Asigurări și reasigurări

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 157 în total
Cuvinte : 52884
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monea Mirela
Curs ID an II.

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

TEMA I. CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII

DE ASIGURARE

1.1. Conceptul de asigurare

1.2. Funcțiile asigurării

1.3. Elemente tehnice ale asigurărilor

1.4. Clasificarea asigurărilor

1.5. Contractul de asigurare

TEMA II. PIAȚA ASIGURĂRILOR

2.1. Evoluția asigurărilor în România

2.2. Trăsăturile pieței asigurărilor

TEST AUTOEVALUARE I

TEMA III. ASIGURĂRI DE BUNURI

3.1. Particularități ale asigurărilor de bunuri

3.2. Asigurarea clădirilor, construcțiilor și echipamentelor

3.3. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice

3.4. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru

3.5. Asigurarea autocasco a autovehiculelor

3.6. Asigurarea aeronavelor

3.7. Asigurarea maritimă

3.8. Asigurarea culturilor agricole și a animalelor

3.9. Fundamentarea tarifelor de prime la asigurările

de bunuri

TEMA IV. ASIGURĂRILE DE PERSOANE

4.1. Conceptul și caracteristicile asigurărilor de persoane

4.2. Polițe tradiționale de asigurări de viață

4.3. Asigurări de persoane, altele decât cele de viață

4.4. Polițe de asigurare de tip unit-linked.

4.5. Calculul primelor de asigurare în asigurările de viață

TEST AUTOEVALUARE II

TEMA V. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

5.1. Trăsăturile principale ale asigurării de răspundere

civilă

5.2. Forme de asigurare de răspundere civilă

5.3. Asigurarea de răspundere civilă obligatorie pentru

accidente auto

Pagina

TEMA VI. EFICIENȚA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚILOR

DE ASIGURARE

6.1. Conceptul de eficiență în domeniul activității

de asigurare

6.2. Criterii și indicatori privind aprecierea eficienței

activității de asigurare

TEMA VII. REASIGURAREA - NECESITATE ȘI FORME

DE MANIFESTARE

7.1. Necesitatea reasigurării

7.2. Contractul de reasigurare

7.3. Metode de reasigurare

7.4. Forme de reasigurare

TEST AUTOEVALUARE III

BIBLIOGRAFIE

RĂSPUNSURI TESTE

Extras din document

CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE

Unități de învățare:

- Conceptul de asigurare

- Funcțiile asigurării

- Elementele tehnice ale asigurărilor

- Clasificarea asigurărilor

- Contractul de asigurare

Obiectivele temei:

- Înțelegerea conceptului și principiilor activității de asigurare

- Cunoașterea funcțiilor principale ale asigurării

- Însușirea noțiunilor de bază din domeniul asigurărilor și elementelor contractului de asigurare

Timpul alocat temei: 4 ore

Bibliografie recomandată:

- Bistriceanu Gheorghe - Sistemul asigurărilor din România, Editura Economică, București, 2002

- Ciurel, Violeta - Asigurări și reasigurări. Abordări teoretice și practici internaționale, Editura All Beck, București, 2000

- Monea Mirela - Asigurări și reasigurări, Editura Focus, Petroșani, 2004

- Șeulean Victoria, Barna Flavia, Chiș Codruța - Asigurări comerciale, Editura Mirton, Timișoara, 2007

1.1. Conceptul de asigurare

Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecția persoanelor fizice și juridice în calitate de asigurați împotriva diverselor riscuri și este realizată de societăți specializate, în calitate de asigurători.

Asigurarea

Observație: riscul reprezintă un pericol potențial, incert, a cărui producere determină pagube asupra bunurilor, activității economice și afectează viața ori sănătatea oamenilor.

exprimă în principal o protecție financiară pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datorită unor diverse riscuri.

transferă riscurile și totodată daunele unei persoane către o societate de asigurări oferind securitate financiară

compensează financiar efectele unui eveniment nefavorabil

5

Acordul de voință este primul principiu de bază care permite realizarea unui contract între asigurat și asigurător, prin care asiguratul beneficiază de protecție pentru riscurile pe care și le-a asumat asigurătorul. Asigurătorul prin contractul de asigurare se obligă să plătească contravaloarea daunelor în cazul producerii unuia dintre riscurile asumate.

Un alt principiu care stă la baza asigurării este principiul mutualității prin care fiecare asigurat contribuie cu o sumă de bani, numită primă de asigurare, la crearea fondului de asigurare, din care asigurătorul acoperă daunele suferite de asigurați.

Problemele asigurării sunt abordate, după caz, sub aspect juridic, economic și financiar.

Asigurarea sub

aspect juridic

- Abordarea juridică este frecventă și justificată, întrucât asigurarea, pentru a fi operantă, trebuie să capete formă juridică, iar această formă este cea dintâi sesizabilă. O asemenea formă i-o conferă „contractul”, care constituie “legea părților” precum și legea propriu-zisă, care emană de la puterea legislativă. Contractul de asigurare și legea cu privire la activitatea de asigurare, în calitate de izvoare de drepturi și obligații în materie de asigurări, se completează reciproc.

- în conformitate cu reglementarea adoptată în 1930, „prin contractul de asigurare, întreprinderea de asigurare se obligă, ca în schimbul unei prime să ia asupra sa un risc”

- Potrivit reglementării adoptate în 1971 (Decretul Consiliului de Stat nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat), prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă Administrației Asigurărilor de Stat, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligându-se ca, la producerea evenimentului să plătească asiguratului sau unei terțe persoane, denumită beneficiar o indemnizație, respectiv despăgubire sau sumă asigurată, în limitele convenite.

- Potrivit legii din 1995, „prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca la producerea unui anume risc să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, denumită în continuare indemnizație, în limita și la termenele convenite”.

Reținem

6

Observație: În prezent, contractele de asigurare pot fi încheiate de către toate societățile de asigurare, constituite în conformitate cu legislația română în materie. (Legea nr. 136/1995 - privind asigurările și reasigurările în România; Legea nr. 32/2000 - privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor).

Contractul de asigurare prezintă anumite trăsături caracteristice:

- un contract consensual, adică se încheie valabil prin simplu consimțământ al părților; contractul este valabil din momentul în care asigurătorul și asiguratul și-au exprimat acordul de voință cu privire la conținut, iar forma scrisă este cerută de legiuitor din dorința de a proteja interesele asiguraților și ale terților.

- un contract sinalagmatic, adică părțile contractante își asumă obligații reciproce și interdependente. Astfel, asiguratul se obligă să facă declarații de risc exacte, în atenția asigurătorului, atât la încheierea contractului, cât și la producerea evenimentului; totodată, asiguratul se obligă să achite primele de asigurare datorate. La rândul său asigurătorul se obligă să acopere riscul asiguratului, în cazul producerii acestuia, acordând indemnizația cuvenită.

- un contract aleatoriu adică la încheierea acestuia părțile nu cunosc existența sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract, aceasta deoarece obligațiile asumate de asigurat și asigurător depind de un eveniment viitor și incert. Caracterul aleator este esențial la contractul de asigurare; dacă evenimentul pentru care se solicită încheierea contractului ar fi cert, iar momentul producerii lui ar fi cunoscut de părți, asigurarea nu ar mai avea sens, riscul respectiv urmând să fie acoperit cu certitudine de către asigurător.

Bibliografie

1.Alexandru F., Armeanu D. - Asigurări de bunuri și persoane, Editura Economică, București, 2003

2. Armeanu D. - Metode și tehnici de asigurare, Editura Universității Româno-Britanice, București, 2008

3. Bistriceanu G. - Sistemul asigurărilor din România, Editura Economică, București, 2002

4. Ciurel V. - Asigurări și reasigurări: proceduri și practici internaționale, Editura All-Beck, București, 2000

5. Ciurel, V. - Asigurări și reasigurări.O perspectivă globală, Editra Rentrop & Straton, București, 2011

6. Dobrin M, Tănăsescu P. - Teoria și practica asigurărilor, Editura Economică, București, 2003

7. Monea M. - Asigurări și reasigurări, Editura Universitas, Petroșani, 2015

8. Popescu M., Monea A. - Auditul și controlul asigurărilor, Editura Universitas, Petroșani, 2005

9. Șeulean V., Barna F., Chiș C. - Asigurări comerciale, Editura Mirton, Timișoara, 2007

10. Tănăsescu P., Șerbănescu, C., Ionescu R.., Popa M., Novac L., - Asigurări comerciale moderne, Editura C.H.Beck, București, 2007

11. Văduva M, Căruntu C, Văduva C., Căruntu G. - Asigurări, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2003

Preview document

Asigurări și reasigurări - Pagina 1
Asigurări și reasigurări - Pagina 2
Asigurări și reasigurări - Pagina 3
Asigurări și reasigurări - Pagina 4
Asigurări și reasigurări - Pagina 5
Asigurări și reasigurări - Pagina 6
Asigurări și reasigurări - Pagina 7
Asigurări și reasigurări - Pagina 8
Asigurări și reasigurări - Pagina 9
Asigurări și reasigurări - Pagina 10
Asigurări și reasigurări - Pagina 11
Asigurări și reasigurări - Pagina 12
Asigurări și reasigurări - Pagina 13
Asigurări și reasigurări - Pagina 14
Asigurări și reasigurări - Pagina 15
Asigurări și reasigurări - Pagina 16
Asigurări și reasigurări - Pagina 17
Asigurări și reasigurări - Pagina 18
Asigurări și reasigurări - Pagina 19
Asigurări și reasigurări - Pagina 20
Asigurări și reasigurări - Pagina 21
Asigurări și reasigurări - Pagina 22
Asigurări și reasigurări - Pagina 23
Asigurări și reasigurări - Pagina 24
Asigurări și reasigurări - Pagina 25
Asigurări și reasigurări - Pagina 26
Asigurări și reasigurări - Pagina 27
Asigurări și reasigurări - Pagina 28
Asigurări și reasigurări - Pagina 29
Asigurări și reasigurări - Pagina 30
Asigurări și reasigurări - Pagina 31
Asigurări și reasigurări - Pagina 32
Asigurări și reasigurări - Pagina 33
Asigurări și reasigurări - Pagina 34
Asigurări și reasigurări - Pagina 35
Asigurări și reasigurări - Pagina 36
Asigurări și reasigurări - Pagina 37
Asigurări și reasigurări - Pagina 38
Asigurări și reasigurări - Pagina 39
Asigurări și reasigurări - Pagina 40
Asigurări și reasigurări - Pagina 41
Asigurări și reasigurări - Pagina 42
Asigurări și reasigurări - Pagina 43
Asigurări și reasigurări - Pagina 44
Asigurări și reasigurări - Pagina 45
Asigurări și reasigurări - Pagina 46
Asigurări și reasigurări - Pagina 47
Asigurări și reasigurări - Pagina 48
Asigurări și reasigurări - Pagina 49
Asigurări și reasigurări - Pagina 50
Asigurări și reasigurări - Pagina 51
Asigurări și reasigurări - Pagina 52
Asigurări și reasigurări - Pagina 53
Asigurări și reasigurări - Pagina 54
Asigurări și reasigurări - Pagina 55
Asigurări și reasigurări - Pagina 56
Asigurări și reasigurări - Pagina 57
Asigurări și reasigurări - Pagina 58
Asigurări și reasigurări - Pagina 59
Asigurări și reasigurări - Pagina 60
Asigurări și reasigurări - Pagina 61
Asigurări și reasigurări - Pagina 62
Asigurări și reasigurări - Pagina 63
Asigurări și reasigurări - Pagina 64
Asigurări și reasigurări - Pagina 65
Asigurări și reasigurări - Pagina 66
Asigurări și reasigurări - Pagina 67
Asigurări și reasigurări - Pagina 68
Asigurări și reasigurări - Pagina 69
Asigurări și reasigurări - Pagina 70
Asigurări și reasigurări - Pagina 71
Asigurări și reasigurări - Pagina 72
Asigurări și reasigurări - Pagina 73
Asigurări și reasigurări - Pagina 74
Asigurări și reasigurări - Pagina 75
Asigurări și reasigurări - Pagina 76
Asigurări și reasigurări - Pagina 77
Asigurări și reasigurări - Pagina 78
Asigurări și reasigurări - Pagina 79
Asigurări și reasigurări - Pagina 80
Asigurări și reasigurări - Pagina 81
Asigurări și reasigurări - Pagina 82
Asigurări și reasigurări - Pagina 83
Asigurări și reasigurări - Pagina 84
Asigurări și reasigurări - Pagina 85
Asigurări și reasigurări - Pagina 86
Asigurări și reasigurări - Pagina 87
Asigurări și reasigurări - Pagina 88
Asigurări și reasigurări - Pagina 89
Asigurări și reasigurări - Pagina 90
Asigurări și reasigurări - Pagina 91
Asigurări și reasigurări - Pagina 92
Asigurări și reasigurări - Pagina 93
Asigurări și reasigurări - Pagina 94
Asigurări și reasigurări - Pagina 95
Asigurări și reasigurări - Pagina 96
Asigurări și reasigurări - Pagina 97
Asigurări și reasigurări - Pagina 98
Asigurări și reasigurări - Pagina 99
Asigurări și reasigurări - Pagina 100
Asigurări și reasigurări - Pagina 101
Asigurări și reasigurări - Pagina 102
Asigurări și reasigurări - Pagina 103
Asigurări și reasigurări - Pagina 104
Asigurări și reasigurări - Pagina 105
Asigurări și reasigurări - Pagina 106
Asigurări și reasigurări - Pagina 107
Asigurări și reasigurări - Pagina 108
Asigurări și reasigurări - Pagina 109
Asigurări și reasigurări - Pagina 110
Asigurări și reasigurări - Pagina 111
Asigurări și reasigurări - Pagina 112
Asigurări și reasigurări - Pagina 113
Asigurări și reasigurări - Pagina 114
Asigurări și reasigurări - Pagina 115
Asigurări și reasigurări - Pagina 116
Asigurări și reasigurări - Pagina 117
Asigurări și reasigurări - Pagina 118
Asigurări și reasigurări - Pagina 119
Asigurări și reasigurări - Pagina 120
Asigurări și reasigurări - Pagina 121
Asigurări și reasigurări - Pagina 122
Asigurări și reasigurări - Pagina 123
Asigurări și reasigurări - Pagina 124
Asigurări și reasigurări - Pagina 125
Asigurări și reasigurări - Pagina 126
Asigurări și reasigurări - Pagina 127
Asigurări și reasigurări - Pagina 128
Asigurări și reasigurări - Pagina 129
Asigurări și reasigurări - Pagina 130
Asigurări și reasigurări - Pagina 131
Asigurări și reasigurări - Pagina 132
Asigurări și reasigurări - Pagina 133
Asigurări și reasigurări - Pagina 134
Asigurări și reasigurări - Pagina 135
Asigurări și reasigurări - Pagina 136
Asigurări și reasigurări - Pagina 137
Asigurări și reasigurări - Pagina 138
Asigurări și reasigurări - Pagina 139
Asigurări și reasigurări - Pagina 140
Asigurări și reasigurări - Pagina 141
Asigurări și reasigurări - Pagina 142
Asigurări și reasigurări - Pagina 143
Asigurări și reasigurări - Pagina 144
Asigurări și reasigurări - Pagina 145
Asigurări și reasigurări - Pagina 146
Asigurări și reasigurări - Pagina 147
Asigurări și reasigurări - Pagina 148
Asigurări și reasigurări - Pagina 149
Asigurări și reasigurări - Pagina 150
Asigurări și reasigurări - Pagina 151
Asigurări și reasigurări - Pagina 152
Asigurări și reasigurări - Pagina 153
Asigurări și reasigurări - Pagina 154
Asigurări și reasigurări - Pagina 155
Asigurări și reasigurări - Pagina 156
Asigurări și reasigurări - Pagina 157

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si reasigurari.pdf

Alții au mai descărcat și

Finanțe internaționale

CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE INTERNAȚIONALE Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile...

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Bazele contabilității

STRUCTURA CONTABILITĂŢII (Legea 82) Contabilitatea generală (financiară) norme unitare privind organizarea şi conducerea activităţii economice;...

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din...

Subiecte examen contabilitate primară

1. Denumiti factura fiscala Definitie pentru factura Factura este un document cu regim special contabil emis de o companie (furnizorul), catre o...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Evoluția asigurărilor și reasigurărilor la nivel internațional

Introducere Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasa de protective a omului si a avutului său agonisit cu trudă,...

Piața internațională a asigurărilor și reasigurărilor

CAP. 1. ASIGURAREA 1.1.Formele de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva actiunii fortelor distructive ale naturii, accidentelor, bolilor...

Asigurările și reasigurările în Europa, fiscalitatea acestora

Piata internationala a asigurarilor si reasigurarilor Cresterea si diversificarea activitatii economice si, implicit, a schimburilor...

Ai nevoie de altceva?