Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 99 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I: STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT 4
Studiu de caz I - Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit 4
Studiu de caz II - Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit complex IFRS 5
Studiu de caz III - Exemple de factori de risc de aparitie a fraudei 7
Studiu de caz IV- Exemple de posibile proceduri de audit pentru tratarea riscurilor evaluate de denaturare semnificativã ca urmare a fraudei 10
Studiu de caz V - Exemple de circumstante care indicã posibilitatea unei fraude 13
Studiu de caz VI - Indicii privind posibilitatea aparitiei neconformitãtii 14
Studiu de caz VII - Întelegerea entitãtii si mediului sãu 15
Studiu de caz VIII - Componentele controlului intern 17
Studiu de caz IX - Metode de selectare a esantionului 22
Studiu de caz X - Exemplu de scrisoare de declaratie din partea conducerii 23
Studiu de caz XI - Exemple de situatii care influenteaza opinia auditorului 25
Studiu de caz XII - Exemple de rapoarte ale auditorului. Exemplul A 29
ExemplulB 30
ExemplulC 31
Exemplul D 32
Exemplul E 33
Exemplul F 34
Exemplul G 35
Exemplul H 36
Exemplul I 37
Exemplul J 38
Exemplul K 39
Exemplul L 40
Exemplul M 41
Studiu de caz XIII - Comentariu asupra aplicãrii Standardelor Internationale de Audit în cazul în care auditorul întocmeste, de asemenea, evidentele contabile si situatiile financiare ale întreprinderii mici 42
Studiu de caz XIV - Riscuri si aspecte în privinta fraudelor si actelor ilegale 47
Studiu de caz XV - Exemple de considerente si proceduri de fond privind controlul intern pentru douã domenii de activitate bancarã 51
Studiu de caz XVI - Exemple de informatii financiare si indicatori folositi frecvent în analiza situatiei si performantelor financiare ale unei bãnci 60
Studiu de caz XVII - Riscuri si probleme în subscrierea titlurilor de valoare si intermedierea acestora 61
Studiu de caz XVIII - Riscuri si probleme în activitatea bancarã privatã si gestionarea activelor 62
Studiu de caz IX - Obtinerea cunostintelor despre activitatea clientului din punct de vedere al aspectelor de mediu – Întrebãri illustrative 65
Studiu de caz XX - Proceduri de fond pentru detectarea denaturãrii semnificative datorate aspectelor de mediu 67
Capitoul II :STUDII DE CAZ – SERVICII CONEXE 70
Studiu de caz I - Exemplu de scrisoare de angajament pentru o revizuire a situatiilor financiare 70
Studiu de caz II - Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-o misiune de revizuire a situatiilor financiare 71
Studiu de caz III - Formã de raport de revizuire fãrã rezerve. Exemplul A 75
Exemplul B 76
Exemplul C 77
Studiu de caz IV - Exemplu de scrisoare de angajament pentru revizuirea unor situatii financiare interimare 78
Studiu de caz V - Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi când efectueazã o revizuire a situatiilor financiare interimare 79
Studiu de caz VI - Exemple de scrisori cu declaratii ale conducerii 80
Studiu de caz VII - Exemple de rapoarte de revizuire a situatiilor financiare interimare. Exemplul A 82
Exemplul B 83
Exemplul C 84
Exemplul D 85
Exemplul E 86
Exemplul F 88
Exemplul G 89
Exemplul H 90
Exemplul I 92
Studiu de caz VIII - Exemplu de scrisoare de angajament pentru o misiune de compilare 93
Studiu de caz IX 95
Studiu de caz X- Exemplu de raport al unei misiuni de compilare a situatiilor financiare cu un paragraf suplimentar care atrage atentia asupra unei abateri de la cadrul aplicabil de raportare financiarã 96

Extras din document

STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT

STUDIU DE CAZ I

Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit

Scrisoarea urmãtoare, împreunã cu consideratiile prezentate în acest ISA, poate fi folositã ca un ghid care va avea nevoie de unele modificãri pentru a se putea aplica circumstantelor si cerintelor individuale.

Cãtre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:

Dumneavoastrã ati cerut ca noi sã efectuãm auditul bilantului societãtii “ ABC “ la data 31.XI.20XX, precum si al contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiare care se încheie la aceastã datã. Suntem încântati sã vã confirmãm acceptarea acestei misiuni prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastrã asupra situatiilor financiare.

Noi ne vom desfãsura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (sau cu referire la practici sau standarde nationale relevante). Acele standarde cer ca noi sã planificãm si sã efectuãm auditul, cu scopul de a obtine o asigurare rezonabilã cã situatiile financiare nu contin denaturãri semnificative. Un audit include examinarea, pe bazã de teste, a dovezilor privind valorile si prezentãrile de informatii din situatiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite si a estimãrilor semnificative efectuate de cãtre conducere, precum si evaluarea prezentãrii generale a situatiilor financiare.

Datoritã caracteristicii de test si a altor limitãri inerente ale oricãrui sistem contabil si de control intern, existã un risc inevitabil ca unele denaturãri semnificative sã rãmânã nedescoperite.

Pe lângã raportul nostru asupra situatiilor financiare, estimãm cã vã putem oferi o scrisoare separatã privind orice carentã semnificativã a sistemului contabil si de control intern care ne atrage atentia.

Vã reamintim cã responsabilitatea pentru întocmirea situatiilor financiare, incluzând prezentarea adecvatã a acestora, este a conducerii societãtii. Aceasta include mentinerea înregistrãrilor contabile adecvate si controlul intern, selectarea si aplicarea politicilor contabile si supravegherea sigurantei activelor societãtii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisã privind declaratiile fãcute nouã în legãturã cu auditul.

Asteptãm cu nerãbdare o colaborare deplinã cu echipa dumneavoastrã si credem cã aceasta ne va pune la dispozitie orice înregistrãri, documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe mãsurã ce ne desfãsurãm activitatea, se calculeazã pe baza timpului necesitat de cãtre personalul alocat pentru misiune, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe mãsurã ce vor fi efectuate. Ratele orare individuale variazã în functie de gradul de responsabilitate implicat si de experienta si aptitudinile necesare.

Aceastã scrisoare va rãmâne valabilã pentru anii urmãtori, cu exceptia cazurilor când va fi încheiatã, schimbatã sau înlocuitã.

Vã rugãm sã semnati si sã returnati exemplarul atasat acestei scrisori pentru a ne arãta cã scrisoarea este conformã cu întelegerea dumneavoastrã în legãturã cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situatiilor financiare.

XYZ & Co.

S-a luat la cunostintã în numele societãtii ABC de cãtre

(semnãtura)

.

Numele si functia

Data

STUDIU DE CAZ II

Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit al situatiilor financiare intocmite conform IFRS

În continuare este prezentat un exemplu de scrisoare de misiune pentru un audit al situatiilor financiare cu scop general întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiarã. Aceastã scrisoare, împreunã cu consideratiile prezentate în acest ISA, va fi folositã ca un ghid, si va trebui modificatã în functie de circumstantele si cerintele individuale.

Cãtre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:

Dumneavoastrã ati cerut ca noi sã efectuãm auditul situatiilor financiare ale societãtii “ABC “, care contin bilantul la data , contul de profit si pierdere, situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar care se încheie la aceastã datã, precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Suntem încântati sã vã confirmãm acceptarea si întelegerea noastrã în ce priveste aceastã misiune prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastrã asupra situatiilor financiare.

Auditul nostru va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Acele standarde cer ca noi sã respectãm cerintele de eticã si sã planificãm si sã efectuãm auditul astfel încât sã obtinem o asigurare rezonabilã cã situatiile financiare nu contin denaturãri semnificative. Un audit implicã aplicarea de proceduri în vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentãrile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului existentei de denaturãri semnificative în situatiile financiare provenite din fraudã sau eroare. Un audit include, de asemenea, evaluarea conformitãtii politicilor contabile folosite si a rezonabilitãtii estimãrilor contabile efectuate de cãtre conducere, precum si evaluarea prezentãrii generale a situatiilor financiare.

Datoritã caracteristicii de test si a altor limitãri inerente ale oricãrui sistem contabil si de control intern, existã un risc inevitabil ca unele denaturãri semnificative sã rãmânã nedescoperite.

Atunci când am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru întocmirea situatiilor financiare de cãtre societate pentru a putea defini procedurile de audit care sunt corespunzãtoare în circumstantele date, dar nu în scopul exprimãrii unei opinii asupra eficacitãtii controlului intern din cadrul societãtii. Totusi, vã vom furniza o scrisoare separatã referitoare la orice deficiente semnificative în structurarea sau implementarea controlului intern în raportarea financiarã de care am luat cunostintã pe parcursul auditãrii situatiilor financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER