Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 40742
Mărime: 399.53KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER

Cuprins

 1. Capitolul I: STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT 4
 2. Studiu de caz I - Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit 4
 3. Studiu de caz II - Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit complex IFRS 5
 4. Studiu de caz III - Exemple de factori de risc de aparitie a fraudei 7
 5. Studiu de caz IV- Exemple de posibile proceduri de audit pentru tratarea riscurilor evaluate de denaturare semnificativã ca urmare a fraudei 10
 6. Studiu de caz V - Exemple de circumstante care indicã posibilitatea unei fraude 13
 7. Studiu de caz VI - Indicii privind posibilitatea aparitiei neconformitãtii 14
 8. Studiu de caz VII - Întelegerea entitãtii si mediului sãu 15
 9. Studiu de caz VIII - Componentele controlului intern 17
 10. Studiu de caz IX - Metode de selectare a esantionului 22
 11. Studiu de caz X - Exemplu de scrisoare de declaratie din partea conducerii 23
 12. Studiu de caz XI - Exemple de situatii care influenteaza opinia auditorului 25
 13. Studiu de caz XII - Exemple de rapoarte ale auditorului. Exemplul A 29
 14. ExemplulB 30
 15. ExemplulC 31
 16. Exemplul D 32
 17. Exemplul E 33
 18. Exemplul F 34
 19. Exemplul G 35
 20. Exemplul H 36
 21. Exemplul I 37
 22. Exemplul J 38
 23. Exemplul K 39
 24. Exemplul L 40
 25. Exemplul M 41
 26. Studiu de caz XIII - Comentariu asupra aplicãrii Standardelor Internationale de Audit în cazul în care auditorul întocmeste, de asemenea, evidentele contabile si situatiile financiare ale întreprinderii mici 42
 27. Studiu de caz XIV - Riscuri si aspecte în privinta fraudelor si actelor ilegale 47
 28. Studiu de caz XV - Exemple de considerente si proceduri de fond privind controlul intern pentru douã domenii de activitate bancarã 51
 29. Studiu de caz XVI - Exemple de informatii financiare si indicatori folositi frecvent în analiza situatiei si performantelor financiare ale unei bãnci 60
 30. Studiu de caz XVII - Riscuri si probleme în subscrierea titlurilor de valoare si intermedierea acestora 61
 31. Studiu de caz XVIII - Riscuri si probleme în activitatea bancarã privatã si gestionarea activelor 62
 32. Studiu de caz IX - Obtinerea cunostintelor despre activitatea clientului din punct de vedere al aspectelor de mediu – Întrebãri illustrative 65
 33. Studiu de caz XX - Proceduri de fond pentru detectarea denaturãrii semnificative datorate aspectelor de mediu 67
 34. Capitoul II :STUDII DE CAZ – SERVICII CONEXE 70
 35. Studiu de caz I - Exemplu de scrisoare de angajament pentru o revizuire a situatiilor financiare 70
 36. Studiu de caz II - Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-o misiune de revizuire a situatiilor financiare 71
 37. Studiu de caz III - Formã de raport de revizuire fãrã rezerve. Exemplul A 75
 38. Exemplul B 76
 39. Exemplul C 77
 40. Studiu de caz IV - Exemplu de scrisoare de angajament pentru revizuirea unor situatii financiare interimare 78
 41. Studiu de caz V - Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi când efectueazã o revizuire a situatiilor financiare interimare 79
 42. Studiu de caz VI - Exemple de scrisori cu declaratii ale conducerii 80
 43. Studiu de caz VII - Exemple de rapoarte de revizuire a situatiilor financiare interimare. Exemplul A 82
 44. Exemplul B 83
 45. Exemplul C 84
 46. Exemplul D 85
 47. Exemplul E 86
 48. Exemplul F 88
 49. Exemplul G 89
 50. Exemplul H 90
 51. Exemplul I 92
 52. Studiu de caz VIII - Exemplu de scrisoare de angajament pentru o misiune de compilare 93
 53. Studiu de caz IX 95
 54. Studiu de caz X- Exemplu de raport al unei misiuni de compilare a situatiilor financiare cu un paragraf suplimentar care atrage atentia asupra unei abateri de la cadrul aplicabil de raportare financiarã 96

Extras din curs

STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT

STUDIU DE CAZ I

Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit

Scrisoarea urmãtoare, împreunã cu consideratiile prezentate în acest ISA, poate fi folositã ca un ghid care va avea nevoie de unele modificãri pentru a se putea aplica circumstantelor si cerintelor individuale.

Cãtre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:

Dumneavoastrã ati cerut ca noi sã efectuãm auditul bilantului societãtii “ ABC “ la data 31.XI.20XX, precum si al contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiare care se încheie la aceastã datã. Suntem încântati sã vã confirmãm acceptarea acestei misiuni prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastrã asupra situatiilor financiare.

Noi ne vom desfãsura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (sau cu referire la practici sau standarde nationale relevante). Acele standarde cer ca noi sã planificãm si sã efectuãm auditul, cu scopul de a obtine o asigurare rezonabilã cã situatiile financiare nu contin denaturãri semnificative. Un audit include examinarea, pe bazã de teste, a dovezilor privind valorile si prezentãrile de informatii din situatiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite si a estimãrilor semnificative efectuate de cãtre conducere, precum si evaluarea prezentãrii generale a situatiilor financiare.

Datoritã caracteristicii de test si a altor limitãri inerente ale oricãrui sistem contabil si de control intern, existã un risc inevitabil ca unele denaturãri semnificative sã rãmânã nedescoperite.

Pe lângã raportul nostru asupra situatiilor financiare, estimãm cã vã putem oferi o scrisoare separatã privind orice carentã semnificativã a sistemului contabil si de control intern care ne atrage atentia.

Vã reamintim cã responsabilitatea pentru întocmirea situatiilor financiare, incluzând prezentarea adecvatã a acestora, este a conducerii societãtii. Aceasta include mentinerea înregistrãrilor contabile adecvate si controlul intern, selectarea si aplicarea politicilor contabile si supravegherea sigurantei activelor societãtii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisã privind declaratiile fãcute nouã în legãturã cu auditul.

Asteptãm cu nerãbdare o colaborare deplinã cu echipa dumneavoastrã si credem cã aceasta ne va pune la dispozitie orice înregistrãri, documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe mãsurã ce ne desfãsurãm activitatea, se calculeazã pe baza timpului necesitat de cãtre personalul alocat pentru misiune, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe mãsurã ce vor fi efectuate. Ratele orare individuale variazã în functie de gradul de responsabilitate implicat si de experienta si aptitudinile necesare.

Aceastã scrisoare va rãmâne valabilã pentru anii urmãtori, cu exceptia cazurilor când va fi încheiatã, schimbatã sau înlocuitã.

Vã rugãm sã semnati si sã returnati exemplarul atasat acestei scrisori pentru a ne arãta cã scrisoarea este conformã cu întelegerea dumneavoastrã în legãturã cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situatiilor financiare.

XYZ & Co.

S-a luat la cunostintã în numele societãtii ABC de cãtre

(semnãtura)

.

Numele si functia

Data

STUDIU DE CAZ II

Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit al situatiilor financiare intocmite conform IFRS

În continuare este prezentat un exemplu de scrisoare de misiune pentru un audit al situatiilor financiare cu scop general întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiarã. Aceastã scrisoare, împreunã cu consideratiile prezentate în acest ISA, va fi folositã ca un ghid, si va trebui modificatã în functie de circumstantele si cerintele individuale.

Cãtre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:

Dumneavoastrã ati cerut ca noi sã efectuãm auditul situatiilor financiare ale societãtii “ABC “, care contin bilantul la data , contul de profit si pierdere, situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar care se încheie la aceastã datã, precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Suntem încântati sã vã confirmãm acceptarea si întelegerea noastrã în ce priveste aceastã misiune prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastrã asupra situatiilor financiare.

Auditul nostru va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Acele standarde cer ca noi sã respectãm cerintele de eticã si sã planificãm si sã efectuãm auditul astfel încât sã obtinem o asigurare rezonabilã cã situatiile financiare nu contin denaturãri semnificative. Un audit implicã aplicarea de proceduri în vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentãrile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului existentei de denaturãri semnificative în situatiile financiare provenite din fraudã sau eroare. Un audit include, de asemenea, evaluarea conformitãtii politicilor contabile folosite si a rezonabilitãtii estimãrilor contabile efectuate de cãtre conducere, precum si evaluarea prezentãrii generale a situatiilor financiare.

Datoritã caracteristicii de test si a altor limitãri inerente ale oricãrui sistem contabil si de control intern, existã un risc inevitabil ca unele denaturãri semnificative sã rãmânã nedescoperite.

Atunci când am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru întocmirea situatiilor financiare de cãtre societate pentru a putea defini procedurile de audit care sunt corespunzãtoare în circumstantele date, dar nu în scopul exprimãrii unei opinii asupra eficacitãtii controlului intern din cadrul societãtii. Totusi, vã vom furniza o scrisoare separatã referitoare la orice deficiente semnificative în structurarea sau implementarea controlului intern în raportarea financiarã de care am luat cunostintã pe parcursul auditãrii situatiilor financiare.

Preview document

Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 1
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 2
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 3
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 4
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 5
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 6
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 7
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 8
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 9
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 10
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 11
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 12
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 13
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 14
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 15
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 16
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 17
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 18
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 19
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 20
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 21
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 22
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 23
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 24
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 25
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 26
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 27
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 28
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 29
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 30
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 31
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 32
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 33
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 34
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 35
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 36
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 37
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 38
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 39
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 40
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 41
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 42
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 43
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 44
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 45
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 46
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 47
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 48
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 49
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 50
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 51
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 52
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 53
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 54
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 55
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 56
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 57
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 58
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 59
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 60
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 61
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 62
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 63
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 64
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 65
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 66
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 67
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 68
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 69
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 70
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 71
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 72
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 73
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 74
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 75
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 76
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 77
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 78
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 79
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 80
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 81
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 82
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 83
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 84
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 85
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 86
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 87
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 88
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 89
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 90
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 91
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 92
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 93
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 94
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 95
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Controlul calității de audit financiar - standardul internațional de audit 220

Controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale având scopul de a analiza modalităţile de organizare şi...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Metode, Tehnici și Probe de Autit Financiar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al metodelor, tehnicilor şi probelor ei de...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Ai nevoie de altceva?