Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Tehnici Contabile de Gestiune Performanta

  1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs: Nume/grad did.: Rachisan Ramona, lector dr. Birou 124, sediul Facultăţii de Business, str. Horea, nr. 7 Telefon: 0264-599170 E-mail: ramona.rachisan@tbs.ubbcluj.ro Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 124 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Tehnici contabile de gestiune performanta Codul cursului: Anul,...

 • Bilantul Contabil

  6. Rezultatul exercițiului Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate de întreprindere în cadrul unui exerciţiu financiar. Rezultatul exerciţiului face obiectul repartizării pe următoarele destinaţii: - rezerve; - dividende; - acoperirea pierderilor din anii precedenţi; - rezultatul reportat; - etc. Formularul de bilanț utilizat în practica contabilă românească este prezentat mai jos: Formatul urmează deci o...

 • Deontologie si Expertiza Contabila

  Deontologie si expertizã contabilã/ Deontologie si eticã în practica financiarã – suport de curs Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind deontologia si etica profesionalã 1.1. Definirea termenilor Cunoasterea semanticii constituie un demers relevant pentru întelegerea si utilizarea corectã a termenilor esentiali care oferã fundamentul teoretico-metodologic pentru orice disciplinã de studiu sau domeniu de activitate. Pornind de la aceastã asertiune, ne propunem sã delimitãm sub aspect...

 • Contabilitate

  Capitolul 1 OBIECTUL ªI METODA CONTABILITÃÞII 1.1. OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITÃÞII În ceea ce priveºte definirea obiectului de studiu al contabilitãþii se impune a fi subliniatã concepþia, care în prezent întruneºte aproape integral sufragiile cercetãtorilor în domeniu, potrivit cãreia patrimoniul sau, altfel spus, problematica gestiunii valorilor economice ºi a miºcãrii acestora în cadrul sãu, delimitate (separate) pe persoane fizice sau juridice, dupã caz, ºi privite atât sub aspect...

 • Aplicatii

  Teste Exerciţiul 1 1. Alegeţi varianta corectă: Un activ reprezintă: a) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente şi de la care se aşteaptă să genereze în prezent beneficii economice pentru întreprindere b) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere c) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor...

 • Contabilitate Financiara

  - transpunerea operaţiilor în programul de contabilitate CIEL şi listare de balanţă de verificare pe solduri finale, bilanţ şi cont de profit şi pierdere (în funcţie de timpul avut la dispoziţie). TESTE şi RĂSPUNSURI 10%: - 2 testări scurte, anunţate; - participarea la activitatea curentă de seminar TEME DE CONTROL şi REFERATE susţinute în cadrul Cercului Ştiinţific de Contabilitate (pe baza studiului individual) 10%. MODULUL 1 LECŢIA 1. FUNDAMENTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA...

 • Management Financiar-Contabil

  În cadrul oricãrei organizaþii/firme se desfãºoarã ample procese de muncã, diferenþiate în funcþie de acþiunile ce le caracterizeazã ºi rezultatele directe obþinute. Esenþa managementului – ca proces – este datã de exercitarea unor atribute ale conducerii, respectiv funcþii. Astfel, managementul poate fi abordat ca: proces, funcþie, profesie, pe de o parte, iar pe de altã parte, ca ºtiinþã ºi artã. Într-o accepþiune generalã, managementul este definit ca fiind arta ºi ºtiinþa de a conduce,...

 • Contabilitate Financiara II

  CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu diferite personae fizice si juridice, care in contabilitate se numesc terti. Aceste relatii se reflecta in contabilitate sub forma datoriilor si a creantelor. 1.1. Definiþii, forme ºi clasificãri ale relaþiilor cu terþii În cadrul activitãþii economice, se realizeazã schimburi de valori între entitãþile participante la circuitul economic. În funcþie...

 • Bazele Contabilitatii

  CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom prezenta structura bilantului, modificãrile de volum si de structura ale patrimoniului datorita operatiunilor economice care au loc in cadrul întreprinderii, functiile pe care le indeplineste bilantul contabil si influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii. 1.1. Conceptul de bilant: notiune,...

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

  Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi informatica financiară Factorii care au contribuit la apariţa ei Cerinţele realizării unui sistem informatic de gestiune Obiectivul cursului 1.1. Informatica de gestiune şi informatica financiară Informatica de gestiune (IG) este un domeniu complex, dinamic şi deschis, dezvoltat ca urmare a exploziei realizărilor în domeniul tehnologiei...

 • Calculatorul in Societatea Actuala

  Viaţa omului modern se desfăşoară în grădina informaticii", se spunea în anii ’80. Dacă în acea perioadă era justificată o astfel de afirmaţie, atunci ce am mai putea spune despre momentul actual? Ce metaforă ar putea condensa, într-un mod sugestiv, toate performanţele calculatoarelor cu care lucrăm, toate facilităţile programelor pe care le folosim, viteza uluitoare cu care comunicăm şi accesul la o cantitate uriaşă de informaţie? Tehnologiile informatice şi microelectronice au...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi anumite constrângeri. Aceste oportunităţi şi constrângeri generate de mediul financiar permit, de altfel, definirea obiectivului gestiunii financiare. Conţinutul gestiunii financiare poate fi abordat prin referinţă la obiectul său, sarcinile fundamentale care i se cuvin, responsabilităţile operaţionale care sunt încredinţate specialiştilor din...

 • Procedee de Calcul a Costului Unitar

  Procedeul diviziunii simple Etape: Se determ costul unitar Cu =(∑ 〖ch a〗)/Q unde ch a= chelt pe articole de calculatie( diverse chelt directe si indirecte) a= ch cu mat prime, ch cu sal directe, chelt cu energia etc. Se determ costul unitar de productie Cuprod =(chelt directe+chelt indirecte(CIFU,CGS))/Q Se determ costul unitar complet Cucomplet =(chelt directe+chelt indirecte+chelt de administratie+chelt de desfacere)/Q Cucomplet = Cuprod + (chelt de administratie+chelt de...

 • Contabilitatea Capitalurilor

  Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii sale. Din punct de vedere contabil, capitalul reprezintă ansamblul resurselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia întreprinderilor. Aceste surse se compun din: - capital propriu - provizioane pentru riscuri şi cheltuieli - împrumuturi şi datorii asimilate Figura 1.1. Structura capitalului Figura 1.2. Împărţirea capitalului social...

 • Relatii Monetare

  Finantele intreprinderii Se refera la toate transferurile monetare intre tari. Acestea au cunoscut o dezvoltare vertiginoasa in ultima perioada de timp in special pe baza schimburilor comerciale internationale care presupun si o contrapartida monetara. In ultimele 3 decenii au fost caracterizte din cresterea legaturilor financiare si comerciale intre state, de sporirea fluxurilor de capital intre tari. In societatea contemporana se vorbeste despre o economie mondiala vazuta ca un tot unitar,...

Pagina 10 din 79