Despre Comunicare

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 20950
Mărime: 108.54KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Iacob
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doina David

Cuprins

 1. Argument, 2
 2. CAPITOLUL 1 5
 3. COMUNICAREA – SURSE TEORETICE ŞI DELIMITĂRI CONCEPTUALE 5
 4. 1.1. Definiţia comunicării 6
 5. 1.2. Factorii generali ai comunicării 7
 6. 1.2.1. Calitatea comunicării 8
 7. 1.2.2. Rolul mesajului în comunicare 9
 8. 1.2.2.1. Limbajul mesajului 10
 9. 1.2.2.2. Receptarea şi acceptarea mesajului 10
 10. 1.2.2.3. Reacţii la mesaj 11
 11. 1.2.3. Modele de comunicare 12
 12. 1.2.4. Cerinţe ale comunicării 16
 13. 1.2.4.1. Climatul comunicaţional 17
 14. 1.3. Tipologia comunicării 18
 15. 1.3.1. Comunicarea verticală şi orizontală – perspectivă organizaţională 19
 16. 1.3.1.1. Tipologia comunicării în relaţiile cu publicul 20
 17. 1.4. Forme de comunicare 22
 18. 1.4.1. Comunicarea verbală 22
 19. 1.4.2. Comunicarea scrisă 23
 20. 1.4.3. Comunicarea nonverbală 24
 21. 1.5. Bariere în comunicare şi aspecte privind eficienţa comunicării 28
 22. CAPITOLUL 2 COMUNICAREA ÎN SOCIETATEA CONCURENŢIALĂ 31
 23. 2.1. Societatea ca ansamblu de semnificaţii comune 31
 24. 2.1.1. Structura socială a comunicării 31
 25. 2.1.2. Canale şi reţele de--------+ comunicare 32
 26. 2.1.3. Comunicarea şi schimbarea socială 32
 27. 2.2. Interacţiunea socială şi interacţiunea comunicativă 33
 28. 2.2.1. Comunicarea în grupurile non-formale 34
 29. 2.2.2. Coeziunea de grup 34
 30. 2.2.3. Diferenţierile de status 35
 31. 2.3. Comunicarea în cadru formal 35
 32. 2.4. Comunicarea/ şi influenţarea/ etică 36
 33. 2.5. Tehnici de eficientizare a comunicării în afaceri (studiu de caz) 36
 34. 2.5.1. Varianta aplicată persoanelor preponderent logice: 37
 35. 2.5.2. Varianta aplicată persoanelor imaginative 39
 36. 2.6. Comunicarea eficientă (concluzii) 41
 37. Chestionar pentru comunicarea eficientă în afaceri (variantă) 43
 38. MIC DICŢIONAR 45
 39. Bibliografie 48

Extras din curs

Argument,

Concluzii

Studiul nostru se bazează pe datele obţinute în urma prelucrării rezultatatelor unor chestionare, ce au fost aplicate elevilor de liceu,studenţilor şi masteranzilor. Premisa de la care am pornit este aceea că, procesul de comunicare este unul foarte complex, în care modul de procesare a informaţiei este esenţial în evaluarea impactului comunicării.

Deşi vorbim adesea de societate ca şi când aceasta ar fi o structură statică, definită de tradiţie, ea este o reţea extrem de complexă de îmţelegeri parţiale sau complete între membrii unităţilor organizaţionale.Numai în aparenţă societatea este o sumă statică de instituţii sociale; în realitate, ea este reanimată sau reafirmată creator în fiecare zi de actele particulare de natură comunicativă care au loc între indivizii care o alcătuiesc. Orice structură culturală, orice act individual care ţine de comportamentul social implică, într-un sens explicit sau implicit, comunicarea.

În societatea contemporană, comunicarea a devenit o temă centrală de dezbatere. Comunicarea este aceea care permite ca un “întreg” să funcţioneze. “Întregul” poate fi un individ, o echipă, o comunitate, un conglomerat de noţiuni, sau chiar populaţia globală. Comunicarea, prezenţa şi conştientizarea acesteia ne poate sprijini în abordarea, interpretarea corectă a evenimentelor.

Societatea contemporană demonstrează tot mai mult că este una complexă, amplă, că se bazează pe o complexitate de conexiuni, interacţiuni şi interdependenţe care pentru a le cunoaşte, impun o abordare holistică (totală). Datorită acestei complexităţi implicit şi comunicare se cere a fi una totală, care permite şi conştientizarea unor segmente din ce în ce mai ample care permit drumul succesului în orice activitate sau domeniu care va obţine valenţe noi. În ultima perioadă, abordarea interdisciplinară a vnute enit tot mai mult în sprijinul decodării posibile a informaţiei lumii vii, capabile să lărgească tot mai mult orizontul cunoaşterii umane.

Teoria complexităţii şi studiile bazate pe acestea au permis conştientizarea unor nivele complexe de înţelegere şi aplicare ale elementelor comunicării. Azi, la început de mileniu al comunicării holistice, se pot folosi cu încredere tehnicile creative, intuitive, logice, imaginative în procesul de realizare a comunicării.

Comunicarea rămâne verigă esenţială în funcţionarea normală a oricărui sistem. În opinia noastră, comunicarea reprezintă ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată. Prin comunicare se realizează schimb de informaţii şi semnificaţii, astfel procesele de comunicare devin esenţialmente sociale, întemeiate pe fenomene de interacţiune şi determinare.

Orice comunicare este o interacţiune, fiind o interacţiune se prezintă ca un fenomen dinamic care implică o transformare, cu alte cuvinte este un proces de influenţă reciprocă între mai mulţi actori sociali.

Ceea ce este relevant pentru comunicare este că, niciodată nu se poate spune că s-a făcut totul pentru ca omul să poată înţelege mesajul.Comunicarea este un proces compex, iar dacă ea se realizaeză prin mijloace tehnice avansate ( satelit sau Internet) chiar dacă mesajul din punct de vedere tehnic poate fi corectat, în ce priveşte conţinutul, este nevoie de fidelitate în mesaj, claritate şi o bună cunoaştere a acestuia.

În procesul de învăţare, comunicarea poate fi considerată cauză sau condiţie esenţială a schimbării individului şi implicit a schimbării sociale.Astfel, de la apariţia tiparului ca principal mijloc de comunicare şi transmitere a mesajelor până la mijloacele moderne aduse de calculator, internet, ziare electronice, toate impun o evoluţie socială mai mult sau mai puţin continuă. Din acestă perspectivă studiul nostru consideră că, o anumită informaţie,capătă un referenţial pentru cel care o transmite, devine un mesaj ce reprezintă un factor comunicaţional important. Un rol important în procesul de comunicare îl deţin căile, mijloacele prin care acesta se realizează.

Importanţa tehnicilor de informare şi comunicare, importanţa tehnicilor de comunicare în procesul de învăţare este evidentă sub aspect formator pentru elevi şi studenţi. În acestă ordine de idei, dincolo de accentul informaţional care este un monopol al şcolii şi nu numai al acesteia, există aspectul formativ şi comunicaţional care se diversifică continu datorită dezvoltării tehnologiei.

În prezent elevii şi studenţii, profesioniştii din diverse domenii au nevoie să se dezvolte în direcţia promovării elementelor care vizează comunicarea, abilităţile de integrare în microgrupuri şi competemţele cerute de angajatori.

Chestionarul propus de noi a fost aplicat la câte un eşantion de 35 de elevi din clasele a-xII-a de liceu , cursanţilor de la două programe masterale din cadrul Universităţii „ Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureş, şi studenţilor din anul II de la Facultatea de Stiinţe Economice din cadrul universităţii

.Repondenţii au primit următorul set de întebări:

1.Sunt utilizate la clasă noile tehnici de informare şi comunicare?

2.Consideraţi utilă folosirea noilor tehnici de comunicare în procesul de învăţare?

3.Care sunt sugestiile, propunerile dumneavoastră privind noile tehnici de comunicare?

Primele două întrebări au doar o variantă de răspuns, da sau nu pentru că sunt întrebări închise, iar cea de a treia întrebare este deschisă, oferind posibilitatea unor răspunsuri mai ample. Prelucrarea chestionarelor nu am realizat-o procentual, pentru că am dorit să evidenţiem specificul răspunsurilor în funcţie de cele care au fost dominante.

În cazul elevilor de liceu cele mai multe răspunsuri au fost:

Nu sunt utilizate noile tehnici de comunicare

Se doreşte utilizarea acestora

Iar pentru a treia variantă de răspuns, nu au o părere personală, clar exprimată

În cazul eşantionului de studenţi răspunsurile dominante au fost:

Se utilizează des aceste tehnici

A treia variantă de răspuns demonsrează în cea mai mare măsură importanţa Internetului în comunicare, importanţa prezentării informaţiilor pe suport electronic, sub formă audio-vizuală, şi puţin sau foarte puţin în forma clasică de expunere teoretică a informaţiilor.

În cazul masteranzilor :

Sunt utilizate des noile tehnici de comunicare şi informare

Pentru a treia variantă de răspuns, apare o abordare nouă-aceea a necesităţii dialogului.

Datele prezentate de noi atestă că, pe măsură ce creşte cantitatea şi calitatea informaţiei, în procesul de învăţare, nevoile sunt altele.Dacă pentru elevul de liceu este importantă informaţia obţinută prin intermediul Internetului ( ca informaţie prelucrată şi oferită direct) pentru masterandul care deja a absolvbit o facultate şi urmenză studii masterale aprofundate de specialitate, deosebit de important este dialogul, schimbul de opinii, de informaţii, dezbaterile , opiniile personale şi argumentate care implică dialogul.

Concluzia studiului nostru poate fi :când vorbim de comunicare, fie doar şi numai tangenţial, observăm un fenomen evident : termenul de comunicare se prezintă sub forma unor aglomerări conceptuale cu multiple ramificaţii.Comunicarea poate să capete accentele unor definiţii lingvistice, psihologice şi psihosociale, filosofice, matematice, pedagogice ect.În faţa unei asemenea varietăţi care ar putea face obiectul unei investigaţii teoretice de substanţă, cercetătorul încearcă, desigur, o dublă tentaţie : prima ar fi aceea de a atrange într-un material exhaustiv aceste multiple nuanţări în idea dezvoltării unor metodologii de graniţă necesare unui cadru didactic modern ; iar cea de a doua ar privi necesitatea gândirii elementelor comune tuturor acestor dezvoltări terminologice, în încercarea de a construi o definiţie unică, pe principii instrumentale

În cadrul acestei lucrări am preferat aria de cercetare ce vizează pedagogia, psihopedagogia, metodele comunicaţionale toate utilizate în construirea echipei educaţionale.Ca o ultimă determinantă a conceptualizării fenomenului comunicaţional, putem concluziona: fiecare aspect al comunicării este util în măsura analizei sale din perspectiva domeniului care a produs respectivul aspect .Comunicarea devine-atât pentru omul de la catedră,atât pentru profesionistul din domeniu cât şi pentru experienţa de zi cu zi a fiecăruia din noi-mai mult decât un instrument pentru dezvoltarea eficienţei personale şi sociale, ea devine o nouă filosofie a existenţei omului modern.

Preview document

Despre Comunicare - Pagina 1
Despre Comunicare - Pagina 2
Despre Comunicare - Pagina 3
Despre Comunicare - Pagina 4
Despre Comunicare - Pagina 5
Despre Comunicare - Pagina 6
Despre Comunicare - Pagina 7
Despre Comunicare - Pagina 8
Despre Comunicare - Pagina 9
Despre Comunicare - Pagina 10
Despre Comunicare - Pagina 11
Despre Comunicare - Pagina 12
Despre Comunicare - Pagina 13
Despre Comunicare - Pagina 14
Despre Comunicare - Pagina 15
Despre Comunicare - Pagina 16
Despre Comunicare - Pagina 17
Despre Comunicare - Pagina 18
Despre Comunicare - Pagina 19
Despre Comunicare - Pagina 20
Despre Comunicare - Pagina 21
Despre Comunicare - Pagina 22
Despre Comunicare - Pagina 23
Despre Comunicare - Pagina 24
Despre Comunicare - Pagina 25
Despre Comunicare - Pagina 26
Despre Comunicare - Pagina 27
Despre Comunicare - Pagina 28
Despre Comunicare - Pagina 29
Despre Comunicare - Pagina 30
Despre Comunicare - Pagina 31
Despre Comunicare - Pagina 32
Despre Comunicare - Pagina 33
Despre Comunicare - Pagina 34
Despre Comunicare - Pagina 35
Despre Comunicare - Pagina 36
Despre Comunicare - Pagina 37
Despre Comunicare - Pagina 38
Despre Comunicare - Pagina 39
Despre Comunicare - Pagina 40
Despre Comunicare - Pagina 41
Despre Comunicare - Pagina 42
Despre Comunicare - Pagina 43
Despre Comunicare - Pagina 44
Despre Comunicare - Pagina 45
Despre Comunicare - Pagina 46
Despre Comunicare - Pagina 47
Despre Comunicare - Pagina 48
Despre Comunicare - Pagina 49
Despre Comunicare - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Despre Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Introducere În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Poșta Română

INTRODUCERE Necesitatea de a transmite ştiri, informaţii, dintr-un loc în altul s-a făcut simţită fără îndoială din timpurile străvechi, când au...

Tipuri de comunicare - strategii, tehnici, tactici

In momentul in care trebuie sa defineasca procesul de comunicare, majoritatea vorbitorilor se gandesc la “a aduce la cunostinta”, “a da de stire”...

Comunicare în Grup

Introducere „Oamenii comunica idei, gânduri, stari sufletesti atât la nivel personal cât si la nivel profesional. La nivel profesional,...

Aspecte ale comunicării în organizația militară

ASPECTE ALE COMUNICARII IN ORGANIZATIA MILITARA Fara indoiala ca in organizatia militara comunicarea influenteaza intr-un inalt grad organizarea,...

Comunicarea eficientă

Comunicarea presupune un schimb de informatii rostite sau scrise, redate cu ajutorul cuvinte- lor. Domeniul studiului comunicarii s-a constituit...

Comunicarea interpersonală

M otto „O clasă este înainte de toate un mediu de comunicare” (Jean – Claude Filloux ) 1. Ce este comunicarea? (definitie) Din punct de vedere...

Te-ar putea interesa și

Aplicații ale teoriei jocurilor în negocierea internațională

INTRODUCERE Alegerea acestei teme a fost în primul rând motivată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru la nivel internaţional. Secolul al XX-lea...

Aspecte ale negocierii și comunicării în afaceri la Allianz Țiriac Asigurări SA

INTRODUCERE Această lucrare este structurată în patru capitole după cum urmează: - capitolul 1 Negocierea în afaceri; - capitolul 2 Comunicarea...

Comunicare și promovare. rolul out-door în publicitatea stradală. abordări ale publicității stradale în Municipiul Oradea

INTRODUCERE Această lucrare este structurată în patru capitole după cum urmează: - capitolul 1 Aspecte ale politicii de produs, - capitolul 2...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Aspecte ale negocierii și comunicării în afaceri. studiu de caz la Allianz Țiriac Asigurări SA

INTRODUCERE Această lucrare este structurată în trei capitole după cum urmează: - capitolul 1 Negocierea în afaceri; - capitolul 2 Comunicarea...

Obstacole în calea comunicării interculturale

I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 1.1. Noțiunea de comunicare Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le...

Noțiuni despre comunicare

Comunicarea în cadrul grupului Comunicare reprezinta înstiintare, stire, veste, raport, relatie, legatura. Cam acestea ar fi sinonimele care ne...

Negociere

INTRODUCERE Diversificarea diviziunii internationale a muncii, cresterea numarului de parteneri de afaceri amplasati in zone geografice cat mai...

Ai nevoie de altceva?