Analiză economico-financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 39528
Mărime: 723.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Ec. Mirela Monea

Cuprins

Capitolul I: Bazele teoretice și metodologice ale analizei economico-financiare

1.1.

Necesitatea și conținutul analizei economico-financiare

1.2.

Tipurile de analiză economică

1.3.

Rolul și funcțiile analizei economico financiare

1.4.

Metode folosite în analiza economico-financiară

1.5.

Sursele informaționale folosite în analiza diagnostic a activității economico-financiare

1.6.

Etapele și organizarea analizei diagnostic a activității economico-financiare

Capitolul II: Analiza activității de producție și comercializare

2.1. Obiectivele și sursele analizei activității de producție și comercializare

2.2. Analiza indicatorilor ce caracterizează volumul producției industriale

2.3. Analiza producției exercițiului și a producției marfă fabricate

2.4. Analiza valorii adăugate

2.5. Analiza cifrei de afaceri

2.6. Analiza realizării programului de producție pe sortimente și structură

2.6.1. Analiza realizării programului de producție pe sortimente

2.6.2. Analiza structurii producției

2.7. Analiza ritmicității producției

2.8. Analiza producției

Capitolul III: Analiza asigurării și folosirii resurselor umane

3.1. Analiza asigurării întreprinderilor cu forță de muncă

3.2. Analiza calificării forței de muncă

3.3. Analiza stabilității forței de muncă

3.4. Analiza utilizării timpului de lucru

3.5. Analiza productivității muncii și a căilor sale de creștere

Capitolul IV: Analiza asigurării și folosirii capitalului fix

4.1. Analiza dinamicii, structurii și stării mijloacelor fixe

4.2. Analiza folosirii extensive a mijloacelor fixe

4.3. Analiza folosirii intensive a mijloacelor fixe

4.4.Analiza eficienței utilizării capitalului fix

Capitolul V: Analiza utilizării și folosirii capitalului circulant

5.1. Analiza aprovizionării cu materii și materiale

5.2. Analiza folosirii materiilor și materialelor în procesul de producție

Capitolul VI: Analiza cheltuielilor întreprinderii

6.1.Analiza dinamicii și structurii cheltuielilor totale ale întreprinderii

6.2. Analiza cheltuielilor totale le 1000 lei venituri totale

6.3. Analiza cheltuielilor de exploatare

6.4. Analiza cheltuielilor întreprinderilor în corelație cu volumul fizic al producției

6.4.1. Analiza eficienței cheltuielilor variabile

6.4.2. Analiza eficienței cheltuielilor fixe

6.5. Analiza cheltuielilor materiale

6.5.1. Analiza cheltuielilor materiale totale

6.5.2. Analiza cheltuielilor cu materialele

6.5.3. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe

6.6. Analiza cheltuielilor salariale

6.7. Analiza costurilor pe produse

Capitolul VII: Analiza rentabilității întreprinderii

7.1. Analiza dinamică și structurală a profitului

7.2. Analiza factorială a profitului

7.3. Analiza ratei rentabilității

7.4. Analiza rentabilității pe produse

Capitolul VIII: Analiza situației financiar patrimoniale a întreprinderii

8.1. Obiectivele și metodele analizei situației financiar patrimoniale a întreprinderii

8.2. Analiza mijloacelor economice din activul bilanțului

8.2.1. Analiza activelor imobilizate

8.2.2. Analiza activelor circulante

8.3. Analiza integrității patrimoniale și a patrimoniului net al întreprinderii

8.4. Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice

8.4.1. Analiza dinamicii și structurii capitalurilor întreprinderii

8.4.2. Analiza fondului de rulment

8.5. Analiza echilibrului financiar

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE

ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

1.1. Necesitatea și conținutul analizei economico-financiare

Analiza este o metodă generală de studiere a fenomenelor și proceselor din natură și societate.

Noțiunea de analiză provine de la cuvântul grecesc „analysis” și presupune descompunerea unui obiect sau fenomen în părțile sale componente, în elementele lui simple în vederea cercetării lui amănunțite.

Cunoașterea științifică a fenomenelor din natură și societate face necesară folosirea analizei în toate domeniile de activitate și în toate ramurile științei. Cu ajutorul analizei se adâncește procesul cunoștințelor de la singular la general, de la concret la abstract, de la aparență la esență ceea ce permite descoperirea legăturilor de cauzalitate a factorilor de influență precum și a legităților de formare și desfășurare a fenomenelor cercetate. În procesul cunoașterii, analiza trebuie însoțită de sinteză.

Noțiunea de sinteză provine tot de la un cuvânt grecesc, „sinthesis”, care presupune unirea părților sau elementelor componente ale unui fenomen într-un tot unitar pentru a cunoaște diversele lui forme și manifestări existente în realitate.

Analiza este o etapă premergătoare sintezei față de care se află într-un raport dialectic și se condiționează reciproc.

Analiza economică se ocupă cu cercetarea și studierea fenomenelor sau proceselor economice. Analiza fenomenelor din punct de vedere economic necesită descompunerea lor în elemente componente, studierea relațiilor structurale și cauzale a factorilor de influență în scopul cunoașterii evoluției și tendințelor acestor fenomene, a descoperirii esenței și legităților care generează apariția și desfășurarea lor.

Analiza economică permite cunoașterea științifică a evoluției fenomenelor economice la nivel micro și macroeconomic fapt ce permite adoptarea unor decizii corespunzătoare de către fiecare agent economic. În acest scop este necesară studierea fenomenului economic în timp și spațiu atât sub aspect cantitativ cât și sub aspect calitativ.

Totodată, prin îmbinarea analizei cu sinteza se pot face generalizări privind aspectele pozitive și negative din evoluția fenomenelor economice și se pot elabora decizii pentru reglarea și optimizarea activității economice în viitor.

Analiza unei activități din punct de vedere economic presupune în general studierea acelei activități prin prisma raportului dintre cheltuielile efectuate sau eforturile depuse și a rezultatelor sau efectelor utile obținute.

Indiferent de obiectul și sfera de cuprindere, conținutul procesului de analiză economică și îmbinarea acesteia cu sinteza prezintă următoarele trăsături caracteristice:

- analiza pornește de la constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate exprimate cu ajutorul unor indicatori cantitativi și calitativi precum și a modificărilor în timp și spațiu;

- determinarea elementelor componente, a factorilor de influență și a cauzelor care acționează asupra fenomenelor studiate;

- stabilirea legăturilor cauzale dintre fiecare factor de influență și fenomenul analizat precum și între factorii care acționează;

- măsurarea influenței fiecărui factor asupra fenomenului analizat și stabilirea factorilor cu acțiune pozitivă sau negativă precum și rezervele interne nefolositoare;

- sintetizarea rezultatelor analizei și formularea concluziilor finale asupra fenomenelor cercetate;

- elaborarea măsurilor și fundamentarea deciziilor privind folosirea optimă a resurselor și sporirea eficienței economice a activității în viitor.

Deci analiza economică reprezintă un mijloc de cercetare și cunoaștere științifică a fenomenelor și proceselor economice, de reglare și optimizare a activității economice atât la nivel microeconomic cât și la nivel macroeconomic.

O particularitate a analizei economice constă în complexitatea ei determinat de caracterul complex și dinamic al fenomenului economic și a relațiilor cauză-efect în acest domeniu de activitate.

1.2. Tipuri de analiză economică

Analiza economică poate fi de mai multe tipuri în funcție de anumite criterii și modalități folosite în studierea fenomenelor economice:

1) În raport de momentul în care se efectuează analiza și momentul desfășurării fenomenelor:

- analiză retrospectivă sau post factum;

- analiză prospectivă sau previzională.

Analiza retrospectivă se ocupă cu studiul fenomenelor și proceselor economice care deja au avut loc într-o perioadă de timp mai apropiata sau mai îndepărtată. În funcție de orizontul de timp analiza se divide în: analiză curentă (operativă) ce poate fi: zilnică, săptămânală, decadală, lunară, trimestrială, anuală; analiză diagnostic ce studiază evoluția în dinamică pe o perioadă de timp (3-5 până la 10 ani). Scopul analizei retrospective este de a studia rezultatele obținute într-o anumită perioadă de timp în comparație cu obiectivele stabilite în vederea stabilirii factorilor și cauzelor care provoacă diferite abateri în desfășurarea fenomenelor și proceselor economice și să propună măsuri pentru reglarea și optimizarea activității economice în viitor. Acest tip de analiză se caracterizează prin faptul că se bazează pe date și informații certe despre fenomenele economice.

Analiza prospectivă se ocupă cu cercetarea fenomenelor și proceselor care vor avea loc într-o perioadă viitoare. Analiza prospectivă joacă un rol important în programul de activitate a deciziilor cu caracterul static și strategic sau alegerea variantelor optime de acțiune. Specificul acestei analize se bazează în principal pe informații incerte sau aleatorii despre evoluția viitoare a fenomenelor.

Bibliografie

1.

Gheorghiu A.

- Analiza activității economice a întreprinderilor, E.D.P., București, 1982

2.

Ișfănescu A.

- Analiză economico - financiară, Ed. Economică, București, 1996

3.

Mărgulescu D.

- Analiza economico - financiară a întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, București, 1994

4.

Mărgulescu D

- Diagnostic economico - financiar, Ed. Romcart, București, 1993

5

Mihai I.

- Analiza economico - financiară a întreprinderii, Ed. Mirton, Timișoara, 2000

6

Mihai I.

- Analiza situației financiare a agenților economici, Ed. Mirton, Timișoara, 1997

7

Niculescu M.

- Diagnostic global strategic, Ed. Economică, București, 1998

8

Radu F.

- Analiza economico - financiară a întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 1997

9

Stancu I.

- Finanțe, Ed. Economică, București, 1996

Preview document

Analiză economico-financiară - Pagina 1
Analiză economico-financiară - Pagina 2
Analiză economico-financiară - Pagina 3
Analiză economico-financiară - Pagina 4
Analiză economico-financiară - Pagina 5
Analiză economico-financiară - Pagina 6
Analiză economico-financiară - Pagina 7
Analiză economico-financiară - Pagina 8
Analiză economico-financiară - Pagina 9
Analiză economico-financiară - Pagina 10
Analiză economico-financiară - Pagina 11
Analiză economico-financiară - Pagina 12
Analiză economico-financiară - Pagina 13
Analiză economico-financiară - Pagina 14
Analiză economico-financiară - Pagina 15
Analiză economico-financiară - Pagina 16
Analiză economico-financiară - Pagina 17
Analiză economico-financiară - Pagina 18
Analiză economico-financiară - Pagina 19
Analiză economico-financiară - Pagina 20
Analiză economico-financiară - Pagina 21
Analiză economico-financiară - Pagina 22
Analiză economico-financiară - Pagina 23
Analiză economico-financiară - Pagina 24
Analiză economico-financiară - Pagina 25
Analiză economico-financiară - Pagina 26
Analiză economico-financiară - Pagina 27
Analiză economico-financiară - Pagina 28
Analiză economico-financiară - Pagina 29
Analiză economico-financiară - Pagina 30
Analiză economico-financiară - Pagina 31
Analiză economico-financiară - Pagina 32
Analiză economico-financiară - Pagina 33
Analiză economico-financiară - Pagina 34
Analiză economico-financiară - Pagina 35
Analiză economico-financiară - Pagina 36
Analiză economico-financiară - Pagina 37
Analiză economico-financiară - Pagina 38
Analiză economico-financiară - Pagina 39
Analiză economico-financiară - Pagina 40
Analiză economico-financiară - Pagina 41
Analiză economico-financiară - Pagina 42
Analiză economico-financiară - Pagina 43
Analiză economico-financiară - Pagina 44
Analiză economico-financiară - Pagina 45
Analiză economico-financiară - Pagina 46
Analiză economico-financiară - Pagina 47
Analiză economico-financiară - Pagina 48
Analiză economico-financiară - Pagina 49
Analiză economico-financiară - Pagina 50
Analiză economico-financiară - Pagina 51
Analiză economico-financiară - Pagina 52
Analiză economico-financiară - Pagina 53
Analiză economico-financiară - Pagina 54
Analiză economico-financiară - Pagina 55
Analiză economico-financiară - Pagina 56
Analiză economico-financiară - Pagina 57
Analiză economico-financiară - Pagina 58
Analiză economico-financiară - Pagina 59
Analiză economico-financiară - Pagina 60
Analiză economico-financiară - Pagina 61
Analiză economico-financiară - Pagina 62
Analiză economico-financiară - Pagina 63
Analiză economico-financiară - Pagina 64
Analiză economico-financiară - Pagina 65
Analiză economico-financiară - Pagina 66
Analiză economico-financiară - Pagina 67
Analiză economico-financiară - Pagina 68
Analiză economico-financiară - Pagina 69
Analiză economico-financiară - Pagina 70
Analiză economico-financiară - Pagina 71
Analiză economico-financiară - Pagina 72
Analiză economico-financiară - Pagina 73
Analiză economico-financiară - Pagina 74
Analiză economico-financiară - Pagina 75
Analiză economico-financiară - Pagina 76
Analiză economico-financiară - Pagina 77
Analiză economico-financiară - Pagina 78
Analiză economico-financiară - Pagina 79
Analiză economico-financiară - Pagina 80
Analiză economico-financiară - Pagina 81
Analiză economico-financiară - Pagina 82
Analiză economico-financiară - Pagina 83
Analiză economico-financiară - Pagina 84
Analiză economico-financiară - Pagina 85
Analiză economico-financiară - Pagina 86
Analiză economico-financiară - Pagina 87
Analiză economico-financiară - Pagina 88
Analiză economico-financiară - Pagina 89
Analiză economico-financiară - Pagina 90
Analiză economico-financiară - Pagina 91
Analiză economico-financiară - Pagina 92
Analiză economico-financiară - Pagina 93
Analiză economico-financiară - Pagina 94
Analiză economico-financiară - Pagina 95
Analiză economico-financiară - Pagina 96
Analiză economico-financiară - Pagina 97
Analiză economico-financiară - Pagina 98
Analiză economico-financiară - Pagina 99
Analiză economico-financiară - Pagina 100
Analiză economico-financiară - Pagina 101
Analiză economico-financiară - Pagina 102
Analiză economico-financiară - Pagina 103
Analiză economico-financiară - Pagina 104
Analiză economico-financiară - Pagina 105
Analiză economico-financiară - Pagina 106
Analiză economico-financiară - Pagina 107
Analiză economico-financiară - Pagina 108
Analiză economico-financiară - Pagina 109
Analiză economico-financiară - Pagina 110
Analiză economico-financiară - Pagina 111
Analiză economico-financiară - Pagina 112
Analiză economico-financiară - Pagina 113
Analiză economico-financiară - Pagina 114
Analiză economico-financiară - Pagina 115
Analiză economico-financiară - Pagina 116
Analiză economico-financiară - Pagina 117
Analiză economico-financiară - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Analiza economico-financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Tranzacții bursiere derulate la Bursa de Valori București

Prin tranzacții bursiere înțelegem: - contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piața secundară de...

Banci si Finante

Reperele teoriei analizei economice,ecolutia conceptual. Prin traducere din limba greaca termenul “analyzis” se interpreteaza ca...

Institutii de credit

- CURS 1: RECAPITULARE - Moneda Moneda si masa monetara - Rata dobanzii - Banca centrala si creatia monetara - Banii si inflatia -...

Plan de marketing al SC Comod SRL

1. EXPUNERE INTRODUCTIVĂ Firma S.C. Comod S.R.L. a fost înființată în anul 2010 conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și are ca...

Plasamente de Capital

I N T R O D U C E R E Autorul lucrãrii ºi-a propus tratarea unui subiect pe care l-a considerat de actualitate, interesant ºi atractiv pentru...

Sistemul bancar contemporan

1.1. Etapele istorice de dezvoltare a sistemului bancar, definirea și structura instituțională a sistemului bancar contemporan Comerțul cu banii a...

Ai nevoie de altceva?