Audit intern

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19300
Mărime: 130.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Audit intern 2018-2019
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta

Cuprins

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN 5

I.1. Apariția și evoluția auditului intern 5

I.2. Conceptul de audit intern și obiectivele Camerei Auditorilor Financiari din România 6

I.3. Principiile și obiectivele auditului intern 6

I.3.1. Principiile auditului intern 6

I.3.2. Obiectivele auditului intern 7

CURS II: NORMALIZAREA AUDITULUI INTERN (partea I -a) 8

II.1. Normalizatori și norme de audit intern 8

II.2. Funcția de audit intern 9

CURS III NORMALIZAREA AUDITULUI INTERN (partea a II - a) 11

III.1 Sfera activității de audit intern 11

III.2. Domeniul de aplicare 11

III.3. Formele de audit intern 11

III.4. Audit intern versus control intern 12

III.5. Relația audit intern - audit extern 13

CURS IV: ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN (partea I - a) 16

IV.1. Organizarea compartimentului de audit intern 16

IV.2. Organizarea muncii 17

CURS V: ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN (partea a II - a) 21

V.1. Eficacitatea serviciului 21

V.2. Comitetul de audit 22

CURS VI: ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN - STANDARDE 23

VI.1 Standardele de audit intern 23

VI.2. Instrumentele auditului intern 25

CURS VII: PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN 27

VII.1. Caracteristicile planului de audit intern 27

VII.2. Trăsături și principii generale ale întocmirii planului de audit intern 27

VII.2.1 Trăsături generale ale planului de audit intern 27

VII.2.2. Principiile generale de întocmire a planului de audit intern 28

VII.3. Structura planului de audit intern 28

CURS VIII: DESFĂȘURAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN (partea I-a) 29

VIII.1. Pregătirea misiunii de audit intern 29

VIII.1.1. Ordinul de serviciu 29

VIII.1.2 Declarația de Independență 29

VIII.1.3. Procedura „Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern” 30

VIII.1.4 Analiza riscurilor (Procedura 6 - Identificarea și analiza riscurilor) 31

CURS IX: DESFĂȘURAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN (partea a II - a) 33

IX.1. Clasificarea și analiza riscurilor 33

CURS X: ACTIVITATEA PE TEREN A AUDITORULUI 37

X.1. Intervenția la fața locului 37

X.2. Tehnici de audit intern 39

X.3. Instrumente de audit intern 39

CURS XI: ETAPA DE ÎNCHEIERE ÎN AUDITUL INTERN 41

XI.1. Etapa încheierii auditului intern 41

XI.2. Dosarele de audit intern 43

CURS XII: SINTETIZAREA CONCLUZIILOR 45

XII.1. Rolul activități de audit intern 45

XII.2. Responsabilitatea auditului intern 46

SEMINARII 48

Extras din document

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN

I.1. Apariția și evoluția auditului intern

În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile întreprinderi americane utilizau serviciile auditorilor din afara entităților organizaționale (activități de audit extern). Ca urmare a crizei din 1929 - 1933, întreprinderile cotate la bursă și-au intensificat preocupările pentru reducerea cheltuielilor cu auditul extern care proceda la certificarea situațiile financiare și conturarea propriei activități de audit. A fost perioada care a marcat decisiv apariția auditului intern. Ca urmare, lucrările pregătitoare ale demersului de audit extern au fost preluate de către salariați ai întreprinderii, iar activitatea de audit extern presupunea supervizarea și certificarea conturilor. După criza economică acești salariați au fost păstrați în cadrul organizațiilor ,extinzându-se atribuțiile deoarece aveau cunoștințele necesare pentru efectuarea activității de audit intern.

Date cu privire la organizarea și desfășurarea profesiei de auditor intern sunt înregistrate din anul 1941, când a apărut Institutul Internațional al Auditorilor Interni (IIA - Institute of Internal Auditors) în Statele Unite ale Americii..

Aceasta este o organizație profesională recunoscută internațional. Țările care au aderat la I.I.A au fost: M.Britanie, Danemarca Suedia, Norvegia.

În Europa, auditul intern s-a dezvoltat din anii 1960.

Un pas important s-a înregistrat în Franța, când în anul 1960 s-a înființat Institutul Francez al Auditorilor și Consultanților Interni (IFACI).

IFACI a contribuit, atât în Franța cât și în restul țărilor, la modul de înțelegere a rolului auditului intern, la poziționarea funcției de audit intern în cadrul organizației.

Astfel, auditorii interni au început să devină specialiști cu experiență, contribuind la gradul de încredere prin rapoartele lor.

Auditul intern (ca funcție) este subordonat managerilor organizațiilor, devenind un instrument de depistare a riscurilor.

Evoluția funcției de audit intern a înregistrat multe revizuiri: în anii 1981, 1991, 1995 și 2002 iar preocupările de revizuire continuă ca urmare a complexității acestei activității.

În noul context economic, național, european și global ,activitatea de consultanță în auditul intern a devenit mai apreciată. El oferă un plus de valoare în organizație, deoarece crește gradul de complexitate al gestiunii organizației, și pe de altă parte, sprijină implementarea sistemului de control intern .

Cuvântul audit își are originea în latinescul audio, audire: a asculta și a cunoscut în decursul vremurilor multiple interpretări, înțelesuri care nu au mai avut de a face cu etimologia.

Până în anul 2000 în țara noastră nu exista nicio reglementare cu privire la auditul intern, această activitate nefăcând parte din cultura organizațională. Deseori se confunda conceptul de audit intern cu ceea ce se practica, adică un control intern, și acela obligatoriu numai pentru entitățile cu capital de stat sau majoritar de stat.

Când s-a trecut la aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate și auditarea situațiilor financiare, prin aplicarea directivelor europene, în anul 2000, printr-un ordin al ministrului finanțelor, s-au introdus reglementări minimale referitoare la auditul intern, constituind o deschidere spre învățare și acomodare cu cerințele unei profesii noi și complexe.

Începând cu anul 2003, în România auditul intern este reglementat și monitorizat de Camera Auditorilor Financiari, organism de utilitate publică fără scop lucrativ, iar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

Camera Auditorilor Financiari din România a asimilat integral standardele. Entitățile care aplică Standardele Internaționale de Contabilitate și auditează situațiile financiare au obligația constituirii cadrului organizatoric pentru funcționarea auditului intern și pe măsură ce tot mai multe entități vor îndeplini criteriile prevăzute de actele normative, vor aplica și standardele de audit intern.

Organismele internaționale de audit intern au elaborate norme de audit intern în vederea organizării și exercitării activității, sub forma normelor de calificare și a celor de funcționare, precum și a modalităților practice de aplicare.

I.2. Conceptul de audit intern și obiectivele Camerei Auditorilor Financiari din România

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților entității în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia. Acest caracter rezultă din trăsătura auditului intern de a urmări o operațiune sub aspectul obiectivelor specifice de verificare pe tot parcursul său de desfășurare.

Camera Auditorilor Financiari din România în calitatea sa de reglementator și supraveghetor al profesiei, asigură dezvoltarea auditului intern din toate punctele de vedere și constituie organismul național corespondent al celor similare din multe țări.

Rolul Camerei Auditorilor Financiari din România este dat de următoarele obiective:

- cercetarea, activitate pentru progresul cunoștințelor din domeniul profesiei, CAFR, fiind organizată prin departamentele sale;

- profesionalizarea practicienilor auditului intern, pentru care se realizează formări profesionale, potrivit standardelor internaționale în ceea ce privește nivelul de pregătire profesională;

- schimburi profesionale între practicieni și cei care se ocupă de cercetarea din domeniul auditului intern, realizarea unei legături specifice și permanente cu membrii, inclusiv utilizarea revistei Camerei pentru expunerea părerilor, cunoștințelor, preocupărilor, noutăților;

- legătura cu organismele profesionale și instituționale din țară și din străinătate care se face prin intermediul Camerei Auditorilor Financiari din România, asigurându-se astfel un statut bine definit al profesionistului care practică auditul intern.

I.3. Principiile și obiectivele auditului intern

I.3.1. Principiile auditului intern

Prin auditul intern se verifică operațiunile, activitățile sau acțiunile care se efectuează, sau se desfășoară în cadrul entității, avându-se în vedere următoarele principii:

1) principiul conformității operațiunilor, activităților sau acțiunilor:

- legalitatea - sunt respectate prevederile legale în materie;

- regularitatea - se respectă cu regularitate prevederile care se referă la modalități, proceduri, scheme sau la modele de efectuare, execuție sau desfasurare;

- încadrarea în plafoanele valorice - încadrarea în plafonul valoric maxim aprobat pentru acea operațiune, acțiune sau activitate.

2) principiul economicității operațiunilor, activităților sau acțiunilor:

- obiectul auditat realizează condiția costului minim in condițiile date. Costul minim se evaluează prin determinarea costului de oportunitate al realizării obiectului auditat.

3) principiul eficacității operațiunilor, activităților sau a acțiunilor:

- obiectul auditat realizează condiția de atingere a obiectivului stabilit prin realizarea sa( o apreciere rezonabilă).

Bibliografie

a) Acte normative

1. Legea nr. 672 din 19.12.2002 privind auditul public intern republicată în M.Of., Partea I nr. 856 din 05 decembrie 2011;

2. O.U.G. nr. 75 din 01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în M.Of. Partea I nr. 598 din 22.08.2003 (cu modificările și completările ulterioare);

3. H.G.R. nr. 433 din 27.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România publicată în M.Of., Partea I, nr. 345 din 18.05.2011;

4. H.G.R. nr. 1086 din 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, publicată în M.Of., Partea I nr. 17 din 10.01.2014;

5. Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 56 din 02.11.2015 pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern;

6. Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 111 din 06.12.2017 privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediția 2017 (IPPF 2017);

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252 din 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.Of., Partea I nr. 128 din 12.02.2004

b) Lucrări de autor

1. GHIȚĂ, M. - Audit intern, ediția a II-a, Editura Economică, București, 2009;

2. MORARIU,A.; SUCIU, GH.; STOIAN, F. - Audit intern și guvernanța corporativă, Editura Economică, București, 2008;

3. PEȚA CEZAR - Audit intern, note de curs în format electronic, 2017;

Preview document

Audit intern - Pagina 1
Audit intern - Pagina 2
Audit intern - Pagina 3
Audit intern - Pagina 4
Audit intern - Pagina 5
Audit intern - Pagina 6
Audit intern - Pagina 7
Audit intern - Pagina 8
Audit intern - Pagina 9
Audit intern - Pagina 10
Audit intern - Pagina 11
Audit intern - Pagina 12
Audit intern - Pagina 13
Audit intern - Pagina 14
Audit intern - Pagina 15
Audit intern - Pagina 16
Audit intern - Pagina 17
Audit intern - Pagina 18
Audit intern - Pagina 19
Audit intern - Pagina 20
Audit intern - Pagina 21
Audit intern - Pagina 22
Audit intern - Pagina 23
Audit intern - Pagina 24
Audit intern - Pagina 25
Audit intern - Pagina 26
Audit intern - Pagina 27
Audit intern - Pagina 28
Audit intern - Pagina 29
Audit intern - Pagina 30
Audit intern - Pagina 31
Audit intern - Pagina 32
Audit intern - Pagina 33
Audit intern - Pagina 34
Audit intern - Pagina 35
Audit intern - Pagina 36
Audit intern - Pagina 37
Audit intern - Pagina 38
Audit intern - Pagina 39
Audit intern - Pagina 40
Audit intern - Pagina 41
Audit intern - Pagina 42
Audit intern - Pagina 43
Audit intern - Pagina 44
Audit intern - Pagina 45
Audit intern - Pagina 46
Audit intern - Pagina 47
Audit intern - Pagina 48
Audit intern - Pagina 49
Audit intern - Pagina 50
Audit intern - Pagina 51
Audit intern - Pagina 52
Audit intern - Pagina 53
Audit intern - Pagina 54
Audit intern - Pagina 55
Audit intern - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Audit intern.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de evaluare

Obiectul raportului: modul comercial - spatiu comercial, cu Sc = 45 mp, situat in mun. Braila, Calea Galati, langa blocul Turn, jud. Braila; Tipul...

Guvernanta corporativa

- DEFINITIE CONCEPT - PRINCIPII SI COMPONENTE - EXEMPLE DE IMPLEMENTARE - PARALELA SISTEM PRIVAT – SISTEM PUBLIC GUVERNANŢA CORPORATIVA -...

Managementul riscurilor

“Un vapor este în siguranţă în port, dar vaporul nu a fost construit pentru a sta în port” – John A. Sheed CUPRINS: - Concept şi definiţii -...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Audit

Cunoaşterea situaţiei patrimoniale dintr-o întrep., se realizează cu ajutorul doc.-lor de evidenţă şi cu ajutorul sit.-lor financiare anuale...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Audit intern

Conceptul de audit Termenul de „audit“ provine din limba latină de la cuvântul „audit - auditare“, care are semnificația „a asculta“. Englezii îi...

Institutii ale Uniunii Europene - atributii financiare si modul de infaptuire a acestora

Capitolul I. Scurt istoric al Uniunii Europene Constituirea unei Europe unite, defapt a unei uniui care sa asigure coerenta, incredere si...

Ai nevoie de altceva?