Audit Financiar-Contabil

Imagine preview
(7/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Audit Financiar-Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 150 de pagini .

Profesor: Constantin Afanase

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I AUDITUL FINANCIAR CONTABIL DEFINIRE, ROL, OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI
5
1.1. Auditul –Notiuni introductive 5
1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil
5
1.3. Obiectivele auditului financiar-contabil 11
1.4. Profesia de auditor financiar 17
CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTUIA
21
2.1. Camera Auditorilor din România; organizare, atribuţii şi răspunderi
21
2.2. Obţinerea calităţii de auditori financiari 25
CAPITOLUL III PLANIFICAREA AUDITULUI 32
3.1. Notiuni introductive 32
3.2. Etapele cunoaşterii activităţii entităţii 33
3.2.1. Elaborarea unui plan pentru obţinerea informaţiilor privind activităţile entităţii
33
3.2.2. Descrierea metodelor de colectare a informaţiilor
34
3.2.3. Descrierea activităţii entităţii şi a modului în care se vor utiliza informaţiile colectate
35
3.3. Cadrul general al auditului 35
3.3.1. Obiectivele auditului 35
3.3.2. Abordarea auditului 36
3.3.3. Resurse umane şi de timp necesare 36
3.3.4. Informaţii privind persoanele de contact din cadrul entităţilor auditate
36
3.3.5. Verificarea şi supervizarea planului de audit
36
3.4. Elaborarea programelor detaliate de audit 37
3.4.1. Definirea programului de audit 37
3.4.2. Conţinutul şi formatul programelor de audit
37
3.4.3. Sursele de informaţii pentru întocmirea programelor de audit
38
3.4.3.1. Evaluarea riscului şi stabilirea materialităţii
38
3.4.3.2. Tipul de abordare a auditului 38
3.4.4. Procedurile de audit 39
3.4.4.1. Testele de control 39
3.4.4.2. Procedurile de fond 39
CAPITOLUL IV STABILIREA MATERIALITĂŢII 41
4.1. Conceptul de materialitate 41
4.2. Materialitatea prin valoare 41
4.3. Materialitatea prin natură 42
4.4. Materialitatea prin context 42
4.5. Relaţia dintre materialitate şi riscul de audit
43
CAPITOLUL V RISCURI ÎN AUDIT 45
5.1. Notiuni introductive 45
5.2. Riscul de audit, definire, componenţa, modalităţi de stabilire
46
5.2.1. Modelul riscului de audit 47
5.3. Riscul inerent 47
5.3.1. Evaluarea riscului inerent 48
5.4. Riscul de control 49
5.4.1. Evaluarea riscului de control 50
5.5. Riscul de nedetectare 50
5.5.1. Definire 50
CAPITOLUL VI STABILIREA OBIECTIVELOR ŞI A ARIEI DE APLICABILITATE A AUDITULUI FINANCIAR
52
6.1. Definirea obiectivelor auditului financiar 52
6.1.1. Aserţiunile managementului cu privire la situaţiile financiare
53
CAPITOLUL VII ABORDAREA AUDITULUI 56
7.1. Conceptul de abordare a auditului 56
7.2. Tipuri de abordare a auditului 56
7.2.1. Abordarea bazată pe sistem (A.B.S.) 56
7.2.2. Sistemul de control intern 57
7.2.3. Caracteristicile sistemului de control intern
58
7.2.4. Metodologia de evaluare a sistemului de control intern
59
7.3. Abordarea bazată pe proceduri de fond 61
7.3.1. Factorii care determină adoptarea abordării
61
7.3.2. Testele detaliilor tranzacţiilor şi soldurilor conturilor
62
7.3.3. Procedurile analitice 63
7.3.4. Documentarea probelor de audit 63
CAPITOLUL VIII PROCESUL DE EŞANTIONARE ÎN AUDIT 64
8.1. Notiuni introductive 64
8.2. Eşantionarea statistică şi nestatistică 65
8.3. Metodele de selectare a eşantioanelor 65
8.4. Etapele eşantionării 66
8.4.1. Planificarea şi proiectarea eşantioanelor 67
8.4.2. Determinarea dimensiunii eşantionului 68
8.4.3. Evaluarea rezultatelor 69
CAPITOLUL IX PROBE ŞI TESTE DE AUDIT 70
9.1. Noţiuni introductive 70
9.1.1. Tipuri de probe de audit 70
9.1.2. Cerinţele probelor de audit 71
9.1.3. Criterii de evaluare a probelor de audit 72
9.2. Nivelul de încredere al probelor de audit 73
9.3. Tehnici de obţinere a probelor de audit 74
9.4. Procedurile analitice 74
9.5. Procedurile analitice utilizate ca proceduri de fond
77
9.6. Tipuri de proceduri analitice 80
CAPITOLUL X CONCLUZIILE AUDITULUI ŞI RAPORTAREA
84
10.1. Notiuni introductive 84
10.2. Cerinţele raportului de audit 84
10.3. Forma şi conţinutul raportului de audit 86
10.4. Opinia de audit 90
CAPITOLUL XI OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR URMĂRITE ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE
93
TESTE GRILĂ 100

Extras din document

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI

1.1. Auditul –Notiuni introductive

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentarilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate .

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de conotaţie anglo-saxonă, acoperă în esenţă aceeaşi idee ca şi termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociază adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare .

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă .

1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil

Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană a impus în mod inevitabil armonizarea reglementărilor legale ale contabilităţii cu principiile şi normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene, urmărindu-se o cât mai bună armonizare cu prevederile Directivelor Europene şi ale Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Audit.

În acest context, dezvoltarea unui sistem contabil şi de audit financiar compatibil pe plan european şi internaţional, aplicarea corectă a acestuia în practică, dă rigoarea atât de necesară economiilor în tranziţie şi conduce la creşterea încrederii investitorilor interni şi internaţionali, dar şi a instituţiilor de credit, de asigurare-reasigurare şi a pieţei de capital în general, prin protecţia pe care informaţia contabilă construită şi auditată corespunzător o oferă.

Auditul financiar are rolul de a :

▬ verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi statutar).

Procedura reprezintă o înlănţuire logică de operaţiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

▬ verificarea şi certificarea reflectării corecte în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar. Corelarea acestor verificări cu modul de aplicare a legislaţiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementărilor contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de Fundatia Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.)

Din Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale, se desprinde că acest organismul internaţional I.A.S.C., are următoarele obiective principale :

▬ să elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicată, inteligibile şi cu caracter executoriu, care să solicite în situaţiile financiare şi în alte raportări financiare, informaţii calitative transparente şi comparabile, astfel încât să ajute participanţii pe pieţele de capital ale lumii, precum şi alţi utilizatori să îşi fundamenteze deciziile economice;

▬ să promoveze şi să accepte aplicarea riguroasă a acestor standarde;

▬ să găsească soluţii calitative pentru realizarea convergenţelor standardelor naţionale de contabilitate şi a standardelor internaţionale de contabilitate.

Auditul trebuie să urmărească dacă procedurile de culegere şi prelucrare a datelor sunt bine stabilite şi dacă se aplică în permanenţă. Auditul reprezintă o revedere critică pentru evaluarea unei situaţii financiar-contabile determinate.

Reprezintă o examinare efectuată de un profesionist competent şi independent în vederea exprimării unei opinii motivate asupra :

▬ Validităţii şi corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de managementul unităţii patrimoniale.

▬ Imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute de entitate.

Imaginea fidelă este asociată cu prudenţa, regularitatea şi sinceritatea care caracterizează câmpul de aplicaţii nelimitat al contabilităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar-Contabil.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE