Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Dispozitivul de Normalizare a Contabilitatii Intreprinderii

  I. Elemente ale dispozitivului de normalizare a contabilitatii romanesti In Romania reglementarile contabile pentru institutiile de credit,unitatile de asigurare- reasigurare si cele care opereaza pe piata de capital sunt elaborate de catre Banca Nationala a Romaniei,Comisia de Supraveghere a Asigurarilor respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,cu avizul Ministerului Finantelor Publice.Dispozitivul de nomalizare si reglementare contabila s-a fundamentat in tara noastra pe...

 • Convergente Contabile

  Consiliul Consultativ al Standardelor ( SAC) reprezinta o modalitate oficiala de a coordona IASB si cateodata Consiliul de Administratie. Membrii SAC sunt numiti de catre administratori iar numarul lor a fost mentinut in mod constant la o dimensiune redusa in scopul cresterii eficientei activitatii. SAC are 50 membri. Sedintele SAC au loc cel putin de 3 ori pe an si sunt publice Atributiile SAC : - consilierea IASB la stabilirea programului de lucru ; - reprezentarea opiniilor...

 • Control de Gestiune

  Fundamente privind controlul de gestiune Controlul de gestiune reprezinta principalul instrument prin care managementul conduce o organizatie in modul cel mai performant. El reprezinta un process prin care sunt analizate actiunile si activitatile desfasurate, sunt evaluate rezultatele obtinute si sunt elaborate concluzii astfel incat sa se poata dispune decizii si actiunii in consecinta. Cu ajutorul controlului de gestiune se urmareste realizarea obiectivelor si permite managementului sa...

 • Audit

  Auditul financiar reprezinta o activitate desfasurata de un specialist (persoana fizica / societate comerciala) prin care in urma analizarii activitatii desfasurate este exprimata o opinie privind realitatea tranzactiilor effectuate, precum si modul de inregistrare in contabilitate a informatiilor contabile. Auditul financiar consta in corectarea si evaluarea unor probe privind informatiile contabile in scopul determinarii si raportarii gradului de conformitate a informatiilor respective,...

 • Bazele Contabilitatii

  1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea), într-o ordine şi pe baza unor principii stabilite a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, care se desfăşoară într-un anumit loc şi timp, cu scopul de a servi necesităţilor impuse de activitatea practică. Evidenţa economică constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control, documentat, cronologic şi sistematic, în etalon...

 • Intreprinderea ca Domeniu de Organizare si de Aplicare a Contabilitatii

  Cea mai mare parte dintre eforturile depuse de omenire se realizează prin intermediul organizaţiilor. Acestea sunt grupuri de oameni care lucrează împreună pentru îndeplinirea unuia sau a mai multor obiective. Pentru realizarea lucrărilor sale, o organizaţie utilizează resurse - manoperă, materiale, diferite servicii, clădiri şi echipamente etc. În scopul finanţării lor, resursele în cauză incumbă plăţi. Personalul care participă la efectuarea lucrărilor unei organizaţii solicită...

 • Tehnici Contabile de Gestiune Performanta

  1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs: Nume/grad did.: Rachisan Ramona, lector dr. Birou 124, sediul Facultăţii de Business, str. Horea, nr. 7 Telefon: 0264-599170 E-mail: ramona.rachisan@tbs.ubbcluj.ro Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 124 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Tehnici contabile de gestiune performanta Codul cursului: Anul,...

 • Bilantul Contabil

  6. Rezultatul exercițiului Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate de întreprindere în cadrul unui exerciţiu financiar. Rezultatul exerciţiului face obiectul repartizării pe următoarele destinaţii: - rezerve; - dividende; - acoperirea pierderilor din anii precedenţi; - rezultatul reportat; - etc. Formularul de bilanț utilizat în practica contabilă românească este prezentat mai jos: Formatul urmează deci o...

 • Deontologie si Expertiza Contabila

  Deontologie si expertizã contabilã/ Deontologie si eticã în practica financiarã – suport de curs Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind deontologia si etica profesionalã 1.1. Definirea termenilor Cunoasterea semanticii constituie un demers relevant pentru întelegerea si utilizarea corectã a termenilor esentiali care oferã fundamentul teoretico-metodologic pentru orice disciplinã de studiu sau domeniu de activitate. Pornind de la aceastã asertiune, ne propunem sã delimitãm sub aspect...

 • Contabilitate

  Capitolul 1 OBIECTUL ªI METODA CONTABILITÃÞII 1.1. OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITÃÞII În ceea ce priveºte definirea obiectului de studiu al contabilitãþii se impune a fi subliniatã concepþia, care în prezent întruneºte aproape integral sufragiile cercetãtorilor în domeniu, potrivit cãreia patrimoniul sau, altfel spus, problematica gestiunii valorilor economice ºi a miºcãrii acestora în cadrul sãu, delimitate (separate) pe persoane fizice sau juridice, dupã caz, ºi privite atât sub aspect...

 • Aplicatii

  Teste Exerciţiul 1 1. Alegeţi varianta corectă: Un activ reprezintă: a) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente şi de la care se aşteaptă să genereze în prezent beneficii economice pentru întreprindere b) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere c) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor...

 • Contabilitate Financiara

  - transpunerea operaţiilor în programul de contabilitate CIEL şi listare de balanţă de verificare pe solduri finale, bilanţ şi cont de profit şi pierdere (în funcţie de timpul avut la dispoziţie). TESTE şi RĂSPUNSURI 10%: - 2 testări scurte, anunţate; - participarea la activitatea curentă de seminar TEME DE CONTROL şi REFERATE susţinute în cadrul Cercului Ştiinţific de Contabilitate (pe baza studiului individual) 10%. MODULUL 1 LECŢIA 1. FUNDAMENTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA...

 • Management Financiar-Contabil

  În cadrul oricãrei organizaþii/firme se desfãºoarã ample procese de muncã, diferenþiate în funcþie de acþiunile ce le caracterizeazã ºi rezultatele directe obþinute. Esenþa managementului – ca proces – este datã de exercitarea unor atribute ale conducerii, respectiv funcþii. Astfel, managementul poate fi abordat ca: proces, funcþie, profesie, pe de o parte, iar pe de altã parte, ca ºtiinþã ºi artã. Într-o accepþiune generalã, managementul este definit ca fiind arta ºi ºtiinþa de a conduce,...

 • Contabilitate Financiara II

  CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu diferite personae fizice si juridice, care in contabilitate se numesc terti. Aceste relatii se reflecta in contabilitate sub forma datoriilor si a creantelor. 1.1. Definiþii, forme ºi clasificãri ale relaþiilor cu terþii În cadrul activitãþii economice, se realizeazã schimburi de valori între entitãþile participante la circuitul economic. În funcþie...

 • Bazele Contabilitatii

  CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom prezenta structura bilantului, modificãrile de volum si de structura ale patrimoniului datorita operatiunilor economice care au loc in cadrul întreprinderii, functiile pe care le indeplineste bilantul contabil si influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii. 1.1. Conceptul de bilant: notiune,...

Pagina 10 din 79