Contabilitate financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 48980
Mărime: 2.81MB (arhivat)
Publicat de: George T.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Dumitrescu Adriana - Sofia

Extras din curs

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL

1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare

Apărută din nevoia de a cunoaște și a gestiona în condiții de eficiență valorile economice separate patrimonial, contabilitatea se organizează în toate entitățile economice: întreprinderi, bănci și alte instituții financiare, instituții publice și organizații nonprofit. Dintre toate acestea întreprinderile sunt cele mai numeroase și mai semnificative „entități contabile”.

În cadrul acestui capitol ne propunem să tratăm o serie de aspecte legate de: definirea contabilității financiare, tipurile de entități economice, normalizarea și reglementarea contabilității precum și de principiile și convențiile contabile.

1.1.1. Definirea contabilității financiare

Contabilitatea financiară, ca principală secțiune a contabilității unei entități, are ca obiect urmărirea, controlul și prezentarea fidelă a circuitului economic al entității luat în totalitatea și structuralitatea sa, în scopul de a furniza celor care iau decizii economice informații utile cu privire la activele, datoriile, poziția financiară, profitul sau pierderea entității.

Caracteristica de bază a contabilității generale (financiare) este aceea că are la bază norme unitare privind organizarea și conducerea acesteia, prevăzute de lege, care au caracter obligatoriu pentru toate entitățile.

Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi republicată defineşte contabilitatea ca fiind „o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii precum şi a rezultatelor obţinute de persoanele juridice şi fizice”.

În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeană şi anglo - saxonă, se remarcă două concepte cu privire la organizarea contabilităţii: monist şi dualist.

Conceptul monist presupune existenţa unui singur circuit contabil, adică o singură contabilitate atât pentru latura internă cât şi pentru cea externă a activităţii entității.

Conceptul dualist are în vedere organizarea distinctă dar corelată a celor două laturi; contabilitatea fiind organizată în cadrul a două circuite (secţiuni): contabilitatea financiară (generală) şi contabilitatea de gestiune (managerială).

În prezent, sistemul de contabilitate aplicabil agenților economici din România, este, din punct de vedere conceptual, un sistem modularizat, respectiv dualist, în sensul organizării contabilității întreprinderii pe cele două paliere: contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, paliere care se completează reciproc sub aspect informațional, ca instrumente ale procesului decizional.

1.1.2. Entitatea economică ca sferă de acțiune a contabilității

și funcțiunea contabilă a acesteia

Întreprinderea, la care ne referim în continuare, este un organism complex ce poate fi studiat din diferite puncte de vedere: juridic, economic, social.

Ca entitate juridică, întreprinderea poate lua forme diferite de personalitate juridică. În această calitate, întreprinderea are drepturi și își asumă obligații.

Ca entitate economică, întreprinderea este un agent economic care angajează un capital într-un proces de transformare în vederea furnizării pe piață de bunuri și/sau servicii.

Ca entitate umană și socială, întreprinderea reprezintă cadrul de utilizare a resurselor umane în scopul desfășurării activității economice.

Așadar, întreprinderea: produce, adică creează bunuri sau servicii susceptibile să satisfacă necesități, deci creează sau adaugă valoare; produce pentru piață, adică bunurile sau serviciile create sunt vândute; este independentă din punct de vedere financiar, adică produce și vinde sub propria autoritate și responsabilitate și pe propriile riscuri.

Întreprinderile pot fi clasificate după diferite criterii:

a) după natura obiectului activității lor, întreprinderile pot fi: de producție (industriale, agricole, de construcții), de comercializare a mărfurilor, de prestări de servicii (transporturi, telecomunicații, turism etc.);

b) după forma de proprietate, se disting: întreprinderi private incluzând întreprinderi individuale (personale) care reprezintă proprietatea unui singur individ numit întreprinzător și întreprinderi societare (societăți) care reunesc mai mulți asociați și/sau acționari uniți prin libera voință și inițiativă; întreprinderi publice; întreprinderi mixte (semipublice sau semiprivate);

c) după natura juridică, întreprinderile pot lua una din următoarele forme:

- regii autonome, societăți naționale, companii naționale;

- societăți comerciale, care la rândul lor pot fi clasificate în:

- societăți de persoane: societăți în nume colectiv (SNC) și societăți în comandită simplă (SCS);

- societăți de capitaluri: societăți în comandită pe acțiuni (SCA) și societăți pe acțiuni (SA);

- societăți cu răspundere limitată (SRL), care îmbină elemente ale primelor două categorii: părțile sociale nu sunt transmisibile, răspunderea asociaților este limitată la aportul adus.

- societăți cooperatiste, constituite pe principiul activităților comune ale membrilor lor.

Între cele trei tipuri de întreprinderi, societățile comerciale sunt cele mai numeroase și, de aceea, în continuare ne vom ocupa de contabilitatea societăților comerciale.

Îndeplinirea obiectului activității întreprinderii implică realizarea unui număr mare de activități variate. Privită prin prisma scopului său, contabilitatea, ca activitate practică, reprezintă una dintre funcțiunile întreprinderii, respectiv funcțiunea contabilă, fiind numită astfel de M. Fayol1, care, pentru prima dată la începutul acestui secol, a propus gruparea pe funcțiuni a activităților complexe și multiple care se desfășoară într-o unitate economică.

La fel ca fiecare dintre funcțiunile întreprinderii, funcțiunea contabilă a acesteia este constituită din activități, fiecare activitate este constituită din atribuții și fiecare atribuție cuprinde mai multe sarcini corespunzătoare obiectivelor individuale.

Astfel, contabilitatea întreprinderii cuprinde:

a) activitatea de evidență și calcul a modificărilor valorice generate de operațiile economice și financiare, pentru cunoașterea conținutului și situației reale a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute. Această activitate include ca atribuții: înregistrarea cronologică și sistematică a tranzacțiilor; calculația analitică a costurilor prin prisma componentelor activităților consumatoare de resurse și producătoare de rezultate; întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar. La rândul lor, fiecare dintre aceste atribuții se dezvoltă pe diferite sarcini concrete.

b) activitatea de control, vizând asigurarea integrității materiale și gestionării în condiții de eficiență a valorilor economice componente ale patrimoniului. Această activitate cuprinde atribuții și sarcini, precum: controlul financiar preventiv asupra operațiilor economice și financiare exercitat de către contabilul șef, înlocuitorul său, sau de către personalul contabil împuternicit în acest sens, pe baza documentelor justificative, cu ocazia înregistrării lor; controlul operativ al costurilor prin folosirea unor metode adecvate acestui scop; inventarierea periodică a elementelor patrimoniale; controlul de gestiune; auditul financiar.

c) activitatea de analiză, informare și comunicare privind poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale întreprinderii, concretizată în: asigurarea informațiilor de cunoaștere operative și analitice necesare managementului întreprinderii ( în special managementului financiar); prezentarea în cadrul adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierdere etc.) însoțite de raportul de gestiune al consiliului de administrație (raportul administratorilor) și de raportul de audit financiar (raportul auditorilor) sau raportul comisiei de cenzori, după caz; depunerea situațiilor financiare anuale și a altor documente de raportare contabilă la organele Ministerului Finanțelor; publicarea situațiilor financiare anuale, a raportului administratorilor și a

11 M. Fayol în lucrarea sa „Administrația industrială și generală“ (traducere românească de N.N.Constantinescu la Clementa, Stabiliment de arte grafice „Țăranu“, București, 1927), distinge și delimitează pentru întreprindere următoarele funcțiuni: tehnică, financiară, contabilă, comercială, de personal, de securitate sau administrativă.

raportului auditorilor sau al comisiei de cenzori, după caz, pentru informarea terților: acționari și asociați, clienți, furnizori, bănci, alte persoane juridice și fizice interesate.

Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legii (art. 10 al.1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în 2005), revine administratorului unității care trebuie să asigure condițiile în acest sens. Dacă unitatea nu are propriul său compartiment de contabilitate, contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România; răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestor persoane, potrivit legii și prevederilor contractuale.

Persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității trebuie să asigure, potrivit legii, condițiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice, organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de datorii; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare anuale, depunerea la termen a acestora la organele în drept și publicarea lor; păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare anuale; organizarea contabilității de gestiune adaptate la specificul întreprinderii.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37
Contabilitate financiară - Pagina 38
Contabilitate financiară - Pagina 39
Contabilitate financiară - Pagina 40
Contabilitate financiară - Pagina 41
Contabilitate financiară - Pagina 42
Contabilitate financiară - Pagina 43
Contabilitate financiară - Pagina 44
Contabilitate financiară - Pagina 45
Contabilitate financiară - Pagina 46
Contabilitate financiară - Pagina 47
Contabilitate financiară - Pagina 48
Contabilitate financiară - Pagina 49
Contabilitate financiară - Pagina 50
Contabilitate financiară - Pagina 51
Contabilitate financiară - Pagina 52
Contabilitate financiară - Pagina 53
Contabilitate financiară - Pagina 54
Contabilitate financiară - Pagina 55
Contabilitate financiară - Pagina 56
Contabilitate financiară - Pagina 57
Contabilitate financiară - Pagina 58
Contabilitate financiară - Pagina 59
Contabilitate financiară - Pagina 60
Contabilitate financiară - Pagina 61
Contabilitate financiară - Pagina 62
Contabilitate financiară - Pagina 63
Contabilitate financiară - Pagina 64
Contabilitate financiară - Pagina 65
Contabilitate financiară - Pagina 66
Contabilitate financiară - Pagina 67
Contabilitate financiară - Pagina 68
Contabilitate financiară - Pagina 69
Contabilitate financiară - Pagina 70
Contabilitate financiară - Pagina 71
Contabilitate financiară - Pagina 72
Contabilitate financiară - Pagina 73
Contabilitate financiară - Pagina 74
Contabilitate financiară - Pagina 75
Contabilitate financiară - Pagina 76
Contabilitate financiară - Pagina 77
Contabilitate financiară - Pagina 78
Contabilitate financiară - Pagina 79
Contabilitate financiară - Pagina 80
Contabilitate financiară - Pagina 81
Contabilitate financiară - Pagina 82
Contabilitate financiară - Pagina 83
Contabilitate financiară - Pagina 84
Contabilitate financiară - Pagina 85
Contabilitate financiară - Pagina 86
Contabilitate financiară - Pagina 87
Contabilitate financiară - Pagina 88
Contabilitate financiară - Pagina 89
Contabilitate financiară - Pagina 90
Contabilitate financiară - Pagina 91
Contabilitate financiară - Pagina 92
Contabilitate financiară - Pagina 93
Contabilitate financiară - Pagina 94
Contabilitate financiară - Pagina 95
Contabilitate financiară - Pagina 96
Contabilitate financiară - Pagina 97
Contabilitate financiară - Pagina 98
Contabilitate financiară - Pagina 99
Contabilitate financiară - Pagina 100
Contabilitate financiară - Pagina 101
Contabilitate financiară - Pagina 102
Contabilitate financiară - Pagina 103
Contabilitate financiară - Pagina 104
Contabilitate financiară - Pagina 105
Contabilitate financiară - Pagina 106
Contabilitate financiară - Pagina 107
Contabilitate financiară - Pagina 108
Contabilitate financiară - Pagina 109
Contabilitate financiară - Pagina 110
Contabilitate financiară - Pagina 111
Contabilitate financiară - Pagina 112
Contabilitate financiară - Pagina 113
Contabilitate financiară - Pagina 114
Contabilitate financiară - Pagina 115
Contabilitate financiară - Pagina 116
Contabilitate financiară - Pagina 117
Contabilitate financiară - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • CAP 2 curs conta financiara 2017.pdf
  • CAP 3 curs conta financiara 2017.pdf
  • Curs 2017 cap 1.pdf
  • SUPORT CURS - ULTIMA PARTE.pdf

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?