Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 40742
Mărime: 399.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER

Cuprins

Capitolul I: STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT 4

Studiu de caz I - Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit 4

Studiu de caz II - Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit complex IFRS 5

Studiu de caz III - Exemple de factori de risc de aparitie a fraudei 7

Studiu de caz IV- Exemple de posibile proceduri de audit pentru tratarea riscurilor evaluate de denaturare semnificativã ca urmare a fraudei 10

Studiu de caz V - Exemple de circumstante care indicã posibilitatea unei fraude 13

Studiu de caz VI - Indicii privind posibilitatea aparitiei neconformitãtii 14

Studiu de caz VII - Întelegerea entitãtii si mediului sãu 15

Studiu de caz VIII - Componentele controlului intern 17

Studiu de caz IX - Metode de selectare a esantionului 22

Studiu de caz X - Exemplu de scrisoare de declaratie din partea conducerii 23

Studiu de caz XI - Exemple de situatii care influenteaza opinia auditorului 25

Studiu de caz XII - Exemple de rapoarte ale auditorului. Exemplul A 29

ExemplulB 30

ExemplulC 31

Exemplul D 32

Exemplul E 33

Exemplul F 34

Exemplul G 35

Exemplul H 36

Exemplul I 37

Exemplul J 38

Exemplul K 39

Exemplul L 40

Exemplul M 41

Studiu de caz XIII - Comentariu asupra aplicãrii Standardelor Internationale de Audit în cazul în care auditorul întocmeste, de asemenea, evidentele contabile si situatiile financiare ale întreprinderii mici 42

Studiu de caz XIV - Riscuri si aspecte în privinta fraudelor si actelor ilegale 47

Studiu de caz XV - Exemple de considerente si proceduri de fond privind controlul intern pentru douã domenii de activitate bancarã 51

Studiu de caz XVI - Exemple de informatii financiare si indicatori folositi frecvent în analiza situatiei si performantelor financiare ale unei bãnci 60

Studiu de caz XVII - Riscuri si probleme în subscrierea titlurilor de valoare si intermedierea acestora 61

Studiu de caz XVIII - Riscuri si probleme în activitatea bancarã privatã si gestionarea activelor 62

Studiu de caz IX - Obtinerea cunostintelor despre activitatea clientului din punct de vedere al aspectelor de mediu – Întrebãri illustrative 65

Studiu de caz XX - Proceduri de fond pentru detectarea denaturãrii semnificative datorate aspectelor de mediu 67

Capitoul II :STUDII DE CAZ – SERVICII CONEXE 70

Studiu de caz I - Exemplu de scrisoare de angajament pentru o revizuire a situatiilor financiare 70

Studiu de caz II - Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-o misiune de revizuire a situatiilor financiare 71

Studiu de caz III - Formã de raport de revizuire fãrã rezerve. Exemplul A 75

Exemplul B 76

Exemplul C 77

Studiu de caz IV - Exemplu de scrisoare de angajament pentru revizuirea unor situatii financiare interimare 78

Studiu de caz V - Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi când efectueazã o revizuire a situatiilor financiare interimare 79

Studiu de caz VI - Exemple de scrisori cu declaratii ale conducerii 80

Studiu de caz VII - Exemple de rapoarte de revizuire a situatiilor financiare interimare. Exemplul A 82

Exemplul B 83

Exemplul C 84

Exemplul D 85

Exemplul E 86

Exemplul F 88

Exemplul G 89

Exemplul H 90

Exemplul I 92

Studiu de caz VIII - Exemplu de scrisoare de angajament pentru o misiune de compilare 93

Studiu de caz IX 95

Studiu de caz X- Exemplu de raport al unei misiuni de compilare a situatiilor financiare cu un paragraf suplimentar care atrage atentia asupra unei abateri de la cadrul aplicabil de raportare financiarã 96

Extras din document

STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT

STUDIU DE CAZ I

Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit

Scrisoarea urmãtoare, împreunã cu consideratiile prezentate în acest ISA, poate fi folositã ca un ghid care va avea nevoie de unele modificãri pentru a se putea aplica circumstantelor si cerintelor individuale.

Cãtre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:

Dumneavoastrã ati cerut ca noi sã efectuãm auditul bilantului societãtii “ ABC “ la data 31.XI.20XX, precum si al contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiare care se încheie la aceastã datã. Suntem încântati sã vã confirmãm acceptarea acestei misiuni prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastrã asupra situatiilor financiare.

Noi ne vom desfãsura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (sau cu referire la practici sau standarde nationale relevante). Acele standarde cer ca noi sã planificãm si sã efectuãm auditul, cu scopul de a obtine o asigurare rezonabilã cã situatiile financiare nu contin denaturãri semnificative. Un audit include examinarea, pe bazã de teste, a dovezilor privind valorile si prezentãrile de informatii din situatiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite si a estimãrilor semnificative efectuate de cãtre conducere, precum si evaluarea prezentãrii generale a situatiilor financiare.

Datoritã caracteristicii de test si a altor limitãri inerente ale oricãrui sistem contabil si de control intern, existã un risc inevitabil ca unele denaturãri semnificative sã rãmânã nedescoperite.

Pe lângã raportul nostru asupra situatiilor financiare, estimãm cã vã putem oferi o scrisoare separatã privind orice carentã semnificativã a sistemului contabil si de control intern care ne atrage atentia.

Vã reamintim cã responsabilitatea pentru întocmirea situatiilor financiare, incluzând prezentarea adecvatã a acestora, este a conducerii societãtii. Aceasta include mentinerea înregistrãrilor contabile adecvate si controlul intern, selectarea si aplicarea politicilor contabile si supravegherea sigurantei activelor societãtii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisã privind declaratiile fãcute nouã în legãturã cu auditul.

Asteptãm cu nerãbdare o colaborare deplinã cu echipa dumneavoastrã si credem cã aceasta ne va pune la dispozitie orice înregistrãri, documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe mãsurã ce ne desfãsurãm activitatea, se calculeazã pe baza timpului necesitat de cãtre personalul alocat pentru misiune, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe mãsurã ce vor fi efectuate. Ratele orare individuale variazã în functie de gradul de responsabilitate implicat si de experienta si aptitudinile necesare.

Aceastã scrisoare va rãmâne valabilã pentru anii urmãtori, cu exceptia cazurilor când va fi încheiatã, schimbatã sau înlocuitã.

Vã rugãm sã semnati si sã returnati exemplarul atasat acestei scrisori pentru a ne arãta cã scrisoarea este conformã cu întelegerea dumneavoastrã în legãturã cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situatiilor financiare.

XYZ & Co.

S-a luat la cunostintã în numele societãtii ABC de cãtre

(semnãtura)

.

Numele si functia

Data

STUDIU DE CAZ II

Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit al situatiilor financiare intocmite conform IFRS

În continuare este prezentat un exemplu de scrisoare de misiune pentru un audit al situatiilor financiare cu scop general întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiarã. Aceastã scrisoare, împreunã cu consideratiile prezentate în acest ISA, va fi folositã ca un ghid, si va trebui modificatã în functie de circumstantele si cerintele individuale.

Cãtre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:

Dumneavoastrã ati cerut ca noi sã efectuãm auditul situatiilor financiare ale societãtii “ABC “, care contin bilantul la data , contul de profit si pierdere, situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar care se încheie la aceastã datã, precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Suntem încântati sã vã confirmãm acceptarea si întelegerea noastrã în ce priveste aceastã misiune prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastrã asupra situatiilor financiare.

Auditul nostru va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Acele standarde cer ca noi sã respectãm cerintele de eticã si sã planificãm si sã efectuãm auditul astfel încât sã obtinem o asigurare rezonabilã cã situatiile financiare nu contin denaturãri semnificative. Un audit implicã aplicarea de proceduri în vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentãrile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului existentei de denaturãri semnificative în situatiile financiare provenite din fraudã sau eroare. Un audit include, de asemenea, evaluarea conformitãtii politicilor contabile folosite si a rezonabilitãtii estimãrilor contabile efectuate de cãtre conducere, precum si evaluarea prezentãrii generale a situatiilor financiare.

Datoritã caracteristicii de test si a altor limitãri inerente ale oricãrui sistem contabil si de control intern, existã un risc inevitabil ca unele denaturãri semnificative sã rãmânã nedescoperite.

Atunci când am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru întocmirea situatiilor financiare de cãtre societate pentru a putea defini procedurile de audit care sunt corespunzãtoare în circumstantele date, dar nu în scopul exprimãrii unei opinii asupra eficacitãtii controlului intern din cadrul societãtii. Totusi, vã vom furniza o scrisoare separatã referitoare la orice deficiente semnificative în structurarea sau implementarea controlului intern în raportarea financiarã de care am luat cunostintã pe parcursul auditãrii situatiilor financiare.

Preview document

Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 1
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 2
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 3
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 4
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 5
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 6
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 7
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 8
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 9
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 10
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 11
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 12
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 13
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 14
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 15
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 16
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 17
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 18
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 19
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 20
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 21
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 22
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 23
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 24
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 25
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 26
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 27
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 28
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 29
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 30
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 31
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 32
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 33
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 34
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 35
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 36
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 37
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 38
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 39
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 40
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 41
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 42
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 43
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 44
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 45
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 46
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 47
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 48
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 49
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 50
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 51
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 52
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 53
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 54
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 55
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 56
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 57
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 58
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 59
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 60
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 61
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 62
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 63
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 64
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 65
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 66
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 67
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 68
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 69
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 70
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 71
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 72
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 73
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 74
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 75
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 76
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 77
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 78
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 79
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 80
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 81
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 82
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 83
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 84
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 85
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 86
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 87
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 88
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 89
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 90
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 91
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 92
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 93
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 94
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 95
Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Probe de Audit

Probele de audit 1. Conceptul de probe de audit Auditorul trebuie sa obtina suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil sa emita...

Ai nevoie de altceva?