Concurență și Prețuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 49954
Mărime: 859.37KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.drd. DOBRA IULIAN BOGDAN
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

1. Precizări 4

2. Contactul cu titularul disciplinei 4

3. Prezentarea generală a cursului 4

3.1. Obiectul disciplinei 4

3.2. Obiectivele principale ale cursului: 4

3.3. Competenţe specifice disciplinei: 5

4. Chestionar de autoevaluare 5

5. Tema proiectului de semestru 6

MODULUL 1. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 7

Unitatea 1. Principalele reglementări ale politicii în domeniul concurenţei 7

1.1. Momente cheie în evoluţia politicii în domeniul concurenţei 8

1.2. Reglementări ale politicii în domeniul concurenţei 10

1.2.1. Bazele juridice ale politicii în domeniul concurenţei 10

1.2.2. Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei 10

Unitatea 2. Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive 11

Unitatea 3. Politica anti-monopol. Interdicţia abuzului de poziţie dominantă şi controlul concentrărilor 12

3.1. Interzicerea abuzului de poziţie dominantă 12

3.2. Controlul concentrărilor 14

Unitatea 4. Controlul intervenţiilor publice care pot deforma concurenţa 16

4.1. Ajutoarele de stat 16

4.2. Întreprinderile publice şi liberalizarea pieţei 18

Unitatea 5. Reforma politicii în domeniul concurenţei 19

MODUL 2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN ROMANIA 22

Unitatea 1. Bazele politicii concurenţei în România 22

Unitatea 2. Situaţia prezentă 23

2.1. Evoluţii în domeniul antitrust 23

2.2. Evoluţii în domeniul ajutorului de stat 26

Unitatea 3. Politica concurenţei în perspectiva post-aderării României la Uniunea Europeană 30

MODUL 3. CONCURENŢA ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN FORMAREA PREŢURILOR 32

Unitatea 1. Delimitări conceptuale privind concurenţa 32

Unitatea 2. Practicile anticoncurenţiale 32

2.1. Înţelegeri, decizii şi practici concertate 33

2.2. Folosirea în mod abuziv a poziţiei dominante 35

Unitatea 3 Concentrările economice 36

MODULUL 4. MECANISMUL PREŢURILOR 39

Unitatea 1. Concepte privind preţul şi valoarea 39

Unitatea 2. Forme de preţuri 41

Unitatea 3. Relaţiile dintre preţuri 41

Unitatea 4. Activitatea decizională privind preţurile în economia de piaţă 42

MODULUL 5. STRATEGII DE ADAPTARE A PREŢURILOR LA CERINŢELE PIEŢEI 45

Unitatea 1. Strategii de adaptare pe piaţa cu concurenţă perfectă 45

Unitatea 2. Strategii de adaptare pe piaţa de monopol 46

Unitatea 3. Strategii de adaptare pe piaţa de monopson 50

Unitatea 4. Strategii de adaptare pe piaţa cu concurenţă monopolistică 51

Unitatea 5. Strategii de adaptare pe piaţa de oligopol 51

MODULUL 6. INTERVENŢIA STATULUI ÎN MECANISMUL PREŢURILOR 54

Unitatea 1. Coordonatele politicii în domeniul preţurilor 54

Unitatea 2. Modalităţi şi instrumente de intervenţie în mecanismul preţurilor 55

Unitatea 3. Intervenţia statului în protecţia concurenţei economice 58

3.1. Intervenţia statului în menţinerea unui mediu concurenţial normal 58

3.2. Necesitatea protecţiei consumatorilor faţă de practicile anticoncurenţiale. 59

Unitatea 4. Consiliul Concurenţei 61

MODULUL 7. METODE DE STABILIRE A PREŢURILOR 62

Unitatea 1. Cadrul general al metodelor 62

Unitatea 2. Metode de stabilire a preţurilor pornind de la preţurile concurenţei 63

Unitatea 3. Metode de stabilire a preţurilor bazate pe costuri 64

3.1. Costul – bază de fundamentare a preţului 64

3.2. Actualizarea costurilor de producţie sub influenţa factorilor endogeni şi exogeni 65

3.3. Strategii de fundamentare a preţurilor pe baza costurilor 66

3.4. Instrumente specifice metodelor de fundamentare a preţurilor pe baza costurilor 67

MODULUL 8. FUNDAMENTAREA ȘI SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL NIVELULUI ȘI EVOLUȚIEI PREŢURILOR 69

Unitatea 1. Fundamentarea preţurilor la produsele noi 69

1.1. Principii de bază în fundamentarea preţurilor la produsele noi 69

1.2. Fundamentarea preţurilor produselor noi prin corelare pe baza costurilor de producţie 70

1.3. Fundamentarea preţurilor produselor noi prin corelare pe baza seriilor de preţuri 71

1.4. Corelarea preţurilor pe baza baremelor de preţuri şi normativelor de calcul 72

Unitatea 2. Fundamentarea preţurilor externe 73

2.1. Conţinutul preţurilor externe şi forme ale acestora 73

2.2. Metode de fundamentarea preţurilor externe 76

Unitatea 3. Sistemul informaţional al nivelului şi evoluţiei preţurilor 78

3.1. Sistemul informaţional modern al preţurilor 78

3.2. Calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor 79

3.3. Principalele componente ale sistemului informaţional al preţurilor 81

Aplicaţii 84

Tema 1 85

Tema 2 85

Tema 3 86

Tema 4 86

Tema 5 86

Bibliografie selectivă 87

Extras din document

1. Precizări

Prezentul curs se adresează studenţilor specializării Administrarea Afacerilor, forma de „Învăţământ la distanţă”. Datorită frecvenţei reduse a întălnirilor cu studenţii de la această specializare, materialul elaborat reprezintă un instrument eficient de prezentare a noţiunilor cuprinse în fişa disciplinei, curs şi seminar.

Promovarea examenului este condiţionată de prezentarea în ziua examenului a următoarelor materiale:

- chestionarul de autoevaluare completat de mâna (a se vedea pg. 7)

- întocmirea proiectului de semestru, conform structurii prezentate la pagina 9.

2. Contactul cu titularul disciplinei

Se va realiza prin e-mail sau telefonic: Telefon facultate: 0258-806263, int.164;E-mail: dobra.iulian@gmail.com (subiectul mesajului: CONCURENTA_SI_ PRETURI_AA_ID)

3. Prezentarea generală a cursului

3.1. Obiectul disciplinei

Pregătirea unui economist presupune şi însuşirea unor cunoştinţe legate de “concurenţă şi preţuri” astfel: politica în domeniul concurenţei, calculaţia costurilor, proiectare şi realizare a unui preț de cost pentru anumite produse și servicii, calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor etc. Considerăm că aceste cunoştinţe nu pot fi valorificate fără o înţelegere a specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în disciplina Concurență și prețuri.

Din acest punc de vedere cursul îşi propune abordarea sub aspect general a problemelor legate de cunoaşterea specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în disciplina Concurență și prețuri; formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a unui preț de cost pentru anumite produse și servicii; formarea capacităţilor şi atitudinilor de investigare a prețurilor pentru produsele noi; formarea abilităților pentru calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor.

Materialul pregătit pentru activitatea didactică este structurat în două părţi. Prima parte abordează aspecte importante privind politica în domeniul concurenţei la nivelul Uniunii Europene respectiv la nivelul ţării noastre.

A doua parte abordează noţiuni specifice mecanismului formării preţurilor, strategiilor de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei, intervenţia statului în mecanismul preţurilor, metode de stabilire a preţurilor bazate pe costuri, calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor ajutând la înţelegerea şi aprofundarea principalelor aspecte teoretice prin aplicaţiile propuse.

3.2. Obiectivele principale ale cursului:

- familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază din domeniul politicii în domeniul concurenţei;

- cunoaşterea specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în disciplina concurență și prețuri;

- însuşirea noţiunilor teoretice şi aplicative legate de mecanismului formării preţurilor;

- formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a unui preț de cost pentru anumite produse și servicii;

- formarea capacităţilor şi atitudinilor de investigare a prețurilor pentru produsele noi;

- formarea abilităților pentru calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor.

3.3. Competenţe specifice disciplinei:

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a noţiunilor de bază legate de politica în domeniul concurenţei;

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mecanismului de formare a preţurilor.

- capacitatea de analiză şi elaborare a unei strategii de adaptare a preţurilor pe diferite pieţe cu concurenţă imperfectă;

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a intervenţiei statului în mecanismul preţurilor;

- capacitatea de înţelegere şi analiză a metodelor de stabilire a preţurilor bazate pe costuri;

- dezvoltarea capacităţiii de cunoaştere şi înţelegere a procesului de fundamentare a preţurilor la produsele noi;

- abilitatea de întelegere şi analiză a procesului de fundamentare a preţurilor externe;

- capacitatea de intelegere si analiza a calculului indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor.

4. Chestionar de autoevaluare

1) Care sunt momentele cheie în evoluţia politicii în domeniul concurenţei la nivelul Uniunii Europene?

2) Care sunt principalele reglementări ale politicii în domeniul concurenţei din Uniunea Europeană?

3) Ce înţelegeţi prin abuz de poziţie dominantă?

4) Ce înţelegeţi prin controlul concentrărilor?

5) Enumeraţi formele ajutorului de stat.

6) Care sunt angajamentele asumate de România prin Acordul European?

7) Care sunt Regulamentele şi Instrucţiunile adoptate de Consiliul Concurenţei aplicabile începând cu anul 1997?

8) Enumeraţi funcţiile concurenţei.

9) Clasificaţi categoriile de practici anticoncurenţiale, denumite generic ”înţelegeri”.

10) Descrieţi operaţiunile de concentrare economică.

11) Prezentaţi influenţele prin care se manifestă interdependenţele dintre preţuri.

12) Enumeraţi factorii endogeni şi exogeni care influenţează formarea preţurilor.

13) Care sunt cele mai utilizate strategii de adaptare a preţurilor pe piaţa de monopol?

14) Care sunt cele mai utilizate strategii de adaptare a preţurilor pe piaţa de oligopol?

15) Ce presupune strategia de adaptare a preţurilor pe piaţa de monopson?

16) Care sunt obiectivele specifice unei politici de preţuri practicate de autorităţile publice?

17) Care tipurile de intervenţii prin care statul poate influenţa raportul cerere - ofertă?

18) Care sunt principalele metode de stabilire a preţurilor prin raportare la preţurile concurenţilor?

Preview document

Concurență și Prețuri - Pagina 1
Concurență și Prețuri - Pagina 2
Concurență și Prețuri - Pagina 3
Concurență și Prețuri - Pagina 4
Concurență și Prețuri - Pagina 5
Concurență și Prețuri - Pagina 6
Concurență și Prețuri - Pagina 7
Concurență și Prețuri - Pagina 8
Concurență și Prețuri - Pagina 9
Concurență și Prețuri - Pagina 10
Concurență și Prețuri - Pagina 11
Concurență și Prețuri - Pagina 12
Concurență și Prețuri - Pagina 13
Concurență și Prețuri - Pagina 14
Concurență și Prețuri - Pagina 15
Concurență și Prețuri - Pagina 16
Concurență și Prețuri - Pagina 17
Concurență și Prețuri - Pagina 18
Concurență și Prețuri - Pagina 19
Concurență și Prețuri - Pagina 20
Concurență și Prețuri - Pagina 21
Concurență și Prețuri - Pagina 22
Concurență și Prețuri - Pagina 23
Concurență și Prețuri - Pagina 24
Concurență și Prețuri - Pagina 25
Concurență și Prețuri - Pagina 26
Concurență și Prețuri - Pagina 27
Concurență și Prețuri - Pagina 28
Concurență și Prețuri - Pagina 29
Concurență și Prețuri - Pagina 30
Concurență și Prețuri - Pagina 31
Concurență și Prețuri - Pagina 32
Concurență și Prețuri - Pagina 33
Concurență și Prețuri - Pagina 34
Concurență și Prețuri - Pagina 35
Concurență și Prețuri - Pagina 36
Concurență și Prețuri - Pagina 37
Concurență și Prețuri - Pagina 38
Concurență și Prețuri - Pagina 39
Concurență și Prețuri - Pagina 40
Concurență și Prețuri - Pagina 41
Concurență și Prețuri - Pagina 42
Concurență și Prețuri - Pagina 43
Concurență și Prețuri - Pagina 44
Concurență și Prețuri - Pagina 45
Concurență și Prețuri - Pagina 46
Concurență și Prețuri - Pagina 47
Concurență și Prețuri - Pagina 48
Concurență și Prețuri - Pagina 49
Concurență și Prețuri - Pagina 50
Concurență și Prețuri - Pagina 51
Concurență și Prețuri - Pagina 52
Concurență și Prețuri - Pagina 53
Concurență și Prețuri - Pagina 54
Concurență și Prețuri - Pagina 55
Concurență și Prețuri - Pagina 56
Concurență și Prețuri - Pagina 57
Concurență și Prețuri - Pagina 58
Concurență și Prețuri - Pagina 59
Concurență și Prețuri - Pagina 60
Concurență și Prețuri - Pagina 61
Concurență și Prețuri - Pagina 62
Concurență și Prețuri - Pagina 63
Concurență și Prețuri - Pagina 64
Concurență și Prețuri - Pagina 65
Concurență și Prețuri - Pagina 66
Concurență și Prețuri - Pagina 67
Concurență și Prețuri - Pagina 68
Concurență și Prețuri - Pagina 69
Concurență și Prețuri - Pagina 70
Concurență și Prețuri - Pagina 71
Concurență și Prețuri - Pagina 72
Concurență și Prețuri - Pagina 73
Concurență și Prețuri - Pagina 74
Concurență și Prețuri - Pagina 75
Concurență și Prețuri - Pagina 76
Concurență și Prețuri - Pagina 77
Concurență și Prețuri - Pagina 78
Concurență și Prețuri - Pagina 79
Concurență și Prețuri - Pagina 80
Concurență și Prețuri - Pagina 81
Concurență și Prețuri - Pagina 82
Concurență și Prețuri - Pagina 83
Concurență și Prețuri - Pagina 84
Concurență și Prețuri - Pagina 85
Concurență și Prețuri - Pagina 86
Concurență și Prețuri - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Concurenta si Preturi.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Concurentei in Economia de Piata

INTRODUCERE Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le...

Diagnosticarea Modului de Materializare a Funcțiilor Comerțului

Cap. 1 Funcţiile comerţului Comerţul este un sector de activitate precisă, complexă a economiei şi se desfăşoară în diferite forme (comerţ cu...

Formarea Preturilor și a Tarifelor în România

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE Evoluţia economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume, comerţul a devenit, în mod progresiv, un sector...

Analiza Evolutiei Serviciilor de Comert in Romania 2003-2007

Serviciile de comerţ Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale scoate în evidenţă faptul că, peste tot în lume, comerţul a devenit, în mod...

Evolutia Comertului Exterior Romanesc dupa 1989 pana in Prezent

1. Evolutia situatiei economice a Romaniei dupa anii 1989 Dupa revolutia din decembrie 1989, in Romania a inceput un proces ireversibil de trecere...

Romania - Analiza Competitivitatii

In acest capitol este prezentat profilul economiei româneşti. Pentru realizarea acestei analize s-au efectuat studii de cãtre membrii executivi ai...

Grile Tehnologii Comerciale

1) Designul exterior poate fi definit ca: a)rezultatul acţiunii conjugate a tipurilor de ambient de iluminare,floral,faunistic şi igienic b)o...

Organizarea Comerțului

ORGANIZAREA COMERTULUI 1.1. COMERTUL CU RIDICATA (COMERTUL DE GROS) Comertul cu ridicata (comertul de gros) reprezinta activitatea prin care se...

Ai nevoie de altceva?