Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice

Curs
8.2/10 (12 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 61665
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Popa

Cuprins

Cuprins

CUPRINS 2

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICOFINANCIARE 4

1.1. DEFINIREA SI TIPURILE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 4

1.2. ROLUL ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE. UTILIZATORII REZULTATELOR ACESTEIA 5

1.3. OBIECTUL SI CONłINUTUL PROCESULUI DE ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ 8

1.4. MĂRIMI UTILIZATE ÎN MĂSURAREA ECONOMICĂ 10

1.5. METODA SI TEHNICILE ANALIZEI ECONOMICO–FINANCIARE 10

1.6. SISTEMUL DE INFORMAłII AL ANALIZEI ACTIVITĂłII ECONOMICO-FINANCIARE 21

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂłII DE PRODUCłIE SI COMERCIALIZARE 23

2.1. ANALIZA SITUAłIEI GENERALE A ACTIVITĂłII DE PRODUCłIE SI COMERCIALIZARE PE BAZA

INDICATORILOR GLOBALI VALORICI 23

2.1.1. Analiza dinamicii activităŃii pe baza indicatorilor valorici 23

2.1.2 Analiza raportului static si a raportului dinamic dintre indicatorii valorici 25

2.2. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 27

2.2.1. Abordări conceptuale 27

2.2.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri 28

2.2.3. Analiza structurii cifrei de afaceri 29

2.2.4. Analiza factorială a cifrei de afaceri 31

2.3. ANALIZA VALORII ADĂUGATE 35

2.3.1. Metode de determinare a valorii adăugate 36

2.3.2. Analiza dinamicii si structurii valorii adăugate 36

2.3.3. Analiza factorială a valorii adăugate 37

2.4. ANALIZA PRODUCłIEI FIZICE 40

2.4.1. Analiza realizării programului de producŃie pe sortimente si pe total 40

2.4.2. Analiza structurii producŃiei 42

2.4.3. Analiza calităŃii produselor 44

CAPITOLUL III. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE 53

3.1. ANALIZA ASIGURĂRII RESURSELOR DE MUNCĂ 53

3.1.1. Analiza asigurării numărului de personal 54

3.1.2. Analiza asigurării personalului în structură 55

3.1.3. Analiza calificării personalului 57

3.2. ANALIZA COMPORTAMENTULUI POTENłIALULUI UMAN 59

3.2.1. Analiza utilizării timpului de lucru al personalului 60

3.2.2. Analiza mobilităŃii si stabilităŃii personalului 62

3.3. ANALIZA EFICIENłEI UTILIZĂRII RESURSELOR UMANE 65

3.3.1. Aprecierea nivelului si abaterii productivităŃii muncii 65

3.3.2. Analiza factorială a productivităŃii muncii 66

3.3.3. Analiza căilor de crestere a productivităŃii muncii 69

CAPITOLUL IV. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR MATERIALE 72

4.1. ANALIZA GESTIUNII MIJLOACELOR FIXE 72

4.1.1. Analiza volumului, dinamicii, structurii si stării mijloacelor fixe 73

4.1.2. Analiza utilizării extensive a mijloacelor fixe active 75

4.1.3. Analiza eficienŃei utilizării mijloacelor fixe 76

4.2. ANALIZA GESTIUNII STOCURILOR DE MATERIALE 82

3

4.2.1. Analiza dinamicii si structurii stocurilor 82

4.2.2. Analiza eficienŃei utilizării resurselor materiale 83

CAPITOLUL V. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII 88

5.1. NOłIUNE SI CLASIFICARE 88

5.2. ANALIZA STRUCTURALĂ A CHELTUIELILOR 89

5.3. ANALIZA CHELTUIELILOR PE BAZA UNOR INDICATORI SINTETICI 90

5.3.1. Analiza indicatorului “Cheltuieli la 1000 lei producŃie fabricată sau vândută” 90

5.3.2. Analiza indicatorului “Profitul potenŃial” 93

5.4.ANALIZA CHELTUIELILOR PE ELEMENTE COMPONENTE 94

5.4.1. Analiza cheltuielilor cu materii prime si materiale 94

5.4.2. Analiza cheltuielilor cu salariile directe 97

5.4.3.Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe 102

5.4.4.Analiza cheltuielilor cu dobânzile bancare 105

5.5. ANALIZA COSTULUI PE UNITATE DE PRODUS SI ARTICOLE DE CALCULAłIE 107

CAPITOLUL VI. ANALIZA PERFORMANłELOR ÎNTREPRINDERII 110

6.1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – SURSĂ DE INFORMAłII ÎN ANALIZA PERFORMANłELOR

FINANCIARE 110

6.2. ANALIZA REZULTATELOR 112

6.2.1. Analiza structurală a rezultatelor 112

6.2.2. Analiza factorială a rezultatelor 114

6.3. ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 118

6.3.1. Rata rentabilităŃii economice 119

6.3.2. Rata rentabilităŃii financiare 120

6.3.3. Rata rentabilităŃii comerciale 121

6.3.4. Rata rentabilităŃii resurselor consumate 122

6.4. ANALIZA RENTABILITĂłII PE BAZA PUNCTULUI CRITIC 123

6.5. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR 125

6.5.1. Capacitatea de autofinanŃare si autofinanŃarea 125

6.5.2. Fluxurile de numerar (cash-flow-ul) 126

CAPITOLUL VII. ANALIZA POZIłIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 129

7.1. BILANłUL - SURSĂ INFORMAłIONALĂ DE BAZĂ PENTRU ANALIZA POZIłIEI FINANCIARE A

ÎNTREPRINDERII 129

7.2. BILANłUL FINANCIAR 135

7.3. BILANłUL FUNCłIONAL 136

7.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 137

7.4.1. Analiza fondului de rulment 137

7.4.2. Analiza nevoii de fond de rulment 139

7.4.3. Analiza trezoreriei 141

7.5.1. Analiza ratelor de structură ale activului 142

7.5.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 144

7.5. ANALIZA RATELOR DE LICHIDITATE SI SOLVABILITATE 145

7.6. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR 146

BIBLIOGRAFIE 150

Extras din document

Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE

ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

Obiective:

- cunoasterea obiectului, tipologiei analizei economico-financiare si a utilizatorilor rezultatelor

acesteia;

- prezentarea conŃinutului (etapelor) analizei economico-financiare;

- deprinderea cu mărimile utilizate, metodele, tehnicile si procedeele analizei economicofinanciare;

- prezentarea sistemului de informaŃii si a organizării activităŃii practice de analiză economicofinanciară.

1.1. Definirea si tipurile analizei economico-financiare

Orice activitate desfăsurată în domeniul economic, social, cultural, financiar etc. are un

obiectiv, un scop bine determinat; atingerea obiectivului presupune punerea în practică a unor

concepŃii, determinări stiinŃifice de o mare varietate, specifice domeniului respectiv.

Pentru o activitate economică, obiectivul de bază este, paralel cu satisfacerea unei nevoi

sociale, mai mult sau mai puŃin cunoscute, mai mult sau mai puŃin comandate, realizarea unui profit.

Atingerea obiectivului este condiŃionată de cunoasterea aprofundată a situaŃiei reale a unităŃii, atât prin

prisma unor manifestări exterioare, concretizate în nivelul atins de indicatori specifici, cât si prin

apropierea de esenŃa fenomenelor prin identificarea componentelor care au influenŃat nivelul

indicatorilor si a cauzelor primare care acŃionează asupra acestora. În acest mod, se pot propune măsuri

de corecŃie necesare, care să imprime fenomenelor un comportament dorit, prestabilit.

Indiferent de situaŃia materială a unei întreprinderi, factorul principal care poate influenŃa

mersul pozitiv al acesteia este cel uman. Ca urmare, este necesar ca echipei manageriale să i se pună la

dispoziŃie informaŃii reale, operative, cât mai analitice, semnalând punctele critice, pentru a se putea

interveni prompt si eficient. În furnizarea acestor informaŃii, un rol important revine analizei

economico-financiare.

Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui

întreg (obiect, fenomen sau proces) în elementele sale componente, în scopul identificării factorilor,

cauzelor si condiŃiilor care l-au generat si l-au influenŃat.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee

si instrumente care asigură tratarea informaŃiilor interne si externe, în vederea formulării unor aprecieri

pertinente referitoare la situaŃia economico-financiară a unui agent economic, identificarea factorilor,

cauzelor si condiŃiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de îmbunătăŃire a acesteia,

din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.1

Putem spune că analiza economico-financiară presupune descompunerea unor fenomene si

procese complexe în elementele lor cele mai simple, studierea fiecărei componente în parte, cantitativ

si calitativ, reunirea acestor studii parŃiale în sinteză, cu scopul de a separa concluziile cu valenŃe

pozitive de cele negative, formularea de variante de decizii posibile.

Diversitatea activităŃilor desfăsurate de către o întreprindere si varietatea situaŃiilor concrete

întâlnite au determinat necesitatea utilizării mai multor tipuri de analiză, care pot fi structurate după

mai multe criterii:

1 Maria Niculescu, Diagnostic economic, Editura Economică, Bucuresti, 2003, pag. 22.

5

a) În funcŃie de raportul dintre momentul analizei si perioada de desfăsurare a fenomenului,

analiza poate fi:

- analiză postfactum sau analiza realizării obiectivelor – se referă la studiul unor fenomene

prezente si trecute, pe care le analizează sub aspectul nivelului global înregistrat în sine,

precum si în comparaŃie cu o perioadă sau cu un nivel considerat semnificativ, inclusiv prin

prisma influenŃelor pe componente si factori în perioade trecute;

- analiza previzională (prospectivă) – presupune stabilirea, cu o anumită probabilitate, a evoluŃiei

viitoare a fenomenelor si componentelor acestora, în aceleasi condiŃii de existenŃă sau luând în

considerare si alŃi factori decât cei cunoscuŃi; se bazează pe analiza post-factum;

Analiza postfactum priveste prezentul si trecutul, bazându-se pe variabile certe, cunoscute, în

timp ce analiza previzională vizează perspectiva activităŃii, bazându-se pe variabile incerte,

presupuse.

b) Din punct de vedere al nivelului la care se realizează analiza, se deosebesc:

- analiza macroeconomică – studiază fenomenele la nivelul economiei naŃionale sau al economiei

mondiale;

- analiza mezoeconomică – cercetează fenomenele si procesele la nivelul sectoarelor sau

ramurilor de activitate;

- analiza microeconomică – studiază fenomenele si procesele economico-financiare la nivelul

întreprinderii.

c) În funcŃie de însusirile esenŃiale ale fenomenelor urmărite, se disting:

- analiza cantitativă – îsi propune cercetarea fenomenelor, componentelor, factorilor prin

determinări comensurative, exprimate prin număr, greutate, suprafaŃă, volum, durată, valoare

etc;

- analiza calitativă – îsi propune desprinderea unor însusiri esenŃiale, cât mai analitice posibil,

care nu au o determinare cantitativă, ajungând cât mai aproape de esenŃa fenomenului; rolul

său constă în elaborarea modelelor de analiză.

d) După modul de urmărire a fenomenelor în timp:

- analiza statică – studiază fenomenele la un moment dat, relevând relaŃiile existente între

elementele si factorii care determină o anumită poziŃie a fenomenului supus analizei;

- analiza dinamică – cercetează fenomenele si procesele economice în schimbarea lor, relevând

poziŃia acestora si modificările survenite în diferite momente.

e) După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul:

analiza pe termen scurt (până la un an) – serveste managementului întreprinderii pentru

conducerea operativă a activităŃii;

analiza pe termen lung (peste un an) – implică si deciziile strategice.

f) În funcŃie de poziŃia analistului:

- analiza internă – are ca obiect sprijinirea conducerii întreprinderii în reglarea funcŃionării

întreprinderii si remedierea unor disfuncŃionalităŃi, analistul având o poziŃie privilegiată

deoarece beneficiază de o serie de informaŃii despre întreprinderea analizată care nu sunt

accesibile analistilor externi;

- analiza externă – realizată de partenerii externi (bănci, investitori instituŃionali, clienŃi,

furnizori, instanŃele de judecată etc.) interesaŃi în a-si forma o opinie despre situaŃia

economico-financiară a întreprinderii, pe baza informaŃiilor furnizate de analiza financiară.

1.2. Rolul analizei economico-financiare. Utilizatorii rezultatelor acesteia

Realizarea funcŃiilor întreprinderii (cercetare-dezvoltare, producŃie, comercială, de personal,

financiar-contabilă) are loc prin exercitarea tuturor atributelor conducerii (adică previziune, organizare,

coordonare, decizie si control), fiecare dintre aceste atribute realizându-se prin intermediul anumitor

tipuri de analiză.

Preview document

Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 1
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 2
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 3
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 4
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 5
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 6
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 7
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 8
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 9
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 10
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 11
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 12
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 13
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 14
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 15
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 16
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 17
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 18
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 19
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 20
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 21
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 22
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 23
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 24
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 25
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 26
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 27
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 28
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 29
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 30
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 31
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 32
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 33
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 34
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 35
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 36
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 37
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 38
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 39
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 40
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 41
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 42
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 43
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 44
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 45
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 46
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 47
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 48
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 49
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 50
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 51
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 52
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 53
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 54
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 55
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 56
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 57
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 58
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 59
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 60
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 61
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 62
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 63
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 64
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 65
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 66
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 67
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 68
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 69
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 70
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 71
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 72
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 73
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 74
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 75
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 76
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 77
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 78
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 79
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 80
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 81
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 82
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 83
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 84
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 85
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 86
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 87
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 88
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 89
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 90
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 91
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 92
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 93
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 94
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 95
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 96
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 97
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 98
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 99
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 100
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 101
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 102
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 103
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 104
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 105
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 106
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 107
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 108
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 109
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 110
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 111
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 112
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 113
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 114
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 115
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 116
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 117
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 118
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 119
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 120
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 121
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 122
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 123
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 124
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 125
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 126
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 127
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 128
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 129
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 130
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 131
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 132
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 133
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 134
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 135
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 136
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 137
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 138
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 139
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 140
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 141
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 142
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 143
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 144
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 145
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 146
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 147
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 148
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 149
Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiar Aprofundata

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Raportul Privind Practica de Producție

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza...

Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii

1 DESCRIEREA SOCIETATII S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. Firma S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. cu sediul social : Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 29,...

Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Examen Contabilitate Financiara

Subventii:În categ.subv.se cuprind subv.aferente A si subv.aferente V-lor.Acestea pot fi primite de la Guv, Agentii guv.si alte instit similare...

Practica de Specialitate in Cadrul unei Firme - SC Fastpromo SRL

Cap.1.Prezentarea entitatii. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la...

Principii si Norme de Evaluare si Reevaluare a Societatilor Comerciale

10. Reevaluarea in contabilitate 1. Clasificarea structurii patrimoniale de activ 1.1. Active imobilizate sau fixe Cheltuieli de constituire...

Ai nevoie de altceva?