Audit Financiar

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Audit Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 109 de pagini .

Profesor: Briciu Sorin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective 20
Lecţia 1.1. Definiţia şi rolul auditului financiar 20
Lecţia 1.2. Obiectivele auditului financiar 23
Lecţia 1.3. Tipologia formelor de audit 25
Modulul 2. Organizarea activităţii de audit financiar 32
Lecţia 2.1. Cadrul de referinţă pentru audit 32
Lecţia 2.2. Standardele Internaţionale de Audit 34
Lecţia 2.3. Reguli de conduită etică şi profesională a auditorului 36
Lecţia 2.4. Camera Auditorilor Financiari din România 42
Modulul 3. Tehnici şi proceduri specifice de audit financiar 48
Lecţia 3.1. Tehnica sondajului 48
Lecţia 3.2. Tehnica observării fizice 51
Lecţia 3.3. Procedura confirmării directe 52
Lecţia 3.4. Tehnica interviului 53
Lecţia 3.5. Tehnica examinării analitice 53
Lecţia 3.6. Tehnica testării sistemelor şi conturilor semnificative 54
Lecţia 3.7. Tehnica examinării conturilor anuale 56
Modulul 4. Etapele şi fazele auditului financiar 62
Lecţia 4.1. Pregătirea auditului financiar 63
Unitatea de învăţare 4.1.1. Cunoaşterea entităţii 63
Unitatea de învăţare 4.1.2. Stabilirea pragului de semnificaţie 64
Unitatea de învăţare 4.1.3. Evaluarea riscului de audit
al entităţii 67
Unitatea de învăţare 4.1.4. Acceptarea mandatului şi
stabilirea condiţiilor auditului 69
Unitatea de învăţare 4.1.5. Întocmirea planului şi programului
de audit 62
Lecţia 4.2. Efectuarea propriu-zisă a auditului financiar 73
Unitatea de învăţare 4.2.1. Evaluarea controlului intern 73
Unitatea de învăţare 4.2.2. Controlul conturilor 79
Unitatea de învăţare 4.2.3. Examenul situaţiilor financiare 82
Lecţia 4.3. Finalizarea activităţii şi formularea opiniei de audit 93
Unitatea de învăţare 4.3.1. Tratamentul evenimentelor ulterioare
datei bilanţului 93
Unitatea de învăţare 4.3.2. Lucrări necesare închiderii misiunii 94
Unitatea de învăţare 4.3.3. Elaborarea raportului de audit 96
Unitatea de învăţare 4.3.4. Stabilirea opiniei 101
Lecţia 4.4. Documentarea lucrărilor de audit 103
Unitatea de învăţare 4.4.1. Rolul şi cerinţele documentării 103
Unitatea de învăţare 4.4.2. Dosarul exerciţiului şi
dosarul permanent 106
Modulul 5. Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit 113
Lecţia 5.1. Misiuni speciale de audit 113
Lecţia 5.2. Examenul informaţiilor financiare previzionate 115
Lecţia 5.3. Misiuni de examen limitat al situaţiilor financiare 117
Lecţia 5.4. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite 118
Lecţia 5.5. Misiuni de compilare a informaţiilor financiare 119
Bibliografie 123

Extras din document

Test iniţial

În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer la întrebările de mai jos. Informaţiile primite de la dumneavoastră vor fi utile pentru optimizarea activităţilor viitoare şi vor fi predate cadrului didactic la prima întâlnire tutorială.

1) Care este percepţia dumneavoastră cu privire la afirmaţia: disciplina este relevantă în raport cu obiectivele specifice specializării Contabilitate şi informatică de gestiune? Cunoaşteţi obiectivele specializării?

2) Opinia exprimată de auditori. Daţi exemple.

3) Stabiliţi valoarea de adevăr pentru următoarele enunţuri:

- Orice societate comercială este obligată să-şi auditeze situaţiile financiare anuale, întocmite pe bază individuală

- Orice societate comercială este obligată să-şi auditeze situaţiile financiare anuale, întocmite pe bază consolidată

- Audit financiar este o altă denumire pentru auditul statutar

- Nivelul de asigurare furnizat de audit este absolut şi confirmă că situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat

4) Completaţi spaţiile libere:

- tipurile de opinii pe care le poate exprima un auditor sunt

- angajamentele de compilare în audit se referă la

- etapa de evaluare a controlului intern în misiunile de audit statutar presupune

- principalele elemente ale raportului de audit sunt

5) Numiţi 5 teme ale domeniului de faţă (din conţinutul fişei disciplinei) care v-au suscitat interesul.

6) Numiţi 5 teme ale domeniului de faţă (din conţinutul fişei disciplinei) care vi se par neconforme cu pregătirea necesară dumneavoastră.

7) Rezumaţi pe maxim o jumătate de pagină ce ştiţi despre auditul financiar şi precizaţi sursele informaţiilor.

8) Precizaţi principalele dificultăţi pe care le intuiţi în parcurgerea problematicii acestei discipline.

9) Precizaţi discipline anterioare pe care consideraţi că se bazează prezenta disciplină de studiu.

10) Dacă aţi putea schimba structura disciplinei, unde aţi interveni?

Modulul 1. Auditul financiar contabil –

Definire, rol şi obiective

Scopul unităţii de curs:

-Redarea unei imagini relevante asupra problematicii auditului;

-Prezentarea obiectivelor auditului financiar;

-Redarea criteriilor care stau la baza auditului financiar;

-Analizarea formelor de exercitare ale auditului financiar.

Obiective operaţionale:

După ce vor studia acest capitol, studenţii vor putea să:

-definească auditul;

-explice rolul auditului financiar;

-identifice obiectivele auditului financiar;

-prezinte criteriile care stau la baza auditului financiar;

-prezinte diferenţe între formele de exercitare ale auditului.

Timp de studiu: 2 ore

Lecţia 1.1. Definiţia şi rolul auditului financiar

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate.

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă.

Auditul financiar conduce la formarea unei judecăţi asupra conturilor şi nu la elaborarea situaţiilor financiare. Este un domeniu de acţiune în contabilitatea financiară şi deschide numeroase linii de cercetare.

Auditul nu era decât un ansamblu de norme, metode şi tehnici. După 1970 situaţia s-a schimbat în lumea anglo-americană, iar auditul financiar devine un domeniu de cercetare matur şi dezvoltat. Conceptul de raţionament profesional joacă un rol important în audit fiind împrumutate de la psihologii diverse cadre teoretice relative în luarea deciziilor.

Auditul este o intervenţie specifică, metodică de examinare critică şi evaluare fondată pe un referenţial contabil. Este un proces complex care constă în reunirea şi evaluarea de o manieră obiectivă şi sistematică a probelor relative la aserţiuni ce vizează faptele şi evenimentele economice. Scopul său este de a garanta corespondenţa între aceste aserţiuni şi criteriile admise, de a comunica rezultatele acestor investigaţii utilizatorilor interesaţi. Aceste elemente definitorii se aplică atât auditului financiar cât şi celui operaţional.

Auditul operaţional dezvoltat în ţările Uniunii Europene are ca obiectiv analiza riscurilor şi deficienţelor existente într-o entitate individuală sau de grup, în scopul de a acorda consiliere, recomandări, sau de a propune noi strategii pentru ameliorarea performanţelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar.doc

Alte informatii

Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Catedra de Finanţe-Contabilitate