Contabilitate financiară

Curs
10/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 19915
Mărime: 150.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Crenguta Dumitru

Extras din document

I.4.1. Atribuţii în organizarea serviciului contabil.

 - Contabilitatea patrimonială se organizează de regulă pe compartimente distincte , conduse de directorul financiar-contabil, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii.

I.4.1. Atribuţii în organizarea serviciului contabil.

 - Contabilitatea poate fi condusă şi de persoane juridice sau fizice autorizate – membrii ai Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România (CECAR).

 - Conform legii, răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului (directorului sau managerului) în cazul societăţilor comerciale.

 - Dacă organizarea şi ţinerea contabilităţii este făcută de persoane juridice autorizate răspunderea revine acestor persoane.

Aceste persoane trebuie să asigure condiţiile necesare pentru:

 întocmirea documentelor justificatoare privind operaţiile economico – financiare;

 organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;

 organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia;

 respectarea normelor de întocmire şi publicare a situaţiilor financiare;

 păstrarea documentelor.

Secţiunile contabilităţii care răspund cerinţelor obiectului său, sunt următoarele:

 Contabilitatea operaţiunilor de capital;

 Contabilitatea activelor imobilizate;

 Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie;

 Contabilitatea terţilor;

 Contabilitatea trezoreriei;

 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor;

 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente nepatrimoniale;

 Contabilitatea internă de gestiune.

I.4.2. Documentele şi registrele contabile.

Materialul documentar cuprinde, pe de o parte, documentele justificative financiar-contabile, iar pe de altă parte, registrele contabile obligatorii.

Două principii trebuie respectate obligatoriu în efectuarea lucrărilor contabile :

 nici o operaţie economico-financiară fără documente;

 nici o înregistrare contabilă fără document.

Documentele sunt acte scrise, ce cuprind informaţii letrice în etalon valoric, natural sau de muncă, care se întocmesc în momentul înfăptuirii operaţiilor economice şi stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

Importanţa documentelor rezultă din faptul că:

 pe baza datelor pe care le conţin, documentele fac dovada înfăptuirii operaţilor economico-financiare, constituind baza înregistrării lor în contabilitate;

 prin intermediul lor se înfăptuieşte controlul economic şi financiar pentru păstrarea averii, constituind mijlocul pentru descoperirea unor nereguli în gestiunea patrimoniului şi asigură respectarea disciplinei financiare şi contractuale;

 având caracter de acte justificative, au importanţă juridică. În cazul litigiilor sunt folosite ca mijloc de probă în justiţie pentru stabilirea adevărului.

Clasificarea documentelor

3. după modul de întocmire şi rolul lor în cadrul sistemului informaţional decizional :

 documente justificative (sau documente primare),cf. Legii Contabilităţii Nr. 82/91, „orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza înregistrării în contabilitate, devenind astfel act justificativ”.

 documente de sinteză şi raportare sunt reprezentate conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 de Bilanţul Contabil, Contul de profit şi pierdere, Fluxul de trezorerie, Modificările capitalului propriu, Anexe la bilanţ, Raportul de gestiune al administratorului,

Evaluarea trebuie să se efectueze în următoarele momente:

 la intrarea în unitate, când bunurile se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare(valoare contabilă) care se stabileşte astfel:

 pentru intrări din aport la capital, la valoarea de aport stabilită în urma evaluării;

 pentru bunuri obţinute cu titlu gratuit, la valoarea justă;

 pentru bunuri procurate cu titlu oneros, la cost de achiziţie;

 pentru bunuri produse în unitate, la cost de producţie.

b) la inventariere – evaluarea elementelor de activ şi pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element devenită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. În cazul creanţelor şi datoriilor, această valoare se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat, respectiv de plată.

 la încheierea exerciţiului, elementele de activ şi pasiv (de natura datoriilor) se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale simplificate la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

 la data ieşirii din unitatea patrimonială sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Unitatea patrimonială trebuie să folosească aceleaşi metode de evaluare pe tot parcursul exerciţiului, precum şi de la un exerciţiu la altul. Se pot folosi metode de evaluare cum sunt: FIFO (primul intrat – primul ieşit), LIFO (ultimul intrat – primul ieşit), CMP (cost mediu ponderat) – acestea în cazul în care unitatea patrimonială aplică metoda inventarului permanent. Pentru unităţile patrimoniale ce aplică metoda inventarului intermitent, evidenţa stocurilor se ţine la cost standard

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37
Contabilitate financiară - Pagina 38
Contabilitate financiară - Pagina 39
Contabilitate financiară - Pagina 40
Contabilitate financiară - Pagina 41
Contabilitate financiară - Pagina 42
Contabilitate financiară - Pagina 43
Contabilitate financiară - Pagina 44
Contabilitate financiară - Pagina 45
Contabilitate financiară - Pagina 46
Contabilitate financiară - Pagina 47
Contabilitate financiară - Pagina 48
Contabilitate financiară - Pagina 49
Contabilitate financiară - Pagina 50
Contabilitate financiară - Pagina 51
Contabilitate financiară - Pagina 52
Contabilitate financiară - Pagina 53
Contabilitate financiară - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • curs 11-12 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR.doc
 • curs 12CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR.doc
 • curs 13 LEASING si stocuri.doc
 • curs 14 STOCURI.doc
 • curs 3 c.f.doc
 • curs 4 CONTABILITATEA CAPITALURILOR.doc
 • curs 7 c.f.Contabilitatea imprumuturilor pe termen lung.doc
 • CURS NR 8-9.doc
 • Curs nr.5doc.doc
 • CURS NR.6 Subventii si Provizioane doc.doc
 • CURSUL 10.doc

Alții au mai descărcat și

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA

Introducere În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea...

Organizarea contabilității la o firmă de panificație

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?