Contabilitate de Gestiune

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 35528
Mărime: 258.22KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Briciu Sorin

Extras din document

Disciplina intitulată „Contabilitate de gestiune” abordează problematica contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, din perspectiva unui viitor absolvent al specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG), aceasta urmărind însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice cu privire la contabilitatea de gestiune, dar şi formarea şi dezvoltarea de abilităţi practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune în diverse entităţi şi realizarea calculaţiei costurilor.

Dat fiind caracterul general al mediilor de învăţare pentru pregătirea la distanţă care, la nivelul cerinţelor minime, trebuie să fie de sinteză, materialul de faţă accentuează asupra principiilor şi elementelor de bază cu care operează contabilitatea de gestiune, precum şi a conectării acestora cu realitatea concretă.

Conţinutul acestui material de studiu este orientat către studenţii specializării CIG, reprezentând pentru aceştia un ghid de cunoştinţe absolut necesare, precum şi un ansamblu de concepte metodologice dispuse într-un aranjament logic, cu privire la contabilitatea de gestiune. Viitorilor specialişti li se pun acum la dispoziţie cunoştinţele de bază pe care trebuie să le deţină în domeniul contabilităţii de gestiune şi al calculaţiei costurilor, scopul prezentului material fiind acela de a-i pregăti, cu elemente fundamentale, pe cei care nu peste mult timp se vor ocupa de organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune.

Compoziţional, materialul de studiu este structurat pe 6 module de studiu, divizate în lecţii şi unităţi de studiu. Fiecare dintre aceste module este construit din trei părţi, şi anume:

a) o parte de început, în care sunt prezentate: rezumatul temei tratate, scopul urmărit, competenţele dobândite de studenţi prin însuşirea conţinutului, timpul necesar pentru studiul modulului;

b) una de cuprins, dată de conţinutul propriu-zis, format din ansamblul cunoştinţelor prezentate, şi a exerciţiilor şi lucrărilor practice incluse sub forma temelor aplicative; şi

c) una de final, ce conţine teste de autocontrol şi concluziile temei abordate, împreună cu bibliografia.

Înaintea parcurgerii prezentului material de studiu, studenţii vor fi pretestaţi, prin intermediul a o serie de întrebări din testul iniţial. Rezultatele testului iniţial vor fi aduse la cunoştinţa cadrului didactic, în cadrul primei întâniri asistate şi sunt reperele iniţiale ale formării studentului în domeniul abordat.

Recomandări pentru studiu şi parcurgerea resursei de învăţământ:

Modul în care este organizat acest material didactic, prin prezentarea subiectelor teoretice, conceptuale şi aplicative, practice tratate, reclamă parcurgerea resursei de învăţământ în ordinea în care este subdivizat conţinutul, fiecare modul, lecţie şi unitate de studiu, precum şi temă aplicativă în parte fiind construite pe baza celor prezentate anterior şi cu referire la acestea. Ca atare, trecerea la un modul, lecţie, unitate de studiu, inclusiv temă aplicativă nou/nouă implică lecturarea, înţelegerea şi asimilarea celor precedente, dar şi exersarea în construirea abilităţilor. Totodată este necesar ca toate exerciţiile şi lucrările practice să fie rezolvate şi efectuate complet şi corect, pentru a confirma cunoaşterea noţiunilor prezentate şi formarea deprinderilor de operare cu elementele specifice contabilităţii de gestiune.

Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor şi abilităţilor solicită acordarea sistematică a unui timp pentru învăţare, în funcţie de capacitatea de concentrare în studiu individual a fiecărui student. Recomandările cer ca atenţia continuă a studenţilor să nu fie mobilizată mai mult de două-trei ore. Pentru obţinerea rezultatelor în învăţare, exprimate în forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice, menţionate în fişa disciplinei la secţiunea obiective, propunem cel puţin trei ore de studiu individual pe săptămână pentru această disciplină, divizate în două-trei şedinţe, cu păstrarea aceluiaşi ritm şi în sesiunea de examene.

La finalul fiecărui modul este prezentată bibliografia utilizată şi/sau recomandată studenţilor a fi consultată.

Formatul grafic al modului de redare a informaţiilor în cuprinsul lecţiilor, unităţilor de studiu şi temelor aplicative, din cadrul modulelor de studiu, este unul care a rezervat un spaţiu liber în marginea din dreapta a paginii, cu titlul „Notiţe”, destinat consemnării de către studenţi de idei, explicaţii sau alte informaţii suplimentare care să îi ajute în înţelegerea şi acumularea de cunoştinţe sau în formarea de abilităţi şi deprinderi cu privire la contabilitatea de gestiune.

Pe parcursul acestui material veţi regăsi cu regularitate (centralizate la finalul fiecărui modul) teste de autocontrol, utile pentru autoevaluarea dumneavoastră pe parcursul semestrului, constând în întrebări şi teme aplicative, sub forma exerciţiilor, lucrărilor practice şi a studiilor de caz de rezolvat, necesare pentru verificarea modului de asimilare a cunoştinţelor şi formarea abilităţilor şi deprinderilor practice, a rezultatelor învăţării obţinute.

La finalul procesului de instruire are loc o evaluare sumativă, ce cuprinde testarea calitativă şi cantitativă a învăţării de către student a problematicii cursului, în cadrul examenului. Această evaluare contribuie la luarea de decizii privind continuarea la un nivel avansat a procesului de învăţare şi instruire, remedierea cunoştinţelor insuficient sau greşit acumulate şi înţelese de student, pregătirea studentului pentru transferarea unor cunoştinţe asimilate în cadrul unei alte situaţii de instruire.

Spor la învăţat!

Test iniţial de verificare a cunoştinţelor necesare pentru disciplina contabilitate de gestiune:

1. Care sunt actele normative care reglementează în prezent organizarea şi conducerea contabilităţii în România? (1 punct)

Răspuns:

2. Ce este costul de achiziţie? Dar costul de producţie? (2 puncte)

Răspuns:

3. Ce înţelegeţi prin cheltuieli? (1 punct)

Răspuns:

4. Precizaţi formula de calcul a rezultatului contabil şi documentul în care se găseşte acesta. (1 punct)

Răspuns:

5. Clasificaţi documentele după modul de întocmire şi rolul lor în cadrul sistemului informaţional. (1 punct)

Răspuns:

6. Enunţaţi regulile de funcţionare a conturilor de activ. (1 punct)

Răspuns:

7. Realizaţi analiza contabilă a următoarelor operaţiuni: a) achiziţia de materii prime preţ de cumpărare 3.222 lei, cheltuieli de transport-aprovizionare 111 lei, taxă pe valoarea adăugată 24%; b) darea în consum a 50% din materiile prime achiziţionate. (2 puncte)

Răspuns:

Timp de rezolvare:

60 de minute

Modulul 1 de studiu

OBIECTIVELE, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE

ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR

Rezumat:

Modulul de debut al acestui material de studiu, intitulat „Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor”, discută despre contabilitatea de gestiune, prin definirea acesteia, enunţarea obiectivelor pe care le urmăreşte, funcţiile şi rolul acesteia, precum şi asemănările şi deosebirile existente în raport cu contabilitatea financiară.

Scopul unităţii de curs:

- să iniţieze studenţii cu terminologia specifică contabilităţii de gestiune;

- să favorizeze formarea unei imagini relevante asupra problematicii contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor;

- să delimiteze obiectivele contabilităţii de gestiune;

- să întemeieze cu argumente percepţia caracteristicilor contabilităţii de gestiune în comparaţie cu contabilitatea generală.

Competenţe dobândite prin însuşirea conţinutului:

După ce veţi studia acest modul, veţi fi capabili să:

- identificaţi categoriile de entităţi economice care sunt obligate să organizeze contabilitatea de gestiune;

- prezintaţi succint cadrul normativ în vigoare referitor la domeniul contabilităţii de gestiune şi al calculaţiei costurilor;

- definiţi contabilitatea de gestiune şi să redaţi obiectivele acesteia;

- transpuneţi funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune la condiţiile concrete ale economiei naţionale.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune - Pagina 57
Contabilitate de Gestiune - Pagina 58
Contabilitate de Gestiune - Pagina 59
Contabilitate de Gestiune - Pagina 60
Contabilitate de Gestiune - Pagina 61
Contabilitate de Gestiune - Pagina 62
Contabilitate de Gestiune - Pagina 63
Contabilitate de Gestiune - Pagina 64
Contabilitate de Gestiune - Pagina 65
Contabilitate de Gestiune - Pagina 66
Contabilitate de Gestiune - Pagina 67
Contabilitate de Gestiune - Pagina 68
Contabilitate de Gestiune - Pagina 69
Contabilitate de Gestiune - Pagina 70
Contabilitate de Gestiune - Pagina 71
Contabilitate de Gestiune - Pagina 72
Contabilitate de Gestiune - Pagina 73
Contabilitate de Gestiune - Pagina 74
Contabilitate de Gestiune - Pagina 75
Contabilitate de Gestiune - Pagina 76
Contabilitate de Gestiune - Pagina 77
Contabilitate de Gestiune - Pagina 78
Contabilitate de Gestiune - Pagina 79
Contabilitate de Gestiune - Pagina 80
Contabilitate de Gestiune - Pagina 81
Contabilitate de Gestiune - Pagina 82
Contabilitate de Gestiune - Pagina 83
Contabilitate de Gestiune - Pagina 84
Contabilitate de Gestiune - Pagina 85
Contabilitate de Gestiune - Pagina 86
Contabilitate de Gestiune - Pagina 87
Contabilitate de Gestiune - Pagina 88
Contabilitate de Gestiune - Pagina 89
Contabilitate de Gestiune - Pagina 90
Contabilitate de Gestiune - Pagina 91
Contabilitate de Gestiune - Pagina 92
Contabilitate de Gestiune - Pagina 93
Contabilitate de Gestiune - Pagina 94
Contabilitate de Gestiune - Pagina 95
Contabilitate de Gestiune - Pagina 96
Contabilitate de Gestiune - Pagina 97
Contabilitate de Gestiune - Pagina 98
Contabilitate de Gestiune - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Lucrare de Diploma - Contabilitate

INTRODUCERE Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă a impus adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing

I N T R O D U C E R E Există două componente ale sistemului informaţional contabil: contabilitatea financiară (generală) considerată „faţa...

Clasa I de Conturi

ARGUMENT România a făcut şi continuă sa facă progrese in sensul modernizării si dezvoltării sectorului de constructii , iar piata braşoveană a...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Contabilitate Managerială

Contabilitate managerială In primul rând aș dori sa subliniez diferența dintre “contabilitate financiară” şi “contabilitate de gestiune”.De multă...

Proiect Contabilitate Financiara

Tema nr.1 Evidenţierea evaluării elementelor de stocuri la intrarea în gestiune a entităţii economice 1. Evaluarea la cost de achiziţie O...

Ai nevoie de altceva?