Managementul Proiectelor de Constructii – Definire Particularitati Necesitate Obiective Manageriale

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Proiectelor de Constructii – Definire Particularitati Necesitate Obiective Manageriale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere pdf de 72 de pagini (in total).

Profesor: Titov Marcel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Constructii, Management

Extras din document

1. Capitolul I

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCłII – DEFINIRE,

PARTICULARITĂłI, NECESITATE, OBIECTIVE MANAGERIALE

1.1. Managementul proiectelor – generalităŃi

Managementul proiectelor apare ca ramură a managementului începând cu mijlocul secolului

XX, odată cu dezvoltarea industriei moderne.

Managementul proiectelor de construcŃii începe să fie utilizat în urmă cu 30 de ani si constă în

planificarea, organizarea, coordonarea si controlul proiectului pe toată durata de execuŃie a acestuia,

cu scopul de a realiza cerinŃele beneficiarului din punct de vedere funcŃional, financiar, calitativ, al

costurilor si al duratei de execuŃie.

La realizarea proiectului de construcŃii participă proiectantul, constructorul, beneficiarul,

investitorul, finanŃatorul, autoritatea publică, furnizorul de materiale si echipamente etc. Managerul

de proiect trebuie să lucreze cu persoane din toate aceste organizaŃii.

1.2. Procesul de producŃie în construcŃii

1.2.1. ParticularităŃile si influenŃa acestora asupra procesului de producŃie în construcŃii

· Procesul de producŃie este mobil, iar produsele finite sunt fixe

Elementele care susŃin producŃia (forŃa de muncă, utilajele, sculele si uneltele) se deplasează

de la un loc de muncă la altul, ceea ce obligă la refacerea organizării santierului. Particularitatea nu

stimulează perfecŃionarea mecanizării si automatizării, micsorează productivitatea muncii, măreste

durata de execuŃie si costurile de producŃie.

Atenuarea influenŃei negative poate fi asigurată prin cresterea gradului de industrializare a

lucrărilor.

· DependenŃa procesului de producŃie de factorii naturali

Particularitatea micsorează volumul producŃiei si productivitatea utilajelor, scade calitatea

lucrărilor si creste durata si costurile de execuŃie.

Diminuarea influenŃelor negative se poate face prin esalonarea lucrărilor astfel încât, pe timp

nefavorabil să se lucreze în spaŃii închise si prin adoptarea unor tehnologii speciale.

· Durata mare a ciclului de producŃie

Ciclul de producŃie mare (uneori câŃiva ani) duce la cresterea costurilor prin imobilizarea de

valori materiale.

Cresterea gradului de industrializare scade influenŃa negativă.

· Complexitatea activităŃilor care concură la realizarea obiectivelor

Conducerea lucrărilor folosind intuiŃia si experienŃa are efecte negative asupra duratei,

costurilor si calităŃii.

Pentru scăderea influenŃei negative, se recomandă un management bazat pe modele din

cercetarea operaŃională si folosirea tehnicii de calcul.

· Durata mare de viaŃă a obiectelor de construcŃii

Durata mare de viaŃă duce la uzarea morală a construcŃiilor.

InfluenŃa negativă poate fi diminuată prin proiectarea modulară a suprafeŃelor si volumelor,

prin asigurarea multifuncŃionalităŃii spaŃiilor, prin prezenŃa pereŃilor mobili etc.

· Caracterul de unicat al obiectelor de construcŃii

Această particularitate duce la cresterea cheltuielilor cu proiectarea, cu organizarea santierelor

si cu execuŃia lucrărilor.

Atenuarea influenŃei negative se poate face prin cresterea gradului de industrializare (folosirea

proiectelor tip si a elementelor prefabricate).

2

· Greutatea mare a obiectelor de construcŃii

Greutatea construcŃiilor variază între 1,0 si 1,8 tf/mp de arie desfăsurată. Cheltuielile de

transport al materialelor încarcă costul obiectelor de construcŃii.

Reducerea influenŃei negative se poate asigura prin folosirea elementelor prefabricate si a

înlocuitorilor de materiale.

· Caracterul de pionierat al activităŃii de construcŃii

În multe cazuri obiectele de construcŃii (baraje, tunele, viaducte etc.) se execută în zone

nelocuite, ceea ce obligă la cheltuieli suplimentare cu organizarea de santier.

Asigurarea unui caracter definitiv al lucrărilor de organizare duce la atenuarea efectului

negativ al acestei particularităŃi.

1.2.2. Obiectul de construcŃii

Obiectul de construcŃii este un bun imobil, delimitatat spaŃial, utilizat independent, cu o

alcătuire în acord cu destinaŃia sa (clădire de locuit, hală industrială, baraj, tunel, viaduct etc.).

Realizarea unui obiect presupune parcurgerea unor stadii fizice (categorii de lucrări):

infrastructură, structură, instalaŃii si finisaje.

Fiecare stadiu fizic se realizează din activităŃi elementare sau articole de deviz grupate pe

capitole. În tabelul 1.1 este prezentat un exemplu cu articolele de deviz, grupate pe capitole si

categorii, pentru un obiect de construcŃii (bloc de locuinŃe).

Obiectul de construcŃii alcătuit din articole de deviz grupate pe capitole si categorii

Tabelul 1.1

Obiectul de

construcŃii

Categoria de

lucrări

Capitolul de

lucrări

Articolul de deviz

1. Terasamente 1.1. PivniŃe

1.2. FundaŃii

2.1. Cofraje

2.2. Armături

2.3. Betoane

2.4.1. Zidărie din cărămidă arsă presată

2.4. Zidării 2.4.2. Zidărie din cărămidă arsă cu goluri

2.4.3. Zidărie din beton celular autoclavizat

2.5. Tencuieli

2. ConstrucŃii

2.6. Zugrăveli

3.1. Gaze

3.2. Canalizare

Bloc

de locuinŃe

3. InstalaŃii

3.3. Electrice

Obiectele de construcŃii se pot clasifica după următoarele criterii:

a) După stadiul de execuŃie:

- obiecte începute;

- obiecte în continuare;

- obiecte terminate.

b) După omogenitatea soluŃiilor constructive:

- clădiri;

- hale industriale;

- construcŃii speciale: căi ferate, drumuri, poduri, tunele, viaducte, reŃele de alimentare

cu apă, reŃele de alimentare cu energie electrică, castele de apă, silozuri, rezervoare,

cosuri de răcire etc.

Fisiere in arhiva (7):

 • Managementul Proiectelor de Constructii - Definire Particularitati Necesitate Obiective Manageriale
  • MPC I - Concepte si Structuri 1-2.pdf
  • MPC II - Initierea Proiectului cap.3-5.pdf
  • MPC III - Implementarea Proiectului cap.6-7.pdf
  • MPC IV - Management automat, teoria grafurilor cap.8.pdf
  • MPC V - Managementul timpului, costurilor si resurselor cap.9.pdf
  • MPC VI - Simularearea planificarii cap.10.pdf
  • MPC VII - Grupuri de Proiecte cap.11.pdf