Analiza Mediului de Afaceri

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7323
Mărime: 150.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Girbina Maria

Extras din document

Analiza mediului de afaceri

O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare

caracteristicile mediului în care îsi desfăsoară activitatea. Prin mediu înŃelegem tot ceea ce

înconjoară o organizaŃie, atât din punct de vedere fizic, cât si social. Analiza mediului este una

din etapele procesului de elaborare a strategiei.

Unele organizaŃii operează la nivel internaŃional. Acestea trebuie să aibă în vedere condiŃiile

specifice ale Ńărilor în care îsi desfăsoară activitatea sau ale pieŃelor pe care îsi vând produsele.

Unele companii sunt expuse mai mult decât altele la concurenŃa la nivel international.

Mediul general se referă la toŃi acei factori care influenŃează organizaŃiile în mod indirect, cum

ar fi tendinŃele economice generale, cresterea populaŃiei, noile tehnologii.

Pentru a analiza influenŃa mediului asupra organizaŃiei factorii de mediu sunt clasificaŃi în diverse

tipologii. O metodă de clasificare constă în gruparea lor în 4 categorii:

P- factori politico-juridici

E – factori economici

S- factori social-culturali

T- factori tehnologici

Această metodă de analiză a factorilor de mediu este abreviată P.E.S.T.

Mediul specific include acele domenii care au un impact direct asupra organizaŃiei, cum ar fi

capacitatea sa de a cumpara materii prime, concurenŃa si clienŃii. Porter (1985) analizează mediul

specific prin intermediul a cinci forŃe competitive.

Mediul în care îsi desfăsoară activitatea o organiaŃie este o sursă de incertitudine. Cu alte

cuvinte, cei care iau deciziile nu au suficiente informaŃii despre acesta. Gradul general de

incertitudine poate fi evaluat folosind două axe: simplitate / complexitate si stabilitate / dinamism.

Nivelul de complexitate depinde de:

1. Varietatea de influenŃe cu care se confruntă o organizaŃie. Cu cât o organizaŃie este mai

deschisă, cu atât va fi mai mare varietatea de influenŃe asupra sa. Cu cât este mai mare numărul

de pieŃe în care operează organizaŃia, cu atat este mai mare numărul de influenŃe la care este

expusă.

2. Nivelul necesar de cunostinŃe. Pentru a gestiona anumite medii este necesar un nivel ridicat

de cunostinŃe. Toate companiile trebuie să cunoască sistemul fiscal, de exemplu, dar numai cele

care activează în industria farmaceutică trebuie să cunoască procedurile obligatorii care trebuie

respectate în cazul testării de noi medicamente.

3. InteracŃiunea dintre diferite medii generează complexitate. Companiile care importa si

exporta sunt influentate de cursul valutar, care la randul său depinde de ratele dobânzilor. Ratele

dobânzilor influenŃează apoi costurile împrumuturilor. Analizele de senzitivitate si modelarea

matematică sunt modalităŃi prin care organizaŃiile pot înŃelege complexitatea mediului în care îsi

desfasoara activitatea.

1. Mediul este considerat stabil dacă nu se modifică.

Firmele care pot prezice cererea pentru produsele/serviciile lor îsi desfasoară activitatea într-un

mediu stabil.

2. Un mediu este instabil (dinamic) dacă se schimba frecvent. De exemplu casele de moda îsi

desfasoară activitatea într-un mediu dinamic.

ExerciŃiu:

Analiza mediului este relevantă atunci când se stabileste strategia. Este aceasta afirmaŃie

adevărată sau falsă?

Analiza mediului este asociată cu planificarea strategică si informaŃia strategică, dar cunoasterea

mediului de afaceri este necesară la toate nivelurile organizaŃiei. Factorii de mediu pot afecta

semnificativ organizaŃiile, profitabilitatea si activităŃile acestora. Schimbările de mediu ar putea

afecta previziunile si deciziile referitoare la organizaŃie. Managementul ar trebui să monitorizeze

evoluŃiile în mediul de afaceri si să analizeze modul în care organizaŃia ar trebui să răspundă la

aceste schimbări.

Schimbările în mediul de afaceri au fost determinate de o serie de factori cum ar fi.

(A) Globalizarea afacerilor - cresterea concurenŃei la nivel mondial pe măsură ce pieŃele interne

devin saturate. Companiile sunt în măsură să concureze cu usurinŃă oriunde în lume.

(B) EvoluŃia stiinŃei si tehnologiei, în special în domeniul comunicaŃiilor (Internet) si al

transportului (în special transportul aerian).

(C) Fuziunile, achiziŃiile si alianŃele strategice.

(D) Modificarea valorilor si a comportamentului clientilor.

(E) Cresterea interesului guvernelor si publicului faŃă de deciziile de afaceri

(F) Cresterea nivelului de liberalizare a comerŃului, dereglementarea si cooperarea dintre mediul

de afaceri si guvern au facilitat accesul la pieŃele externe

(G) Schimbări în practicile de afaceri – reducerea numărului de angajaŃi (downsizing),

externalizarea (outsourcing) si re-inventarea1 (re-engineering).

(H) Schimbări în relaŃiile sociale si de afaceri dintre companii si angajaŃi, clienŃi si alte părŃi

interesate.

Pe măsură ce companiile sunt din ce în ce mai expuse la concurenŃa internaŃionala având mai

mult acces la pieŃele internaŃionale, opŃiunea lor referitoare la structura organizatorică a fost

afectată. Această evoluŃie este relevată de trecerea de la organizaŃiile mecanice si birocratice la

structuri mai plate si mai flexibile. Nevoia de a încheia alianŃe internaŃionale a crescut odată cu

nevoia de a înŃelege si penetra pieŃele externe. Dezvoltarea tehnologiilor si comunicaŃiilor (email,

internetul) este un unul din factorii care a facilitat aceste relaŃii.

1 reengineering-ul reprezintă un concept de reorganizare radicală a întreprinderii care propune un

model de reinventare a acesteia.

Unele firme si-au schimbat structura angajaŃilor pentru a avea o flexibilitate mai mare si a

răspunde la presiunea din partea concurentilor sau la nevoile clientilor. Asa zisa "companie

flexibilă" are un nucleu de angajaŃi permanenŃi care au abilităŃi si competenŃe cheie limitate si

angajaŃi periferici care lucrează part-time sau pe baza de contract cu durată determinată. Numărul

si pregătirea acestor angajaŃi poate varia astfel încât societatea să se adapteze schimbărilor de pe

piaŃă.

Preview document

Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 1
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 2
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 3
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 4
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 5
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 6
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 7
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 8
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 9
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 10
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 11
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 12
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 13
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 14
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 15
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 16
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 17
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 18
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 19
Analiza Mediului de Afaceri - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Analiza Mediului de Afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre...

Ai nevoie de altceva?