Audit

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 29721
Mărime: 160.71KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Popa
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Prefaţă .4-5
 2. Tema 1: Esenţa şi conţinutul auditului. Auditorul şi revizia.6-8
 3. 1. Evoluţia istorică a auditului.
 4. 2. Definiţia şi obiectul auditului.
 5. 3. Auditorul şi revizia. Diferitele tipuri de control.
 6. Tema 2: Genurile şi serviciile de audit. Genurile de auditori.9-11
 7. 1. Genurile de audit.
 8. 2. Sarcinele de audit.
 9. 3. Genurile de auditori.
 10. Tema 3: Scopul şi sarcinele auditorului.12-13
 11. 1. Esenţa auditului.
 12. 2. Sarcinile auditorului.
 13. Tema 4: Conţinutul şi obectivele auditorului.14-15
 14. 1. Conţinutul şi obectivele auditorului.
 15. 2. Deosebirea dintre auditul extern şi inten.
 16. Tema 5: Organizarea activităţii de audit în Republica Moldova.16-17
 17. 1.Organizarea profesiunii de audit şi administrarea auditului.
 18. 2.Ordinea de licenţiere a auditului.
 19. Tema 6: Responsabilitatea subiectului economic şi drepturile contractuale ale auditorilor.18-20
 20. 1.Obligaţiunile auditorului.
 21. 2.Drepturile contractuale ale auditorilor.
 22. Tema 7: Scopurile şi structura controlului intern.21-22
 23. 1. Scopurile şi structura controlului intern.
 24. 2. Mediul de control.
 25. Tema 8: Evaluarea riscurilor de către aparatul de conducere şi sistemul evidenţei contabile.23-25
 26. 1.Evaluarea riscurilor de către aparatul de conducere.
 27. 2.Sistemul evidenţei contabile.
 28. 3.Procedee de control.
 29. 4.Monitoringul.
 30. Tema 9: Controlul intern.26-27
 31. 1.Motivele necesităţii de înţelegere a sistemului de control intern suficientă pentru planificarea verificării.
 32. 2. Înţelegerea sistemului controlului intern pentru elaborare.
 33. Tema 10: Evaluarea riscului controlului.28-29
 34. 1. Evaluarea riscului controlului.
 35. 2. Testarea momentelor de control şi verificarea detaliată a operaţiunilor economice.
 36. Tema 11: Etica profesională a auditorului.30-31
 37. 1. Condiţionarea de necesităţi în norme etice.
 38. 2. Principiile fundamentale ale eticii profesionale a auditorului.
 39. 3.Competenţa profesională a auditorului.
 40. Tema 12: Independenţa şi obiectivitatea auditorului.32-33
 41. 1. Independenţa şi obiectivitatea auditorului.
 42. 2. Rezolvarea conflictelor etice.
 43. Tema 13: Organizaţiile profesionale de auditori independenţi.34-35
 44. Tema 14: Experienţa internaţională a activităţii de audit.36-37
 45. 1.Standartele internaţionale ale auditorilor.
 46. 2.Structura standartelor internaţionale ale auditorilor.
 47. Tema 15: Planificarea auditului.38-40
 48. 1.Planificarea preventivă a auditului.
 49. 2.Semnificaţia şi riscul auditului.
 50. 3.Elaborarea programului de audit.
 51. Tema 16: Documentaţia lucrărilor de audit.41-42
 52. 1.Determinarea documentaţiei de lucru şi documentelor principale.
 53. 2.Genurile şi conţinutul documentaţiei de lucru.
 54. Tema 17: Întocmirea documentaţiei de lucru.43-44
 55. 1.Întocmirea documentaţiei de lucru.
 56. 2.Codificarea documentelor. Declaraţia privind responsabilităţile clientului.
 57. Tema 18: Necesitatea auditului rapoartelor financiare.45-46
 58. 1. Necesitatea auditului rapoartelor financiare.
 59. 2. Verificarea corectitudinii şi întocmirea bilanţului contabil.
 60. Tema 19: Auditul rapoartelor financiare anuale.47-49
 61. 1. Verificarea activelor pe termen lung.
 62. 2. Verificarea stocurilor de mărfuri şi materiale.
 63. 3. Verificarea creanţelor.
 64. Tema 20: Verificarea mijloacelor băneşti, capitalului propriu, datoriilor şi rezultatelor financiare.50-53
 65. 1. Verificarea mijloacelor băneşti.
 66. 2. Verificarea capitalului propriu.
 67. 3. Verificarea datoriilor.
 68. 4. Verificarea rezultatelor financiare.
 69. Tema 21: Răspunderea juridică a auditorului.54
 70. 1.Evoluţia mediului juridic.Deosebirea dintre eşecul economic, eşecul de audit şi riscul de audit.
 71. Tema 22: Măsuri întreprinse pentru a reduce riscul apariţiei litigiilor şi protejarea experţilor contabili.55-56
 72. 1. Răspunderea faţă de clienţi, faţă de terţe părţi şi răspunderea penală.
 73. 2. Măsuri întreprinse pentru a reduce riscul apariţiei litigiilor şi protejarea experţilor contabili.
 74. Tema 23: Proceduri de obţinere a dovezilor de audit.57-58
 75. 1.Examinarea documentelor.
 76. Tema 24: Cercetarea înregistrărilor contabile.59-60
 77. 1.Cercetarea înregistrărilor contabile.
 78. 2.Examinarea activelor.
 79. Tema 25: Recalcularea sau efectuarea calculelor independente.61-62
 80. 1. Recalcularea sau efectuarea calculelor independente.
 81. 2. Observarea ca procedură de audit.
 82. Tema 26: Proceduri analitice.63-64
 83. 1.Solicitarea şi confirmarea.
 84. 2. Proceduri analitice.
 85. Tema 27: Finalizarea auditului şi prezentarea raportului.65-66
 86. 1.Evenimentele ulterioare după finalizarea auditului.
 87. 2.Cerinţele principale ale rapoartelor de audit.
 88. Tema 28: Raportul de audit fără menţiuni, cu menţiuni şi auditul negativ.67-69
 89. 1. Raportul de audit fără menţiuni.
 90. 2. Raportul de audit cu menţiuni.
 91. 3. Raportul de audit negativ.
 92. Biblliografia….70-71
 93. Anexe

Extras din curs

Prefaţă

Auditul - reprezintă procesul efectuat de către un auditor ce posedă o calificare corespunzătoare pe parcursul cărora înregistrările contabile ale întreprinderii ce apar în calitatea de obiect pentru discuţii detaliate vor permite auditorului formularea opiniei privind veridicitatea, obectivitatea şi exactitatea acestora. Şi constituie mijlocul cu ajutorul cărora o parte oferă garanţie unei alte părţi privind calitatea, situaţia sau starea anumitor poziţii ce au fost verificate.

Auditul are drept scop: să înlăture îndoielile privind calitatea informaţiei financiare şi este efectuat în conformitate cu legislaţia ce cere o astfel, de prezentare acţionarilor şi deţinătorilor altor hîrtii de valoare.

Disciplina „Audit” este destinată elevilor de la specialitatea „Contabilitate”, specilizarea „Contabilitatea în industrie ” învăţământ cu frecvenţă la zi.

În procesul de elaborare a lucrării date s-a ţinut cont de actele legislative în vigoare la momentul elaborării. Reieşind din dinamismul mecanismului economic, lucrarea va fi supusă completării şi modificării ulterioare.

Cursul „Audit” este unul din obiectele ce finisează complexul disciplinelor de specialitate şi se bazează pe cunoştinţele elevilor acumulate studiind astfel, de cursuri cum ar fi: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Analiza activităţii economico-financiare etc.

Cursul este compus din următoarele compartimente: „Bazele metodologice ale auditului financiar” – prezintă bazele conceptuale ale auditului şi serviciilor conexe, normele de conduită profesională a contabililor şi auditorilor, activitatea premărgătoare încheierii contractului cu privire la acordarea serviciilor de audit, planificarea auditului, documentele de lucru ale auditorilor.

Consider că cursul dat va servi drept baza pentru generalizarea capacităţilor şi cunoştinţelor obţinute în domeniul economiei dînd posibilitatea elevilor să aprecieze utilitatea tuturor disciplinilor studiate pe parcurs.

Notele de curs la disciplina „Audit” propune o abordare modernă a procesului de predare –învăţare- evaluare în învăţămîntul mediu de specialitate. El este prevăzut de planul de studii destinat pregătirii cadrelor cu studii superioare de scurtă durată la specialitatea Contabilitate, făcînd parte din pregătirea de specialitate a elevilor. Cursul urmează după alte cursuri ce asigură pregătirea economică generală a viitorilor specialişti, deoarece sistemele economice actuale suferă un proces de transformare sub impactul noii ere informaţionale.

Acest document are următoarele funcţii:

• reglează procesul de instruire şi educaţie ecomonică centrată pe elevi;

• asigură repere privind proiectarea didactică şi realizarea orelor teoretice şi orelor practice;

• asigură baza privind elaborarea manualelor, ghidurilor metodologice, notelor de curs, testelor de evaluare, s.a;

• asigură baza criterială şi instrumentală a evaluării rezultatelor academice;

• orientează cadrele didactice la realizarea transdisciplinarităţii şi tematicii crros-curriculare, prevăzute de cadrul binaţional al calificărilor.

Programul de studiu propriu disciplinei „Audit” se încheie cu examen ca formă de evaluare.

Tema 1: Esenţa şi conţinutul auditului. Auditorul şi revizia.

1. Evoluţia istorică a auditului.

2. Definiţia şi obiectul auditului.

3. Auditorul şi revizia. Diferitele tipuri de control.

1. Evoluţia istorică a auditului.

Auditul a cunoscut trei etape principale de dezvoltare.

În prima etapă auditul a fost cunoscut la începutul secolului al –XVIII lea, unde era ordonat de regi, împăraţi, biserică, stat şi aveau un singur scop, cel de pedepsire a hoţilor pentru fraudă şi prevenirea unor astfel de fapte şi de a proteja patrimoniul propriu. Cu timpul auditorii erau preferaţi din categoria celor mai buni contabili.

A doua etapă începe la sfîrşitul sec. al XIX-lea unde se conturează relaţia între auditaţi şi auditori, aceştea făcînd parte din rîndul profesionoştilor contabili şi juriştilor. Obiectivul lor fiind atestarea realităţii, situaţiilor financiare cu scopul de-a evita erorile şi frauda. Primele patru decenii ale sec. XX, auditul este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili, iar aceste lucrări erau comandate de stat şi de acţionarii întreprinderilor, aceasta era aşa zisul audit de confirmare.

A treia etapă începe cu anii 1949 unde obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil şi a normelor de audit şi se bazează pe determinarea riscului posibil ce poate apărea la efectuarea controlului şi la acordarea serviciilor de consultanţă. În calitatea de iniţiatori pentru efectuarea auditului în occident îl promovează băncile, organele fiscale, investitorii şi proprietarii.

Astăzi auditorii ca specialişti cu o pregătire teoretică superioară, cu o autoritate şi competenţă sunt denumiţi experţi.

Mulţi auditori au definit activitatea de audit ca fiind examinarea profesională a unei informaţii, cu scopul de a exprima o opinie responsabilă şi independentă în raport cu criteriul de calitate.

2. Definiţia şi obiectul auditului.

Cuvîntul audit provine de la latinescul „audire” ceea ce înseamnă „a asculta”. Însă englezii îi dau semnificaţia de „verificare” sau „revizie contabilă”. Produsul contabilităţii îl reprezintă informaţia contabilă, iar obiectivul său este obţinerea unei imagini fidele a situaţiei financiare, care cuprinde: bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, fluctuaţia fluxului de trezorărie şi notele la conturile anuale.

Definiţia auditului derivează direct din sarcinele stabilite de legi şi societate. De aceea definiţia dată auditului poate fi interpretată în diverse moduri.

1. Auditul - reprezintă procesul efectuat de către un auditor ce posedă o calificare corespunzătoare pe parcursul cărora înregistrările contabile ale întreprinderii ce apar în calitatea de obiect pentru discuţii detaliate care vor permite auditorului formularea opiniei privind veridicitatea, obectivitatea şi exactitatea acestora.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21
Audit - Pagina 22
Audit - Pagina 23
Audit - Pagina 24
Audit - Pagina 25
Audit - Pagina 26
Audit - Pagina 27
Audit - Pagina 28
Audit - Pagina 29
Audit - Pagina 30
Audit - Pagina 31
Audit - Pagina 32
Audit - Pagina 33
Audit - Pagina 34
Audit - Pagina 35
Audit - Pagina 36
Audit - Pagina 37
Audit - Pagina 38
Audit - Pagina 39
Audit - Pagina 40
Audit - Pagina 41
Audit - Pagina 42
Audit - Pagina 43
Audit - Pagina 44
Audit - Pagina 45
Audit - Pagina 46
Audit - Pagina 47
Audit - Pagina 48
Audit - Pagina 49
Audit - Pagina 50
Audit - Pagina 51
Audit - Pagina 52
Audit - Pagina 53
Audit - Pagina 54
Audit - Pagina 55
Audit - Pagina 56
Audit - Pagina 57
Audit - Pagina 58
Audit - Pagina 59
Audit - Pagina 60
Audit - Pagina 61
Audit - Pagina 62
Audit - Pagina 63
Audit - Pagina 64
Audit - Pagina 65
Audit - Pagina 66
Audit - Pagina 67
Audit - Pagina 68
Audit - Pagina 69
Audit - Pagina 70
Audit - Pagina 71
Audit - Pagina 72
Audit - Pagina 73
Audit - Pagina 74
Audit - Pagina 75
Audit - Pagina 76
Audit - Pagina 77

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?