Calculația costului

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 21909
Mărime: 630.92KB (arhivat)
Publicat de: Lorin Moldoveanu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ., Lilia Dumbravanu
Balti, R. Moldova

Extras din curs

Tema 1: Aspecte introductive privind calculația costului

1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție;

2. Conținutul economic, componența și clasificarea costurilor de producție.

3. Conturile de calculație

4. Conturile de repartizare

5. Alte conturi de gestiune

1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție

Contabilitate de gestiune nu este reglementată in mod direct sub aspect normativ, ci se tine in baza metodelor și procedeelor elaborate de entitate in scopul obținerii unor informații necesare pentru luarea deciziilor manageriale. Informațiile contabilității de gestiune constituie un secret comercial și, de regulă, nu sint accesibile pentru utilizatorii externi. Prin intermediul contabilității de gestiune se inregistrează totalitatea costurilor, se calculează costul produselor obținute sau serviciilor prestate, se efectuează analiza economică pe subdiviziuni etc.

In procesul inregistrării costurilor aferente activității agricole intreprinderile din Republica Moldova se conduc de următoarele acte legislative și normative: Legea contabilității, Planul general de conturi contabile, SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, SNC „Imobilizări necorporale și corporale”, SNC „Stocuri”, SNC „Cheltuieli”, SNC „Particularitățile contabilității in agricultură”, Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor.

Conform Legii contabilității costurile urmează a fi reflectate:

- in valută națională;

- in baza principiului contabilității de angajamente, adică in perioada in care acestea au fost efectiv suportate,cit in baza principiului dublei inregistrări.

Planul general de conturi contabile stabilește:

- nomenclatorul obligatoriu de conturi sintetice ale contabilității financiare grupate in clasele 1-7;

- lista facultativă de conturi sintetice ale contabilității de gestiune intrunite in clasa 8;

- modul de utilizare a conturilor pentru inregistrarea faptelor economice in partidă dublă.

In conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” fiecare entitate stabilește de sine stătător regulile de ținere a evidenței și de intocmire a rapoartelor interne. Procedura determinării acestor reguli constă in alegerea metodei optime din cele prevăzute de standard, cu includerea ei in politicile contabile elaborate de entitate.

La rindul său politicile contabile se selectează de către entitate in baza sistemului de reglementare normativă a contabilității care prevede diferite variante de recunoaștere, evaluare și contabilizare a elementelor (obiectelor) contabile (de exemplu, metoda de amortizare a activelor imobilizate, metoda de evaluare curentă a stocurilor etc.). Totodată este necesar de menționat că in politicile contabile nu se includ procedeele cu o singură variantă de realizare, intrucit acestea sint unice și obligatorii pentru utilizare de către toți subiecții economici (de exemplu, componența și modul de formare a costului de intrare a activelor imobilizate și circulante, modalitatea de reflectare a stocurilor in situațiile financiare, etc.). La selectarea și aplicarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază și caracteristicile calitative ale informațiilor din situațiile financiare prevăzute de Legea contabilității și a Standardele Naționale de Contabilitate.

In conformitate cu prevederile SNC „Imobilizări necorporale și corporale” toate intreprinderile (inclusiv și cele de profil agricol) indiferent de forma juridică de organizare, pot utiliza la calcularea amortizării imobilizărilor una din următoarele metode: metoda liniară, metoda unităților de producție și metoda de diminuare a soldului. Alegerea uneia din metode de calculare a amortizării specificată in politicile contabile se efectuează pornind de la modelul obținerii avantajului economic din exploatarea fiecărui obiect de inventar, forma și gradul valorificării calităților lui utile.

In conformitate cu SNC „Stocuri” stocurile consumate in cadrul entității se evaluează la valoarea contabilă care se determină prin aplicarea uneia din următoarele metode de evaluare curentă:

- metoda identificării specifice;

- metoda FIFO (primul intrat - primul ieșit);

- metoda costului mediu ponderat.

Metoda de evaluare curentă a stocurilor se stabilește de către fiecare entitate de sine stătător și se reflectă in politicile sale contabile. In acest caz se iau in considerare particularitățile activității entității, cererea de stocuri pe piață, nivelul inflației, gradul de influență a metodei acceptate de evaluare asupra rezultatului financiar, precum și costurile aplicării metodei respective. Entitatea trebuie să utilizeze aceleași metode de evaluare curentă pentru toate stocurile care au conținut economic și utilizare similare. Pentru stocurile cu conținut economic sau cu utilizare diferită pot fi aplicate metode diferite.

De asemenea SNC „Stocuri” prevede că costul de intrare a stocurilor fabricate (de exemplu, a produselor finite) coincide cu costul efectiv al acestora care include:

- costul materiilor prime și materialelor utilizate nemijlocit in procesul de producție (de exemplu, valoarea materialului semincer, carburanților etc.);

- costurile cu personalul incadrat nemijlocit in procesul de producție, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală ale angajatorului;

- costurile indirecte de producție care sint repartizate și se regăsesc in costul produsului final.

Costurile indirecte de producție neincluse in costul produselor fabricate sau serviciilor prestate se contabilizează in componența altor cheltuieli ale activității operaționale și trebuie să se conformeze prevederilor SNC „Cheltuieli”.

SNC „Particularitățile contabilității in agricultură” stabilește:

- conținutul și trăsăturile caracteristice ale activității agricole;

- componența și modul de contabilizare a costurilor;

- modalitățile de acumulare și repartizare a costurilor repartizabile, a celor aferente intreținerii parcului de mașini și tractoare, a costurilor indirecte de producție;

- consecutivitatea operațiunilor de calculație a costului produselor agricole, ținind cont de lucrările premergătoare și inchiderea conturilor de gestiune.

Obiectivul Indicațiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor constă in stabilirea modului de contabilizare a costurilor de producție și de calculație a costului unitar al produselor fabricate/serviciilor prestate.

Printre altele acest act normativ specifică:

- criteriile de clasificare a costurilor;

- conținutul economic al costurilor de producție aferente activităților de bază;

- particularitățile contabilității costurilor de producție ale activităților auxiliare;

- conținutul economic al costurilor indirecte de producție;

- etapele principale inerente calculației costului produselor/serviciilor;

- metodele de calculație a costurilor etc.

Bibliografie

1. Codul Fiscal pe anul 2016. In: http://www.fisc.md/CodulfiscalalRM.aspx, disponibil la data de 15.12.2016

2. Legea contabilității nr. 113 - XVI din 27 aprilie 2007 (cu modificările și completările ulterioare). In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014, nr.27-34.

3. Planul General de Conturi Contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 1534 din 22.10.2013 (cu modificările și completările ulterioare prin OMF 188 din 30.12.2014). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013. nr.233-237.

4. Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr 177-181.

5. SNC „Stocuri”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013. nr.233-237.

6. SNC „Particularitățile contabilității în agricultură”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013. nr.233-237.

7. Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013. nr.233-237. 8. Colectiv de autori: coordonator - Nederița Al., Contabilitatea managerială: ghid practico-didactic. Chișinău, ACAP, 2000. 260 p. ISBN 9975-964-54-6.

9. Frecauțeanu, A. Contabilitatea consumurilor și calcularea costului produselor agricole. In: Contabilitate și audit, 2000, nr. 1, p. 35 - 46. 10. Frecăuțeanu A. ș. a. Contabilitatea managerială în agricultură. Consumuri de producție: Ghid didactico-aplicativ Partea I. Chișinău: Centrul Editorial al UASM, 2002. 94 p. ISBN 9975-946-12-7. 11. Frecăuțeanu A. ș. a. Contabilitatea managerială în agricultură. Consumuri de producție: Ghid didactico-aplicativ Partea II. Chișinău: Centrul Editorial al UASM, 2002. 145 p. ISBN 9975-946-13-5. 12. Frecăuțeanu A. ș. a. Contabilitatea stocurilor la întreprinderile agricole: experiență, probleme și direcții de perfecționare. Chișinău: Print - Caro, 2011. 456 p. ISBN 978-9975-56-019-1. 13. Frecăuțeanu A., Romanciuc D., Contabilitate de gestiune, curs de prelegeri pentru studenții specialității 361.1 - Contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova din 02.10.2014. 86 p. 14. Frecăuțeanu, A. ș. a. Contabilitatea la întreprinderile complexului agroalimentar. Chișinău: Centrul Editorial al UASM, 2005. 297 p. ISBN 9975-64-052-4.

15. Grigoroi, L. Contabilitatea întreprinderii: teste și probleme. Chișinău: Editura CARTIER, 2007;

16. Grigoroi, L. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Chișinău: ASEM, 2009, 121 p.

17. Nederiță, A. Corespondența conturilor contabile. Chișinău: 2007, 640 p.

18. Spînu, I. Contabilitate analitică: Procedee de calculație a costurilor de producție. Chișinău: Evrica, 2004, 56 p.

19. Țurcanu, V. Calculația costurilor. Chișinău: ASEM, 2001. 115 p.

Preview document

Calculația costului - Pagina 1
Calculația costului - Pagina 2
Calculația costului - Pagina 3
Calculația costului - Pagina 4
Calculația costului - Pagina 5
Calculația costului - Pagina 6
Calculația costului - Pagina 7
Calculația costului - Pagina 8
Calculația costului - Pagina 9
Calculația costului - Pagina 10
Calculația costului - Pagina 11
Calculația costului - Pagina 12
Calculația costului - Pagina 13
Calculația costului - Pagina 14
Calculația costului - Pagina 15
Calculația costului - Pagina 16
Calculația costului - Pagina 17
Calculația costului - Pagina 18
Calculația costului - Pagina 19
Calculația costului - Pagina 20
Calculația costului - Pagina 21
Calculația costului - Pagina 22
Calculația costului - Pagina 23
Calculația costului - Pagina 24
Calculația costului - Pagina 25
Calculația costului - Pagina 26
Calculația costului - Pagina 27
Calculația costului - Pagina 28
Calculația costului - Pagina 29
Calculația costului - Pagina 30
Calculația costului - Pagina 31
Calculația costului - Pagina 32
Calculația costului - Pagina 33
Calculația costului - Pagina 34
Calculația costului - Pagina 35
Calculația costului - Pagina 36
Calculația costului - Pagina 37
Calculația costului - Pagina 38
Calculația costului - Pagina 39
Calculația costului - Pagina 40
Calculația costului - Pagina 41
Calculația costului - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Calculatia costului.pdf

Alții au mai descărcat și

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Contabilitatea circulației costurilor studiu

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR 1.1. Consideraţii generale privind contabilitatea de gestiune şi...

Recunoasterea, Evaluarea și Controlul Activelor Circulante

Bibliografie 51 Cap. I. Tratamentul contabil al activelor circulante in spiritul standardelor internationale 1.1. Structuri privind activele...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Contabilitate

Scurt istoric al contabilitatii In Evul Mediu dezvoltarea comertului in orasele-state italiene a dus la aparitia unui sistem complex de evidenta :...

Contabilitate de gestiune aprofundată

Capitolul 1 1)Natura si obiectivele ctb de gest Diversitatea definitiilor si recunoasterilor ,caracterizeaza la timpul prezent ctb de gestiune ;...

Contabilitate de Gestiune

OBIECTUL, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Obiectul contabilităţii de gestiune Costul este expresia unui raport între forma bănească...

Suport Contabilitate

METODA CONTABILITATII. PRINCIPIILE DE BAZA ALE CONTABILITATII: 1. Principiul prudentei - nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Practică SC Nadin SRL Vaslui

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.NADIN S.R.L. VASLUI S.C.NADIN S.R.L. Vaslui . este o societate comercială cu capital privat, 100% român şi...

Calculația costului complet - Obiectiv al contabilității de gestiune

Importanţa deosebită ce trebuie acordată costului derivă şi din sporirea continuă a schimburilor de mărfuri pe piaţa externă, unde devin...

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

INTRODUCERE Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se...

Contabilitatea consumurilor și calculația costului producției de bază - în dependența de ramură

INTRODUCERE Orice analiză are o importanţă, orice evidenţă este semnificativă, orice înregistrare contează. Agentul economic care doreşte să...

Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Viticulture si vinificatia în Republica Moldova au devenit o ramura...

Calculația costului unitar prin metoda direct-costing

CAPITOLUL I METODA DIRECT- COSTING NOTIUNI TEORETICE 1 1 Costurile – cadru conceptual Conceptiile referitoare la cost, au evoluat de-a lungul...

Tara - Scară din Lemn

Motivatie Pâna la acest proiect am avut contact doar cu aria serviciilor. Astfel, atunci când am fost pusa în situatia de a alege un produs, cu un...

Ai nevoie de altceva?