Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1969
Mărime: 10.26KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasloban Ioan
Acest curs a fost predat in 2008 in cadrul facultatii de stiinte economice

Extras din document

Aspecte teoretice şi metodologice privind tratamentul contabil acordat instituţilor financiare

Încadrarea conceptuală a instrumentelor financiare; tipologii de instrumente financiare

Active ale pieţelor organizate şi corespondentul său în sfera reglementărilor contabile internaţionale.

S.S.I.F. = activităţi financiare în cadrul pieţelor de capital. Modul de organizare a unui activ S.S.I.F. nu implică imobilizarea acestuia preponderent în activ tangibil, S.S.I.F. îşi investeşte resursele în active lichide pentru a satisface cererile manifestate ale clienţilor.

Structurile bilanţiere relevante (prin prisma evoluării financiare şi a expunerii) sunt:

- capital iniţial

- instrumente financiare incluse în portofoliul tranzacţiilor mobiliare

Portofoliul tranzacţiilor al S.S.I.F. include 3 componente:

1. poziţiile proprii de instrumente financiare deţinute în scopul revânzării, au fost apropiate pentru a beneficia pe termen scurt de diferenţe de preţ sau de diferenţe de rata dobânzii; poziţii de instrumente financiare şi mărfuri rezultate din vânzările şi cumpărările simultane realizate în cont propriu; poziţii pentru a acoperii alte elemente din portofoliul tranzacţiilor.

2. expuneri datorită tranzacţiilor nedeclarate, tranzacţii incomplete şi instrumente financiare derivate tranzacţiilor din afara pieţelor reglementate, cele datorită contractelor repo şi operaţiunilor de oferire de titluri sau mărfuri cu împrumut şi respectiv o serie de expuneri datorate contractelor revere repo şi operaţiunilor de luare de titluri sau mărfuri cu împrumut.

3. expuneri sub forma taxelor, comisioanelor şi marjelor din instrumentele derivate tranzacţiilor pe o piaţă reglementată în legătură directă cu elementele cuprinse în portofoliul tranzacţiilor.

Instrumentele financiare sunt contracte care generează simultan un activ financiar pentru o societate şi o datorie financiară pentru o altă societate. Activele unei societăţi se clasifică astefel: - active reale care sunt bunuri tangibile şi intangibile ce pot fi utilizate pentru obţinerea de profituri potenţiale

- active financiare concretizate în înscrisuri ce conferă drepturi băneşti sau viitoare rezultate în urma valorificării acestora/ activele financiare reprezintă corespondentul monetar al activelor reale.

Activele financiare sunt clasificate în funcţie de emitent în:

a) active bancare specifice operaţiunilor executate de bănci şi instrumente similare care sunt purtătoare de drepturi şi au un grad ridicat de siguranţă

b) activele financiare nebancare, specifice mediului investiţional, concretizate în titluri de valoare negociabile: - active monetare negociabile pe piaţa mmonetară corespunzător plasamentelor pe termen scurt şi cu un grad înal de lichiditate.

- activele de capital negociat pe piaţa de capital şi corespund plasamentelor pe termen mediu şi lung, ele permit obţinerea unor veniturii viitoare în condiţiile asocierii deţinătorului cu riscul activităţii respective

- active hibride care preiau din trăsăturile bancare şi nebancare

Criterii operaţionale

- instrumentele primare sau valori mobiliare clasice pe tipul tipului de creanţe sau de datorii proprii

- instrumente derivate definite ca titluri de transfer al riscului în cele 2 părţi contractante în schimbul unui instrument financiar

Valorile mobiliare clasice sunt instrumente financiare negociabile transmise prin tranzacţiune sau prin înscriere în cont, care conferă drepturi egale pe categorie, conferă deţineri la fracţiune de capitalul social al emitentului sau conferă un drept de creanţă generat asupra patrimoniului emitentului. Sunt tranzacţii pe o piaţă reglementată:

- acţiunile societăţilor comerciale şi alte valori mobiliare sunt echivalente cu acestea negociabile pe piaţa de capital.

- titlurile de stat, obligaţiunile emise de administraţia publică şi de societăţile comerciale, precum şi alte titluri de împrumut mai mari de 1 an negociabile pe piaţa de capital.

- dreptul de preferinţă la subscrierea de acţiuni şi dreptul de conversie a creanţelor în acţiuni.

- alte instrumente financiare negociabile curent care dau dreptul de a dobândi valori mobiliare echivalente celor de mai sus menţionate, prin subscriere, schimbul sau o compensaţie bănească.

Garanţiile sunt valori mobiliare care dau deţinătorului dreptul de a achiziţiona în viitor una sau mai multe acţiuni comune emise de emitent la un preţ prestabilit.

Drepturile sunt valori mobiliare emise de către societăţi comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni.

Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare a căror valoare justă se modifică invers proportional cu variaţia valorilor juste a instrumentelor acoperite în vederea riscului şi care se decontează la o dată stabilită în viitor.

Derivatele necesită o investiţie iniţială mică comparativ cu celelalte instrumente de pe piaţă şi nu generează un transfer a instrumentelor primar acoperite (nu se predau la scadenţă).

Preview document

Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare - Pagina 1
Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare - Pagina 2
Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare - Pagina 3
Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare - Pagina 4
Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Teoretice si Metodologice privind Tratamentul Contabil Acordat Institutiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu De Caz- S.C. Tricotaje Somesul S.A.

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Bilanturi, Conturi Sintetice si Analitice si Monografie Contabila

Tema I 1.La data de 31 decembrie 2005,societatea comerciala “Darex” , SRL Suceava,avand ca obiect de activitate productia prezinta urmatoarele...

Aspecte Privind Evidenta Contabila si Analiza Capitalurilor la SC Forsev SA

INTRODUCERE În formă generică noţiunea de capital cuprinde totalitatea surselor de finanaţare aflate la dispoziţia unităţilor patrimoniale, între...

Analiza Economico Financiara a Intreprinderii

Aceasta societate a fost constituita in anul 2004 . Denumirea este S.C RECIM GRUP SRL. CUI RO 16942632, J17/1838/2004, CAEN 4521 Are forma...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Contabilitatea Activetor Imobilizate

ARGUMENT Am ales aceasta temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă.În contextul actual al economiei de piaţă o unitate...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Ai nevoie de altceva?