Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale

Curs
8.2/10 (9 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 21766
Mărime: 1.76MB (arhivat)
Publicat de: Julieta Trandafir
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Titov Marcel

Extras din curs

1. Capitolul I

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCłII – DEFINIRE,

PARTICULARITĂłI, NECESITATE, OBIECTIVE MANAGERIALE

1.1. Managementul proiectelor – generalităŃi

Managementul proiectelor apare ca ramură a managementului începând cu mijlocul secolului

XX, odată cu dezvoltarea industriei moderne.

Managementul proiectelor de construcŃii începe să fie utilizat în urmă cu 30 de ani si constă în

planificarea, organizarea, coordonarea si controlul proiectului pe toată durata de execuŃie a acestuia,

cu scopul de a realiza cerinŃele beneficiarului din punct de vedere funcŃional, financiar, calitativ, al

costurilor si al duratei de execuŃie.

La realizarea proiectului de construcŃii participă proiectantul, constructorul, beneficiarul,

investitorul, finanŃatorul, autoritatea publică, furnizorul de materiale si echipamente etc. Managerul

de proiect trebuie să lucreze cu persoane din toate aceste organizaŃii.

1.2. Procesul de producŃie în construcŃii

1.2.1. ParticularităŃile si influenŃa acestora asupra procesului de producŃie în construcŃii

· Procesul de producŃie este mobil, iar produsele finite sunt fixe

Elementele care susŃin producŃia (forŃa de muncă, utilajele, sculele si uneltele) se deplasează

de la un loc de muncă la altul, ceea ce obligă la refacerea organizării santierului. Particularitatea nu

stimulează perfecŃionarea mecanizării si automatizării, micsorează productivitatea muncii, măreste

durata de execuŃie si costurile de producŃie.

Atenuarea influenŃei negative poate fi asigurată prin cresterea gradului de industrializare a

lucrărilor.

· DependenŃa procesului de producŃie de factorii naturali

Particularitatea micsorează volumul producŃiei si productivitatea utilajelor, scade calitatea

lucrărilor si creste durata si costurile de execuŃie.

Diminuarea influenŃelor negative se poate face prin esalonarea lucrărilor astfel încât, pe timp

nefavorabil să se lucreze în spaŃii închise si prin adoptarea unor tehnologii speciale.

· Durata mare a ciclului de producŃie

Ciclul de producŃie mare (uneori câŃiva ani) duce la cresterea costurilor prin imobilizarea de

valori materiale.

Cresterea gradului de industrializare scade influenŃa negativă.

· Complexitatea activităŃilor care concură la realizarea obiectivelor

Conducerea lucrărilor folosind intuiŃia si experienŃa are efecte negative asupra duratei,

costurilor si calităŃii.

Pentru scăderea influenŃei negative, se recomandă un management bazat pe modele din

cercetarea operaŃională si folosirea tehnicii de calcul.

· Durata mare de viaŃă a obiectelor de construcŃii

Durata mare de viaŃă duce la uzarea morală a construcŃiilor.

InfluenŃa negativă poate fi diminuată prin proiectarea modulară a suprafeŃelor si volumelor,

prin asigurarea multifuncŃionalităŃii spaŃiilor, prin prezenŃa pereŃilor mobili etc.

· Caracterul de unicat al obiectelor de construcŃii

Această particularitate duce la cresterea cheltuielilor cu proiectarea, cu organizarea santierelor

si cu execuŃia lucrărilor.

Atenuarea influenŃei negative se poate face prin cresterea gradului de industrializare (folosirea

proiectelor tip si a elementelor prefabricate).

2

· Greutatea mare a obiectelor de construcŃii

Greutatea construcŃiilor variază între 1,0 si 1,8 tf/mp de arie desfăsurată. Cheltuielile de

transport al materialelor încarcă costul obiectelor de construcŃii.

Reducerea influenŃei negative se poate asigura prin folosirea elementelor prefabricate si a

înlocuitorilor de materiale.

· Caracterul de pionierat al activităŃii de construcŃii

În multe cazuri obiectele de construcŃii (baraje, tunele, viaducte etc.) se execută în zone

nelocuite, ceea ce obligă la cheltuieli suplimentare cu organizarea de santier.

Asigurarea unui caracter definitiv al lucrărilor de organizare duce la atenuarea efectului

negativ al acestei particularităŃi.

1.2.2. Obiectul de construcŃii

Obiectul de construcŃii este un bun imobil, delimitatat spaŃial, utilizat independent, cu o

alcătuire în acord cu destinaŃia sa (clădire de locuit, hală industrială, baraj, tunel, viaduct etc.).

Realizarea unui obiect presupune parcurgerea unor stadii fizice (categorii de lucrări):

infrastructură, structură, instalaŃii si finisaje.

Fiecare stadiu fizic se realizează din activităŃi elementare sau articole de deviz grupate pe

capitole. În tabelul 1.1 este prezentat un exemplu cu articolele de deviz, grupate pe capitole si

categorii, pentru un obiect de construcŃii (bloc de locuinŃe).

Obiectul de construcŃii alcătuit din articole de deviz grupate pe capitole si categorii

Tabelul 1.1

Obiectul de

construcŃii

Categoria de

lucrări

Capitolul de

lucrări

Articolul de deviz

1. Terasamente 1.1. PivniŃe

1.2. FundaŃii

2.1. Cofraje

2.2. Armături

2.3. Betoane

2.4.1. Zidărie din cărămidă arsă presată

2.4. Zidării 2.4.2. Zidărie din cărămidă arsă cu goluri

2.4.3. Zidărie din beton celular autoclavizat

2.5. Tencuieli

2. ConstrucŃii

2.6. Zugrăveli

3.1. Gaze

3.2. Canalizare

Bloc

de locuinŃe

3. InstalaŃii

3.3. Electrice

Obiectele de construcŃii se pot clasifica după următoarele criterii:

a) După stadiul de execuŃie:

- obiecte începute;

- obiecte în continuare;

- obiecte terminate.

b) După omogenitatea soluŃiilor constructive:

- clădiri;

- hale industriale;

- construcŃii speciale: căi ferate, drumuri, poduri, tunele, viaducte, reŃele de alimentare

cu apă, reŃele de alimentare cu energie electrică, castele de apă, silozuri, rezervoare,

cosuri de răcire etc.

Preview document

Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 1
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 2
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 3
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 4
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 5
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 6
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 7
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 8
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 9
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 10
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 11
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 12
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 13
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 14
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 15
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 16
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 17
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 18
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 19
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 20
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 21
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 22
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 23
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 24
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 25
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 26
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 27
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 28
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 29
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 30
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 31
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 32
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 33
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 34
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 35
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 36
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 37
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 38
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 39
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 40
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 41
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 42
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 43
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 44
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 45
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 46
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 47
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 48
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 49
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 50
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 51
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 52
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 53
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 54
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 55
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 56
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 57
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 58
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 59
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 60
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 61
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 62
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 63
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 64
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 65
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 66
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 67
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 68
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 69
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 70
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 71
Managementul proiectelor de construcții - definire, particularități, necesitate, obiective manageriale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Managementul Proiectelor de Constructii - Definire Particularitati Necesitate Obiective Manageriale
  • MPC I - Concepte si Structuri 1-2.pdf
  • MPC II - Initierea Proiectului cap.3-5.pdf
  • MPC III - Implementarea Proiectului cap.6-7.pdf
  • MPC IV - Management automat, teoria grafurilor cap.8.pdf
  • MPC V - Managementul timpului, costurilor si resurselor cap.9.pdf
  • MPC VI - Simularearea planificarii cap.10.pdf
  • MPC VII - Grupuri de Proiecte cap.11.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect zidării

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea...

Diafragme construcții civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Proiectarea unei case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Întocmirea unei documentații tehnice pentru realizarea unei construcții cu respectarea conținutului cadru pentru întocmirea D.T.A.C și P. Th.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR In conditiile initiale cladirea are destinatia hotel si restaurant Prin extindere este necesara o consolidare a...

Caiet de practică anul I

Partea I MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I În ceea ce priveste domeniul constructiilor, proiectarea si executarea de orice fel de cladiri,...

Studiu de fezabilitate parc solar fotovoltaic, Comuna Avram Iancu, Județul Bihor

I. Obiectivul investiţiei: Realizarea unui parc fotovoltaic cu puterea instalată de 3 MW, de către Consiliul Judeţean Bihor, pentru producerea...

Calculul structurilor pe zidărie portantă

Materiale: Caramida cu goluri vertical POROTHERM 30 fmed =10 N/mm2 – rezistenta medie la compresiune Dimensiuni : 250x300x238 L x b x h...

Economia construcțiilor - subiecte rezolvate

1. Particularităţi ale producţiei de construcţii-montaj Producţia de construcţii-montaj, deşi prezintă multe asemănări cu unele din ramurile...

Ai nevoie de altceva?