Audit in Sistemul Bancar

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Audit in Sistemul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere doc de 89 de pagini (in total).

Profesor: Ilie Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1. Auditul financiar şi auditul intern
1.1. Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern
1.2. Definiţii
1.3. Obiectivele auditului intern
1.4. Responsabilităţi
1.5. Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate
1.6. Sancţiuni
Capitolul 2. Profesia de auditor financiar
2.1. Camera Auditorilor Financiari din România
2.2. Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar
2.3. Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
2.4. Independenţă şi integritate profesională
Capitolul 3. Principii fundamentale ale auditului intern în domeniul
bancar
3.1. Permanenţa auditului intern
3.2. Independenţa auditului intern
3.3. Obiectivitatea şi imparţialitatea auditului intern
3.4. Integritatea şi competenţa profesională
3.5. Confidenţialitatea
Capitolul 4. Obiective specifice auditului intern în domeniul bancar
Capitolul 5. Statutul auditului intern; Comitetul de audit
5.1. Statutul auditului intern
5.2. Comitetul de audit
Capitolul 6. Externalizarea activităţii de audit intern
Capitolul 7. Desfăşurarea activităţii de audit intern
7.1. Etapele activităţii de audit intern
7.2. Responsabilităţi în activitatea de audit intern
7.3. Forme de audit intern
Capitolul 8. Proceduri de audit
Capitolul 9. Documente de lucru
Capitolul 10. Cunoaşterea clientului
10.1. Obţinerea informaţiilor
10.2. Utilizarea informaţiilor
Capitolul 11. Auditul situaţiilor financiare
11.1. Aspecte generale
11.2.Conţinutul principalelor situaţii financiare ale instituţiilor de credit
11.3. Raportarea cu privire la situaţiile financiare
Capitolul 12. Riscul operaţional. Fraudele
12.1. Riscul operaţional
12.2. Fraudele
Capitolul 13. Riscul de credit
13.1. Administrarea riscului de credit
13.2.Gestionarea împrumuturilor către un singur debitor
13.3.Determinarea indicatorilor de solvabilitate şi gestiunea expunerilor mari
13.4.Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu şi familiilor acestuia
13.5. Limitele de risc pe clienti şi pe sectoare de activitate
Capitolul 14. Auditul portofoliului de împrumuturi
Capitolul 15. Auditul lichidităţii societăţilor bancare
15.1. Aspecte generale
15.2. Benzi de lichiditate
15.3. Indicatori de lichiditate
15.4. Analiza de tip Gap
15.5. Riscul de lichiditate
Capitolul 16. Auditul rezervelor şi provizioanelor
Capitolul 17. Evaluarea rezultatelor şi comunicarea concluziilor.
Raportul de audit
17.1. Evaluarea rezultatelor şi comunicarea concluziilor
17.2. Raportul de audit
Capitolul 18. Beneficiile autoevaluării în activitatea de audit intern
18.1. Caracteristicile autoevaluării
18.2. Beneficiile autoevaluării la nivelul conducerii
18.3. Beneficiile autoevaluării la nivelul functiei de audit intern
Capitolul 19. Comunicarea cu Comitetul de Audit şi cu managementul
19.1. Comunicarea cu Comitetul de Audit şi cu managementul
19.2. Scrisorile adresate managementului

Extras din document

Capitolul 1. Auditul financiar şi auditul intern

1.1. Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern

Printre principalele reglementări legale în domeniul auditului intern se numără:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 880/2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

- Norme BNR nr. 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activităţii institutiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit.

- Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern;

- Hotărârea nr. 35/2004 a Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Româia privind aprobarea asimilării Standardelor Internaţionale de Audit Intern, ediţia 2004, elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern.

1.2. Definiţii:

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditorul financiar este persoana fizică/ juridică ce dobândeşte calitatea de auditor.

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

1.3. Obiectivele auditului intern

Obiectivele auditului intern sunt:

a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

1.4. Responsabilităţi

Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, auditorii financiari efectuează şi evaluarea funcţiei de audit intern, şi anume:

- gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate;

- performanţele audit intern, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor.

Camera Auditorilor Financiari din România elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu.

Activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice.

Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Camera Auditorilor Financiari din România şi deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale.

1.5. Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi

auditate

Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice, în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, şi includ;

- entităţile economice care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate;

- entităţile economice care nu au obligaţia să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare;

- societăţilor cotate pe pieţele secundare de valori mobiliare sunt auditate numai de auditori financiari.

Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern.

La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entităţile publice.

1.6. Sancţiuni

 Auditorii financiari, persoane juridice, membre ale Camerei, răspund dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor, intervenine în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, astfel încât să prejudicieze independenţa persoanelor fizice care desfăşoară această activitate în numele persoanei juridice.

 Auditorii financiari, persoane fizice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice, sunt supuse aceloraşi sancţiuni prevăzute pentru persoanele juridice care deţin calitatea de auditori financiari.

 În măsura în care nu sunt infracţiuni, unele fapte pot constitui contravenţii, fiind sancţionate cu amenzi.

Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite în acest sens de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România.

Capitolul 2. Profesia de auditor financiar

2.1. Camera Auditorilor Financiari din România

Camera Auditorilor Financiari din România este persoană juridică autonomă, organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.

Printre celelalte atribuţii ale sale, Camera efectuează şi următoarele:

a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii;

b) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

c) controlează calitatea activităţii de audit financiar;

d) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;

e) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România.

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.

Fisiere in arhiva (12):

 • 1.DOC
 • 10.DOC
 • 11.DOC
 • 12.DOC
 • 2.DOC
 • 3.DOC
 • 5.DOC
 • 6.DOC
 • 7.DOC
 • 8.DOC
 • 9.DOC
 • CUPRINS.DOC