Audit Financiar-Contabil

Curs
7.5/10 (12 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 48510
Mărime: 221.49KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Afanase
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL I AUDITUL FINANCIAR CONTABIL DEFINIRE, ROL, OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI

5

1.1. Auditul –Notiuni introductive 5

1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil

5

1.3. Obiectivele auditului financiar-contabil 11

1.4. Profesia de auditor financiar 17

CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTUIA

21

2.1. Camera Auditorilor din România; organizare, atribuţii şi răspunderi

21

2.2. Obţinerea calităţii de auditori financiari 25

CAPITOLUL III PLANIFICAREA AUDITULUI 32

3.1. Notiuni introductive 32

3.2. Etapele cunoaşterii activităţii entităţii 33

3.2.1. Elaborarea unui plan pentru obţinerea informaţiilor privind activităţile entităţii

33

3.2.2. Descrierea metodelor de colectare a informaţiilor

34

3.2.3. Descrierea activităţii entităţii şi a modului în care se vor utiliza informaţiile colectate

35

3.3. Cadrul general al auditului 35

3.3.1. Obiectivele auditului 35

3.3.2. Abordarea auditului 36

3.3.3. Resurse umane şi de timp necesare 36

3.3.4. Informaţii privind persoanele de contact din cadrul entităţilor auditate

36

3.3.5. Verificarea şi supervizarea planului de audit

36

3.4. Elaborarea programelor detaliate de audit 37

3.4.1. Definirea programului de audit 37

3.4.2. Conţinutul şi formatul programelor de audit

37

3.4.3. Sursele de informaţii pentru întocmirea programelor de audit

38

3.4.3.1. Evaluarea riscului şi stabilirea materialităţii

38

3.4.3.2. Tipul de abordare a auditului 38

3.4.4. Procedurile de audit 39

3.4.4.1. Testele de control 39

3.4.4.2. Procedurile de fond 39

CAPITOLUL IV STABILIREA MATERIALITĂŢII 41

4.1. Conceptul de materialitate 41

4.2. Materialitatea prin valoare 41

4.3. Materialitatea prin natură 42

4.4. Materialitatea prin context 42

4.5. Relaţia dintre materialitate şi riscul de audit

43

CAPITOLUL V RISCURI ÎN AUDIT 45

5.1. Notiuni introductive 45

5.2. Riscul de audit, definire, componenţa, modalităţi de stabilire

46

5.2.1. Modelul riscului de audit 47

5.3. Riscul inerent 47

5.3.1. Evaluarea riscului inerent 48

5.4. Riscul de control 49

5.4.1. Evaluarea riscului de control 50

5.5. Riscul de nedetectare 50

5.5.1. Definire 50

CAPITOLUL VI STABILIREA OBIECTIVELOR ŞI A ARIEI DE APLICABILITATE A AUDITULUI FINANCIAR

52

6.1. Definirea obiectivelor auditului financiar 52

6.1.1. Aserţiunile managementului cu privire la situaţiile financiare

53

CAPITOLUL VII ABORDAREA AUDITULUI 56

7.1. Conceptul de abordare a auditului 56

7.2. Tipuri de abordare a auditului 56

7.2.1. Abordarea bazată pe sistem (A.B.S.) 56

7.2.2. Sistemul de control intern 57

7.2.3. Caracteristicile sistemului de control intern

58

7.2.4. Metodologia de evaluare a sistemului de control intern

59

7.3. Abordarea bazată pe proceduri de fond 61

7.3.1. Factorii care determină adoptarea abordării

61

7.3.2. Testele detaliilor tranzacţiilor şi soldurilor conturilor

62

7.3.3. Procedurile analitice 63

7.3.4. Documentarea probelor de audit 63

CAPITOLUL VIII PROCESUL DE EŞANTIONARE ÎN AUDIT 64

8.1. Notiuni introductive 64

8.2. Eşantionarea statistică şi nestatistică 65

8.3. Metodele de selectare a eşantioanelor 65

8.4. Etapele eşantionării 66

8.4.1. Planificarea şi proiectarea eşantioanelor 67

8.4.2. Determinarea dimensiunii eşantionului 68

8.4.3. Evaluarea rezultatelor 69

CAPITOLUL IX PROBE ŞI TESTE DE AUDIT 70

9.1. Noţiuni introductive 70

9.1.1. Tipuri de probe de audit 70

9.1.2. Cerinţele probelor de audit 71

9.1.3. Criterii de evaluare a probelor de audit 72

9.2. Nivelul de încredere al probelor de audit 73

9.3. Tehnici de obţinere a probelor de audit 74

9.4. Procedurile analitice 74

9.5. Procedurile analitice utilizate ca proceduri de fond

77

9.6. Tipuri de proceduri analitice 80

CAPITOLUL X CONCLUZIILE AUDITULUI ŞI RAPORTAREA

84

10.1. Notiuni introductive 84

10.2. Cerinţele raportului de audit 84

10.3. Forma şi conţinutul raportului de audit 86

10.4. Opinia de audit 90

CAPITOLUL XI OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR URMĂRITE ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE

93

TESTE GRILĂ 100

Extras din document

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI

1.1. Auditul –Notiuni introductive

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentarilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate .

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de conotaţie anglo-saxonă, acoperă în esenţă aceeaşi idee ca şi termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociază adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare .

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă .

1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil

Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană a impus în mod inevitabil armonizarea reglementărilor legale ale contabilităţii cu principiile şi normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene, urmărindu-se o cât mai bună armonizare cu prevederile Directivelor Europene şi ale Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Audit.

În acest context, dezvoltarea unui sistem contabil şi de audit financiar compatibil pe plan european şi internaţional, aplicarea corectă a acestuia în practică, dă rigoarea atât de necesară economiilor în tranziţie şi conduce la creşterea încrederii investitorilor interni şi internaţionali, dar şi a instituţiilor de credit, de asigurare-reasigurare şi a pieţei de capital în general, prin protecţia pe care informaţia contabilă construită şi auditată corespunzător o oferă.

Auditul financiar are rolul de a :

▬ verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi statutar).

Procedura reprezintă o înlănţuire logică de operaţiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

▬ verificarea şi certificarea reflectării corecte în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar. Corelarea acestor verificări cu modul de aplicare a legislaţiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementărilor contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de Fundatia Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.)

Din Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale, se desprinde că acest organismul internaţional I.A.S.C., are următoarele obiective principale :

▬ să elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicată, inteligibile şi cu caracter executoriu, care să solicite în situaţiile financiare şi în alte raportări financiare, informaţii calitative transparente şi comparabile, astfel încât să ajute participanţii pe pieţele de capital ale lumii, precum şi alţi utilizatori să îşi fundamenteze deciziile economice;

▬ să promoveze şi să accepte aplicarea riguroasă a acestor standarde;

▬ să găsească soluţii calitative pentru realizarea convergenţelor standardelor naţionale de contabilitate şi a standardelor internaţionale de contabilitate.

Auditul trebuie să urmărească dacă procedurile de culegere şi prelucrare a datelor sunt bine stabilite şi dacă se aplică în permanenţă. Auditul reprezintă o revedere critică pentru evaluarea unei situaţii financiar-contabile determinate.

Reprezintă o examinare efectuată de un profesionist competent şi independent în vederea exprimării unei opinii motivate asupra :

▬ Validităţii şi corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de managementul unităţii patrimoniale.

▬ Imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute de entitate.

Imaginea fidelă este asociată cu prudenţa, regularitatea şi sinceritatea care caracterizează câmpul de aplicaţii nelimitat al contabilităţii.

Preview document

Audit Financiar-Contabil - Pagina 1
Audit Financiar-Contabil - Pagina 2
Audit Financiar-Contabil - Pagina 3
Audit Financiar-Contabil - Pagina 4
Audit Financiar-Contabil - Pagina 5
Audit Financiar-Contabil - Pagina 6
Audit Financiar-Contabil - Pagina 7
Audit Financiar-Contabil - Pagina 8
Audit Financiar-Contabil - Pagina 9
Audit Financiar-Contabil - Pagina 10
Audit Financiar-Contabil - Pagina 11
Audit Financiar-Contabil - Pagina 12
Audit Financiar-Contabil - Pagina 13
Audit Financiar-Contabil - Pagina 14
Audit Financiar-Contabil - Pagina 15
Audit Financiar-Contabil - Pagina 16
Audit Financiar-Contabil - Pagina 17
Audit Financiar-Contabil - Pagina 18
Audit Financiar-Contabil - Pagina 19
Audit Financiar-Contabil - Pagina 20
Audit Financiar-Contabil - Pagina 21
Audit Financiar-Contabil - Pagina 22
Audit Financiar-Contabil - Pagina 23
Audit Financiar-Contabil - Pagina 24
Audit Financiar-Contabil - Pagina 25
Audit Financiar-Contabil - Pagina 26
Audit Financiar-Contabil - Pagina 27
Audit Financiar-Contabil - Pagina 28
Audit Financiar-Contabil - Pagina 29
Audit Financiar-Contabil - Pagina 30
Audit Financiar-Contabil - Pagina 31
Audit Financiar-Contabil - Pagina 32
Audit Financiar-Contabil - Pagina 33
Audit Financiar-Contabil - Pagina 34
Audit Financiar-Contabil - Pagina 35
Audit Financiar-Contabil - Pagina 36
Audit Financiar-Contabil - Pagina 37
Audit Financiar-Contabil - Pagina 38
Audit Financiar-Contabil - Pagina 39
Audit Financiar-Contabil - Pagina 40
Audit Financiar-Contabil - Pagina 41
Audit Financiar-Contabil - Pagina 42
Audit Financiar-Contabil - Pagina 43
Audit Financiar-Contabil - Pagina 44
Audit Financiar-Contabil - Pagina 45
Audit Financiar-Contabil - Pagina 46
Audit Financiar-Contabil - Pagina 47
Audit Financiar-Contabil - Pagina 48
Audit Financiar-Contabil - Pagina 49
Audit Financiar-Contabil - Pagina 50
Audit Financiar-Contabil - Pagina 51
Audit Financiar-Contabil - Pagina 52
Audit Financiar-Contabil - Pagina 53
Audit Financiar-Contabil - Pagina 54
Audit Financiar-Contabil - Pagina 55
Audit Financiar-Contabil - Pagina 56
Audit Financiar-Contabil - Pagina 57
Audit Financiar-Contabil - Pagina 58
Audit Financiar-Contabil - Pagina 59
Audit Financiar-Contabil - Pagina 60
Audit Financiar-Contabil - Pagina 61
Audit Financiar-Contabil - Pagina 62
Audit Financiar-Contabil - Pagina 63
Audit Financiar-Contabil - Pagina 64
Audit Financiar-Contabil - Pagina 65
Audit Financiar-Contabil - Pagina 66
Audit Financiar-Contabil - Pagina 67
Audit Financiar-Contabil - Pagina 68
Audit Financiar-Contabil - Pagina 69
Audit Financiar-Contabil - Pagina 70
Audit Financiar-Contabil - Pagina 71
Audit Financiar-Contabil - Pagina 72
Audit Financiar-Contabil - Pagina 73
Audit Financiar-Contabil - Pagina 74
Audit Financiar-Contabil - Pagina 75
Audit Financiar-Contabil - Pagina 76
Audit Financiar-Contabil - Pagina 77
Audit Financiar-Contabil - Pagina 78
Audit Financiar-Contabil - Pagina 79
Audit Financiar-Contabil - Pagina 80
Audit Financiar-Contabil - Pagina 81
Audit Financiar-Contabil - Pagina 82
Audit Financiar-Contabil - Pagina 83
Audit Financiar-Contabil - Pagina 84
Audit Financiar-Contabil - Pagina 85
Audit Financiar-Contabil - Pagina 86
Audit Financiar-Contabil - Pagina 87
Audit Financiar-Contabil - Pagina 88
Audit Financiar-Contabil - Pagina 89
Audit Financiar-Contabil - Pagina 90
Audit Financiar-Contabil - Pagina 91
Audit Financiar-Contabil - Pagina 92
Audit Financiar-Contabil - Pagina 93
Audit Financiar-Contabil - Pagina 94
Audit Financiar-Contabil - Pagina 95
Audit Financiar-Contabil - Pagina 96
Audit Financiar-Contabil - Pagina 97
Audit Financiar-Contabil - Pagina 98
Audit Financiar-Contabil - Pagina 99
Audit Financiar-Contabil - Pagina 100
Audit Financiar-Contabil - Pagina 101
Audit Financiar-Contabil - Pagina 102
Audit Financiar-Contabil - Pagina 103
Audit Financiar-Contabil - Pagina 104
Audit Financiar-Contabil - Pagina 105
Audit Financiar-Contabil - Pagina 106
Audit Financiar-Contabil - Pagina 107
Audit Financiar-Contabil - Pagina 108
Audit Financiar-Contabil - Pagina 109
Audit Financiar-Contabil - Pagina 110
Audit Financiar-Contabil - Pagina 111
Audit Financiar-Contabil - Pagina 112
Audit Financiar-Contabil - Pagina 113
Audit Financiar-Contabil - Pagina 114
Audit Financiar-Contabil - Pagina 115
Audit Financiar-Contabil - Pagina 116
Audit Financiar-Contabil - Pagina 117
Audit Financiar-Contabil - Pagina 118
Audit Financiar-Contabil - Pagina 119
Audit Financiar-Contabil - Pagina 120
Audit Financiar-Contabil - Pagina 121
Audit Financiar-Contabil - Pagina 122
Audit Financiar-Contabil - Pagina 123
Audit Financiar-Contabil - Pagina 124
Audit Financiar-Contabil - Pagina 125
Audit Financiar-Contabil - Pagina 126
Audit Financiar-Contabil - Pagina 127
Audit Financiar-Contabil - Pagina 128
Audit Financiar-Contabil - Pagina 129
Audit Financiar-Contabil - Pagina 130
Audit Financiar-Contabil - Pagina 131
Audit Financiar-Contabil - Pagina 132
Audit Financiar-Contabil - Pagina 133
Audit Financiar-Contabil - Pagina 134
Audit Financiar-Contabil - Pagina 135
Audit Financiar-Contabil - Pagina 136
Audit Financiar-Contabil - Pagina 137
Audit Financiar-Contabil - Pagina 138
Audit Financiar-Contabil - Pagina 139
Audit Financiar-Contabil - Pagina 140
Audit Financiar-Contabil - Pagina 141
Audit Financiar-Contabil - Pagina 142
Audit Financiar-Contabil - Pagina 143
Audit Financiar-Contabil - Pagina 144
Audit Financiar-Contabil - Pagina 145
Audit Financiar-Contabil - Pagina 146
Audit Financiar-Contabil - Pagina 147
Audit Financiar-Contabil - Pagina 148
Audit Financiar-Contabil - Pagina 149
Audit Financiar-Contabil - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar-Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL 1.1. EVOLUŢIA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL Din cele mai vechi timpuri, persoane...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Auditul Impozitului pe Veniturile Nerezidentilor

CADRUL LEGISLATIV - Codul Fiscal - Normele de aplicare ale Codului Fiscal - Codul de procedura Fiscala - Conventii de dubla impunere cu...

Ai nevoie de altceva?