Contabilitate Financiara - Partea I

Imagine preview
(9/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate Financiara - Partea I.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 97 de pagini .

Profesor: Elena HLACIUC, Camelia MIHALCIUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
Cap. I Bazele teoretice şi organizatorice privind contabilitatea financiară 7
1.1 Abordări conceptule privind contabilitatea financiară a întreprinderilor. 7
1.2. Întreprinderea – locul de organizare, conducere şi aplicare a contabilităţii financiare 7
1.3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii financiare 8
1.4. Principiile, convenţiile, normele şi regulile contabile – obiective ale contabilităţii financiare 9
1.5. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile 10
1.5.1. Conceptele de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă 10
1.5.2. Armonizarea contabilă pe plan regional şi mondial 11
1.5.3. Normalizare, reglementare şi armonizare contabilă în România 11
1.6. Întrebări de control 12
Cap. II Contabilitatea fluxurilor privind capitalul 13
2.1. Delimitări conceptuale privind conţinutul, structura şi formele de manifestare a capitalurilor 13
2.2. Organizarea sistemului informaţional contabil, a sistemului de documente şi a evidenţei operative a capitalurilor 14
2.3. Evaluarea curentă a capitalurilor 15
2.3.1. Evaluarea capitalului social 15
2.3.2 Evaluarea obligaţiunilor 17
2.4. Organizarea contabilităţii capitalului social 18
2.4.1. Contabilitatea capitalului social 18
2.4.2. Contabilitatea constituirii capitalului social 18
2.4.3. Contabilitatea majorării capitalului social 22
2.4.3.1 Creşterea capitalului social prin aporturi noi în natură şi/sau în numerar 23
2.4.3.2. Creşterea capitalului social prin operaţiuni interne 24
2.4.3.3. Creşterea capitalului prin dubla mărire 25
2.4.3.4. Creşterea capitalului prin conversia unor datorii în acţiuni 25
2.4.4. Contabilitatea reducerii capitalului social 27
2.4.4.1. Reducerea capitalului social prin acoperirea pierderilor 27
2.4.4.2. Reducerea capitalului social prin rambursarea către asociaţi sau acţionari 28
2.4.4.3. Răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii 29
2.4.4.4. Exemple privind răscumpărarea propriilor acţiuni 29
2.4.4.5. Contabilitatea micşorării – creşterii capitalului 30
2.4.4.6. Contabilitatea amortizării capitalului 31
2.5. Contabilitatea primelor legate de capital 31
2.6. Contabilitatea rezervelor din reevaluare 33
2.7. Contabilitatea rezervelor întreprinderii 35
2.8. Contabilitatea acţiunilor proprii 37
2.9. Contabilitatea rezultatului reportat 38
2.10. Contabiliatatea rezultatului exerciţiului 40
2.11. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 42
2.12. Contabilitatea provizioanelor 43
2.13.Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate 45
2.13.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 45
2.13.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung 46
2.13.3. Contabilitatea datoriilor privind imobilizările financiare 47
2.13.4. Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate 47
2.13.5. Contabilitatea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 48
2.14. Întrebări de control 49
Cap.III. Contabilitatea fluxurilor de imobilizări 50
3.1. Notiuni generale 50
3.2. Organizarea sistemului informational – contabil al imobilizarilor 51
3.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor 52
3.4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 53
3.4.1. Generalităţi 53
3.4.2. Sistemul de conturi utilizat pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale 54
3.4.3. Operaţiuni contabile privind imobilizările necorporale 55
3.5. Contabilitatea imobilizarilor corporale 59
3.5.1. Generalităţi privind imobilizările corporale 59
3.5.2 Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor corporale 60
3.5.3 Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările corporale 61
3.6. Amortizarea imobilizarilor 65
3.6.1. Generalităţi 65
3.6.2. Metode de amortizare 66
3.7. Contabilitatea imobilizarilor financiare 70
3.7.1. Noţiuni generale 70
3.7.2. Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor financiare 71
3.7.3. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările financiare 72
3.8. Întrebări de control 73
CAP IV.Contabilitatea fluxurilor informaţionale privind stocurile 75
4.1. Notiuni generale 75
4.2.1. Documente primare utilizate pentru evidenţa stocurile 76
4.2.2. Contabilitatea analitică a stocurilor 77
4.2.3 Contabilitatea sintetică a stocurilor 78
4.3. Evaluarea elementelor de stocuri 79
4.3.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu 79

Extras din document

INTRODUCERE

Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de contabilitate bazat pe reguli, metode şi principii clare şi precise privind contabilitatea financiară destinată terţilor (acţionari, furnizori) şi a unor libertăţi sporite caracteristice economiei de piaţă, în ceea ce priveşte contabilitatea de gestiune (managerială), astfel încât aceasta din urmă să poată fi adaptată specificului fiecărei unităţi patrimoniale şi necesităţilor decizionale.

Contabilitatea financiară are ca obiect esenţial înregistrarea fluxurilor existente între întreprindere şi mediul ei economic şi social, în timp ce contabilitatea analitică şi de gestiune se preocupă cu predilecţie de condiţiile de exploatare interne ale întreprinderii.

Contabilitatea financiară furnizează informaţii utile atât utilizatorilor interni (managerii întreprinderii), cât şi celor externi. în marea categorie a utilizatorilor externi sunt incluşi investitorii actuali şi potenţiali, finanţatorii bancari şi alţi creditori, agenţiile guvernamentale (puterea publică), consilierii privind investiţiile şi analiştii financiari, partenerii comerciali, salariaţii şi, la modul general, marele public.

Contabilitatea financiară are ca scop principal, determinarea periodică, de regulă la închiderea exerciţiului financiar a situaţiei patrimoniului şi al rezultatului exerciţiului.

Obiectivul principal al contabilităţii financiare constă astfel în furnizarea de informaţii sintetice privind poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare.

SCOPUL CURSULUI

Prezentul curs de contabilitate financiară, are ca scop într-o primă parte abordarea metodologiei organizării şi conducerii contabilităţii financiare în unităţile patrimoniale din ţara noastră, prezentarea conceptului de normă, normalizari reglementare şi armonizare în contabilitate, prezentarea conceptului de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii financiare, prezentarea succintă a categoriilor de întreprinderi în cadrul cărora se organizează contabilitatea financiară, prezentarea fluxului informaţional privind capitaluirile întreprinderii, a imobilizărilor şi stocurilor. În partea a doua sunt tratate fluxurile informaţionale privind decontările cu terţii, contabilitatea trezoreriei, a cheltuielilor şi veniturilorcontabilitatea operaţiilor în afara bilanţului şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

În forma sa actuală, lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor de la învăţământul la distanţă, fiind elaborată în sistem modular, structurată logic în două module distincte care, luate la un loc, formează un tot unitar coerent.

În acelaşi timp, lucrarea asigură, în egală măsură, fondul de cunoştinţe necesar tuturor studenţilor economişti, fiind un îndreptar util şi specialiştilor care desfăşoară activitate în domeniul economic şi financiar.

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Ca obiective generale în cadrul disciplinei de contabilitate financiară sunt fundamentate următoarele:

– aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice deja acumulate;

– promovarea contabilităţii ca instrument de gestiune pentru întreprindere şi ca instrument de informare şi comunicare privind situaţia patrimonială şi rezultatele întreprinderii pentru acţionari, asociaţi, investitori, bănci, clienţi furnizori, fiscalitate, administraţia de stat şi organele de sinteză informaţională şi previziune;

– evidenţa, calculul, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor prin prisma componentelor activităţilor consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate;

– înregistrarea corectă şi completă în contabilitate a tuturor operaţiunilor economico-financiare;

centralizarea şi generalizarea informaţiilor privind existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale cu ajutorul bilanţului şi calcularea unor indicatori economico-financiari în vederea realizării analizei economico-financiare.

În ceea ce priveşte conţinutul efectiv al acestei discipline sunt urmărite astfel următoarele obiective conforme cu programa analitică:

1. Prezentarea conţinutului teoretic şi organizatoric al contabilităţii financiare.

2. Prezentarea întreprinderii ca loc de organizare a contabilităţii financiare.

3. Prezentarea patrimoniului ca obiect de studiu al contabilităţii financiare.

4. Prezentarea prezentarea principiilor, convenţiilor şi normelor contabile ca principale obiective ale contabilităţii financiare.

5. Definirea conceptelor de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizare contabilă.

6. Organizarea sistemului informaţional contabil a fluxurilor de capitaluri.

7. Fundamentarea principiilor de organizare a evidenţei cheltuielilor de producţie şi de calculaţie a costurilor, precum şi precizarea funcţiilor şi rolului contabilităţii calculaţiei costurilor.

8. Sistematizarea etapelor privind constituirea capitalului.

9. Prezentarea detaliată a modalităţilor de reducere şi creştere a capitalului social.

10. Evidenţierea principalelor modalitîţi de evaluare a capitalului social.

11. Prezentarea sistemului informaţional – contabil al imobilizărilor

12. Prezentarea evaluării şi reevaluării imobilizărilor.

13. Prezentarea imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare cu evidenţierea principalelor operaţii contabile de reflectare a acestora .

14. Prezentarea metodelor de amortizare a imobilizărilor.

15. Prezentarea fluxurilor informaţionale de stocuri.

16. Prezentarea evaluării elementelor de stocuri în cele patru momente esenţiale.

17. Prezentarea organizării sistemului informaţional contabil al decontărilor cu terţii

18. Prezentarea organizării sistemului informaţional al trezoreriei.

19. Prezentarea sistemului informaţional contabil al cheltuielilor şi veniturilor.

20. Evidenţierea contabilităţii operaţiilor în afara bilanţului.

21. Sistematizarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale.

22. Prezentarea şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara - Partea I.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA