Asigurarea Calitatii

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 21718
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lidia Niculita

Extras din document

Aspecte generale privind calitatea

Calitatea, element component al conceptului de excelenta este o

problemă de mare importantă in orice domeniu de activitate si mai

ales in activitatea economică.

Se poate vorbi de calitate in domenii diverse de activitate

cum sunt:

• activitatile de cercetare;

• activitatile de proiectare;

• activitatile de productie;

• comerciale;

• servicii (administrative, educatie, sanatate etc.)

• Calitatea este in aparentă numai un cuvânt de mare

actualitate, un cuvânt la modă dar realitatea demonstrează cu

evidentă, mai ales in tările puternic industralizate, că s-a

depăsit stadiul teoretic si a devenit un fapt controlabil si mai

ales programabil.

• Calitatea este o componentă importantă a managementului

şi care are ca principal scop identificarea acelor căi şi metode

de realizare a unei eficienţe maxime.

• In cadrul cursului vom studia, in principal, aspecte legate

de asigurarea calitatii, metodele de asigurare a acesteia, atât

ale celor din domeniile tehnice, industriale cât şi ale celor din

domeiul serviciilor.

• Problema managementului industrial a devenit de mare

importanţă şi a fost studiată incă din prima jumătate a secolului

XX (ani 1930 – 1940) când raţ ionalizarea producţiei a fost un

Scurt istoric Problema managementului industrial a devenit de mare importanţă şi a fost studiată incă

din prima jumătate a secolului XX (ani 1930 – 1940) când raţ ionalizarea producţiei a

fost un obiectiv major al acelei perioade.

In jumătatea secolului XX (incepând din 1950), Armand FEIGENBAUN, membru si

fost presedinte al Academiei Internationale pentru calitate a identificat, în lucrările

sale, obiectivele acelei perioade, obiective care pot fi completate si pot fi, astfel,

foarte actuale.

Dacă in acea perioadă s-a crezut că marketingul poate constitui o cale a succesului

industrial evolutia sfârsitului de secol XX a demonstrat că accentul trebuie pus pe

calitate, care a devenit conceptul care a condus la succesul managerial.

Societatea umană a creat, ca o necesitate de dezvoltare a acesteia, de-a lungul

timpului, instituţ ii importante acum sunt Armata, Instituţ ii administrative (actualizate

după perioada istorică), Biserica etc.

Intreprinderea, care a căpătat de-a lungul anumitor perioade diferite denumiri (Uzină,

Fabrică, Societăti Comerciale etc.) a devenit in ultimii 200 ani una din organizatiile

fundamentale ale societătii, ca având un rol deosebit de important mai ales in tările

industrializate.

Fiind o organizaţ ie destul de tânără sunt o multitudine de probleme, legate de

funcţionarea acestuia de rezolvat: probleme organizatorice, administrative, de producţie,

de desfacere, de personal etc.

Cea mai mai importantă dintre probleme, se pare ca rămâne problema fluenţei

producţiei aceasta având cele mai importante efecte asupra personalului.

Pentru asigurarea fluenţei şi continuităţ ii producţiei se fac eforturi permanente

şi se caută soluţ ii.

Exigenţele din ce în ce mai mari ale consumatorilor fac ca problema calităţ ii să

fie una controlată şi ca accentul in consecinţă /să fie pus pe calitate.

Printre specialistii care au studiat sistemele pentru calitate si care sunt considerati mari

guru in domeniu pentru se pot enumera B. Croosby, J.M. Juran, W.E. Deming, A.

Feigenbaun şi K. Ishikawa. Acestia ca de altfel şi in alte domenii unde lucrările nu pot fi

caracterizate exact (matematic) sau emis păreri contradictorii.

De aceea mari firme cum ar fi Phillps, Motorola, XEROS şi-au impus propriile

sisteme pentru calitate şi au demonstrat succesul lor. Acest lucru poate constitui noua

orientare a calităţ ii.

Definirea notiunii de calitate

• Calitatea – este ansamblul caracteristicilor unei entităţ i

care îi confera acesteia aptitudinea de a satisface

necesitati exprimate sau implicite.

• Calitatea reprezintă principalul factor de atractivitate pentru

clienţ ii cu posibilităţ i materiale. Calitatea, deseori, înseamnă

creşterea preţului. Acest lucru poate conduce la reducerea

vânzărilor, de aceea producătorii trebuie să stabileasacă un

nivel al calităţ ii care poate fi realizată la un preţ acceptabil

(raportul preţ -calitate să fie optim).

Problema principală care trebuie rezolvată în cazul unei

produs rezidă în asigurarea unei calitati maxime în condiţ ii

tehnico-economice realizabile şi acceptabile.

În principiu, dacă drept indicator de eficienţă economică se

ia costul total al produsului (suma dintre costurile de producere şi

cele de exploatare), aşa cum se poate observa în fig.1, există un

minimum de cheltuieli totale (Popt) care corespunde unei calitaţ i

optime.

S-a constatat că, cu cât un produs prezintă un nivel calitativ

superior, deşi preţul creşte prin creşterea calităţ ii de produse

vândute, acesta devine mai rentabil. Rata de recuperare a unui

produs bun în timp este mai mică.

C a lita te C o s t ex p lo a ta re

P re t to ta l

C o s t p ro d u c e re P re t o p tim

C o p t

P o p t

Fig.1. Variaţia costurilor în funcţ ie de nivelul preciziei de măsurare: Copt -

Calitate optimă; Popt - Pret optim

Tipuri ale calitatii

Calitatea potentială - este calitatea produsului după proiectare înainte de fabricaţ ie.

Calitatea fabricaţ iei - este cea care desemnează gradul de conformitate a produsului

cu documentaţ ia. Aceasta se realizează în productie şi este determinată de

soluţ ii constructive de depozitare, de certificarea salariatului, de condiţ iile de

mediu.

Calitatea parţ ială - este cea care se obţ ine prin verificarea fabricaţ iei produsului; este

legată de partea de inspecţie.

Calitatea asigurată - este bazată pe un complex de măsuri organizatorice în cadrul

conceptului legat de asigurarea calităţ ii.

Calitatea totală (TQM)- se referă la gradul de utilizare estetică, ergonomie privite sub

aspect funcţional şi social. In activităţ i practice mai putem avea o calitate

practică a conceptului care reprezintă masura în care un produs proiectat

asigură satisfacerea datelor de intrare respectiv cerinţele clienţ ilor cat şi

posibilitatea de fabricare prin folosirea unor tehnologii care să genereze

calitatea produsului.

Calitatea livrată - se referă la nivelul efectiv al calităţ ii care ajunge la client ca urmare

a ambalării, transportului şi punerii în funcţiune, perioadele de depozitare.

Prin Entitate se intelege “ceva” material sau imaterial care poate

fi descris si considerat în mod individual.

O entitate poate fi:

• rezultatul unor procese sau activitati (produse materiale,

produse ineateriale cum ar fi un program pentru calculator, un

proiect, un standard, o instructiune de utilizare etc.);

• activitate sau un proces ( de exemplu prestarea unui serviciu,

executarea unui proces de fabricatie etc.);

• un organism, o persoana sau o combinatie a acestora.

Calitatea reprezinta raportul dintre rezultatele obţ inute şi

rezultatele aşteptate

C=Rob/Ras

Preview document

Asigurarea Calitatii - Pagina 1
Asigurarea Calitatii - Pagina 2
Asigurarea Calitatii - Pagina 3
Asigurarea Calitatii - Pagina 4
Asigurarea Calitatii - Pagina 5
Asigurarea Calitatii - Pagina 6
Asigurarea Calitatii - Pagina 7
Asigurarea Calitatii - Pagina 8
Asigurarea Calitatii - Pagina 9
Asigurarea Calitatii - Pagina 10
Asigurarea Calitatii - Pagina 11
Asigurarea Calitatii - Pagina 12
Asigurarea Calitatii - Pagina 13
Asigurarea Calitatii - Pagina 14
Asigurarea Calitatii - Pagina 15
Asigurarea Calitatii - Pagina 16
Asigurarea Calitatii - Pagina 17
Asigurarea Calitatii - Pagina 18
Asigurarea Calitatii - Pagina 19
Asigurarea Calitatii - Pagina 20
Asigurarea Calitatii - Pagina 21
Asigurarea Calitatii - Pagina 22
Asigurarea Calitatii - Pagina 23
Asigurarea Calitatii - Pagina 24
Asigurarea Calitatii - Pagina 25
Asigurarea Calitatii - Pagina 26
Asigurarea Calitatii - Pagina 27
Asigurarea Calitatii - Pagina 28
Asigurarea Calitatii - Pagina 29
Asigurarea Calitatii - Pagina 30
Asigurarea Calitatii - Pagina 31
Asigurarea Calitatii - Pagina 32
Asigurarea Calitatii - Pagina 33
Asigurarea Calitatii - Pagina 34
Asigurarea Calitatii - Pagina 35
Asigurarea Calitatii - Pagina 36
Asigurarea Calitatii - Pagina 37
Asigurarea Calitatii - Pagina 38
Asigurarea Calitatii - Pagina 39
Asigurarea Calitatii - Pagina 40
Asigurarea Calitatii - Pagina 41
Asigurarea Calitatii - Pagina 42
Asigurarea Calitatii - Pagina 43
Asigurarea Calitatii - Pagina 44
Asigurarea Calitatii - Pagina 45
Asigurarea Calitatii - Pagina 46
Asigurarea Calitatii - Pagina 47
Asigurarea Calitatii - Pagina 48
Asigurarea Calitatii - Pagina 49
Asigurarea Calitatii - Pagina 50
Asigurarea Calitatii - Pagina 51
Asigurarea Calitatii - Pagina 52
Asigurarea Calitatii - Pagina 53
Asigurarea Calitatii - Pagina 54
Asigurarea Calitatii - Pagina 55
Asigurarea Calitatii - Pagina 56
Asigurarea Calitatii - Pagina 57
Asigurarea Calitatii - Pagina 58
Asigurarea Calitatii - Pagina 59
Asigurarea Calitatii - Pagina 60
Asigurarea Calitatii - Pagina 61
Asigurarea Calitatii - Pagina 62
Asigurarea Calitatii - Pagina 63
Asigurarea Calitatii - Pagina 64
Asigurarea Calitatii - Pagina 65
Asigurarea Calitatii - Pagina 66
Asigurarea Calitatii - Pagina 67
Asigurarea Calitatii - Pagina 68
Asigurarea Calitatii - Pagina 69
Asigurarea Calitatii - Pagina 70
Asigurarea Calitatii - Pagina 71
Asigurarea Calitatii - Pagina 72
Asigurarea Calitatii - Pagina 73
Asigurarea Calitatii - Pagina 74
Asigurarea Calitatii - Pagina 75
Asigurarea Calitatii - Pagina 76
Asigurarea Calitatii - Pagina 77
Asigurarea Calitatii - Pagina 78
Asigurarea Calitatii - Pagina 79
Asigurarea Calitatii - Pagina 80
Asigurarea Calitatii - Pagina 81
Asigurarea Calitatii - Pagina 82
Asigurarea Calitatii - Pagina 83
Asigurarea Calitatii - Pagina 84
Asigurarea Calitatii - Pagina 85
Asigurarea Calitatii - Pagina 86
Asigurarea Calitatii - Pagina 87
Asigurarea Calitatii - Pagina 88
Asigurarea Calitatii - Pagina 89
Asigurarea Calitatii - Pagina 90
Asigurarea Calitatii - Pagina 91
Asigurarea Calitatii - Pagina 92
Asigurarea Calitatii - Pagina 93
Asigurarea Calitatii - Pagina 94
Asigurarea Calitatii - Pagina 95
Asigurarea Calitatii - Pagina 96
Asigurarea Calitatii - Pagina 97
Asigurarea Calitatii - Pagina 98
Asigurarea Calitatii - Pagina 99
Asigurarea Calitatii - Pagina 100
Asigurarea Calitatii - Pagina 101
Asigurarea Calitatii - Pagina 102
Asigurarea Calitatii - Pagina 103
Asigurarea Calitatii - Pagina 104
Asigurarea Calitatii - Pagina 105
Asigurarea Calitatii - Pagina 106
Asigurarea Calitatii - Pagina 107
Asigurarea Calitatii - Pagina 108
Asigurarea Calitatii - Pagina 109
Asigurarea Calitatii - Pagina 110
Asigurarea Calitatii - Pagina 111
Asigurarea Calitatii - Pagina 112
Asigurarea Calitatii - Pagina 113
Asigurarea Calitatii - Pagina 114
Asigurarea Calitatii - Pagina 115
Asigurarea Calitatii - Pagina 116
Asigurarea Calitatii - Pagina 117
Asigurarea Calitatii - Pagina 118
Asigurarea Calitatii - Pagina 119
Asigurarea Calitatii - Pagina 120
Asigurarea Calitatii - Pagina 121
Asigurarea Calitatii - Pagina 122
Asigurarea Calitatii - Pagina 123
Asigurarea Calitatii - Pagina 124
Asigurarea Calitatii - Pagina 125
Asigurarea Calitatii - Pagina 126
Asigurarea Calitatii - Pagina 127
Asigurarea Calitatii - Pagina 128
Asigurarea Calitatii - Pagina 129
Asigurarea Calitatii - Pagina 130
Asigurarea Calitatii - Pagina 131
Asigurarea Calitatii - Pagina 132
Asigurarea Calitatii - Pagina 133
Asigurarea Calitatii - Pagina 134
Asigurarea Calitatii - Pagina 135
Asigurarea Calitatii - Pagina 136
Asigurarea Calitatii - Pagina 137
Asigurarea Calitatii - Pagina 138
Asigurarea Calitatii - Pagina 139
Asigurarea Calitatii - Pagina 140
Asigurarea Calitatii - Pagina 141
Asigurarea Calitatii - Pagina 142
Asigurarea Calitatii - Pagina 143
Asigurarea Calitatii - Pagina 144
Asigurarea Calitatii - Pagina 145
Asigurarea Calitatii - Pagina 146
Asigurarea Calitatii - Pagina 147
Asigurarea Calitatii - Pagina 148
Asigurarea Calitatii - Pagina 149
Asigurarea Calitatii - Pagina 150
Asigurarea Calitatii - Pagina 151
Asigurarea Calitatii - Pagina 152
Asigurarea Calitatii - Pagina 153
Asigurarea Calitatii - Pagina 154
Asigurarea Calitatii - Pagina 155
Asigurarea Calitatii - Pagina 156
Asigurarea Calitatii - Pagina 157
Asigurarea Calitatii - Pagina 158
Asigurarea Calitatii - Pagina 159
Asigurarea Calitatii - Pagina 160
Asigurarea Calitatii - Pagina 161
Asigurarea Calitatii - Pagina 162
Asigurarea Calitatii - Pagina 163
Asigurarea Calitatii - Pagina 164
Asigurarea Calitatii - Pagina 165
Asigurarea Calitatii - Pagina 166
Asigurarea Calitatii - Pagina 167
Asigurarea Calitatii - Pagina 168
Asigurarea Calitatii - Pagina 169
Asigurarea Calitatii - Pagina 170
Asigurarea Calitatii - Pagina 171
Asigurarea Calitatii - Pagina 172
Asigurarea Calitatii - Pagina 173
Asigurarea Calitatii - Pagina 174
Asigurarea Calitatii - Pagina 175
Asigurarea Calitatii - Pagina 176
Asigurarea Calitatii - Pagina 177

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Calitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Proiect Zidarii

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Organizarea si Executia Lucrarilor de Instalatii

Între parametrii tehnico-organizatorici, de desfăşurare în spaţiu şi desfăşurare în timp se pun în evidenţă relaţiile de bază ale organizării...

Gestionarea Deseurilor din Demolari

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Ai nevoie de altceva?