Asigurarea calității

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 21718
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Publicat de: Martin Chelaru
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lidia Niculita

Extras din curs

Aspecte generale privind calitatea

Calitatea, element component al conceptului de excelenta este o

problemă de mare importantă in orice domeniu de activitate si mai

ales in activitatea economică.

Se poate vorbi de calitate in domenii diverse de activitate

cum sunt:

• activitatile de cercetare;

• activitatile de proiectare;

• activitatile de productie;

• comerciale;

• servicii (administrative, educatie, sanatate etc.)

• Calitatea este in aparentă numai un cuvânt de mare

actualitate, un cuvânt la modă dar realitatea demonstrează cu

evidentă, mai ales in tările puternic industralizate, că s-a

depăsit stadiul teoretic si a devenit un fapt controlabil si mai

ales programabil.

• Calitatea este o componentă importantă a managementului

şi care are ca principal scop identificarea acelor căi şi metode

de realizare a unei eficienţe maxime.

• In cadrul cursului vom studia, in principal, aspecte legate

de asigurarea calitatii, metodele de asigurare a acesteia, atât

ale celor din domeniile tehnice, industriale cât şi ale celor din

domeiul serviciilor.

• Problema managementului industrial a devenit de mare

importanţă şi a fost studiată incă din prima jumătate a secolului

XX (ani 1930 – 1940) când raţ ionalizarea producţiei a fost un

Scurt istoric Problema managementului industrial a devenit de mare importanţă şi a fost studiată incă

din prima jumătate a secolului XX (ani 1930 – 1940) când raţ ionalizarea producţiei a

fost un obiectiv major al acelei perioade.

In jumătatea secolului XX (incepând din 1950), Armand FEIGENBAUN, membru si

fost presedinte al Academiei Internationale pentru calitate a identificat, în lucrările

sale, obiectivele acelei perioade, obiective care pot fi completate si pot fi, astfel,

foarte actuale.

Dacă in acea perioadă s-a crezut că marketingul poate constitui o cale a succesului

industrial evolutia sfârsitului de secol XX a demonstrat că accentul trebuie pus pe

calitate, care a devenit conceptul care a condus la succesul managerial.

Societatea umană a creat, ca o necesitate de dezvoltare a acesteia, de-a lungul

timpului, instituţ ii importante acum sunt Armata, Instituţ ii administrative (actualizate

după perioada istorică), Biserica etc.

Intreprinderea, care a căpătat de-a lungul anumitor perioade diferite denumiri (Uzină,

Fabrică, Societăti Comerciale etc.) a devenit in ultimii 200 ani una din organizatiile

fundamentale ale societătii, ca având un rol deosebit de important mai ales in tările

industrializate.

Fiind o organizaţ ie destul de tânără sunt o multitudine de probleme, legate de

funcţionarea acestuia de rezolvat: probleme organizatorice, administrative, de producţie,

de desfacere, de personal etc.

Cea mai mai importantă dintre probleme, se pare ca rămâne problema fluenţei

producţiei aceasta având cele mai importante efecte asupra personalului.

Pentru asigurarea fluenţei şi continuităţ ii producţiei se fac eforturi permanente

şi se caută soluţ ii.

Exigenţele din ce în ce mai mari ale consumatorilor fac ca problema calităţ ii să

fie una controlată şi ca accentul in consecinţă /să fie pus pe calitate.

Printre specialistii care au studiat sistemele pentru calitate si care sunt considerati mari

guru in domeniu pentru se pot enumera B. Croosby, J.M. Juran, W.E. Deming, A.

Feigenbaun şi K. Ishikawa. Acestia ca de altfel şi in alte domenii unde lucrările nu pot fi

caracterizate exact (matematic) sau emis păreri contradictorii.

De aceea mari firme cum ar fi Phillps, Motorola, XEROS şi-au impus propriile

sisteme pentru calitate şi au demonstrat succesul lor. Acest lucru poate constitui noua

orientare a calităţ ii.

Definirea notiunii de calitate

• Calitatea – este ansamblul caracteristicilor unei entităţ i

care îi confera acesteia aptitudinea de a satisface

necesitati exprimate sau implicite.

• Calitatea reprezintă principalul factor de atractivitate pentru

clienţ ii cu posibilităţ i materiale. Calitatea, deseori, înseamnă

creşterea preţului. Acest lucru poate conduce la reducerea

vânzărilor, de aceea producătorii trebuie să stabileasacă un

nivel al calităţ ii care poate fi realizată la un preţ acceptabil

(raportul preţ -calitate să fie optim).

Problema principală care trebuie rezolvată în cazul unei

produs rezidă în asigurarea unei calitati maxime în condiţ ii

tehnico-economice realizabile şi acceptabile.

În principiu, dacă drept indicator de eficienţă economică se

ia costul total al produsului (suma dintre costurile de producere şi

cele de exploatare), aşa cum se poate observa în fig.1, există un

minimum de cheltuieli totale (Popt) care corespunde unei calitaţ i

optime.

S-a constatat că, cu cât un produs prezintă un nivel calitativ

superior, deşi preţul creşte prin creşterea calităţ ii de produse

vândute, acesta devine mai rentabil. Rata de recuperare a unui

produs bun în timp este mai mică.

C a lita te C o s t ex p lo a ta re

P re t to ta l

C o s t p ro d u c e re P re t o p tim

C o p t

P o p t

Fig.1. Variaţia costurilor în funcţ ie de nivelul preciziei de măsurare: Copt -

Calitate optimă; Popt - Pret optim

Tipuri ale calitatii

Calitatea potentială - este calitatea produsului după proiectare înainte de fabricaţ ie.

Calitatea fabricaţ iei - este cea care desemnează gradul de conformitate a produsului

cu documentaţ ia. Aceasta se realizează în productie şi este determinată de

soluţ ii constructive de depozitare, de certificarea salariatului, de condiţ iile de

mediu.

Calitatea parţ ială - este cea care se obţ ine prin verificarea fabricaţ iei produsului; este

legată de partea de inspecţie.

Calitatea asigurată - este bazată pe un complex de măsuri organizatorice în cadrul

conceptului legat de asigurarea calităţ ii.

Calitatea totală (TQM)- se referă la gradul de utilizare estetică, ergonomie privite sub

aspect funcţional şi social. In activităţ i practice mai putem avea o calitate

practică a conceptului care reprezintă masura în care un produs proiectat

asigură satisfacerea datelor de intrare respectiv cerinţele clienţ ilor cat şi

posibilitatea de fabricare prin folosirea unor tehnologii care să genereze

calitatea produsului.

Calitatea livrată - se referă la nivelul efectiv al calităţ ii care ajunge la client ca urmare

a ambalării, transportului şi punerii în funcţiune, perioadele de depozitare.

Prin Entitate se intelege “ceva” material sau imaterial care poate

fi descris si considerat în mod individual.

O entitate poate fi:

• rezultatul unor procese sau activitati (produse materiale,

produse ineateriale cum ar fi un program pentru calculator, un

proiect, un standard, o instructiune de utilizare etc.);

• activitate sau un proces ( de exemplu prestarea unui serviciu,

executarea unui proces de fabricatie etc.);

• un organism, o persoana sau o combinatie a acestora.

Calitatea reprezinta raportul dintre rezultatele obţ inute şi

rezultatele aşteptate

C=Rob/Ras

Preview document

Asigurarea calității - Pagina 1
Asigurarea calității - Pagina 2
Asigurarea calității - Pagina 3
Asigurarea calității - Pagina 4
Asigurarea calității - Pagina 5
Asigurarea calității - Pagina 6
Asigurarea calității - Pagina 7
Asigurarea calității - Pagina 8
Asigurarea calității - Pagina 9
Asigurarea calității - Pagina 10
Asigurarea calității - Pagina 11
Asigurarea calității - Pagina 12
Asigurarea calității - Pagina 13
Asigurarea calității - Pagina 14
Asigurarea calității - Pagina 15
Asigurarea calității - Pagina 16
Asigurarea calității - Pagina 17
Asigurarea calității - Pagina 18
Asigurarea calității - Pagina 19
Asigurarea calității - Pagina 20
Asigurarea calității - Pagina 21
Asigurarea calității - Pagina 22
Asigurarea calității - Pagina 23
Asigurarea calității - Pagina 24
Asigurarea calității - Pagina 25
Asigurarea calității - Pagina 26
Asigurarea calității - Pagina 27
Asigurarea calității - Pagina 28
Asigurarea calității - Pagina 29
Asigurarea calității - Pagina 30
Asigurarea calității - Pagina 31
Asigurarea calității - Pagina 32
Asigurarea calității - Pagina 33
Asigurarea calității - Pagina 34
Asigurarea calității - Pagina 35
Asigurarea calității - Pagina 36
Asigurarea calității - Pagina 37
Asigurarea calității - Pagina 38
Asigurarea calității - Pagina 39
Asigurarea calității - Pagina 40
Asigurarea calității - Pagina 41
Asigurarea calității - Pagina 42
Asigurarea calității - Pagina 43
Asigurarea calității - Pagina 44
Asigurarea calității - Pagina 45
Asigurarea calității - Pagina 46
Asigurarea calității - Pagina 47
Asigurarea calității - Pagina 48
Asigurarea calității - Pagina 49
Asigurarea calității - Pagina 50
Asigurarea calității - Pagina 51
Asigurarea calității - Pagina 52
Asigurarea calității - Pagina 53
Asigurarea calității - Pagina 54
Asigurarea calității - Pagina 55
Asigurarea calității - Pagina 56
Asigurarea calității - Pagina 57
Asigurarea calității - Pagina 58
Asigurarea calității - Pagina 59
Asigurarea calității - Pagina 60
Asigurarea calității - Pagina 61
Asigurarea calității - Pagina 62
Asigurarea calității - Pagina 63
Asigurarea calității - Pagina 64
Asigurarea calității - Pagina 65
Asigurarea calității - Pagina 66
Asigurarea calității - Pagina 67
Asigurarea calității - Pagina 68
Asigurarea calității - Pagina 69
Asigurarea calității - Pagina 70
Asigurarea calității - Pagina 71
Asigurarea calității - Pagina 72
Asigurarea calității - Pagina 73
Asigurarea calității - Pagina 74
Asigurarea calității - Pagina 75
Asigurarea calității - Pagina 76
Asigurarea calității - Pagina 77
Asigurarea calității - Pagina 78
Asigurarea calității - Pagina 79
Asigurarea calității - Pagina 80
Asigurarea calității - Pagina 81
Asigurarea calității - Pagina 82
Asigurarea calității - Pagina 83
Asigurarea calității - Pagina 84
Asigurarea calității - Pagina 85
Asigurarea calității - Pagina 86
Asigurarea calității - Pagina 87
Asigurarea calității - Pagina 88
Asigurarea calității - Pagina 89
Asigurarea calității - Pagina 90
Asigurarea calității - Pagina 91
Asigurarea calității - Pagina 92
Asigurarea calității - Pagina 93
Asigurarea calității - Pagina 94
Asigurarea calității - Pagina 95
Asigurarea calității - Pagina 96
Asigurarea calității - Pagina 97
Asigurarea calității - Pagina 98
Asigurarea calității - Pagina 99
Asigurarea calității - Pagina 100
Asigurarea calității - Pagina 101
Asigurarea calității - Pagina 102
Asigurarea calității - Pagina 103
Asigurarea calității - Pagina 104
Asigurarea calității - Pagina 105
Asigurarea calității - Pagina 106
Asigurarea calității - Pagina 107
Asigurarea calității - Pagina 108
Asigurarea calității - Pagina 109
Asigurarea calității - Pagina 110
Asigurarea calității - Pagina 111
Asigurarea calității - Pagina 112
Asigurarea calității - Pagina 113
Asigurarea calității - Pagina 114
Asigurarea calității - Pagina 115
Asigurarea calității - Pagina 116
Asigurarea calității - Pagina 117
Asigurarea calității - Pagina 118
Asigurarea calității - Pagina 119
Asigurarea calității - Pagina 120
Asigurarea calității - Pagina 121
Asigurarea calității - Pagina 122
Asigurarea calității - Pagina 123
Asigurarea calității - Pagina 124
Asigurarea calității - Pagina 125
Asigurarea calității - Pagina 126
Asigurarea calității - Pagina 127
Asigurarea calității - Pagina 128
Asigurarea calității - Pagina 129
Asigurarea calității - Pagina 130
Asigurarea calității - Pagina 131
Asigurarea calității - Pagina 132
Asigurarea calității - Pagina 133
Asigurarea calității - Pagina 134
Asigurarea calității - Pagina 135
Asigurarea calității - Pagina 136
Asigurarea calității - Pagina 137
Asigurarea calității - Pagina 138
Asigurarea calității - Pagina 139
Asigurarea calității - Pagina 140
Asigurarea calității - Pagina 141
Asigurarea calității - Pagina 142
Asigurarea calității - Pagina 143
Asigurarea calității - Pagina 144
Asigurarea calității - Pagina 145
Asigurarea calității - Pagina 146
Asigurarea calității - Pagina 147
Asigurarea calității - Pagina 148
Asigurarea calității - Pagina 149
Asigurarea calității - Pagina 150
Asigurarea calității - Pagina 151
Asigurarea calității - Pagina 152
Asigurarea calității - Pagina 153
Asigurarea calității - Pagina 154
Asigurarea calității - Pagina 155
Asigurarea calității - Pagina 156
Asigurarea calității - Pagina 157
Asigurarea calității - Pagina 158
Asigurarea calității - Pagina 159
Asigurarea calității - Pagina 160
Asigurarea calității - Pagina 161
Asigurarea calității - Pagina 162
Asigurarea calității - Pagina 163
Asigurarea calității - Pagina 164
Asigurarea calității - Pagina 165
Asigurarea calității - Pagina 166
Asigurarea calității - Pagina 167
Asigurarea calității - Pagina 168
Asigurarea calității - Pagina 169
Asigurarea calității - Pagina 170
Asigurarea calității - Pagina 171
Asigurarea calității - Pagina 172
Asigurarea calității - Pagina 173
Asigurarea calității - Pagina 174
Asigurarea calității - Pagina 175
Asigurarea calității - Pagina 176
Asigurarea calității - Pagina 177

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Calitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Gestionarea deșeurilor din demolări

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Executarea Terasamentelor pentru Constructia Platformelor Drumurilor și Platformelor Tehnologice din Incinta Parcului Eolian

1. INTRODUCERE Prin managementul riscului se intelege totalitatea operatiunilor prin care se urmareste limitarea pierderilor care pot afecta o...

Concepte Moderne în Geotehnică

1. INTRODUCERE Transportul rutier este cel mai important mod de transport la suprafaţă în Europa şi este esenţial pentru dezvoltarea sociala şi...

Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Cuvânt înainte Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de...

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Probleme speciale de geotehnică și fundații

PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI (P.U.C.M.) 1)Definirea P.U.C.M : Pamânturile cu umflaturi si contractii mari, denumite si pamânturi...

Construcții civile cu structură metalică

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Serviciilor Educaționale

INTRODUCERE Problematica studiată, motivaţia şi importanţa temei de cercetare Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Asigurarea Calității Serviciilor Turistice

La ora actuală, aproape în toate domeniile, atunci când un agent economic primeşte mai multe oferte şi trebuie să ia o decizie, alegerea lui se...

Parfum

ETAPA 1: Lansarea in fabricatiei 1.1 Prezentarea produsului Parfumurile sunt folosite de acum mii de ani. Egiptenii foloseau plante, cauciuc,...

Sucul de mere

JuiceRo este sucul natural 100% produs doar din măr ce vă aduce prospeţimea şi gustul fructelor. Având în compoziţie doar mere româneşti, sucul...

Asigurarea calității în învățământul superior

Asigurarea calitatii in invatamantul superior nu este in nici un caz o problema strict europeana. Intreaga lume manifesta un interes din ce in ce...

Ai nevoie de altceva?