Contabilitate Bancara

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contabilitate Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 170 de pagini .

Profesor: Raluca Sava

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT

Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. În conformitate cu legea 58/1998 privind activitatea bancare, republicată în M. Of. partea I nr. 78/24.01.2005, instituţia de credit reprezintă:

a) entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu;

b) entitatea emitentă de monedă electronică, alta decât cea prevazută la lit. a), denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică.

Prin public se înţelege orice persoană fizică, persoană juridică ori entitate fără personalitate juridică, ce nu are capacitatea şi experienţa necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intră în categoria de public: statul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţiile guvernamentale, băncile centrale, instituţiile de credit, instituţiile financiare şi alte instituţii similare.

În România instituţiile de credit se pot constitui şi pot funcţiona ca bănci, organizaţii cooperatiste de credit, bănci de economisire şi creditare, bănci de credit ipotecar şi instituţii emitente de monedă electronică.

1.1. Terminologia contabilităţii instituţiilor de credit

Activitatea bancară şi implicit şi contabilitatea instituţiilor de credit se şi-a format un limbaj propriu de comunicare, cu termeni şi expresii specifice care au următoarele semnificaţii :

1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu;

2. instituţie financiară - o entitate, alta decât o instituţie de credit, al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre următoarele activităţi:

- contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;

- leasing financiar;

- servicii de transfer monetar;

- emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

- emitere de garanţii şi asumare de angajamente;

- tranzacţionare în cont propriu sau în contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: instrumente ale pieţei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; valută; contracte futures şi options; instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii; valori mobiliare şi alte instrumente financiare;

- intermediere, în condiţiile legii, în oferta de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii aferente;

- acordare de consultantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de aceasta, consultanţă şi prestare de servicii cu privire la fuziuni şi achiziţii de societăţi comerciale;

- intermediere pe piaţa interbancară;

- administrare de portofolii ale clienţilor şi consultanţă legată de aceasta;

- păstrare în custodie şi administrare de valori mobiliare şi alte instrumente financiare.

3. societate-mamă - entitatea care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită în continuare filială;

b) are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei alte entităţi, denumită în continuare filială, şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei entităţi;

c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi, denumită în continuare filială, la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi, în situaţia în care legislaţia care guvernează statutul filialei permite existenţa unor astfel de clauze ori prevederi;

d) este acţionar sau asociat al unei entităţi, denumită în continuare filială, şi în ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei;

e) este acţionar sau asociat al unei entităţi, denumită în continuare filială, şi controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filială.

4. sucursala - unitatea operaţională fără personalitate juridică a unei instituţii de credit, care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activităţile instituţiei de credit, în limita mandatului dat de aceasta;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Bancara.doc