Sisteme si raportari financiare

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sisteme si raportari financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 47 de pagini .

Profesor: conf. univ. Georgescu Floarea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Antreprenoriat

Extras din document

Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar.

Obiectivul situațiilor financiare anuale îl constituie furnizarea de informații despre poziția

financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități, utile unei categorii

largi de utilizatori.

Elementele direct legate deevaluarea poziției financiare, reflectate prin bilanț, sunt

activele, datoriile și capitalurile proprii.

În înțelesul reglementărilor actuale:

a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente

trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ

este recunoscut în contabilitate și prezentat în bilanț atunci când este probabilă realizarea unui

beneficiu economic viitor de către entitate și activul are un cost sau o valoare care poate fi

evaluat/evaluată în mod credibil;

b) o datorie reprezintă o obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute și

prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii

economice. O datorie este recunoscută în contabilitate și prezentată în bilanț atunci când este

probabil că o ieșire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei

obligații prezente și când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod

credibil;

c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în

activele unei entități după deducerea tuturor datoriilor sale.

Beneficiile economice reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul

de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuție se reflectă fie sub

forma creșterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieșirilor de numerar, de exemplu,

prin reducerea costurilor de producție.

Astfel, potențialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau

împreună cu alte active pentru prestarea de servicii ori producerea de bunuri destinate vânzării de

către entitate. De asemenea, potențialul poate îmbrăca forma convertibilității în numerar sau

echivalente de numerar.

Elementele direct legate de evaluarea performanței financiare, prin intermediul contului

de profit și pierdere, sunt veniturile și cheltuielile:

a) veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul

perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care

se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale

acționarilor;

b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul

perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor,

care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din

distribuirea acestora către acționari.

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în

mod credibil o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau

de scăderea valorii unei datorii. Recunoașterea veniturilor se realizează simultan cu

recunoașterea creșterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, creșterea netă a activelor,

rezultată din vânzarea produselor sau serviciilor, ori descreșterea datoriilor ca rezultat al anulării

unei datorii).

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în

mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui

activ sau de o creștere a valorii unei datorii. Recunoașterea cheltuielilor are loc simultan cu

recunoașterea creșterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile

salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).

Microentitățile întocmesc situații financiare anuale în condițiile prevăzute la secțiunea

"Scutiri pentru microentități".Entitățile economice întocmesc situații financiare anuale care

cuprind:

- bilanț prescurtat,

- cont de profit și pierdere,

- notele explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de

trezorerie.

Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare

anuale care cuprind:

- bilanț;

- cont de profit și pierdere;

- situația modificărilor capitalului propriu;

- situația fluxurilor de trezorerie;

- notele explicative la situațiile financiare anuale.

În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de

raportare situațiile financiare anuale în formatul aplicabil entităților mijlocii și marisau în

formatul aplicabil microentităților.

Pentru al doilea exercițiu financiar de raportare, aceste entități analizează indicatorii

determinați din situațiile financiare ale anului precedent și indicatorii determinați pe baza datelor

din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent,

întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate.

Situațiile financiare anuale se întocmesc în mod clar și în concordanță cu prevederile

reglementărilor in vigoare.

Situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor,

poziției financiare și a profitului sau pierderii entității.

Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o

imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii entității, în

notele explicative la situațiile financiare sunt furnizate informațiile suplimentare necesare pentru

respectarea cerinței respective.

Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare pot solicita entităților

mijlocii și mari să prezinte în situațiile financiare anuale unele informații suplimentare față de

cele care trebuie prezentate în concordanță cu prezentele reglementări.

Publicările cu caracter general

Documentul care conține situațiile financiare trebuie să precizeze denumirea entității raportoare,

precum și informații referitoare la:

a) registrul comerțului la care este păstrat dosarul entității, împreună cu numărul de

înmatriculare al entității în registrul în cauză;

b) forma juridică a entității, adresa sediului social și, după caz, faptul că entitatea este

în lichidare.

Caracteristicile calitative ale informațiilor financiare

Pentru ca informațiile financiare să fie utile, ele trebuie să fie relevante și să reprezinte

exact ceea ce își propun să reprezinte. Utilitatea informațiilor financiare este amplificată dacă

acestea sunt comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanța și reprezentarea exactă.

Relevanță

Informațiile financiare relevante sunt cele care au capacitatea de a ajuta utilizatorii de

informații în luarea deciziilor.

Informațiile financiare au capacitatea de a ajuta utilizatorii de informații în luarea unor

decizii dacă au valoare predictivă, valoare de confirmare sau ambele.

Informațiile financiare au valoare predictivă dacă pot fi utilizate ca intrări în procesele

aplicate de utilizatori pentru a previziona rezultate viitoare. Pentru a avea valoare predictivă

informațiile financiare nu trebuie să reprezinte o previziune sau o prognoză. Informațiile

financiare cu valoare predictivă sunt folosite de utilizatori pentru realizarea propriilor predicții.

Valoarea predictivă și valoarea de confirmare a informațiilor financiare sunt în strânsă

legătură. Informațiile care au valoare predictivă au adesea și valoare de confirmare. De exemplu,

informațiile privind veniturile pentru anul curent, care pot fi utilizate ca bază pentru prognozarea

veniturilor în anii viitori, pot fi comparate cu previziunile efectuate în anii anteriori, pentru

exercițiul curent. Rezultatele acestor comparații pot ajuta utilizatorii să corecteze și să

îmbunătățească procesele care au fost utilizate pentru realizarea acelor previziuni.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme si raportari financiare.pdf

Bibliografie

Manuale și cărți:
1. Ilincuță Lucian-Dorel, Contabilitate financiară. Teorie, aplicații practice și teste grilă
pentru autoevaluare, vol. I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2013.
2. Luminița Ionescu, Lucian Ilincuță, Floarea Georgescu, Contabilitatea aprofundată a
societăților comerciale, Editura FRM, București, 2009.
3. Luminița Ionescu, Lucian Ilincuță, Floarea Georgescu, Contabilitate aprofundată: teste
grilă și aplicații practice, Editura FRM, București 2008.
4. Ristea Mihai și colab., Contabilitatea societăților comerciale, Editura Universitară,
București, 2009, sau edițiile următoare.
Reglementări contabile:
- ** Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ** Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
consolidate, M.Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
- ** Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, M. Of. nr. 1020 din
19 decembrie 2016, Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1020 bis din 19 decembrie 2016.
- ** Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Ghidul practic de
aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, Editura CECCAR,
București 2015.
- ** Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și
completarea unor reglementări contabile;
- ** Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii;
- ** Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind
unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
- ** Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ținere a contabilității, întocmirea și prezentarea
situațiilor financiare, ediția a IV-a, revizuită și adăugită, Editura C.E.C.C.A.R., București, 2011;