Contabilitate Financiara - Partea I

Curs
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 54360
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena HLACIUC, Camelia MIHALCIUC
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

Cuprins

CUPRINS

Cap. I Bazele teoretice şi organizatorice privind contabilitatea financiară 7

1.1 Abordări conceptule privind contabilitatea financiară a întreprinderilor. 7

1.2. Întreprinderea – locul de organizare, conducere şi aplicare a contabilităţii financiare 7

1.3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii financiare 8

1.4. Principiile, convenţiile, normele şi regulile contabile – obiective ale contabilităţii financiare 9

1.5. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile 10

1.5.1. Conceptele de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă 10

1.5.2. Armonizarea contabilă pe plan regional şi mondial 11

1.5.3. Normalizare, reglementare şi armonizare contabilă în România 11

1.6. Întrebări de control 12

Cap. II Contabilitatea fluxurilor privind capitalul 13

2.1. Delimitări conceptuale privind conţinutul, structura şi formele de manifestare a capitalurilor 13

2.2. Organizarea sistemului informaţional contabil, a sistemului de documente şi a evidenţei operative a capitalurilor 14

2.3. Evaluarea curentă a capitalurilor 15

2.3.1. Evaluarea capitalului social 15

2.3.2 Evaluarea obligaţiunilor 17

2.4. Organizarea contabilităţii capitalului social 18

2.4.1. Contabilitatea capitalului social 18

2.4.2. Contabilitatea constituirii capitalului social 18

2.4.3. Contabilitatea majorării capitalului social 22

2.4.3.1 Creşterea capitalului social prin aporturi noi în natură şi/sau în numerar 23

2.4.3.2. Creşterea capitalului social prin operaţiuni interne 24

2.4.3.3. Creşterea capitalului prin dubla mărire 25

2.4.3.4. Creşterea capitalului prin conversia unor datorii în acţiuni 25

2.4.4. Contabilitatea reducerii capitalului social 27

2.4.4.1. Reducerea capitalului social prin acoperirea pierderilor 27

2.4.4.2. Reducerea capitalului social prin rambursarea către asociaţi sau acţionari 28

2.4.4.3. Răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii 29

2.4.4.4. Exemple privind răscumpărarea propriilor acţiuni 29

2.4.4.5. Contabilitatea micşorării – creşterii capitalului 30

2.4.4.6. Contabilitatea amortizării capitalului 31

2.5. Contabilitatea primelor legate de capital 31

2.6. Contabilitatea rezervelor din reevaluare 33

2.7. Contabilitatea rezervelor întreprinderii 35

2.8. Contabilitatea acţiunilor proprii 37

2.9. Contabilitatea rezultatului reportat 38

2.10. Contabiliatatea rezultatului exerciţiului 40

2.11. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 42

2.12. Contabilitatea provizioanelor 43

2.13.Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate 45

2.13.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 45

2.13.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung 46

2.13.3. Contabilitatea datoriilor privind imobilizările financiare 47

2.13.4. Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate 47

2.13.5. Contabilitatea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 48

2.14. Întrebări de control 49

Cap.III. Contabilitatea fluxurilor de imobilizări 50

3.1. Notiuni generale 50

3.2. Organizarea sistemului informational – contabil al imobilizarilor 51

3.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor 52

3.4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 53

3.4.1. Generalităţi 53

3.4.2. Sistemul de conturi utilizat pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale 54

3.4.3. Operaţiuni contabile privind imobilizările necorporale 55

3.5. Contabilitatea imobilizarilor corporale 59

3.5.1. Generalităţi privind imobilizările corporale 59

3.5.2 Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor corporale 60

3.5.3 Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările corporale 61

3.6. Amortizarea imobilizarilor 65

3.6.1. Generalităţi 65

3.6.2. Metode de amortizare 66

3.7. Contabilitatea imobilizarilor financiare 70

3.7.1. Noţiuni generale 70

3.7.2. Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor financiare 71

3.7.3. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările financiare 72

3.8. Întrebări de control 73

CAP IV.Contabilitatea fluxurilor informaţionale privind stocurile 75

4.1. Notiuni generale 75

4.2.1. Documente primare utilizate pentru evidenţa stocurile 76

4.2.2. Contabilitatea analitică a stocurilor 77

4.2.3 Contabilitatea sintetică a stocurilor 78

4.3. Evaluarea elementelor de stocuri 79

4.3.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu 79

Extras din document

INTRODUCERE

Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de contabilitate bazat pe reguli, metode şi principii clare şi precise privind contabilitatea financiară destinată terţilor (acţionari, furnizori) şi a unor libertăţi sporite caracteristice economiei de piaţă, în ceea ce priveşte contabilitatea de gestiune (managerială), astfel încât aceasta din urmă să poată fi adaptată specificului fiecărei unităţi patrimoniale şi necesităţilor decizionale.

Contabilitatea financiară are ca obiect esenţial înregistrarea fluxurilor existente între întreprindere şi mediul ei economic şi social, în timp ce contabilitatea analitică şi de gestiune se preocupă cu predilecţie de condiţiile de exploatare interne ale întreprinderii.

Contabilitatea financiară furnizează informaţii utile atât utilizatorilor interni (managerii întreprinderii), cât şi celor externi. în marea categorie a utilizatorilor externi sunt incluşi investitorii actuali şi potenţiali, finanţatorii bancari şi alţi creditori, agenţiile guvernamentale (puterea publică), consilierii privind investiţiile şi analiştii financiari, partenerii comerciali, salariaţii şi, la modul general, marele public.

Contabilitatea financiară are ca scop principal, determinarea periodică, de regulă la închiderea exerciţiului financiar a situaţiei patrimoniului şi al rezultatului exerciţiului.

Obiectivul principal al contabilităţii financiare constă astfel în furnizarea de informaţii sintetice privind poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare.

SCOPUL CURSULUI

Prezentul curs de contabilitate financiară, are ca scop într-o primă parte abordarea metodologiei organizării şi conducerii contabilităţii financiare în unităţile patrimoniale din ţara noastră, prezentarea conceptului de normă, normalizari reglementare şi armonizare în contabilitate, prezentarea conceptului de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii financiare, prezentarea succintă a categoriilor de întreprinderi în cadrul cărora se organizează contabilitatea financiară, prezentarea fluxului informaţional privind capitaluirile întreprinderii, a imobilizărilor şi stocurilor. În partea a doua sunt tratate fluxurile informaţionale privind decontările cu terţii, contabilitatea trezoreriei, a cheltuielilor şi veniturilorcontabilitatea operaţiilor în afara bilanţului şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

În forma sa actuală, lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor de la învăţământul la distanţă, fiind elaborată în sistem modular, structurată logic în două module distincte care, luate la un loc, formează un tot unitar coerent.

În acelaşi timp, lucrarea asigură, în egală măsură, fondul de cunoştinţe necesar tuturor studenţilor economişti, fiind un îndreptar util şi specialiştilor care desfăşoară activitate în domeniul economic şi financiar.

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Ca obiective generale în cadrul disciplinei de contabilitate financiară sunt fundamentate următoarele:

– aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice deja acumulate;

– promovarea contabilităţii ca instrument de gestiune pentru întreprindere şi ca instrument de informare şi comunicare privind situaţia patrimonială şi rezultatele întreprinderii pentru acţionari, asociaţi, investitori, bănci, clienţi furnizori, fiscalitate, administraţia de stat şi organele de sinteză informaţională şi previziune;

– evidenţa, calculul, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor prin prisma componentelor activităţilor consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate;

– înregistrarea corectă şi completă în contabilitate a tuturor operaţiunilor economico-financiare;

centralizarea şi generalizarea informaţiilor privind existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale cu ajutorul bilanţului şi calcularea unor indicatori economico-financiari în vederea realizării analizei economico-financiare.

În ceea ce priveşte conţinutul efectiv al acestei discipline sunt urmărite astfel următoarele obiective conforme cu programa analitică:

1. Prezentarea conţinutului teoretic şi organizatoric al contabilităţii financiare.

2. Prezentarea întreprinderii ca loc de organizare a contabilităţii financiare.

3. Prezentarea patrimoniului ca obiect de studiu al contabilităţii financiare.

4. Prezentarea prezentarea principiilor, convenţiilor şi normelor contabile ca principale obiective ale contabilităţii financiare.

5. Definirea conceptelor de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă.

6. Organizarea sistemului informaţional contabil a fluxurilor de capitaluri.

7. Fundamentarea principiilor de organizare a evidenţei cheltuielilor de producţie şi de calculaţie a costurilor, precum şi precizarea funcţiilor şi rolului contabilităţii calculaţiei costurilor.

8. Sistematizarea etapelor privind constituirea capitalului.

9. Prezentarea detaliată a modalităţilor de reducere şi creştere a capitalului social.

10. Evidenţierea principalelor modalitîţi de evaluare a capitalului social.

11. Prezentarea sistemului informaţional – contabil al imobilizărilor

12. Prezentarea evaluării şi reevaluării imobilizărilor.

13. Prezentarea imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare cu evidenţierea principalelor operaţii contabile de reflectare a acestora .

14. Prezentarea metodelor de amortizare a imobilizărilor.

15. Prezentarea fluxurilor informaţionale de stocuri.

16. Prezentarea evaluării elementelor de stocuri în cele patru momente esenţiale.

17. Prezentarea organizării sistemului informaţional contabil al decontărilor cu terţii

18. Prezentarea organizării sistemului informaţional al trezoreriei.

19. Prezentarea sistemului informaţional contabil al cheltuielilor şi veniturilor.

20. Evidenţierea contabilităţii operaţiilor în afara bilanţului.

21. Sistematizarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale.

22. Prezentarea şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Preview document

Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 1
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 2
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 3
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 4
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 5
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 6
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 7
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 8
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 9
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 10
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 11
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 12
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 13
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 14
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 15
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 16
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 17
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 18
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 19
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 20
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 21
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 22
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 23
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 24
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 25
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 26
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 27
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 28
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 29
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 30
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 31
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 32
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 33
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 34
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 35
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 36
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 37
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 38
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 39
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 40
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 41
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 42
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 43
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 44
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 45
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 46
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 47
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 48
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 49
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 50
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 51
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 52
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 53
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 54
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 55
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 56
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 57
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 58
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 59
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 60
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 61
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 62
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 63
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 64
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 65
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 66
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 67
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 68
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 69
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 70
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 71
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 72
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 73
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 74
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 75
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 76
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 77
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 78
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 79
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 80
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 81
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 82
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 83
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 84
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 85
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 86
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 87
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 88
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 89
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 90
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 91
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 92
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 93
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 94
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 95
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 96
Contabilitate Financiara - Partea I - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara - Partea I.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Amortizarii Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI S. A. 1. 1. Scurt istoric a C. E. C. S. A. Casa de Depuneri şi...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Teste Admitere Masterat Contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitate Publica

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Proiect Economic

1. Bazele teoretice si metode ale sistemului contabil Rolul si importanta stiintei s-au schimbat fundamental în epoca moderna. Dupa cum afirma d.j...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Te-ar putea interesa și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Practica in Cadrul Entitatii SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Analiza Costurilor la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Botosani

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE Activitatea economică desfăşurată de agenţii economici, indiferent de profilul lor...

Activitatea Financiar – Contabila in Cadrul SC Parta Com SRL Botosani

CAPITOLUL I. OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A S.C. PARTA COM S.R.L. BOTOSANI 1. Denumirea, sediul,...

Contabilitatea si Tehnologiile Informationale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Aspecte Juridice si Financiare Generate de Creantele si Datoriile unei Societati

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Ai nevoie de altceva?