Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 7196
Mărime: 25.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciorescu Maxim

Cuprins

1. Noţiuni generale privind reorganizarea persoanelor juridice

2. Reorganizarea prin fuziune a persoanelor juridice

3. Reorganizarea persoanelor juridice prin dezmembrare

4. Reorganizarea persoanelor juridice prin transformare

5. Dizolvarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.

Extras din document

1. Noţiuni generale privind reorganizarea persoanelor juridice

Reorganizarea societăţii comerciale poate interveni ori de câte ori în viaţă apar noi cerinţe sau evenimente deosebite, precum majorarea sau reducerea capitalului social, prelungirea duratei de funcţionare, excluderea unui asociat, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea sediului. Asemenea schimbări se pot produce în condiţii normale de funcţionare şi unanimitate a asociaţilor.

Reorganizarea este o operaţiune juridică complexă de transmiterea drepturilor şi obligaţiilor prin succesiune de la o persoană juridică existentă la o persoană juridică succesoare, care există sau care ia naştere prin reorganizare.

Reorganizarea poate fi benevolă, precum şi forţată. Reorganizarea benevolă se efectuează în baza hotărârii generale a societăţii, cu acordul majorităţii asociaţilor. Reorganizarea forţată poate fi efectuată în temeiul hotărârii instanţei de judecată sau organului administrativ competent (Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei).

Reorganizarea cuprinde, cel puţin, două persoane juridice şi produce efecte creatoare, modificatoare ori de încetarea lor. Nu pot fi supuşi reorganizării întreprinzătorii individuali, deoarece ei, fiind persoane fizice, dispun de calităţile personalităţii umane şi nu pot fi transformaţi într-o altă formă. Pentru modificarea formei privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, persoana fizică este în drept să constituie o societate comercială sau să devină asociat al unei societăţi sau cooperative.

La momentul actual în Moldova reorganizarea este reglementată de un şir de acte normative, spre exemplu, Regulamentul societăţilor economice nr. 500/1991; Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întriprinzătorilor individuali nr. 220-XVI 19.10.2007; Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997. Un rol important în reglementarea instituţiei date îl are noul Cod civil, care reglementează detaliat procedurile de reorganizare.

Conform art. 69, Cod civil al R.M. din 06.06.2002, persoana juridică se poate reorganiza prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

2. Reorganizarea prin fuziune a persoanelor juridice

În ultima perioadă de timp acei care au calitatea de asociaţi la mai multe societăţi comerciale au hotărât să le reorganizeze, ajungând astfel la fenomenul cunoscut în ţările occidentale, numit „concentrarea societăţilor comerciale sau întreprinderilor”. Operaţiunea de restructurare sau de concentrare a societăţilor este motivată, în principal, de necesitatea de a-şi consolida o anumită poziţie pe piaţă şi, mai cu seamă, de a obţine avantaje din punct de vedere fiscal.

În prezent, operaţiunea juridică a concentrării societăţilor comerciale este o soluţie viabilă pentru societăţile aflate în incapacitatea de plată, reprezentând una dintre modalităţile juridice şi economice care să le permită redresarea unei societăţi de către o altă societate prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a constitui o societate nouă.

Fuziunea societăţilor comerciale duce la concentrarea capitalului şi la crearea unei societăţi puternice din punct de vedere economic, care ar putea influenţa negativ concurenţa loială. Din acest considerent, statul stabileşte unele restricţii privind fuziunea societăţilor comerciale. De exemplu, în Legea privind protecţia concurenţei nr. 1103/2000 este prevăzut că Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei efectuează un control prealabil asupra creării, extinderii, comasării şi fuzionării asociaţiilor de agenţi economici, holdingurilor, grupurilor industrial-financiare, precum şi asupra fuzionării agenţilor economici, dacă faptul acesta ar duce la formarea unui agent economic, a cărui cotă pe piaţă ar depăşi 35 la sută. Înregistrarea fuziunii fără acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei este interzisă.

Fuziunea este o operaţiune prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale. Ea are două forme: absorbţia şi contopirea.

Absorbţia constă în înglobarea de către o societate, a unei sau mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa.

Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.

Contopirea constă în reunirea a două sau mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa pentru constituirea unei societăţi comerciale noi.

Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice participante la contopire şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică care se înfiinţează.

Procedura de reorganizare prin fuziune este prevăzută de art. 73, Cod civil al R.M., incluzând două forme. Ea parcurge următoarele etape:

 Pregătirea contractului de fuziune;

 Aprobarea contractului de fuziune de către organele supreme ale societăţilor participante la fuziune;

 Informarea Camerei Înregistrării de Stat cu privire la iniţierea reorganizării;

 Informarea creditorilor şi publicarea avizului cu privire la fuziune;

 Înfăptuirea inventarierii;

 Transmiterea actelor necesare înregistrării fuziunii;

 Înregistrarea fuziunii.

Societăţile comerciale, în cazul fuziunii prin contopire, precum şi prin absorbţie sunt obligate să elaboreze un proiect al contractului de fuziune. Contractul dat constituie un act juridic civil, bi sau multilateral, este întocmit în formă scrisă şi urmează a fi semnat de către părţile participante la fuziune. Specific contractului dat este faptul că în urma executării lui, o parte (în cazul absorbţiei) sau ambele părţi, în cazul contopirii, îşi încetează existenţa sa în calitate de persoană juridică, formând o nouă persoană juridică.

Proiectul contractului de fuziune, conform art. 74 al Codului civil al R.M. trebuie să cuprindă:

 Forma (felul) fuziunii;

 Denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune;

 Fundamentarea şi condiţiile fuziunii;

 Patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare;

 Raportul valoric al participanţilor;

 Data actului de transmitere, care este aceeaşi pentru toate persoanele juridice implicate în fuziune.

În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice datele de identitate ale noii societăţi comerciale, numele candidatului în funcţia de administrator şi în alte organe. La proiectul contractului de fuziune prin contopire trebuie să se anexeze ca parte componentă proiectul actului de constituire a noii societăţi.

La proiectul contractului de fuziune prin absorbţie trebuie să se anexeze actul de constituire a societăţii absorbante şi propunerile de modificare făcute în legătură cu absorbţia.

Aprobarea contractului de fuziune (prin absorbţie sau contopire) este efectuată de către adunarea generală a asociaţilor societăţilor comerciale, care urmează să fuzioneze. Aprobarea proiectelor se face cu 2/3 din numărul total de voturi, dacă actul de constituire nu prevede o majoritate mai mare. În cazul în care în procesul de fuziune sunt implicate societăţi în nume colectiv sau societăţi în comandită, hotărârea de aprobare a fuziunii (prin absorbţie sau contopire) se adoptă numai cu votul unanim al asociaţilor (art. 122 Cod civil al RM).

În hotărârea privind aprobarea contractului de fuziune trebuie să fie prevăzute toate momentele ce ţin de constituirea şi administrarea noii societăţi, de transmiterea întregului patrimoniu şi de radierea societăţilor care se dizolvă.

Informarea Camerei Înregistrării de Stat cu privire la iniţierea reorganizării

Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare. Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată. Înregistrarea începerii procedurii reorganizării se face la oficiul teritorial al Camerei care a efectuat înregistrarea de stat a întreprinderii reorganizate.

Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea "în reorganizare".

Concomitent cu eliberarea deciziei privind începerea procedurii de reorganizare, solicitantului se eliberează extras din Registrul de stat pentru publicarea avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi originalul certificatului de înregistrare cu menţiunea „în proces de reorganizare”.

Preview document

Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 1
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 2
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 3
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 4
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 5
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 6
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 7
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 8
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 9
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 10
Reorganizarea și Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Reorganizarea si Lichidarea Persoanelor Juridice cu Scop Lucrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetele Locale

Notiunea bugetelor locale e strans legata de principiul autonomiei consacrat atat la nivel constitutional cat si al altor legi organice:lege bug...

Creditare Bancara

Functiile creditului bancar: 1.De redistribuire - creditul joaca rolul de macroregulator economic asigurind astfel satisfacerea nevoilor dinamice...

Control Bugetar

PROCESUL BUGETAR Ansamblu de acţiuni şi măsuri întreprinse de stat în scopul concretizării politicii financiare aplicate de GUVERN; Derularea...

Moneda

Curs 1 Moneda: piesa metalica emisa de autoritatea suverana pt a servi ca mij. de schimb. Banii: echvalentul general al valorii fiind cunoscuti...

Riscul de Rata al Dobanzii - Curs

Pentru masurarea riscului de rata a dobanzii sunt folosite in literatura de specialitate si in practica bancara mai multe tehnici: - Tehnici...

Audit Intern

Cap.1 Aspecte generale privind auditul intern I. Obiective a) Definirea auditului intern; b) Familiarizarea cu diversele tipuri de audit; c)...

Băncile de Afaceri

Întrucât noile întreprinderi, mai puţin cunoscute, presupun risc şi neîncredere din partea deţinătorilor de capital, în asemenea activităţi băncile...

Garanții Bancare Internaționale

Garanţia bancară este un angajament scris asumat de o bancă (banca garantă), în favoarea unei persoane, denumită beneficiarul garanţiei, de a plăti...

Ai nevoie de altceva?