Management contabil

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 257 în total
Cuvinte : 95582
Mărime: 338.65KB (arhivat)
Publicat de: Aurelian Rădulescu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr. Neluţa Mitea
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta
Specializare: Finanţarea Şi Organizarea Afacerilor În Turism-servicii

Cuprins

 1. CAP. 1 PROCESUL MANAGERIAL pag. 3
 2. 1.1.Procesul managerial - concept, conţinut, structură, trăsături pag. 3
 3. 1.2.Funcţiile managementului pag. 4
 4. CAP. 2 MANAGEMENTUL CONTABIL AL FIRMEI pag. 6
 5. 2.1.Locul şi rolul managementului contabil pag. 6
 6. 2.2.Definire,obiective,domenii de abordare ale managementului contabil pag. 6
 7. 2.3.Organizarea activităţii financiar-contabile pag. 9
 8. 2.4. Informaţia contabilă mijloc de percepere a realităţii economice pag. 13
 9. CAP. 3 CULTURA CONTABILĂ pag. 21
 10. 3.1. Fundamente conceptuale ale culturii contabile pag. 21
 11. 3.2. Profesia contabilă pag. 23
 12. 3.3. Organizarea instituţională a profesiei contabile pag. 26
 13. 3.4. Domeniile de activitate ale profesioniştilor contabili pag. 28
 14. CAP 4 CADRUL DE REFERINȚĂ AL MISIUNILOR PROFESIONIȘTILOR
 15. CONTABILI pag. 34
 16. CAP. 6 DOCUMENTELE CONTABILE - SURSA DE INFORMAȚII ÎN
 17. CONTABILITATE pag. 64
 18. 6.1. Documentele -definire, rol, importanţă pag. 64
 19. 6.2. Conţinutul şi clasificarea documentelor pag. 65
 20. 6.3. Registre contabile pag. 80
 21. 6.4. Documente de sinteză şi raportare pag. 80
 22. CAP. 7 ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA INVENTARIERII ELEMENTELOR DE
 23. NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII pag. 123
 24. 7.1. Definire, clasificare pag. 123
 25. 7.2. Proceduri de inventariere pag. 126
 26. CAP. 8 EVALUAREA ELEMENTELOR CONTABILE pag. 135
 27. 8.1. Definiţie, clasificare pag. 135
 28. 8.2. Evaluarea elementelor contabile comform O.M.F.P. 3055/2009 pag. 138
 29. CAP. 9 MANAGEMENTUL ÎNTOCMIRII ŞI RAPORTĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE
 30. ANUALE pag. 211
 31. 9.1. Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale pag. 212
 32. 9.2. Utilizatorii şi caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare anuale pag. 217
 33. 9.3. Note explicative şi politici contabile pag. 234

Extras din curs

Activitatea într-o organizaţie/firmă vizează procese de muncă complexe, ce diferă în funcţie de caracterul acţiunilor promovate, dar şi de rezultatele direct obţinute. Abordarea managementului se poate realiza din acest punct de vedere în multiple moduri. De altfel, literatura de specialitate conţine numeroase dovezi în acest sens.

Într-o primă accepţiune, managementul poate fi abordat atât ca proces, funcţie şi profesie, dar şi ca ştiinţă şi artă. De cele mai multe ori însă, managementul se dovedeşte a fi deopotrivă arta şi ştiinţa de a conduce, de a dirija şi controla efortul uman, astfel încât să fie atinse obiectivele prestabilite ale organizaţiei/firmei în concordanţă cu politicile economice acceptate. Studiul managementului nu exclude o analiză atentă şi în detaliu a mediului social şi cultural, cu scopul de a asigura concordanţa dintre metodele utilizate în atingerea acelor obiective prestabilite şi valorile societăţii respective. Managementul privit ca proces presupune exercitarea unor atribute ale conducerii, respectiv funcţii. Pe de altă parte însă, managementul ca ştiinţă este considerat ansamblul demersurilor, metodelor şi proceselor de planificare, organizare, alocare a resurselor, integrarea şi coordonarea eficace şi eficientă a acestora în scopul atingerii obiectivelor dorite de o entitate.

Diferenţele de abordare ale managementului se explică prin premisele diferite adoptate de specialişti în încercarea lor de a defini într-un mod care să cuprindă integralitatea funcţiilor şi obiectivelor acestuia. Ca o primă concluzie, se desprinde ideea că managementul reprezintă procesul de planificare, organizare, antrenare, coordonare şi control al eforturilor membrilor unei organizaţii, proces ce nu ar putea avea loc fără folosirea adecvată a resurselor organizaţionale în vederea atingerii scopurilor prestabilite în cadrul entităţii.

O entitate care este alcătuită din una sau mai multe persoane ce desfăşoară diferite activităţi, utilizează de regulă mai multe tipuri de resurse în vederea obţinerii de profit. În acest sens, procesul de management serveşte la:

- determinarea obiectivelor, resurselor şi proceselor de muncă derulate într-o entitate;

- verificarea şi controlul muncii pretate de personal, pe baza unui complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a obiectivelor propuse de organizaţie:

- determinarea rolului resursei umane angajate în conducere de a acţiona asupra personalului din subordine cu scopul de a realiza obiectivele dorite.

Henry Fayol s-a preocupat de identiifcarea şi analizarea funcţiilor fundamentale ale managementului privit ca proces. Pentru prima dată el a considerat drept principale funcţii: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea şi controlul. Ulterior însă, literatura de specialitate prezintă şi diferite variante ale funcţiilor procesului de management.

Din studiile efectuate ce către specialiştii în management, se observă că cel mai des întâlnite sunt: previziunea, organizarea, comanda-antrenarea-motivarea, coordonarea şi control-evaluarea. Toate aceste cinci funcţii nu sunt specifice doar porcesului de management, ci formează un ciclu logic al desfăşurării oricărei acţiuni umane.

Trei etape principale structurează procesul de management şi anume:

a) etapa previzională - este dominată de previziune; celelalte funcţii ale managementului privind elaborarea de strategii, tactici, decizii organizatorice etc sunt exercitate într-o viziune prospectivă;

b) etapa operaţională - este dominată de funcţiile organizare, coordonare şi antrenarea resursei umane la realizarea obiectivelor cuprinse în planurile şi prognozele entităţii;

c) etapa de măsurare şi interpretare a rezultatelor - este dominată de exercitarea funcţiei de evaluare şi control.

Supravieţuirea unei afaceri este strâns legată de nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale măsurate în raport cu două resurse extrem de importante: informaţia şi oamenii. Elaborarea deciziilor în cadrul porcesului de management se bazează strict pe informaţii, acestea reprezentând principalul instrument al managementului. Decizia managerială are influenţe directe asupra grupului, neafectând numai starea, comportamentul, acţiunile şi rezultatele unui singur individ, ci îndeosebi posibilitatea atingerii obiectivelor propuse de către entitate.

Procesului de management îi sunt caracteristice următoarele trăsături principale:

a)dinamismul - procesul de management este dinamic deoarece problematica unei organizaţii, relaţiile de conducere, metodele de management etc., se schimbă permnanent;

b)stabilitatea - procesul de management este stabil întrucât urmăreşte folosirea unor structuri cunoscute în preluarea informaţiilor şi adoptarea deciziilor;

c)continuitatea - procesul de management are în vedere continuitatea activităţilor de producţie, reparaţie, schimb şi consum;

d)consecvenţa - procesul de management se caracterizează prin consecvenţă, în sensul că fiecare etapă a sa este obligatorie;

e)ciclicitatea - procesul de management prezintă un caracter ciclic, deoarece în urma unei decizii este posibil ca scopul atins să devină o situaţie nouă pentru entitate şi astfel are loc reluarea procesului de management.

1.2. Funcţiile managementului

Funcţiile managementului reprezintă un ansamblu de acţiuni relativ independente care se succed într-o anumită ordine în timp şi care sunt efectuate de orice persoană cu funcţie de conducere ce exercită o influenţă raţională asupra obiectului condus, în vederea stabilirii obiectivelor şi realizării acestora.

Majoritatea autorilor de specialitate consideră că cele cinci funcţii ale procesului magerial contemporan sunt: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea-motivarea, control-evaluarea.

1.2.1. Previziunea - ca funcţie a managementului, constă în stabilirea obiectivelor firmei, identiifcarea modalităţilor de îndeplinire a acestora şi fundamentarea necesarului de resurse în vederea realizării lor. Funcţia de previziune se concretizează în prognoze, planuri, programe, strategii, tactici diferenţiate sub aspectul orizontului de timp la care se referă.

Prognozele se referă la un orizont de timp de minim 10 ani, au un caracter aproxomativ, nefiind obligatorii.

Strategia vizează un orizont temporal mediu şi lung, are un grad de detaliere mai pronunţat, reliefând acţiuni şi resurse concrete, termene de realizare şi responsabili pentru diversele sarcini.

Planurile reflectă activitatea de stabilire într-un mod imperativ a anumitor obiective cuantificabile, a termenelor de realizare a acestora, precum şi a resurselor alocate. Spre deosebire de prognoze, planurile sunt obligatorii şi au un orizont de acţiune mai restrâns (de la o lună până la cinci ani).

Programele cuprind previzionări referitoare la activităţile de fabricaţie şi aprovizionare, detaliind în timp şi spaţiu obiectivele planificate, vizând un orizont de timp redus, fie că e vorba de o decadă, o zi, un schimb, o tură.

1.2.2. Organizarea - ca funcţie a managementului, presupune gruparea resurselor şi activităţilor pentru îndeplinirea eficientă a obiectivelor previzionate. Totodată organizarea defineşte ansamblul proceselor de management prin interendiul cărora se divizează activitatea ansamblului, delimitându-se subactivităţile (posturi, funcţii, compartimente, niveluri ierarhice etc.) şi sarcinile corespunzătoare.

În perioada contemporană se recomandă organizarea într-o viziune suplă şi flexibilă, pornindu-se de la accentuarea profesionalismului resursei umane implicate şi specializării echipei manageriale.

1.2.3. Coordonarea - reprezintă “ansamblul acţiunilor prin care un manager crează şi menţine armonia între activităţile şi oamenii pe care îi conduce, într-un mediu aflat în continuă schimbare”. Rolul coordonării intervine în dirijarea resurselor astfel încât acestea să fie disponibile la timul necesar, în cantitatea şi calitatea stabilită, pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.

Datorită faptului că dirijarea resurselor presupune corelaţii în timp şi spaţiu ale activităţii în ansamblul şi pe subansamble, exercitarea adecvată a funcţiei de coordonare implică un sistem adecvat de comunicare la toate nivelurile de management. Exercitarea acestei funcţii este fundamental influenţată de latura umană a managerilor şi, în consecinţă, este dificil de comensurat.

Formele pe care le poate îmbrăca funcţia de coordonare sunt: coordonarea bilaterală (manager-subordonat) şi coordonarea multilaterală (manager-mai mulţi subordonaţi).

Exercitarea funcţiei de coordonare într-un climat favorabil de muncă, poate asigura implicarea efectivă a personalului în realizarea obiectivelor prestabilite de către entitate.

Bibliografie

1.Corpul Experţilor contabili şi Contabililor autorizaţi din România, Standardul profesional nr.21-Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea Situaţiilor financiare, Editura C.E.C.C.A.R. , Bucureşti, 2008;

2.Lacramioara-Rodica Haiduc, Carmen Mitea Popia, Ramon-Mari Chivu, Managementul documentelor financiar-contabile, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 2005;

3.Lăcrămioara Rodica Hurloiu, Elena Burtea, Odi Mihaela Zărnescu, Managementul contabilităţii societăţilor comerciale, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 2008;

-Bibliografie recomandată

1.Ştefan Mihu, Adina Puişor, Octavian Neguriţă, Managementul financiar - contabil al firmei, Editura Europolis, Constanţa, 2003;

2.Mitea Neluta, Management contabil - note de curs - pe suport electronic - 2010;

3.Lăcrămioara - Rodica Haiduc, Management financiar - contabil, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006;

4.Lungu Camelia Iuliana, Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea Situaţiilor financiare anuale, Editura C.E.C.C.A.R. , Bucureşti, 2007;

5.Iuliana Cenar, Sorin Constantin Deaconu, Viaţa contabilă a întreprinderii de la constituire la faliment, Editura C.E.C.C.A.R. , Bucureşti, 2006;

6.Lăcrămioara - Rodica Haiduc, Management financiar - contabil, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006;

7.Lungu Camelia Iuliana, Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea Situaţiilor financiare anuale, Editura C.E.C.C.A.R. , Bucureşti, 2007;

*** Federaţia Internaţionala a Contabililor Codul etic al profesioniştilor contabili, Editura Ericson 2010, Bucureşti, 2010;

OMFP 3055/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

*** Legea Contabilităţii nr.82/91 modificată şi republicată;

***Ordin Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile: *** Ordin Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Preview document

Management contabil - Pagina 1
Management contabil - Pagina 2
Management contabil - Pagina 3
Management contabil - Pagina 4
Management contabil - Pagina 5
Management contabil - Pagina 6
Management contabil - Pagina 7
Management contabil - Pagina 8
Management contabil - Pagina 9
Management contabil - Pagina 10
Management contabil - Pagina 11
Management contabil - Pagina 12
Management contabil - Pagina 13
Management contabil - Pagina 14
Management contabil - Pagina 15
Management contabil - Pagina 16
Management contabil - Pagina 17
Management contabil - Pagina 18
Management contabil - Pagina 19
Management contabil - Pagina 20
Management contabil - Pagina 21
Management contabil - Pagina 22
Management contabil - Pagina 23
Management contabil - Pagina 24
Management contabil - Pagina 25
Management contabil - Pagina 26
Management contabil - Pagina 27
Management contabil - Pagina 28
Management contabil - Pagina 29
Management contabil - Pagina 30
Management contabil - Pagina 31
Management contabil - Pagina 32
Management contabil - Pagina 33
Management contabil - Pagina 34
Management contabil - Pagina 35
Management contabil - Pagina 36
Management contabil - Pagina 37
Management contabil - Pagina 38
Management contabil - Pagina 39
Management contabil - Pagina 40
Management contabil - Pagina 41
Management contabil - Pagina 42
Management contabil - Pagina 43
Management contabil - Pagina 44
Management contabil - Pagina 45
Management contabil - Pagina 46
Management contabil - Pagina 47
Management contabil - Pagina 48
Management contabil - Pagina 49
Management contabil - Pagina 50
Management contabil - Pagina 51
Management contabil - Pagina 52
Management contabil - Pagina 53
Management contabil - Pagina 54
Management contabil - Pagina 55
Management contabil - Pagina 56
Management contabil - Pagina 57
Management contabil - Pagina 58
Management contabil - Pagina 59
Management contabil - Pagina 60
Management contabil - Pagina 61
Management contabil - Pagina 62
Management contabil - Pagina 63
Management contabil - Pagina 64
Management contabil - Pagina 65
Management contabil - Pagina 66
Management contabil - Pagina 67
Management contabil - Pagina 68
Management contabil - Pagina 69
Management contabil - Pagina 70
Management contabil - Pagina 71
Management contabil - Pagina 72
Management contabil - Pagina 73
Management contabil - Pagina 74
Management contabil - Pagina 75
Management contabil - Pagina 76
Management contabil - Pagina 77
Management contabil - Pagina 78
Management contabil - Pagina 79
Management contabil - Pagina 80
Management contabil - Pagina 81
Management contabil - Pagina 82
Management contabil - Pagina 83
Management contabil - Pagina 84
Management contabil - Pagina 85
Management contabil - Pagina 86
Management contabil - Pagina 87
Management contabil - Pagina 88
Management contabil - Pagina 89
Management contabil - Pagina 90
Management contabil - Pagina 91
Management contabil - Pagina 92
Management contabil - Pagina 93
Management contabil - Pagina 94
Management contabil - Pagina 95
Management contabil - Pagina 96
Management contabil - Pagina 97
Management contabil - Pagina 98
Management contabil - Pagina 99
Management contabil - Pagina 100
Management contabil - Pagina 101
Management contabil - Pagina 102
Management contabil - Pagina 103
Management contabil - Pagina 104
Management contabil - Pagina 105
Management contabil - Pagina 106
Management contabil - Pagina 107
Management contabil - Pagina 108
Management contabil - Pagina 109
Management contabil - Pagina 110
Management contabil - Pagina 111
Management contabil - Pagina 112
Management contabil - Pagina 113
Management contabil - Pagina 114
Management contabil - Pagina 115
Management contabil - Pagina 116
Management contabil - Pagina 117
Management contabil - Pagina 118
Management contabil - Pagina 119
Management contabil - Pagina 120
Management contabil - Pagina 121
Management contabil - Pagina 122
Management contabil - Pagina 123
Management contabil - Pagina 124
Management contabil - Pagina 125
Management contabil - Pagina 126
Management contabil - Pagina 127
Management contabil - Pagina 128
Management contabil - Pagina 129
Management contabil - Pagina 130
Management contabil - Pagina 131
Management contabil - Pagina 132
Management contabil - Pagina 133
Management contabil - Pagina 134
Management contabil - Pagina 135
Management contabil - Pagina 136
Management contabil - Pagina 137
Management contabil - Pagina 138
Management contabil - Pagina 139
Management contabil - Pagina 140
Management contabil - Pagina 141
Management contabil - Pagina 142
Management contabil - Pagina 143
Management contabil - Pagina 144
Management contabil - Pagina 145
Management contabil - Pagina 146
Management contabil - Pagina 147
Management contabil - Pagina 148
Management contabil - Pagina 149
Management contabil - Pagina 150
Management contabil - Pagina 151
Management contabil - Pagina 152
Management contabil - Pagina 153
Management contabil - Pagina 154
Management contabil - Pagina 155
Management contabil - Pagina 156
Management contabil - Pagina 157
Management contabil - Pagina 158
Management contabil - Pagina 159
Management contabil - Pagina 160
Management contabil - Pagina 161
Management contabil - Pagina 162
Management contabil - Pagina 163
Management contabil - Pagina 164
Management contabil - Pagina 165
Management contabil - Pagina 166
Management contabil - Pagina 167
Management contabil - Pagina 168
Management contabil - Pagina 169
Management contabil - Pagina 170
Management contabil - Pagina 171
Management contabil - Pagina 172
Management contabil - Pagina 173
Management contabil - Pagina 174
Management contabil - Pagina 175
Management contabil - Pagina 176
Management contabil - Pagina 177
Management contabil - Pagina 178
Management contabil - Pagina 179
Management contabil - Pagina 180
Management contabil - Pagina 181
Management contabil - Pagina 182
Management contabil - Pagina 183
Management contabil - Pagina 184
Management contabil - Pagina 185
Management contabil - Pagina 186
Management contabil - Pagina 187
Management contabil - Pagina 188
Management contabil - Pagina 189
Management contabil - Pagina 190
Management contabil - Pagina 191
Management contabil - Pagina 192
Management contabil - Pagina 193
Management contabil - Pagina 194
Management contabil - Pagina 195
Management contabil - Pagina 196
Management contabil - Pagina 197
Management contabil - Pagina 198
Management contabil - Pagina 199
Management contabil - Pagina 200
Management contabil - Pagina 201
Management contabil - Pagina 202
Management contabil - Pagina 203
Management contabil - Pagina 204
Management contabil - Pagina 205
Management contabil - Pagina 206
Management contabil - Pagina 207
Management contabil - Pagina 208
Management contabil - Pagina 209
Management contabil - Pagina 210
Management contabil - Pagina 211
Management contabil - Pagina 212
Management contabil - Pagina 213
Management contabil - Pagina 214
Management contabil - Pagina 215
Management contabil - Pagina 216
Management contabil - Pagina 217
Management contabil - Pagina 218
Management contabil - Pagina 219
Management contabil - Pagina 220
Management contabil - Pagina 221
Management contabil - Pagina 222
Management contabil - Pagina 223
Management contabil - Pagina 224
Management contabil - Pagina 225
Management contabil - Pagina 226
Management contabil - Pagina 227
Management contabil - Pagina 228
Management contabil - Pagina 229
Management contabil - Pagina 230
Management contabil - Pagina 231
Management contabil - Pagina 232
Management contabil - Pagina 233
Management contabil - Pagina 234
Management contabil - Pagina 235
Management contabil - Pagina 236
Management contabil - Pagina 237
Management contabil - Pagina 238
Management contabil - Pagina 239
Management contabil - Pagina 240
Management contabil - Pagina 241
Management contabil - Pagina 242
Management contabil - Pagina 243
Management contabil - Pagina 244
Management contabil - Pagina 245
Management contabil - Pagina 246
Management contabil - Pagina 247
Management contabil - Pagina 248
Management contabil - Pagina 249
Management contabil - Pagina 250
Management contabil - Pagina 251
Management contabil - Pagina 252
Management contabil - Pagina 253
Management contabil - Pagina 254
Management contabil - Pagina 255
Management contabil - Pagina 256
Management contabil - Pagina 257

Conținut arhivă zip

 • Management contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrător în Comerț

Definitie: CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite...

Protecția consumatorului

O politica eficienta de protectie a consumatorilor poate sa amelioreze viata cetatenilor. Cei 493 milioane de consumatori europeni reprezinta seva...

Comerțul Internațional Contemporan

1. Privire generală asupra comerţului internaţional contemporan Economia este o ştiinţă socială al cărei scop este de a înţelege modul de...

Lucrător în comerț

MODULUL 1 – Notiuni de organizare si legislatia muncii COMUNICA CU DIFERITE TIPURI DE CLIENTI Rolul comunicarii este important pentru...

Familiarizarea cu pachetul System Identification Toolbox din pachetul de programe MATLAB

Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului...

Comerț internațional

Structura unei aplicatii de comert electronic cuprinde : - Catalogul cu produse intr-o organizare logica - Profilele utilizatorilor site-urilor...

Economia Turismului

1940 – Hunziker – “Individual und Sozial Turisme Westereuropanische Raun” – Turismul = ansamblul relatiilor si fenomenelor ce rezulta din...

Servicii și Utilități Publice

Curs 1 VOCABULARUL SPECIFIC SERVICIILOR ŞI UTILITĂŢILOR PUBLICE În sens economic, noţiunea de serviciu acoperă un domeniu delimitat de noţiunea...

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar – contabil Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul...

Analiza comparativă a produselor ERP Siveco Applications și Charisma

TotalSoft software solutions for a world in motion Istoric La scurt timp după înfiinţarea sa în 1994, TotalSoft a devenit una dintre cele mai...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C “TIMLIBRIS” S.A PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS” FORMA...

Managementul contabilității la Casa Județeană de Pensii Timiș

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE PENSII În cursul vieţii, orice persoană traversează perioade mai scurte sau mai lungi, în...

Ai nevoie de altceva?