Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitate Financiara

  - transpunerea operaţiilor în programul de contabilitate CIEL şi listare de balanţă de verificare pe solduri finale, bilanţ şi cont de profit şi pierdere (în funcţie de timpul avut la dispoziţie). TESTE şi RĂSPUNSURI 10%: - 2 testări scurte, anunţate; - participarea la activitatea curentă de seminar TEME DE CONTROL şi REFERATE susţinute în cadrul Cercului Ştiinţific de Contabilitate (pe baza studiului individual) 10%. MODULUL 1 LECŢIA 1. FUNDAMENTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA...

 • Management Financiar-Contabil

  În cadrul oricãrei organizaþii/firme se desfãºoarã ample procese de muncã, diferenþiate în funcþie de acþiunile ce le caracterizeazã ºi rezultatele directe obþinute. Esenþa managementului – ca proces – este datã de exercitarea unor atribute ale conducerii, respectiv funcþii. Astfel, managementul poate fi abordat ca: proces, funcþie, profesie, pe de o parte, iar pe de altã parte, ca ºtiinþã ºi artã. Într-o accepþiune generalã, managementul este definit ca fiind arta ºi ºtiinþa de a conduce,...

 • Contabilitate Financiara II

  CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu diferite personae fizice si juridice, care in contabilitate se numesc terti. Aceste relatii se reflecta in contabilitate sub forma datoriilor si a creantelor. 1.1. Definiþii, forme ºi clasificãri ale relaþiilor cu terþii În cadrul activitãþii economice, se realizeazã schimburi de valori între entitãþile participante la circuitul economic. În funcþie...

 • Bazele Contabilitatii

  CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom prezenta structura bilantului, modificãrile de volum si de structura ale patrimoniului datorita operatiunilor economice care au loc in cadrul întreprinderii, functiile pe care le indeplineste bilantul contabil si influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii. 1.1. Conceptul de bilant: notiune,...

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

  Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi informatica financiară Factorii care au contribuit la apariţa ei Cerinţele realizării unui sistem informatic de gestiune Obiectivul cursului 1.1. Informatica de gestiune şi informatica financiară Informatica de gestiune (IG) este un domeniu complex, dinamic şi deschis, dezvoltat ca urmare a exploziei realizărilor în domeniul tehnologiei...

 • Calculatorul in Societatea Actuala

  Viaţa omului modern se desfăşoară în grădina informaticii", se spunea în anii ’80. Dacă în acea perioadă era justificată o astfel de afirmaţie, atunci ce am mai putea spune despre momentul actual? Ce metaforă ar putea condensa, într-un mod sugestiv, toate performanţele calculatoarelor cu care lucrăm, toate facilităţile programelor pe care le folosim, viteza uluitoare cu care comunicăm şi accesul la o cantitate uriaşă de informaţie? Tehnologiile informatice şi microelectronice au...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi anumite constrângeri. Aceste oportunităţi şi constrângeri generate de mediul financiar permit, de altfel, definirea obiectivului gestiunii financiare. Conţinutul gestiunii financiare poate fi abordat prin referinţă la obiectul său, sarcinile fundamentale care i se cuvin, responsabilităţile operaţionale care sunt încredinţate specialiştilor din...

 • Procedee de Calcul a Costului Unitar

  Procedeul diviziunii simple Etape: Se determ costul unitar Cu =(∑ 〖ch a〗)/Q unde ch a= chelt pe articole de calculatie( diverse chelt directe si indirecte) a= ch cu mat prime, ch cu sal directe, chelt cu energia etc. Se determ costul unitar de productie Cuprod =(chelt directe+chelt indirecte(CIFU,CGS))/Q Se determ costul unitar complet Cucomplet =(chelt directe+chelt indirecte+chelt de administratie+chelt de desfacere)/Q Cucomplet = Cuprod + (chelt de administratie+chelt de...

 • Contabilitatea Capitalurilor

  Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii sale. Din punct de vedere contabil, capitalul reprezintă ansamblul resurselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia întreprinderilor. Aceste surse se compun din: - capital propriu - provizioane pentru riscuri şi cheltuieli - împrumuturi şi datorii asimilate Figura 1.1. Structura capitalului Figura 1.2. Împărţirea capitalului social...

 • Relatii Monetare

  Finantele intreprinderii Se refera la toate transferurile monetare intre tari. Acestea au cunoscut o dezvoltare vertiginoasa in ultima perioada de timp in special pe baza schimburilor comerciale internationale care presupun si o contrapartida monetara. In ultimele 3 decenii au fost caracterizte din cresterea legaturilor financiare si comerciale intre state, de sporirea fluxurilor de capital intre tari. In societatea contemporana se vorbeste despre o economie mondiala vazuta ca un tot unitar,...

 • Audit Intern

  3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva, modul de indeplinire al acestora, precum si modul de desfasurare a activitatii in conformitate cu normele legale, procedurile si regulamentele de organizare si functionare. Auditul intern se realizeaza prin: - auditul intern exercitat de catre entitati specializate, aceasta se realizeaza la structurile din mediul privat - audit public intern...

 • Analiza Financiara

  Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

 • Contabilitatea Bugetara

  Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat: Instituţii de învăţămînt; Instituţii sanitare; Instituţii ale justiţiei şi procuraturii. Privite din punct de vedere al subordănării şi al importanţei activităţii ce o desfăşoară deosebim: Instituţii de subordonare de stat; Instituţii de subordonare locală. Instituţii de subordonare de stat includ organele centrale ce îndeplinesc sarcini de conducere şi coordonare pe întreg...

 • Politici si Optiuni Contabile

  IAS 1. Prezentarea situatiilor financiare ( Bilantul): Este important deoarece trebuie sa se inteleaga: - principiile si considerentele ce stau la baza principiilor contabile; - distinctia dintre curent ( si necurent) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului contabil; - principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere; Principiile contabile cerute de IAS 1: 1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII -...

 • Bazele Teoretice ale Contabilitatii

  1.1. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII ŞI GENERALIZAREA DE BILANŢ A ACESTUIA Pe parcursul activităţii economice a întreprinderii, au loc diferite procese, pentru care e necesar de a dispune de anumite bunuri economice, care alcătuiesc patrimoniul întreprinderii. Bunurile economice se caracterizează prin aceea, că ele pot aduce un venit întreprinderii. Din acest punct de vedere bunurile economice se consideră ca active. După destinaţie, ele se împart în active pe termen lung şi active curente....

Pagina 9 din 77