Formator - Suport de Curs

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Formator - Suport de Curs.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 140 de pagini .

Profesor: Mihai C.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1 INTRODUCERE 1
1.1 Consideraţii generale 1
1.2 Rolul şi competenţele formatorului 2
1.3 Descrierea ocupaţiei de mentor 4
2 PREGĂTIREA FORMĂRII 7
2.1 Definirea obiectivelor 7
2.2 Proiectarea activităţii de formare 8
2.3 Construirea situaţiilor de învăţare 8
2.3.1 Conceptul de învăţare 8
2.3.2 Învăţarea la adulţi 9
2.3.2.1 Caracteristici ale procesului de învăţare la vârsta adultă 10
2.3.2.2 Principiile educaţiei/formării adulţilor 12
2.3.2.3 Alte principii ale educaţiei/formării adulţilor 14
2.3.2.4 Ciclul învăţării lui Kolb 16
2.3.3 Stiluri de învăţare 17
2.3.3.1 Activiştii 18
2.3.3.2 Gânditorii 18
2.3.3.3 Teoreticienii 19
2.3.3.4 Pragmaticii 19
2.3.4 Abordări ale predării în educaţia adulţilor 20
2.4 Organizarea activităţilor de formare 21
2.4.1 Organizarea spaţiului în care are loc formarea 21
2.4.2 Pregătirea sălii de formare 22
2.4.3 Realizarea unei prezentări de succes 25
2.4.3.1 Etapa de pregătire 25
2.4.3.2 Etapa de documentare 25
2.4.3.3 Etapa de structurare 25
3 REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE 27
3.1 Informarea participanţilor privind activităţile de formare 27
3.1.1 Noţiunea de comunicare 27
3.1.2 Forme ale comunicării 27
3.1.2.1 Particularităţi ale comunicării 28
3.1.2.2 Obiectivele comunicării 28
3.1.2.3 Căile prin care se poate realiza o comunicare cât mai eficientă 29
3.1.3 Comunicarea verbală 30
3.1.4 Formele comunicării orale 32
3.1.5 Particularităţi ale comunicării orale 33
3.1.6 Comunicarea scrisă 34
3.1.7 Comunicarea nonverbală 36
3.1.8 Limbajul corpului 36
3.1.9 Motivarea participanţilor la formare 40
3.2 Facilitarea activităţilor de învăţare 41
3.3 Rezolvarea conflictelor 42
3.3.1 Fazele unui conflict 42
3.3.2 Stiluri de rezolvare a conflictelor 42
3.3.3 Gestionarea conflictelor 43
3.3.4 Prevenţia conflictelor 44
3.4 Oferirea de feed-back participanţilor la formare 44
4 Evaluarea participanţilor la formare 47
4.1 Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare 47
4.2 Organizarea sesiunilor de evaluare 47
4.2.1 Tipuri de evaluare 47
4.2.2 Metode de evaluare 48
4.2.2.1 Probele orale 48
4.2.2.2 Probele scrise 48
4.2.2.3 Probele practice 48
4.2.2.4 Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului cursantului 49
4.2.2.5 Evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelului de integrare: 49
4.2.2.6 Investigaţia 50
4.2.2.7 Proiectul 50
4.2.2.8 Portofoliul 51
4.2.3 Autoevaluarea 52
4.3 Înregistrarea rezultatelor evaluării şi elaborarea raportului privind programul / activitatea de formare 53
4.3.1 Calităţile instrumentelor de evaluare 53
4.3.2 Tipuri de itemi 54
4.3.2.1 Itemi obiectivi 54
4.3.2.2 Itemi semiobiectivi 57
4.3.2.3 Itemi cu răspuns scurt / de completare 57
4.3.2.4 Întrebări structurate 58
4.3.2.5 Itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 59
4.3.2.6 Rezolvarea de probleme 59
4.3.2.7 Itemi de tip eseu 60
5 Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 63
5.1 Încurajarea reflecţiei personale şi a auto-formării 63
5.2 Descrierea principalelor metode de formare 64
5.2.1 Explicaţia 64
5.2.2 Prelegerea 64
5.2.3 Instructajul 64
5.2.4 Conversaţia 64
5.2.5 Conversaţia euristică 65
5.2.6 Dezbaterea (discuţia colectivă) 65
5.2.7 Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) 65
5.2.8 Problematizarea 66
5.2.9 Învăţarea prin descoperire 66
5.2.10 Lectura (munca cu manualul) 67
5.2.11 Observaţia 67
5.2.12 Studiul de caz 68
5.2.13 Experimentul 68
5.2.14 Demonstraţia 68

Extras din document

1 INTRODUCERE

1.1 Consideraţii generale

Dinamica societăţii în care trăim este complexă, iar obţinerea de performanţe presupune a învăţa continuu. În acest context, programele de formare ocupă un loc central. A fi capabil să te adaptezi cerinţelor şi să răspunzi activităţilor pe care le desfăşori nu mai este suficient. E important să fii capabil să formezi oameni, să fii capabil să organizezi cursuri, pentru a aduce un plus de valoare echipei şi chiar şi ţie însuţi.

Conform Standardului Ocupaţional, Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european. Competenţele de mai jos sunt valabile pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul.

Formatorii de formatori sunt formatorii care au toate cele 8 competenţe cuprinse în SO.

Conform legii, începând de la 1 ianuarie 2010, niciun formator (trainer) nu poate susţine cursuri pentru instituţii publice fără a avea această pregătire. De asemenea, legea educaţiei la adulţi (129/2000) prevede şi faptul că de la 1 ianuarie 2010, niciun formator (trainer) nu va mai putea susţine niciun tip de curs (indiferent că publicul ţintă este reprezentat de angajaţi ai companiilor sau ai instituţiilor pulice) fără a fi certificat.

Competenţele obţinute sunt valabile pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul.

Certificatul conferă toate competenţele legale pentru a preda cursuri de formare în cadrul unor cursuri de Formatori de Formatori, Formatori şi orice alte cursuri de formare continuă de calificare, iniţiere, perfecţionare, specializare sau altele, pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul.

Cursul oferă toate competenţele de Formator respectiv de Formatori de Formatori putând fi formator pentru orice alte cursuri nu numai de formare, ci şi cursuri de Formatori.

Cursul este structurat după ultimul standard ocupaţional conform reglementărilor în vigoare şi respectă normele europene cu privire la durata şi numărul de ore.

În cadrul acestui curs, participanţii îşi vor însuşi următoarele competenţe:

A. Pregătirea formării (Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităţilor de formare, Construirea situaţiilor de învăţare, Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare);

B. Realizarea activităţilor de formare (Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare, Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanţilor la formare);

C. Evaluarea participanţilor la formare (Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Organizarea sesiunilor de evaluare, Înregistrarea rezultatelor evaluării şi elaborarea raportului privind programul / activitatea de formare);

D. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare (Încurajarea reflecţiei personale şi a auto-formării, Promovarea învăţării prin dinamica de grup, Lucrul în echipă cu alţi formatori şi cu persoane-resursă, Abordarea flexibilă a situaţiilor de formare, Dezvoltarea competenţelor transversale);

E. Marketing-ul formării (Identificarea nevoilor organizaţionale de formare, Promovarea programelor de formare);

F. Proiectarea programelor de formare (Stabilirea scopului şi a obiectivelor formării, Identificarea resurselor necesare pentru un program de formare, Elaborarea materialelor suport pentru formare, Stabilirea strategiei şi construirea programului de formare);

G. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare (Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare);

H. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare (Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienţei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii).

1.2 Rolul şi competenţele formatorului

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă (conform Standardului Ocupaţional, 2007).

Transformările continue din mediul nostru obişnuit de existenţă, tehnologizarea tuturor domeniilor de activitate, determină necesitatea redefinirii din mers a conţinuturilor şi strategiilor educaţiei adulţilor. Ca urmare, formatorul de adulţi nu mai poate rămâne doar un simplu transmiţător de cunoştinţe, un specialist dornic să-şi împărtăşească experienţa pe care o posedă, ci trebuie să fie un facilitator, un mentor (model şi suporter pentru cursanţi), cu o personalitate flexibilă adaptabilă schimbărilor.

O serie de competenţe definesc profilul de personalitate al formatorului căutat azi pe piaţa serviciilor educaţionale (Ezechil, p. 11-12):

• de a conduce în aşa fel procesele de învăţare destinate adulţilor, astfel încât aceştia nu doar să achiziţioneze simple cunoştinţe, ci să-şi formeze abilităţi, competenţe, cu caracter practic-aplicativ, demonstrabile imediat;

• de a identifica concepte şi activităţi de învăţare relevante pentru contextele reale din viaţa cotidiană a cursanţilor;

• de a se manifesta ca persoană dinamică, flexibilă, acceptând independenţa de manifestare a cursanţilor;

• de a se adapta la diversitatea cursanţilor, pentru a putea oferi fiecăruia ce aşteaptă să obţină prin programul educaţional la care participă (în funcţie de: nevoi de învăţare, caracteristici personale, interese de cunoaştere), prin selectarea unor strategii de instruire adecvate nevoilor de educaţie, pregătirii anterioare, valorilor culturale, vârstei şi altor caracteristici personale;

• de a lucra în echipă cu alţi formatori şi de a promova munca în echipă şi la nivelul activităţilor desfăşurate de cursanţi;

• de a comunica cu uşurinţă cu participanţii la curs şi de a facilita procesele de comunicare dintre aceştia;

• de a stabili cu uşurinţă contacte cu persoane, instituţii şi comunitatea interesată de realizarea anumitor programe educaţionale destinate adulţilor;

• de a stimula motivaţia cursanţilor, evidenţiind progresele şi utilitatea practică a cunoştinţelor predate;

• de a planifica un program educaţional şi de a evalua rezultatele acestuia.

Sintetizând aceste competenţe: formatorul ştie să creeze un context de învăţare stimulativ şi eficient, furnizând satisfacţie atât cursanţilor, cât şi lui însuşi.

Rolurile formatorului de adulţi:

• expert al actului de predare-învăţare, care asigură un control multiplu: prezentarea noului material, controlarea discuţiilor şi dezbaterilor;

• consilier: nu trebuie să prezinte informaţiile cu toate detaliile ci să orienteze cursanţii să descopere ei înşişi lucruri noi, care să îi motiveze în a continua participarea activă la curs;

• facilitator: facilitează o cale de acces către conţinuturi noi, orientând cursanţii cum să înveţe să descopere lucruri noi, utile în procesul de instruire dar care pot fi aplicate în viaţa cotidiană;

• manager: încurajează cursanţii să colaboreze, sa-şi împărtăşească ideile şi cunoştinţele dar mai ales responsabilităţile, formatorul având sarcina de a manageria fiecare grup constituit;

• ghid şi iniţiator: poate propune proiecte pentru menţinerea competenţelor dobândite;

• evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator;

• orchestrator: formatorul are misiunea de a dezamorsa eventualele conflicte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formator - Suport de Curs.docx