Sisteme cu Microprocesoare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 29762
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Popescu

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemele cu microprocesoare vor fi abordate ín acest curs, ín principal, din punctul de

vedere al inginerului automatist; astfel, sistemele cu microprocesoare stau la baza sistemelor

moderne de conducere.

Conducerea - este un proces de culegere, transmitere ßi prelucrare a informaþiilor referitoare

la starea ßi evoluþia obiectului condus, de elaborare a acþiunilor necesare realizárii unui scop

determinat - obiectivul conducerii - ßi de traducere ín fapt a acþiunilor elaborate, cu urmárirea

sistematicá a realizárii acestor acþiuni.

METODOLOGII DE CONDUCERE

Funcþiile ßi configuraþia sistemelor de conducere au evoluat în decursul timpului, fiind

rezultatul progresului tehnico-ßtiinþific continuu.

A. Conducerea cu mijloace tradiþionale

1.Conducerea directá de cátre om (conducerea manualá)

Proces

Aparate de

másurá +

vizualizare

E.E.

p1 ..... pn

comandá

x

operator

uman

program

y

márimea

reglatá

Perturbaþii

márimea de

Pe baza informaþiilor primite de la aparatele de másurá ßi vizualizare cu privire la variabilele

caracteristice ale procesului condus, operatorul acþioneazá asupra procesului prin intermediul

elementelor de execuþie (E.E.), pe baza unui program ßi a experienþei, pentru menþinerea

variabilelor de bazá ale procesului între limitele dorite.

Dezavantaje:

- imposibilitatea operatorului uman de a manipula simultan mai multe comenzi;

- viteza scázutá de reacþie;

- lipsa de rezistenþá fizicá ßi psihicá, emotivitatea, etc.

2. Conducerea cu ajutorul regulatoarelor (automatizare convenþionalá)

Regulatorul preia funcþiile operatorului uman. Aceste sisteme de reglare cunosc o largá

ráspändire în prezent. Reglarea se face dupá eroare (abatere) - principiul acþiunii prin discordanþá,

dupá perturbaþie - principiul compensaþiei - sau combinat. In practica reglárii automate s-au impus o

serie de legi de reglare tipizate de tip PID (proporþional-integrator-derivativ).

Dezavantaje:

- reglarea multivariabilá este practic imposibilá utilizänd tehnologia "clasicá" (cu exceptia

canalelor decuplate), deßi teoria sistemelor multivariabile este foarte bine conturatá;

- legile de reglare implementate cu ajutorul regulatoarelor analogice sunt simple (de tip PID),

neputänd fi implementaþi algoritmi evoluaþi de conducere;

- inflexibilitatea - modificarea strategiei de reglare impune modificári corespunzátoare ale

aparaturii;

- multitudinea de regulatoare dintr-un proces nu au capacitatea de a interacþiona ín ansamblu,

cu excepþia celor conectate în cascadá.

Regulatorul a eliberat operatorul de necesitatea de a urmári variaþia variabilei reglate ßi de a

asista comanda datá procesului. Cu toate acestea, numárul de variabile ce trebuie urmárite rámäne

foarte mare. Dinamica referinþelor este evident mai lentá, dar operatorul trebuie sá asigure

supravegherea aparatelor de másurá care ajutá ín luarea de decizii privind fixarea referinþelor.

Din cele de mai sus rezultá cá anumite situaþii din practica inginereascá impun îmbunátáþirea

metodelor de conducere a proceselor.

B. Conducerea cu ajutorul calculatoarelor de proces

Utilizarea calculatoarelor în scopul conducerii proceselor tehnologice a fost determinatá, pe de

o parte, de creßterea complexitáþii proceselor, iar pe de altá parte, de progresele remarcabile obþinute

în conceperea ßi realizarea de mijloace de prelucrare a informaþiilor.

Primele aplicaþii utilizänd calculatoare au fost de tipul "conducere off-line". In regim "off-line"

operatorul citeßte datele din proces, le transpune în formá ßi pe suporþi adecvaþi calculatorului, iar

rezultatele prelucrárii servesc drept ghid pentru operator. In acest regim orice legáturá între proces ßi

calculator este exclusá. In prezent conducerea "off-line" nu mai este utilizatá.

Dezavantajele calculatorului universal:

- necesitá condiþii pretenþioase de funcþionare (mediu climatizat, etc);

- incompatibilitate între tipul ßi forma datelor pe care le acceptá ßi cele oferite de proces.

Destinate iniþial unor calcule pentru aplicaþii ßtiinþifice sau comerciale, calculatoarele de uz

general au devenit, prin adugarea unui sistem de interfaþá cu procesul , primele forme de sisteme de

conducere în înþelesul modern al cuväntului, numite calculatoare de proces.

Schema bloc simplificatá a unui calculator de proces este urmátoarea:

Preview document

Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 1
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 2
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 3
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 4
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 5
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 6
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 7
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 8
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 9
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 10
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 11
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 12
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 13
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 14
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 15
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 16
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 17
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 18
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 19
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 20
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 21
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 22
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 23
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 24
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 25
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 26
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 27
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 28
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 29
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 30
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 31
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 32
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 33
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 34
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 35
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 36
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 37
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 38
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 39
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 40
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 41
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 42
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 43
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 44
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 45
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 46
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 47
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 48
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 49
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 50
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 51
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 52
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 53
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 54
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 55
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 56
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 57
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 58
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 59
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 60
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 61
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 62
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 63
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 64
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 65
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 66
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 67
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 68
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 69
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 70
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 71
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 72
Sisteme cu Microprocesoare - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • SMP_1.pdf
 • SMP_10.pdf
 • SMP_11.pdf
 • SMP_2.pdf
 • SMP_3.pdf
 • SMP_4.pdf
 • SMP_5.pdf
 • SMP_6.pdf
 • SMP_7.pdf
 • SMP_8.pdf
 • SMP_9.pdf

Alții au mai descărcat și

Aplicatii de Control Utilizand Microcontrolerul PIC16F877

CAPITOLUL 1 PROIECTAREA SISTEMELOR DE REGLARE A DEBITELOR 1.1 Noţiuni introductive Reglarea debitului pare la prima vedere o problemă extrem de...

Sistem de Control si Monitorizzare a Temperaturii Mediului de Sera

1. Introducere Scopul principal al unei sere este de a îmbunătăți condițiile de mediu în care plantele sunt crescute. Serele permit o monitorizare...

Regulatoare Conventionale si Adaptive

1.Argument Automatica cuprinde totalitatea metodelor si mijloacele tehnice prin care se stabilesc legaturi corespunzatoare intre instalatiile...

Sisteme Scada - Aplicatie Practica CHE Vidraru

Sisteme de-a lungul timpului In conditiile unei economii competitive in care profitul creste proportional cu calitatea serviciilor oferite, iar...

Fituici TSAS

1. 2. Definiţii sisteme dinamice. Clasificări Definiţia 1. 2. 1. (sistem liniar neted). Cvartetul matricial (A, B, C, D) care satisface ecuaţiile...

Bazele Sistemelor Automatizate

Obiectivele urmarite - Obiectivele acestui curs se refera la sistemele care functioneaza in domeniul continuu de timp; - Sistemele care...

Procesarea Optica Utilizata in Automatizare

Capitolul 10 Procesarea optica utilizata in automatizare 10.1 Introducere Sistemele moderne de automatizare sunt adaptate in general la cadente...

Circuite Electrice

Circuitele sunt prezente in foarte multe domenii tehnice: in sistemul electroenergetic, in calculatoare, in sistemele de telecomunicatii, in...

Ai nevoie de altceva?