Analiza Bilanțului

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 44857
Mărime: 204.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rada Doina

Cuprins

1.1.Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale 4

1.2. Reţeaua de standarde contabile 6

1.3. Obiectivul situaţiilor financiare 9

1.4. Caracteristicile calitative ale situaţiei financiare 11

1.5. Utilizatorii informaţiei financiare 12

1.6. Rolul informaţional al situaţiilor financiare 13

1.6.1. Preliminarii 13

1.6.2. Elementele modelate prin situaţiile financiare 15

1.6.3. Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare 17

1.7. Situaţiile financiare 19

1.7.1. Delimitări şi referinţe 19

1.7.2. Modele şi scheme de situaţii financiare prevăzute de IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” 22

1.7.2.1. Bilanţul contabil 22

1.7.2.2. Contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la 31 Decembrie 20-2 23

1.7.2.3. Situaţia modificării capitalurilor 25

1.7.2.4. Opţiuni privind situaţia fluxurilor de trezorerie 28

1.7.2.5. Politicile contabile şi notele explicative la situaţiile financiare 31

1.7.3. Modele şi scheme de situaţii financiare prevăzute de Directiva a IV-a a C.E.E 31

1.7.3.1. Bilanţul contabil 31

1.7.3.2. Contul de profit şi pierdere 37

1.7.3.3. Anexa la bilanţ sau notele la conturi conform Directivei a IV-a a C.E.E 39

CAP. II. ABORDĂRI PRIVIND BILANŢUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ŞI ANEXELE

2.1. Bilanţul contabil 40

2.1.1. Teorii asupra bilanţului contabil 40

2.1.2. Evoluţia gândirii economice româneşti privind bilanţul contabil 41

2.1.3. Concepţii privind bilanţul contabil 42

2.1.3.1. Concepţia juridică 42

2.1.3.2. Concepţia economică 44

2.1.3.3. Concepţia financiară 46

2.1.4. Structura bilanţului contabil 47

2.2. Contul de profit şi pierdere 58

2.3. Politici contabile şi note explicative 63

CAP.III. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

3.1. Analiza ratelor de structură ale bilanţului 65

3.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului 65

3.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 69

3.2. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor 72

3.2.1. Rata rentabilităţii economice (a activului total) 73

3.2.2. Rata rentabilităţii financiare 75

3.2.3. Rata rentabilităţii resurselor consumate 78

3.2.4. Rata rentabilităţii comerciale 79

Extras din document

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale

Reglementările contabile normează organizarea şi conducerea contabilităţii, precum şi întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii comerciale, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome, institutelor de cercetare-dezvoltare şi celorlalte persoane juridice cu scop lucrativ

În România contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională iar contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, pentru necesităţile proprii de informare, persoanele juridice, putând opta pentru întocmirea situaţiilor anuale simplificate şi într-o monedă stabilă (Euro, USD etc.).

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.

Persoanele juridice organizează şi conduc contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Această persoană trebuie să aibă studii superioare şi să răspundă împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.

Contabilitatea poate fi condusă şi organizată, pe bază de contracte de prestări servicii, şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care răspund potrivit legii.

Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestării servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane juridice sau fizice autorizate, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale numai de către persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.

Potrivit Legii contabilităţii 82/1991, republicată, modificată şi completată prin OG 61/2001, precum şi a celorlalte prevederi legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi a celor cu regim special utilizate în activitatea financiară şi contabilă, orice operaţiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrării lor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative sunt documente prin care se probează legal o operaţiune. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare.

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi de încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când aceasta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, la oficiul registrului comerţului.

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Situaţiile financiare elaborate în acest scop satisfac necesităţile comune ale majorităţii utilizatorilor. Totuşi, situaţiile financiare nu oferă toate informaţiile de care utilizatorii au nevoie pentru luarea deciziilor economice, întrucât acestea, în mare măsură, relevă efectele financiare ale unor evenimente din trecut şi nu oferă informaţii nonfinanciare.

Situaţiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele administrării întreprinderii de către conducere, inclusiv modul în care aceştia au gestionat resursele încredinţate. Acei utilizatori ce doresc să evalueze modul de administrare sau responsabilitatea conducerii fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice, adică de a păstra sau a vinde investiţia în întreprinderea respectivă sau pentru înlocuirea ori reconfirmarea conducerii.

Sistemele contabile naţionale se pot grupa, în funcţie de rolul şi obiectivele normalizării, în două mari categorii: sisteme bazate pe plan contabil general (cum este cazul Franţei, Germaniei, Italiei etc.) şi sisteme bazate pe cadrul general (cum este cazul Marii Britanii, Statelor Unite etc.).

Concret, planul contabil general reprezintă „ o teorie sau o doctrină care ghidează practica contabilă la nivelul unei naţiuni”. Părintele planului contabil a fost Schmalenbach (1927), plan contabil care a fost preluat, adaptat şi dezvoltat de francezi, deoarece corespundea nevoilor unei economii planificate, bazate pe Codul Civil al lui Napoleon. Franţa se poate mândri cu faptul că a exportat acest sistem contabil, bazat pe planul contabil general, în multe ţări din Europa - Portugalia, Spania, Grecia, Bulgaria, România, Cehia, Polonia, etc., dar şi din alte continente – Maroc, Liban, Vietnam etc.

Bibliografie

Ion Lala, Melania Miculeac - Analiza financiară, Editura Mirton Timişoara , 2006

Ion Lala, Bogdan Dima - Analiza sistemului bancar comercial, Editura Mirton Timişoara, 2005

Rada Doina – Teoria generală a contabilităţii.Concepte şi metodologie, Editura Mirton Timişoara, 2008

Rada Doina - Bazele contabilităţii, , Editura Mirton Timişoara, 2009

Rada Dănuţ – Audit financiar contabil, Editura Modus P.H., Reşiţa, 2002.

Rada Dănuţ - Audit financiar.Control financiar, Editura Mirton Timisoara,2006

Rada Dănuţ - Auditul situatiilor financiare anuale, Editura Mirton Timisoara,2008

Rusovici Alexandru, Ghizari Emil,Rusu Gheorghe -Auditul situatiilor financiare in entitatile econmice, Editura Monitorul Oficial,Bucuresti,2006.

Stoian Aurora, Ţurlea Emil – Auditul financiar contabil , Editura Economică, Bucureşti, 2001.

Ştefea Petru, Analiza rezultatelor întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2002

Toma Marin, Chivulescu Marius – Ghid practic pentru audit financiar şi certificare a bilanţurilor contabile, Editura CECCAR, 1995.

Preview document

Analiza Bilanțului - Pagina 1
Analiza Bilanțului - Pagina 2
Analiza Bilanțului - Pagina 3
Analiza Bilanțului - Pagina 4
Analiza Bilanțului - Pagina 5
Analiza Bilanțului - Pagina 6
Analiza Bilanțului - Pagina 7
Analiza Bilanțului - Pagina 8
Analiza Bilanțului - Pagina 9
Analiza Bilanțului - Pagina 10
Analiza Bilanțului - Pagina 11
Analiza Bilanțului - Pagina 12
Analiza Bilanțului - Pagina 13
Analiza Bilanțului - Pagina 14
Analiza Bilanțului - Pagina 15
Analiza Bilanțului - Pagina 16
Analiza Bilanțului - Pagina 17
Analiza Bilanțului - Pagina 18
Analiza Bilanțului - Pagina 19
Analiza Bilanțului - Pagina 20
Analiza Bilanțului - Pagina 21
Analiza Bilanțului - Pagina 22
Analiza Bilanțului - Pagina 23
Analiza Bilanțului - Pagina 24
Analiza Bilanțului - Pagina 25
Analiza Bilanțului - Pagina 26
Analiza Bilanțului - Pagina 27
Analiza Bilanțului - Pagina 28
Analiza Bilanțului - Pagina 29
Analiza Bilanțului - Pagina 30
Analiza Bilanțului - Pagina 31
Analiza Bilanțului - Pagina 32
Analiza Bilanțului - Pagina 33
Analiza Bilanțului - Pagina 34
Analiza Bilanțului - Pagina 35
Analiza Bilanțului - Pagina 36
Analiza Bilanțului - Pagina 37
Analiza Bilanțului - Pagina 38
Analiza Bilanțului - Pagina 39
Analiza Bilanțului - Pagina 40
Analiza Bilanțului - Pagina 41
Analiza Bilanțului - Pagina 42
Analiza Bilanțului - Pagina 43
Analiza Bilanțului - Pagina 44
Analiza Bilanțului - Pagina 45
Analiza Bilanțului - Pagina 46
Analiza Bilanțului - Pagina 47
Analiza Bilanțului - Pagina 48
Analiza Bilanțului - Pagina 49
Analiza Bilanțului - Pagina 50
Analiza Bilanțului - Pagina 51
Analiza Bilanțului - Pagina 52
Analiza Bilanțului - Pagina 53
Analiza Bilanțului - Pagina 54
Analiza Bilanțului - Pagina 55
Analiza Bilanțului - Pagina 56
Analiza Bilanțului - Pagina 57
Analiza Bilanțului - Pagina 58
Analiza Bilanțului - Pagina 59
Analiza Bilanțului - Pagina 60
Analiza Bilanțului - Pagina 61
Analiza Bilanțului - Pagina 62
Analiza Bilanțului - Pagina 63
Analiza Bilanțului - Pagina 64
Analiza Bilanțului - Pagina 65
Analiza Bilanțului - Pagina 66
Analiza Bilanțului - Pagina 67
Analiza Bilanțului - Pagina 68
Analiza Bilanțului - Pagina 69
Analiza Bilanțului - Pagina 70
Analiza Bilanțului - Pagina 71
Analiza Bilanțului - Pagina 72
Analiza Bilanțului - Pagina 73
Analiza Bilanțului - Pagina 74
Analiza Bilanțului - Pagina 75
Analiza Bilanțului - Pagina 76
Analiza Bilanțului - Pagina 77
Analiza Bilanțului - Pagina 78
Analiza Bilanțului - Pagina 79
Analiza Bilanțului - Pagina 80
Analiza Bilanțului - Pagina 81
Analiza Bilanțului - Pagina 82
Analiza Bilanțului - Pagina 83
Analiza Bilanțului - Pagina 84
Analiza Bilanțului - Pagina 85
Analiza Bilanțului - Pagina 86
Analiza Bilanțului - Pagina 87
Analiza Bilanțului - Pagina 88
Analiza Bilanțului - Pagina 89
Analiza Bilanțului - Pagina 90
Analiza Bilanțului - Pagina 91
Analiza Bilanțului - Pagina 92
Analiza Bilanțului - Pagina 93
Analiza Bilanțului - Pagina 94
Analiza Bilanțului - Pagina 95
Analiza Bilanțului - Pagina 96
Analiza Bilanțului - Pagina 97
Analiza Bilanțului - Pagina 98
Analiza Bilanțului - Pagina 99
Analiza Bilanțului - Pagina 100
Analiza Bilanțului - Pagina 101
Analiza Bilanțului - Pagina 102
Analiza Bilanțului - Pagina 103
Analiza Bilanțului - Pagina 104
Analiza Bilanțului - Pagina 105
Analiza Bilanțului - Pagina 106
Analiza Bilanțului - Pagina 107
Analiza Bilanțului - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bilantului.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un...

Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Manual de Politici și Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici...

Ai nevoie de altceva?