Sistem de gestiune a bazelor de date

Curs
8.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 360 în total
Cuvinte : 128025
Mărime: 3.01MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistor Ion
Sistem de Gestiune a Bazelor de Date + Laboratoare

Cuprins

CAPITOLUL I 1

1. INTRODUCERE 1

SISTEME INFORMAŢIONALE, INFORMAŢIA, DATA, BAZA DE DATE 1

1.1 INFORMAŢIA 1

1.2 DATA 2

1.3 FLUXUL INFORMAŢIONAL 3

1.4 CONŢINUTUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 4

1.5 CIRCUITELE ŞI FLUXURI INFORMAŢIONALE 6

1.6 PROCEDURI INFORMAŢIONALE 7

1.7 MIJLOACE UTILIZATE ÎN TRATAREA INFORMAŢIILOR 8

1.8 STRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 9

1.9 BAZA DE DATE 10

1.9.1 ARHITECTURA UNEI BAZE DE DATE 11

1.10 SCHEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE (SGBD) 12

1.10.1 NOŢIUNI DESPRE SGBD 12

1.10.2 MODELE DE DATE 12

1.10.3 COMUNICAREA CU BAZA DE DATE 13

1.10.4 ACCESUL CONCURENT (SIMULTAN) LA DATE 13

1.10.5 TRANZACŢII 14

1.10.6 BAZE DE DATE DISTRIBUITE 14

1.11 SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 14

1.11.1 NOŢIUNI GENERALE 14

1.11.2 REGULILE LUI CODD 14

CAPITOLUL II 18

2. MODELUL RELAŢIONAL 18

2.1 CONCEPTELE DE BAZĂ ALE MODELULUI RELAŢIONAL 18

2.1.1 STRUCTURILE DE DATE FOLOSITE 18

2.1.2 CONSTRÂNGERI DE INTEGRITATE 20

2.1.3 ELEMENTE ALE TERMINOLOGIEI DE BAZĂ 20

2.2 OPERATORII SISTEMULUI RELAŢIONAL 20

CAPITOLUL III 29

3. PROIECTAREA BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE 29

3.1 REALIZAREA SCHEMEI CONCEPTUALE A BD 29

3.1.1 ENTITATEA 30

3.1.2 RELAŢIA (LEGĂTURA) 30

3.1.3 ATRIBUTUL 32

3.1.4 CHEI PRIMARE, NATURALE, ARTIFICIALE 32

3.1.5 CAZURI SPECIALE DE ENTITĂŢI, 32

3.1.6 DIAGRAMA ENTITATE – LEGĂTURĂ 35

3.1.7 PROBLEME ÎN IDENTIFICAREA ENTITĂŢILOR, 35

3.1.8 ALGORITM 36

3.2 REALIZAREA SCHEMEI 37

3.2.1 TRANSFORMAREA ENTITĂŢILOR 37

3.2.2 TRANSFORMAREA RELATIILOR (LEGATURILOR) 38

3.2.3 TRANSFORMAREA ATRIBUTELOR 40

3.2.4 DIAGRAMA LOGICA A BD şi TABELELE ASOCIAT 42

3.3 FIRMA 44

3.3.1 INTRODUCERE 44

3.3.2 FACTORII EXTERNI 46

3.3.3 RELAŢIILE EXTERNE ALE ÎNTREPRINDERII 46

3.4 CONTUL 47

3.6 SCRIPT PENTRU CREAREA BD – “INTREPRINDERE” 50

CAPITOLUL IV 51

4. NORMALIZAREA BAZELOR DE DATE 51

4.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 51

4.2 PRIMA FORMA NORMALA (1NF - FIRST NORMAL FORM) 53

4.3 A DOUA FORMA NORMALA 54

4.4 A TREIA FORMA NORMALA 57

4.5 FORMA NORMALĂ BOYCE-CODD 59

4.6 A 4-a FORMĂ NORMALĂ (4NF – FOURTH NORMAL FORM) 61

4.7 A 5-a FORMĂ NORMALĂ (5NF – FIFTH NORMAL FORM) 63

4.8 DENORMALIZAREA BD 65

CAPITOLUL V 66

5. SQL 66

5.1 COMANDA SELECT 66

5.1.1 ATRIBUTELE COMENZII SELECT 66

5.1.2 OPERATORI ARITMETICI 67

5.1.3 ALIASURI DE COLOANE 67

5.1.4 OPERATORUL DE CONCATENARE 68

5.1.5 CONVERTIREA VALORILOR NULL 68

5.1.6 PREVENIREA SELECTĂRII ÎNREGISTRĂRILOR 69

5.1.7 CLAUZA ORDER BY 70

5.1.8 CLAUZA WHERE 72

5.1.9 OPERATORI RELAŢIONALI 72

5.1.10 OPERATORI SQL 74

5.1.11 OPERATORII LOGICI 77

5.1.12 FUNCŢII 79

5.1.13 FUNCŢII REFERITOARE LA O SINGURĂ ÎNREGISTRARE 80

5.1.14 FUNCTII REFERITOARE LA MAI MULTE 85

ÎNREGISTRARI 85

5.1.15 PSEUDO-COLOANA ROWNUM 86

5.1.16 CLAUZA GROUP BY 87

5.1.17 CLAUZA HAVING 88

5.18 REGASIREA DATELOR 89

5.1.19 OPERATORI PENTRU MULŢIMI 94

5.1.20 SUBINTEROGĂRI ŞI OPERATORII ANY, ALL, EXISTS 98

5.1.21 OPERAŢII PE TABELE 105

5.2 COMANDA INSERT 107

5.3 COMANDA UPDATE 108

5.4 COMANDA DELETE 110

5.5 COMANDA TRUNCATE 110

CAPITOLUL VI 111

MS EXCEL. OPERAŢII DE BAZĂ 111

6.1 LANSAREA APLICAŢIEI - Microsoft Excel 111

6.2 ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI MICROSOFT EXCEL 111

6.3 PREZENTAREA MENIURILOR 112

6.4 CE ESTE O FOAIE DE CALCUL ? 118

6.5 UTILIZAREA MOUSE-ULUI ÎN MICROSOFT EXCEL 118

6.6 INTRODUCEREA DATELOR 119

6.7 ANULAREA COMENZILOR GREŞITE 120

6.8 POZIŢIONAREA ŞI DEPLASAREA ÎN FOAIA DE CALCUL 122

CAPITOLUL VII 124

GESTIUNEA AGENDELOR DE LUCRU 124

7.1 DESCHIDEREA UNUI CAIET CU FOI DE CALCUL 124

7.2 SALVAREA UNUI CAIET CU FOI DE CALCUL 124

7.3 ÎNCHIDEREA UNUI CAIET CU FOI DE CALCUL 125

7.4 PROTEJAREA CAIETELOR CU FOI DE CALCUL 125

CAPITOLUL VIII 126

OPERAŢII FUNDAMENTALE DE EDITARE A DATELOR 126

8.1 ŞTERGEREA DATELOR 126

8.2 COPIEREA DATELOR 127

8.3 MUTAREA DATELOR 128

8.4 INSERAREA DATELOR 129

CAPITOLUL IX 129

OPERAŢII SPECIALE DE EDITARE 129

9.1. MODIFICAREA DATELOR CONŢINUTE ÎNTR-O CELULĂ 129

9.2. CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA DATELOR 130

9.3 PROTECŢIA DATELOR 132

CAPITOLUL X 132

GESTIUNEA LINIILOR ŞI COLOANELOR 132

10.1 OPERAŢIA DE INSERARE 132

10.2 OPERAŢIA DE ŞTERGERE 133

10.3 FORMATAREA LINIILOR ŞI COLOANELOR 133

Extras din document

1. INTRODUCERE

SISTEME INFORMAŢIONALE, INFORMAŢIA, DATA, BAZA DE DATE

Definiţii

1.1 INFORMAŢIA

Este o noţiune cu grad mare de generalizare, care se întâlneşte în toate domeniile activităţii umane, fără de care nu este posibilă existenţa nici unui sistem natural sau social. Informaţiile circulă atât între componentele fiecărui sistem în parte, cât şi între sistemul respectiv şi alte sisteme din spaţiul exterior.

Informaţia este un mesaj cu caracter de noutate despre evenimentele care au avut, au sau vor avea loc în interiorul sau exteriorul sistemului. Prin urmare, informaţia defineşte elementele noi pe care le conţine semnificaţia unui simbol sau grup de simboluri (mesaje verbale sau scrise, semnale de natură tehnică, economică etc.) cu ajutorul cărora se comunică date referitoare la anumite evenimente, stări sau acţiuni ale sistemului considerat.

Informaţia este o noţiune de largă generalitate filosofică (alături de materie şi energie) şi reprezintă reflectarea în conştiinţa noastră a legăturilor cauză-efect din lumea reală înconjurătoare.

Oricare ar fi accepţiunea termenului, informaţia are caracter semantic şi de noutate, de aport la cantitatea de cunoştinţe a celui ce o primeşte.

O informaţie este o triadă a elementelor entitate, atribut, valoare.

Entitatea formează obiectul informaţiei, atributul este elementul de descriere a entităţii respective, caracterul sau o proprietate a acesteia iar valoarea o măsură a proprietăţii. Astfel, informaţia privind capacitatea cilindrică a unui automobil se reprezintă astfel: entitatea - automobilul, atributul - cilindrul, valoarea - 1300.

Cantitatea de informaţie

Presupunând că pentru un sistem oarecare există o mulţime de stări posibile la fel de probabile, lucru care generează o nedeterminare a stărilor, primirea informaţiei despre una sau mai multe stări, dar nu despre toate, face că nedeterminarea să fie înlăturată într-o oarecare măsură.

Măsura care caracterizează înlăturarea nedeterminării se numeşte cantitate de informaţie, iar măsura cantităţii de informaţie se exprimă prin categoria de entropie, definită prin relaţia :

H(A)=H(p1,P2,...,pn),

unde, p1,p2,......... pn reprezintă probabilităţile rezultatelor

a1,a2......, an şi care se concretizează experimentul A.

Expresia matematică a lui H a fost dată pentru prima dată în anul 1448 de C. E. Shannon, astfel: n

H( p1, p 2,......... p n ) = - ∑ pk x logbpk

k=1

Dacă baza logaritmului, b, se alege egală cu 2 înseamnă că avem de-a face cu un experiment ce conţine două evenimente echiprobabile (p1=p2=1/2) În acest caz, unitatea de măsură a nedeterminării se numeşte unitate diadică, binară sau bit

(cifră binară; în engleză = binary digit).

Energia informaţională

În ţara noastră, academicianul Octav Onicescu a observat că pentru scopurile pur statistice se poate păstra ca informaţie probabilitatea însăşi şi nu logaritmul ei. Prin urmare, se poate considera ca informaţie medie expresia numită şi energie informaţională, pe baza căreia a fost creată o disciplină nouă, anume statistica informaţională. n

E = ∑ pk2

k=1

Calităţile de bază ale informaţiei

Informaţia este fundamentată pe date care au dobândit, prin prelucrare (procesare), semnificaţie, scop sau utilitate.

Deoarece informaţia constituie obiectul principal al comunicării, trebuie să atingă următoarele calităţi:

• Consistenţa - suficient de cuprinzătoare încât să poată furniza cât mai multe

cunoştinţe;

• Relevanţa - să poată furniza acele cunoştinţe care lipsesc, în vederea luării

unei decizii;

• Exactitate - conţinutul ei să reflecte situaţia reală a fenomenului;

• Oportunitate - să fie furnizată în timp util;

• Accesibilitate - să fie clară, uşor de înţeles.

1.2 DATA

DATELE constituie materia primă din care se obţin informaţiile .

În informatică, prin dată se desemnează un model de reprezentare a informaţiei accesibil unui anumit procesor (om, unitate centrală, program, etc.), model cu care se poate opera pentru a obţine noi informaţii despre fenomenele, procesele şi obiectele lumii reale.

Un calcul de eficienţă privind utilizarea informaţiei trebuie să ţină seama şi de costurile implicate în producerea, prelucrarea, transmiterea şi recepţionarea informaţiei în procesul de gestiune a activităţii firmelor.

Informaţia este caracterizată, în general, de următoarele trei niveluri:

- sintactic,

- semantic şi

- pragmatic.

Nivelul sintactic se referă la sistemul de semne şi la regulile de reunire a acestora în construcţii sintactice utilizate pentru reprezentarea informaţiilor în procesul culegerii, transmiterii şi prelucrării acestora. Acestui nivel îi corespunde conceptul de dată, concept central în informatică, exprimat prin formulă BNF (Backus-Naur Form) astfel:

<data> : : = < identificator<atribut<valoare>

Noţiunea de dată în informatică cuprinde şi noţiunea de valoare, dar presupune în plus şi elementul de reprezentare şi manipulare, adică o modalitate simbolică de exprimare într-un sistem de reguli de transformare a acestuia prin care se pot obţine date noi. Apare astfel clară nu numai distincţia dintre dată şi valoare ci şi deosebirea dintre informaţie şi dată, ca deosebire dintre obiect şi modelul său.

Finalitatea procesului de informare presupune trecerea de la structură la sens, adică de la nivelul sintactic la cel semantic.

Sub aspect semantic, informaţia poate fi caracterizată ca semnificaţie a datelor. Sensul informaţiei la nivel semantic este corespondenţa dintre o dată, pe de o parte, şi obiectul real sau situaţia pe care o reprezintă, pe de altă parte.

Nivelul cel mai concret de considerare a informaţiei este însă cel pragmatic, singurul care raportează informaţia la scopurile observatorului. În raport cu necesităţile observatorului se definesc caracteristici ca importanţa sau utilitatea informaţiei. Obiectul pragmaticii include, deci, într-o anumită măsură, problemele de conducere, de necesar de informaţii şi de eficienţă a sistemelor informaţionale. Abordarea pragmatică impune utilizarea noţiunii de cunoştinţă. Considerând situaţia la un moment dat, cunoştinţele reprezintă totalitatea informaţiilor dobândite anterior cu privire la obiectul considerat. Pentru a desemna mulţimea acestor cunoştinţe se foloseşte termenul de tezaur, la care trebuie raportat rezultatul oricărui proces de informare.

Preview document

Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 1
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 2
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 3
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 4
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 5
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 6
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 7
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 8
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 9
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 10
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 11
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 12
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 13
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 14
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 15
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 16
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 17
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 18
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 19
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 20
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 21
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 22
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 23
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 24
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 25
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 26
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 27
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 28
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 29
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 30
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 31
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 32
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 33
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 34
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 35
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 36
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 37
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 38
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 39
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 40
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 41
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 42
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 43
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 44
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 45
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 46
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 47
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 48
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 49
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 50
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 51
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 52
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 53
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 54
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 55
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 56
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 57
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 58
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 59
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 60
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 61
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 62
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 63
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 64
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 65
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 66
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 67
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 68
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 69
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 70
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 71
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 72
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 73
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 74
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 75
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 76
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 77
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 78
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 79
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 80
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 81
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 82
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 83
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 84
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 85
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 86
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 87
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 88
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 89
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 90
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 91
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 92
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 93
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 94
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 95
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 96
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 97
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 98
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 99
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 100
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 101
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 102
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 103
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 104
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 105
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 106
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 107
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 108
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 109
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 110
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 111
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 112
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 113
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 114
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 115
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 116
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 117
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 118
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 119
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 120
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 121
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 122
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 123
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 124
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 125
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 126
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 127
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 128
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 129
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 130
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 131
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 132
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 133
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 134
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 135
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 136
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 137
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 138
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 139
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 140
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 141
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 142
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 143
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 144
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 145
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 146
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 147
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 148
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 149
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 150
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 151
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 152
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 153
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 154
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 155
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 156
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 157
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 158
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 159
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 160
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 161
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 162
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 163
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 164
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 165
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 166
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 167
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 168
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 169
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 170
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 171
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 172
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 173
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 174
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 175
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 176
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 177
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 178
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 179
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 180
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 181
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 182
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 183
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 184
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 185
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 186
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 187
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 188
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 189
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 190
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 191
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 192
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 193
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 194
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 195
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 196
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 197
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 198
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 199
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 200
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 201
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 202
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 203
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 204
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 205
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 206
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 207
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 208
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 209
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 210
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 211
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 212
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 213
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 214
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 215
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 216
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 217
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 218
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 219
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 220
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 221
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 222
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 223
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 224
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 225
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 226
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 227
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 228
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 229
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 230
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 231
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 232
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 233
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 234
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 235
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 236
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 237
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 238
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 239
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 240
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 241
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 242
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 243
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 244
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 245
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 246
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 247
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 248
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 249
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 250
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 251
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 252
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 253
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 254
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 255
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 256
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 257
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 258
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 259
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 260
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 261
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 262
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 263
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 264
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 265
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 266
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 267
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 268
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 269
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 270
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 271
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 272
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 273
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 274
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 275
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 276
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 277
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 278
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 279
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 280
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 281
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 282
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 283
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 284
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 285
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 286
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 287
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 288
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 289
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 290
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 291
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 292
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 293
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 294
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 295
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 296
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 297
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 298
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 299
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 300
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 301
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 302
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 303
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 304
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 305
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 306
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 307
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 308
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 309
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 310
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 311
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 312
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 313
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 314
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 315
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 316
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 317
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 318
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 319
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 320
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 321
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 322
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 323
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 324
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 325
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 326
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 327
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 328
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 329
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 330
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 331
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 332
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 333
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 334
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 335
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 336
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 337
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 338
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 339
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 340
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 341
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 342
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 343
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 344
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 345
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 346
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 347
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 348
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 349
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 350
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 351
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 352
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 353
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 354
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 355
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 356
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 357
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 358
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 359
Sistem de gestiune a bazelor de date - Pagina 360

Conținut arhivă zip

  • Sistem de Gestiune a Bazelor de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de realizare a bazelor de date

1. INTRODUCERE Domeniul gestiunii informaţiilor abordează problema organizării, stocării şi regăsirii în timp util a datelor de care dispunem...

Securitatea bazelor de date

1. SECURITATEA DATELOR Securitatea este o preocupare constanta in proiectarea si dezvoltarea bazelor de date. In mod uzual, nu se pun probleme...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Bază de date în Access - gestiunea datelor unui hotel

Proiectul prezinta gestiunea datelor unui hotel, factorilor definitorii si anume datele despre turisti acestuia, rezervariile facute si tipul...

Proiect informatică pentru afaceri

Introducere Scoala Generela Particula cu clasele I-VIII „Otilia Cazimir” din judetul Vrancea reprezinta o unitate de invatamant de prestigiu pe...

Implementarea algoritmilor evolutivi

Conceptul de evoluţie a fost propus de savantul englez Charles Darwin în 1859 în celebra sa carte “Originea speciilor prin selecţie naturală”....

Securitate bazelor de date - Oracle

1. Prezentarea sistemului In cadrul unei organizatii, bazele de date reprezinta una din componentele cele mai importante a oricarui sistem...

Software pentru recruțarea de personal

1. Introducere Recrutarea și selecția resurselor umane reprezintă două subprocese vitale în cadrul procesului de management al capitalului uman...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Extragerea Adreselor URL din Pagini Web cu Ajutorul Expresiilor Regulate în SGBD-ORACLE

INTRODUCERE Oracle este cel mai răspîndit Sistem de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (Relaţional Database Management System - RDBMS) din...

Analiza Sistemului de Gestiune a Stocurilor în Cadrul unei Baze de Date

INTRODUCERE În prezenta lucrare s-a dorit realizarea unui sistem informatic privind gestiunea stocurilor, punând accent pe aprovizionarea cu...

Medii de Programare

MODULUL 1. INTRODUCERE IN STUDIUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE 1.1 Notiuni generale privind limbajele de programare 1.2 Clasificarea limbajelor de...

Sisteme de intrări prelucrări și ieșiri a datelor prin intermediul a PHP și MySQL

Introducere Proiectul de specialitate constituie un element obligatoriu al planului de învatamânt astfel, proiectul de specialitate reprezinta...

Sistem informațional de gestiune a bazelor de date

1. OBIECTIVE GENERALE Sistemul informational de gestiune a bazelor de date realizat urmareste usurarea gestionarii si evidentei in orice moment...

Ai nevoie de altceva?