoda fotografierii 24
2.3. Metoda filmãrii 25
3. Metode somatometrice 25
3.1. Determinarea dimensiunilor corporale 25
3.1.1. Dimensiunile de lungime 25
3.1.2. Dimensiunile de înãltime 25
3.1.3. Dimensiunile de lãrgime 26
3.1.4. Perimetre 26
3.2. Indicii corporali 26
3.3. Cântãrirea suinelor 27
ELEMENTELE CARE CARACTERIZEAZÃ PROCESUL
DE CRESTERE 30
CONSTITUtIA SUINELOR 34
TEMPERAMENTUL SUINELOR 37
PRECOCITATEA SUINELOR 38
TIPURILE MORFOPRODUCTIVE LA SUINE 39
CRITERIILE MORFOLOGICE UTILIZATE PENTRU
RECUNOASTEREA PRINCIPALELOR RASE DE SUINE
DIN tARA NOASTRÃ 41
CARACTERELE MORFOLOGICE UTILIZATE PENTRU
RECUNOASTEREA UNOR METISI LA SUINE 53
TEHNICA INDIVIDUALIZÃRII SUINELOR 56
MÃSURI TEHNICE, CRITERII SI INSTRUCtIUNI
PENTRU PURCEII SUGARI 62
ALIMENTAtIA SUINELOR 66
APRECIEREA CALITÃtII CÃRNII LA SUINE 76
1. Aprecierea calitãtii cãrnii direct pe carcasã 76
1.1. Determinãri dimensionale pe carcasã 76
1.2. Determinãrile planimetrice pe carcasã 79
1.3. Determinãrile gravimetrice pe carcasã 82
2. Aprecierea calitãtii carcasei pe animalul viu 85
2.1. Metode subiective 85
2.2. Metode obiective 87
2.2.1. Aprecierea grosimii stratului de slãninã dorsalã
cu ajutorul ultrasunetelor 87
2.2.2. Tehnica de lucru cu aparatul Renco LEAN-MEATER 89
2.2.3. Determinarea grosimii stratului de slãninã dorsalã
cu penetrometrul 90
2.2.4. Metoda clasicã directã
(cu ajutorul aparatului LEAN-MEATER electric) 90
2.2.5. Metoda F.O.M. 91
2.2.6. Metoda injectãrii cu antipirinã 92
2.3. Metode perfectionate de determinare a calitãtii carcasei
pe animalul viu 93
2.3.1. Utilizarea 40K în prognoza proportiei de carne 93
2.3.2. Metoda tomografiei computerizate 93

Extras din document

PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

ÎN

SECTORUL DE CRESTERE A SUINELOR

ProtecTia muncii, ca parte integrantã a procesului de muncã, constituie o

problemã de stat.

Prin protecTia muncii se urmãreSte atât evitarea accidentelor Si

îmbolnãvirilor profesionale, cât Si uSurarea eforturilor fizice ale studenTilor,

personalului didactic, ajutãtor Si personalului muncitor.

Datoritã creSterii animalelor în complexe de tip industrial, în care

mecanizarea Si automatizarea proceselor de muncã deTin un rol important, în afarã

de îngrijirea propriu-zisã a animalelor, personalului muncitor îi revine Si sarcina

de a exploata Si întreTine utilajele din dotare. Aceste aspecte implicã ridicarea

gradului de calificare a muncitorilor, instruirea acestora la angajare Si la anumite

perioade de timp, care dacã nu sunt efectuate corect duc la creSterea riscului

accidentelor de muncã, mai ales când sunt ignorate regulile de protecTia muncii

specifice fiecãrui loc de muncã.

LegislaTia normelor de igienã Si protecTia muncii

în Tara noastrã

LegislaTia muncii în vigoarea cuprinde totalitatea actelor normative,

compuse din legi, decrete, HCM-uri, elaborate cu privire la muncã, care se

bazeazã pe respectarea principiilor fundamentale înscrise în ConstituTia României.

Dintre legile adoptate în Tara noastrã referitoare la igiena Si protecTia

muncii enumerãm:

- Legea nr. 5/1965, referitoare la regulile generale de protecTia muncii;

- Legea nr. 1/1970, referitoare la organizarea Si disciplina muncii în

unitãTile socialiste de stat;

- Legea nr. 2/1972, privind perfecTionarea pregãtirii profesionale a

lucrãtorilor din unitãTile socialiste.

Dintre ordinile Si decretele încã în vigoare, se vor prelucra unele articole

din Decretul Consiliului de Stat, nr. 400/1981 Si din Ordinul MAIA, nr. 100/1980,

precum Si din alte acte normative apãrute Si aprobate recent.

ObligaTia Si rãspunderea pentru realizarea în timp util a mãsurilor de

protecTia muncii au, potrivit atribuTiilor ce le revin, cei ce organizeazã,

controleazã Si conduc procesul de muncã Si activitatea didacticã.

Mãsuri de protecTia muncii

în sectorul de creStere a suinelor

Pe baza legilor enumerate mai sus, pentru agriculturã, au fost formulate Si

aprobate prin Ordinul nr. 91/1981 Si "Normele de protecTia muncii în sectorul

creSterii animalelor" prezentate în Extrasul 9.

Avându-se în vedere activitatea studenTilor la lucrãrile practice, în timpul

practicii Si a vizitelor cu caracter didactic în sectorul de creStere a suinelor sau în

alte unitãTi de profil, se impune instruirea acestora cu normele de protecTia muncii

specifice.

Considerãm necesarã instruirea studenTilor cu o serie de articole prezentate

în Extrasul 9, prin aducerea la cunoStinTã, instruirea practicã Si consemnarea în

procese-verbale, toate legate de activitatea ce se desfãSoarã în unitãTile de creStere

a suinelor: art. 1-3; 6-2; 24-49; 87-115; 122-131; 175-195; 275-332;Ordinul

100/1980 MAIA; Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981.

De asemenea, considerãm necesar a fi cunoscutã foarte bine abordarea Si

contenTia suinelor, atât ca mãsurã de prevenire a accidentelor, dar Si ca mãsurã

tehnicã indispensabilã desfãSurãrii activitãTii de producTie în sectorul porcin.

Cu acest prilej se completeazã Si se semneazã "FISA COLECTIVÃ DE

INSTRUCTAJ" din care rezultã efectuarea instructajului, valabilitatea lui Si

obligativitatea respectãrii normelor prelucrate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cresterea Suinelor.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINÞE AGRICOLE SI MEDICINÃ VETERINARÃ ION IONESCU DE LA BRAD IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE