Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 26664
Mărime: 104.33KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Nevoia de audit şi servicii de asigurare

Auditorii oferă un fel de asigurare în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare, in¬clusiv prin realizarea de audite ale situaţiilor financiare istorice. Auditorii sînt apre¬ciaţi pentru cunoştinţele tehnice de care dispun şi pentru independenţa lor, precum şi pentru sprijinul pe care îl pot oferi companiilor în sensul ameliorării operaţiu¬nilor şi controalelor lor interne. Deseori, auditorii fac sugestii care permit creşterea profitabilităţii prin reducerea costurilor, inclusiv diminuarea numărului de erori şi fraude, precum şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale.

Serviciile cu caracter de asigurare reprezintă servicii profesionale independente, care permit îmbunătăţirea calităţii informaţiilor oferite factorilor de decizie. Per¬soanele care poartă răspunderea luării deciziilor economice fac apel la serviciile cu caracter de asigurare pentru a îmbunătăţi fiabilitatea şi relevanţa informaţiilor pe care le utilizează ca bază în procesul de luare a deciziilor. Serviciile cu caracter de asigurare sînt valoroase deoarece persoana care oferă asigurarea respectivă este in¬dependentă şi este percepută ca fiind nepărtinitoare faţă de informaţiile pe care le examinează.

Serviciile cu caracter de asigurare pot fi prestate de experţii contabili, auditorii sau de o întreagă serie de alţi specialişti. De exemplu, Asociaţia Consu¬matorilor2 este o organizaţie nonprofit, care testează o gamă largă de produse uti¬lizate de consumatori şi publică rezultatele evaluării calităţii produselor respective în Caietele consumatorului5. Informaţiile conţinute în Caietele consumatorului sînt destinate să ajute consumatorii să ia decizii inteligente în legătură cu produsele pe care le cumpără. Informaţiile din Caietele consumatorului sînt considerate de nume¬roşi consumatori a fi mult mai fiabile decît cele oferite de producătorii bunurilor în cauză, deoarece Asociaţia Consumatorilor este un organism independent de fa¬bricanţii produselor respective. Printre alte exemple de asigurări oferite de alte fir¬me decît cele de expertiză contabilă se numără clasamentul programelor de televizi¬une întocmit de CNA

Nevoia de asigurări nu este nouă. Auditorii oferă de ani de zile numeroase servicii cu caracter de asigurare, în special asigurări privind infor¬maţiile conţinute în situaţiile financiare istorice. De asemenea, firmele de expertiză contabilă oferă deja de ceva timp servicii cu caracter de asigurare diverselor loterii şi concursuri, garantînd că alegerea cîştigătorilor s-a făcut de manieră nepărtinitoa¬re şi în conformitate cu regulile concursului. în ultimul timp, Auditorii au început să extindă gama de servicii cu caracter de asigurare pe care le prestează, incluzînd angajamente prin care se oferă o asigurare privind alte tipuri de informaţii, cum ar fi previziunile financiare ale unei companii sau mecanismele de control din cadrul unui web site. Se estimează că cererea pentru serviciile cu caracter de asigurare va creşte pe măsură ce se va dezvolta cererea de informaţii anticipative, precum şi datorită creşterii cantităţii de informaţii puse la dispoziţia publicului în timp real prin intermediul Internet-ului

Una dintre categoriile de servicii cu caracter de asigurare oferite de experţii contabili o reprezintă serviciile de certificare. Serviciul de certificare este un tip de ser¬viciu cu caracter de asigurare, prin care firma de expertiză contabilă emite un co¬municat în formă scrisă, în care exprimă o concluzie privind fiabilitatea unei de¬claraţii scrise a unei terţe părţi. Există trei categorii de servicii de certificare: auditul situaţiilor financiare istorice, revizuirea situaţiilor financiare istorice şi alte servicii de certificare.

Auditul situaţiilor financiare istorice. Auditul situaţiilor financiare istorice es¬te o formă de serviciu de certificare, prin care auditorul emite un raport în formă scrisă, exprimînd o opinie privind conformitatea aspectelor semnificative ale situa¬ţiilor financiare cu principiile contabile general acceptate IAS-uri. Auditele reprezintă forma predominantă de servicii cu caracter de asigurare oferite de fir¬mele de expertiză contabilă.

Atunci cînd prezintă informaţiile sub formă de situaţii financiare, clientul face o serie de aserţiuni în legătură cu starea sa financiară şi cu rezultatele activităţilor sale. Utilizatorii externi care se bazează pe aceste situaţii financiare pentru a lua decizii economice fac referinţă la raportul auditorului ca la un indicator al fiabilităţii si¬tuaţiilor respective. Ei preţuiesc asigurarea oferită de auditor datorită independen¬ţei lui faţă de client şi datorită cunoştinţelor sale în domeniul raportării financiare.

în Statele Unite, companiile cotate la bursele de valori (numite şi companii publice) sînt obligate prin legislaţia federală privind titlurile de valoare să se supună unor audite. Rapoartele de audit pot fi găsite în raportul financiar anual al oricărei companii publice, iar situaţiile financiare auditate ale majorităţii companiilor pot fi consultate pe Internet, prin accesul la baza de date EDGAR a Comisiei Valorilor şi Operaţiunilor Bursiere (CVOB/ SEC)5. Chiar şi înainte de intrarea în vigoare a legislaţiei federale privind titlurile de valoare, numeroase companii publice au ape¬lat la servicii de audit fără a fi constrînse, pentru a oferi o asigurare investitorilor şi pentru a-şi facilita accesul la capital. Numeroase companii private se supuneau, de asemenea, unor audite anuale ale situaţiilor lor financiare în vederea obţinerii de finanţări de la bănci şi alte instituţii financiare. Şi entităţile guvernamentale sau nonprofit se supun deseori unui audit, ca răspuns la condiţiile impuse de creditori sau de alte surse de finanţare.

Revizuirea situaţiilor financiare istorice. Revizuirea situaţiilor financiare isto¬rice este un alt tip de serviciu de certificare oferit de Auditorii. Numeroase companii care nu sînt cotate la bursele de valori doresc să ofere o anu¬mită asigurare în ceea ce priveşte situaţiile lor financiare, fără a suporta costul unui audit. în timp ce un audit oferă un nivel înalt de asigurare, un serviciu de revizuire nu oferă decît o asigurare moderată în ceea ce priveşte situaţiile financiare şi ne¬cesită mai puţine informaţii probante care să justifice acest nivel de certificare. O simplă revizuire (trecere în revistă) este deseori suficientă pentru a răspunde ne¬voilor utilizatorilor şi poate fi realizată de firma de expertiză contabilă la un tarif mult mai redus decît un audit.

Alte servicii de certificare. Experţii contabili şi auditorii prestează nu¬meroase alte servicii de certificare. O mare parte din aceste servicii reprezintă o prelungire firească a auditului situaţiilor financiare istorice, în măsura în care uti¬lizatorii caută asigurări independente privind alte tipuri de informaţii. De exemplu, băncile solicită deseori debitorilor lor să angajeze un expert contabil pentru a ob¬ţine o asigurare în ceea ce priveşte respectarea de către debitor a anumitor clauze financiare din contractul de împrumut. Experţii contabili oferă şi asigurări privind eficacitatea mecanismelor de control intern ale unui client vizînd activităţile de ra¬portare financiară. Informaţiile privind controalele interne sînt strîns legate de si¬tuaţiile financiare, dar au şi caracter de previziune, deoarece un control intern efi¬cace reduce probabilitatea apariţiei viitoare a unor informaţii eronate în situaţiile financiare. Experţii contabili pot certifica şi informaţiile din situaţiile financiare previ¬zionale ale unui client, situaţii care sînt deseori utilizate în scopul obţinerii de re¬surse de finanţare.

Alte servicii cu caracter de asigurare

Preview document

Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 1
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 2
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 3
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 4
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 5
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 6
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 7
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 8
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 9
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 10
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 11
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 12
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 13
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 14
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 15
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 16
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 17
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 18
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 19
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 20
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 21
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 22
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 23
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 24
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 25
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 26
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 27
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 28
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 29
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 30
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 31
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 32
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 33
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 34
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 35
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 36
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 37
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 38
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 39
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 40
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 41
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 42
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 43
Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Nevoia de Audit si Servicii de Asigurare
    • curs 1.doc
    • curs 4.doc
    • curs2.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări și Reasigurări

CURS I PIATA ASIGURARILOR 1.1. Conceptul de piata Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv...

Asigurări

Asigurarile de viata Asigurarile de viata este deci aceea asigurare prin care sociatatea de asigurare se angajeza sa platesca asiguratului sau...

Asigurari si Reasigurari

Asigurari si reasigurari 16.02.2006 curs IConceptul de asigurare = finantele in sens larg cuprind: - Finantele publice - Finantele private -...

Asigurări

Necesitatea aparitiei activitatii de asigurare este legata de existenta unor posibile evenimente, care reprezinta un pericol pt integritatea...

Asigurări și Reasigurări

CURS 1 ASIGURARI SI REASIGURARI CONCEPTUL DE ASIGURARE Existenta individuala si socio-umana se greveaza pe necesitati si trebuinte, a caror...

Istoric al Asigurarilor - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ISTORIC AL ASIGURARILOR 1.1. Primele notiuni de asigurare Dezvoltarea societatii este marcata de efortul si stradania oamenilor...

Asigurarile - Caracteristici Generale

CAPITOLUL I. ASIGURARILE. CACTERISTICI GENERALE. 1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti, viata...

Coordonatele Tehnice ale Asigurarii - Curs 2

Cap.II. COORDONATELE TEHNICE ALE ASIGURARILOR 2.1. Conceptul de asigurare Individul în existenta sa are nevoie de protectie. In decursul vietii...

Ai nevoie de altceva?