Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitate financiara aplicata

  Unitatea de invatare nr. 1 CONTABILITATEA FURNIZORILOR DE MARFURI Timpul de studiu individual estimat: 7 h Competentele specifice unitatii de invatare: Dupa studiul acestei unitati de invatare studentul va avea cunostinte despre : inregistrarile contabile referitoare la comercializarea marfurilor in activitatea de comert primite de la furnizori utilizând metoda inventarului permanent inregistrarile contabile referitoare la comercializarea marfurilor in activitatea de comert...

 • Suport orientativ Contabilitate de gestiune

  Contabilitatea de gestiune Furnizează: toată informația contabilă care este cuantificată, prelucrată și transmisă pentru utilizarea internă de către management; Descrie: circuitul patrimonial intern al întreprinderii, definit de activitățile consumatoare de resurse și producătoare de rezultate; Obiective principale: calcularea analitică (pe feluri, purtători de costuri, locuri de activitate) a costurilor și rezultatelor, bugetarea internă a activității întreprinderii (pe locuri de...

 • Contabilitatea din Republica Moldova

  1.1 Definirea, necesitatea și rolul comerțului în dezvoltarea economico-socială Comerțul este o ramură a economiei naționale, obiectul căruia este schimbul de mărfuri, cumpărarea-vânzarea mărfurilor, deservirea cumpărătorilor în procesul vânzării. Activitatea comercială poate fi desfășurată de către persoane fizice și juridice, care au obținut autorizația corespunzătoare conform legii. Comerțul are drept scop activitatea de intermediere între producător și consumatorul final. Comerțul...

 • Sisteme contabile

  Curs 1 Scurt istoric al evoluției situațiilor financiare Trei fenomene caracterizează evoluția contemporană a contabilității: Normalizarea - procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile și terminologia, proces căruia i se pot atașa trei scopuri fundamentale: - obținerea unei informări omogene și corecte de către puterea publică; - valorificarea informațiilor de către utilizatorii externi; - contribuția la o alocare mai bună a resurselor...

 • Construirea bilantului si contului de profit si pierdere previzionate

  Studiu de caz Se cunosc următoarele informații din bilanțul și din contul de profit și pierdere al unei SC la nivelul anului 2018 (mil.lei): Bilant Activ Cp+ Dat. Imobilizări 400 Capital propriu 550 Stocuri 200 Datorii financiare pe termen lung 100 Creanțe clienți 250 Furnizori 240 Active de trezorerie 100 Datorii financiare pe termen scurt 60 Activ total 950 CP+ DAT total 950 Din datoriile financiare 50% sunt pe o perioada, mai mare de doi ani; consideram rata dobânzii de 10%,...

 • Probleme IP

  Aplicatia 1. Beta SA este o companie înființată în anul 2016. În acest an Beta a înregistrat o pierdere contabilă de 20.000 lei și o pierdere fiscală de 5.000 lei. În 2017, Beta SA a înregistrat următoarele venituri și cheltuieli Venituri, din care 2.624.980 - Venituri din dividende de la o companie română (1) 68.000 - Venituri din vânzări (2) 2.556.980 Cheltuieli 2,584,124 - Ch. cu materiile prime 2.300.000 - Cheltuieli salariale 120.000 - Cheltuieli cu contributii salariale...

 • Contabilitatea de gestiune - 2020

  1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei entități economice se sprijină pe existența unui sistem informațional economic, bine structurat care se alimentează cu informații din interiorul și exteriorul unității economice. Principala sursă sistemului informațional economic, dar și componentă a acestuia o reprezintă contabilitatea. În calitate de disciplină științifică, cu obiect și metodă...

 • Politici si optiuni contabile privind imobilizarile corporale

  Imobilizările corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiții: - sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, și - este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. 1. Termeni utilizați - Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pâna la acea...

 • Modele si structuri privind situatiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situatii financiare anuale si Directiva 34-2013

  Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 1.1 Cadrul general conceptual privind IAS 1,,Situatii financiare anuale”, Directiva 34/2013 și Ordinul 470/2018 IAS 1 (Standardul Internațional de Contabilitate) are ca obiectiv prescrierea bazei privind prezentarea situațiilor financiare generale în scopul efectuării unei comparații între sitațiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele anterioare și situațiile financiare ale altor...

 • Sistemul fiscal

  Unitatea de învățare Nr. 1 SISTEMUL FISCAL Cuprins Pagina Obiectivele unității de învățare nr.1 1 1.1 Caracteristici ale politicii fiscale în România 2 1.2 Trăsăturile si rolul sistemului fiscal 3 1.3 Structura impozitelor si taxelor 6 1.4 Elementele generale ale veniturilor bugetare 7 1.5 Metode si tehnici de impunere, urmărire si încasare a impozitelor 9 Întrebări recapitulative 12 OBIECTIVELE unității de invățare nr. 1 Principalele obiective ale unității de invățare Nr. 1 sunt:...

 • Normalizarea contabilitatii intreprinderii

  INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea “Contabilitate și informatică de gestiune”, forma de învățământ ID, semestrul 4, având alocate un număr de 5 credite. Face parte din categoria disciplinelor obligatorii. Disciplina își propune ca obiective: prezentarea contextului economic actual influențat de fenomenul globalizării, definirea celor mai importante concepte care descriu reglementările...

 • Leasing

  Într-o economie aflată în procesul tranziției principalul suport material al dezvoltării îl reprezintă investițiile. De aceea, în economia românească există o mare “foame” de resurse necesare finanțării acestora. Una dintre cele mai raspândite surse de finanțare o reprezintă creditul bancar. Accesul însă la acesta este limitat de condițiile impuse de bănci: bonitatea financiară a intreprinderii și constituirea garanțiilor (a colateralului). Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii sau a...

 • Contabilitate imobilizari necorporale

  Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de 40 000 lei, TVA 20%. La achitarea în curs de 2 zile vânzătorul acordă cumpărătorului un rabat în mărime de 10% din pre.ul de procurare. Costurile aferente instalării programei informatice au constituit: salariul speciali.tilor - 4 000 lei; contribu.ii de asigurare socială - ?; prime de asigurare medicală - ?; materiale - 450 lei. Se presupune că...

 • Pozitia Republicii Moldova in candrul armonizarii si convergentei contabile internationale

  INTRODUCERE Contabilitatea este știința și arta gestionării afacerilor și reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară. De asemenea, contabilitatea are drept sarcină evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalului propriu, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice, întru realizarea căreia...

 • Metoda punerii in echivalenta si tratamentul contabil aplicat fondul comercial

  1.Tratamentul contabil al fondului comercial pentru entitățile asociate Metoda punerii în echivalență se aplică de la data la care o investiție devine entitate asociată. La data achiziției investiției, orice diferență între costul investiției și partea ce revine investitorului valoare justă netă a activelor și datoriilor identificabile ale entității asociate se contabilizează astfel: a) fondul comercial pozitiv corespunzător unei entități asociate este inclus în valoarea contabilă a...

Pagina 1 din 80