Bazele contabilității

Curs
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 27736
Mărime: 781.90KB (arhivat)
Publicat de: Ungureanu M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Iov Daniela Rodica, Conf.univ.dr. Străoanu Boni Mihaela, Lect.univ.drd. Tatu Maria
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti
Specializare: Contabilitate Şi Informatică De Gestiune

Cuprins

 1. CUVÂNT ÎNAINTE
 2. CHESTIONAR DE EVALUARE INIȚIALĂ
 3. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 - SITUAŢILE FINANCIARE ANUALE
 4. 1.1. Introducere
 5. 1.2. Obiective
 6. 1.3. Structurile bilanţului
 7. 1.4. Structurile contului de rezultate
 8. 1.5. Fluxurile de trezorerie
 9. 1.6. Tipuri de modificări ale structurilor de bilanț
 10. 1.7. Rezumat
 11. 1.8. Teste de evaluare/ autoevaluare
 12. Răspunsuri la testele de autoevaluare
 13. Lucrare de verificare 1
 14. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 - EVALUAREA ÎN CONTABILITATE
 15. 2.1. Introducere
 16. 2.2. Obiective
 17. 2.3. Categorii de valoare
 18. 2.4. Reguli privind evaluarea în contabilitate
 19. 2.5. Momentele evaluării
 20. 2.6. Rezumat
 21. 2.7. Teste de evaluare/ autoevaluare
 22. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare
 23. Lucrare de verificare 2
 24. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 - CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE
 25. 3.1. Introducere
 26. 3.2. Obiective
 27. 3.3. Conţinutul şi formele contului
 28. 3.4. Reguli de funcţionare
 29. 3.5. Analiza şi formula contabilă
 30. 3.6. Planul de conturi; caracterizarea principalelor conturi
 31. 3.7. Rezumat
 32. 3.8. Teste de evaluare/ autoevaluare
 33. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare
 34. Lucrare de verificare 3
 35. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 - CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CURENTE
 36. 4.1. Introducere
 37. 4.2. Obiective
 38. 4.3. Cumpărare şi revânzare de mărfuri
 39. 4.4. Producţie şi vânzare
 40. 4.5. Evidenţa decontărilor cu partenerii comerciali
 41. 3
 42. 4.6. Decontările cu personalul, obligaţiile sociale
 43. 4.7. Operaţiuni de trezorerie
 44. 4.8. Contabilitatea amortizării
 45. 4.9. Rezumat
 46. 4.10. Teste de evaluare/ autoevaluare
 47. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare
 48. Lucrare de verificare 4
 49. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5 - CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE FINANŢARE-INVESTIRE
 50. 5.1. Introducere
 51. 5.2. Obiective
 52. 5.3 Operaţiuni privind capitalurile proprii
 53. 5.4. Contabilitatea datoriilor pe termen lung
 54. 5.5. Intrarea de imobilizări
 55. 5.6. Ieşirea de imobilizări
 56. 5.7. Rezumat
 57. 5.8. Teste de evaluare/ autoevaluare
 58. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare
 59. Lucrare de verificare 5
 60. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6 - ÎNCHIDEREA CICLULUI CONTABIL
 61. 6.1. Introducere
 62. 6.2. Obiective
 63. 6.3. Operaţiuni de regularizare a taxei pe valoare adăugată
 64. 6.4. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri şi determinarea impozitului pe profit
 65. 6.5. Balanţa de verificare
 66. 6.6 Inventarierea
 67. 6.7. Rezumat
 68. 6.8. Teste de evaluare/ autoevaluare
 69. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare
 70. Lucrare de verificare 6
 71. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

Situaţiile financiare sunt raportări anuale privind starea şi mişcarea patrimoniului firmei, destinate gamei largi de utilizatori comuni.

Cei mai uzuali destinatari, utilizatori ai situaţiilor financiare sunt:

- investitorii actuali sau potenţiali, dornici să aprecieze performanţa plasamentelor lor;

- angajaţii, interesaţi de siguranţa şi dimensiunile remuneraţiilor lor;

- creditorii, interesaţi de riscul ataşat împrumuturilor acordate firmei;

- partenerii comerciali, pentru care fiabilitatea firmei contribuie la siguranţa pieţei de aprovizionare şi de desfacere în viitor, dar şi garantează furnizorilor efectuarea în ritm normal a decontărilor;

- organele fiscale, pentru care situaţia financiară a firmei oferă premisele veniturilor bugetare scontate;

- alte instituţii de stat, care au nevoie de informaţii pentru a reglementa activitatea întreprinderilor şi ca bază pentru calculul venitului naţional şi al altor indicatori statistici;

- publicul, pentru care starea unei firme poate afecta întreaga viaţă economico-socială a unei zone.

Situaţiile financiare includ: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu, politici contabile şi note explicative.

Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificărilor capitalurilor proprii şi fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii.

Situaţiile financiare furnizează informaţii care trebuie să se caracterizeze prin:

- inteligibilitate;

- relevanţă - informaţiile trebuie să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor;

- credibilitate - informaţiile trebuie să fie credibile, adică:

- să reprezinte fidel rezultatele şi poziţia financiară a îmtreprinderii,

- să reflecte substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, şi nu doar forma juridică,

- să fie neutre, nepărtinitoare,

- să fie prudente,

- să fie exhaustive, complete

- comparabilitate.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capitaluri proprii ale entității la închiderea exerciţiului sau în alte situaţii prevăzute de lege.

El înfăţişează în formă sintetică şi în expresie valorică activele fixe şi circulante existente la un moment dat, sursele de provenienţă ale acestor active şi rezultatul financiar obţinut în perioada pentru care a fost întocmit bilanţul contabil.

În cadrul bilanţului elementele de activ sunt grupate după natură, destinaţie şi lichiditate. Elementele de pasiv sunt grupate după natură, provenienţă şi exigibilitate.

7

În tabelul de mai jos observăm cum sunt grupate în bilanţ elementele patrimoniale.

BILANŢ PATRIMONIAL

SEMNIFICAŢIA ACTIVULUI

SEMNIFICAŢIA PASIVULUI

Toate bunurile, inclusiv creanţele agentului economic

Toate obligaţiile faţă de alte entităţi Dreptul proprietarului

Sau

sau

Modalităţi concrete de utilizare a resurselor de care dispune agentul economic

Provenienţa resurselor de finanţare pe care le utilizează agentul economic

Conţinutul activului şi al pasivului exprimă DUBLA REPREZENTARE a patrimoniului agentului economic în accepţiune statică, arătând starea patrimoniului la un moment dat.

Dubla reprezentare a patrimoniului conduce la prima ecuaţie de echilibru,

ACTIV = PASIV.

Întrucât pasivul cuprinde drepturi şi obligaţii, ecuaţia poate fi rescrisă sub forma:

ACTIV = CAPITAL + DATORII

sau

ACTIV = DATORII + CAPITAL

sau

ACTIV - DATORII = CAPITAL

În practică se utilizează atât modele de bilanţ bazate pe ecuaţia:

ACTIV = PASIV, punând în evidenţă echilibrul valoric între activ şi pasiv, cât şi modele bazate pe ecuaţia:

ACTIV - DATORII = CAPITAL , semnalând poziţia financiară a întreprinderii, activul net al societăţii.

Activele reprezintă resurse controlate de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere.

Datoriile reprezintă obligaţii actuale ale întreprinderiice decurg din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice.

Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activul unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor sale.

Contul de profit şi pierdere este situaţia care prezintă sintetic veniturile şi cheltuielile firmei pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi rezultatele activităţii.

Veniturile1 constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

Bibliografie

Călin O. - Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;

2. Ristea M., Dumitru C.G - Bazele contabilităţii, Editura ASE, Bucureşti, 2001;

3. Dumitrana M., Negruţiu M. - Iniţiere în contabilitate, Editura MAXIM, Bucureşti, 1996;

4. Dumitrana M, Negruţiu M - Contabilitatea firmei, Editura MAXIM, Bucureşti, 1996;

5. Iacovoiu B.V., Străoanu B.M., Teodorescu C.D., Instrumente şi tehnici de analiză a stării economico-financiare a firmei, Editura Karta Graphic, Ploieşti, 2011;

6. Iov D.R. - Bazele contabilităţii - curs, Editura UPG, Ploieşti, 2002;

7. Iov D.R., Străoanu B.M., Tatu M. - Contabilitate, Editura Econo-mică, București, 2006;

8. Pântea P.J., Bodea G., Contabilitatea financiară, Editura Intelcredo, Deva, 2011

9. Possler L., Lambru Gh. - Contabilitatea întreprinderii - îndrumar practic actualizat şi completat prin Reglementările contabile prevăzute de Directivele Europene a IV-a și a VII-a aprobate de O.M.F.P. nr. 3055/2009 -Editia a X-a, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Bucureşti, 2010;

10. Sălceanu A., Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările contabile româneşti şi Directivele europene, Editura Economică, Bucureşti, 2011;

11. Străoanu B.M., Şi salariile se contabilizează Află cum!, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2012;

12. Străoanu B.M., Normalizarea contabilităţii din România, între naţional şi internaţional, Editura UPG Ploieşti, 2012,

13. *** - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

14. *** - Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2005

15. *** - Reglementări contabile în vigoare, actualizate la 1 ianuarie 2011, Editura Irecson, Bucureşti, 2011

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37
Bazele contabilității - Pagina 38
Bazele contabilității - Pagina 39
Bazele contabilității - Pagina 40
Bazele contabilității - Pagina 41
Bazele contabilității - Pagina 42
Bazele contabilității - Pagina 43
Bazele contabilității - Pagina 44
Bazele contabilității - Pagina 45
Bazele contabilității - Pagina 46
Bazele contabilității - Pagina 47
Bazele contabilității - Pagina 48
Bazele contabilității - Pagina 49
Bazele contabilității - Pagina 50
Bazele contabilității - Pagina 51
Bazele contabilității - Pagina 52
Bazele contabilității - Pagina 53
Bazele contabilității - Pagina 54
Bazele contabilității - Pagina 55
Bazele contabilității - Pagina 56
Bazele contabilității - Pagina 57
Bazele contabilității - Pagina 58
Bazele contabilității - Pagina 59
Bazele contabilității - Pagina 60
Bazele contabilității - Pagina 61
Bazele contabilității - Pagina 62
Bazele contabilității - Pagina 63
Bazele contabilității - Pagina 64
Bazele contabilității - Pagina 65
Bazele contabilității - Pagina 66
Bazele contabilității - Pagina 67
Bazele contabilității - Pagina 68
Bazele contabilității - Pagina 69
Bazele contabilității - Pagina 70
Bazele contabilității - Pagina 71
Bazele contabilității - Pagina 72
Bazele contabilității - Pagina 73
Bazele contabilității - Pagina 74
Bazele contabilității - Pagina 75
Bazele contabilității - Pagina 76
Bazele contabilității - Pagina 77
Bazele contabilității - Pagina 78
Bazele contabilității - Pagina 79
Bazele contabilității - Pagina 80
Bazele contabilității - Pagina 81
Bazele contabilității - Pagina 82
Bazele contabilității - Pagina 83
Bazele contabilității - Pagina 84
Bazele contabilității - Pagina 85
Bazele contabilității - Pagina 86
Bazele contabilității - Pagina 87
Bazele contabilității - Pagina 88
Bazele contabilității - Pagina 89
Bazele contabilității - Pagina 90
Bazele contabilității - Pagina 91
Bazele contabilității - Pagina 92
Bazele contabilității - Pagina 93
Bazele contabilității - Pagina 94
Bazele contabilității - Pagina 95
Bazele contabilității - Pagina 96
Bazele contabilității - Pagina 97
Bazele contabilității - Pagina 98
Bazele contabilității - Pagina 99
Bazele contabilității - Pagina 100
Bazele contabilității - Pagina 101
Bazele contabilității - Pagina 102
Bazele contabilității - Pagina 103
Bazele contabilității - Pagina 104
Bazele contabilității - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Bazele contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Standardul internațional de contabilitate 33 - rezultatul pe acțiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Sistemul Contabil în Partidă Simplă

Modul de ţinere a contabilităţii conform sistemului contabil în partidă simplă este reglementat de regulile stabilite de SNC 62 „Contabilitatea în...

Contabilitatea Firmei SC Virexim SRL

Confruntata cu mediul economic dinamic,contabilitatea se prezinta intr – o situatie din ce in ce mai dificila pentru ca raspunde tuturor functiilor...

Evaluarea în contabilitate

Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si operatiile care modifica masa patrimoniului. Unitatea...

Prudența și Aplicarea Ei în Contabilitate

Metoda contabilităţii Având un obiect propriu de cercetare, contabilitatea are o metodă specifică de lucru pentru realizarea sarcinilor care...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?