Contabilitate internațională

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 33810
Mărime: 145.56KB (arhivat)
Publicat de: Luca Nae Negrea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Balba
suport de curs contabilitate

Cuprins

 1. MODULUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND ARMONIZAREA, NORMALIZAREA, REGLEMENTAREA SI CONVERGENTA CONTABILA. 3
 2. 1.1. ARMONIZAREA ŞI NORMALIZAREA CONTABILA 3
 3. 1.2. ELEMENTE PRIVIND NORMALIZAREA CONTABILITĂŢII. DEFINIŢII ŞI DELIMITĂRI 5
 4. 1.3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ ARMONIZAREA/CONVERGENŢA IN PROCESUL DE NORMALIZARE SI REGLEMENTARE CONTABILĂ 6
 5. 1.4. ARMONIZARE / CONVERGENŢA ŞI CONFORMITATE CONTABILA LA NIVEL NAŢIONAL, EUROPEAN SI INTERNAŢIONAL 9
 6. MODULUL 2. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE 12
 7. 2.1. BILANŢUL CONTABIL 14
 8. 2.2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 16
 9. 2.3. SITUAŢIA VARIAŢIILOR CAPITALURILOR PROPRII 19
 10. 2.4. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE 20
 11. 2.5. NOTELE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 26
 12. 2.6. ELEMENTE PRIVIND REGULILE GENERALE DE RESPECTAT ÎN ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE 28
 13. 2.7. SITUAŢII FINANCIARE INTERIMARE 31
 14. 2.8. MODIFICAREA POLITICILOR CONTABILE ŞI CORECTAREA ERORILOR – EFECTE ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE 32
 15. 2.9. REZULTATUL PE ACŢIUNE 34
 16. 2.10. IMPLICAŢII ALE VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB VALUTAR ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE 37
 17. 2.11. EVENIMENTE APĂRUTE DUPĂ DATA ÎNCHIDERII 40
 18. MODULUL 3. POLITICI ŞI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI NECORPORALE 43
 19. 3.1. IMOBILIZĂRILE CORPORALE 43
 20. 3.2. IMOBILIZĂRILE NECORPORALE 52
 21. 3.3. DEPRECIEREA ACTIVELOR 59
 22. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din curs

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila.

Obiective:

1. Prezentarea conceptelor de armonizare şi normalizare contabilă

2. Definiţii şi delimitări ale elementelor privind normalizarea contabilităţii.

3. Factorii care influenţează armonizarea/convergenţa in procesul de normalizare si reglementare contabilă

4. Armonizare / convergenţa şi conformitate contabila la nivel naţional, european si internaţional

1.1. Armonizarea şi normalizarea contabila

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în contabilitate, constituind şi obiective generale ale acestui domeniu, obiective care se pot realiza numai prin acţiunea de normalizare a sa. Principalele fenomene care guvernează procesul reformei contabile contemporane la nivel mondial sunt: normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi internaţionalizarea contabilităţii. Aceste fenomene acţionează atât în mod individual, cât şi într-o relaţie de intercondiţionare reciprocă.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare, tratamentele contabile şi terminologia.

Armonizarea contabilă este procesul prin care regulile sau normele contabile sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile.

Convergenţa contabilă este procesul prin care normele contabile sunt elaborate de o manieră care este capabilă să conducă către acelaşi fapt sau scop, prin evidenţierea similitudinii dintre naţional - regional - internaţional.

Conformitatea contabilă este procesul prin care este asigurată concordanţa în acţiunea şi conţinutul regulilor de prezentare şi întocmire a situaţiilor financiare, reprezentând o conformare a reglementărilor naţionale cu regulile prezentate de organismele regionale şi internaţionale de normalizare contabilă.

Internaţionalizarea contabilităţii îşi are izvorul în preocupările de convergenţă şi armonizare internaţională a principiilor, bazelor, regulilor, convenţiilor şi practicilor specifice contabile.

Aceste caracteristici ale procesului contabil la nivel mondial nu trebuie privite şi interpretate în mod separat sau singular, ci ca un tot unitar între care există legături de intercondiţionare şi de coordonare reciprocă. Normalizarea contabilă presupune crearea regulilor sau normelor contabile, reguli care sunt perfecţionate în sensul existenţei unui numitor comun în ceea ce priveşte modul de acţiune şi aplicare în vederea realizării comparabilităţii conţinutului şi interpretării informaţiilor contabile. După realizarea acestor condiţii ele trebuie aplicate la scară mondială prin internaţionalizarea acestor reguli sau norme contabile.

Cauza principală a acestor fenomene o reprezintă amplificarea proceselor de globalizare şi financializare a pieţelor internaţionale de capitaluri şi a economiilor naţionale, care tind să formeze în viitor un mecanism unic din punct de vedere al dezvoltării economice globale. Specialiştii în domeniu, apreciază că ,,ultimele două decenii au fost martorele unei tendinţe crescătoare de deschidere economică. Barierele înşelătoare dintre sistemele economice independente — locale, naţionale şi altele de acest fel — au avut implicaţii imense asupra politicilor economice în fiecare dintre aceste sisteme. Capitalul, firmele şi forţa de muncă pot să se mişte liber de-a lungul regiunilor, statelor şi ţărilor, putând exploata mai bine diferenţele în oportunităţile existente, (ocuparea forţei de muncă, economii, investiţii, etc) în mediile tehnologice şi economice, cât şi modelele fiscale şi monetare. De exemplu, capitalul se poate deplasa din zone în care profitul obţinut este scăzut şi costul forţei de muncă ridicat către regiuni unde se obţine profit mai mare cu costuri ale forţei de muncă mici.“

Afirmaţia are un grad de relativitate, deoarece eficienţa economică nu este condiţionată numai de factori cantitativi, ci în prezent un accent deosebit se pune pe factorii calitativi.

Procesul normalizării contabile este structurat în două sfere principale, şi anume normalizarea contabilă naţionala şi normalizarea contabilă internaţională. Prin noţiunea de normalizare contabilă internaţională trebuie realizată diferenţierea dintre normalizarea contabilă realizată de organismele contabile internaţionale, care nu aparţin prin cultură şi influenţe unei naţiuni anume, şi normalizarea contabilă regională, care din punct de vedere al culturii şi influenţelor aceasta înglobează un conglomerat de asemenea elemente.

Aducerea la un numitor comun a elementelor prezentate de cele trei categorii de normalizare contabilă se realizează prin procesul armonizării contabile, noţiune care spre deosebire de normalizare nu se poate divide prin prisma raportului naţional - regional - internaţional.

Scopul fundamental al normalizării contabile este de a crea un cadru contabil de referinţă, care vizează trei aspecte:

(a) obţinerea de informaţii omogene privind activitatea întreprinderilor de către autorităţile statului;

(b) prezentarea de informaţii utile pentru utilizatorii situaţiilor financiare, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi spaţiu, atât între întreprinderi cât şi în legătură cu exerciţiile anterioare sau viitoare;

(c) gestiunea eficientă a resurselor financiare la nivelul unei ţări.

In prezent cel mai important organism internaţional care vizează realizarea acestui proces complex este Consiliul Standardelor Internaţionale de Contabilitate (International Accounting Standard Board - IASB),organism specializat în principal în elaborarea de norme pentru burse de valori şi societăţile multinaţionale. Acest organism este considerat promotor al normalizării contabile internaţionale, dar ca orice organism neutru nu a fost scutit de critici şi alocarea de elemente contradictorii aferente acţiunilor întreprinse, în principal referitoare la:

(a) acţiunile de normalizare si armonizare contabilă realizate de Uniunea Europeană;

(b) impunerea regulilor contabile anglo-saxone în ţările în care contabilitatea are un caracter continental sau alte influenţe.

Trecând peste aceste aspecte critice, care sunt influenţate în special de factori geopolitici, armonizarea contabilă internaţională realizată de acest organism contabil reprezintă o necesitate impusă de cerinţele utilizatorilor situaţiilor financiare. Necesitatea acestui proces este prezentată de următorii factori:

(a) fenomenul globalizării, mondializarea economiilor şi a pieţelor de capitaluri, ceea ce determină imprimarea caracterului internaţional al normelor contabile;

(b) crearea unor centre de putere regională, prin extinderea graniţelor Uniunii Europene (UE), care are drept consecinţă ascensiunea procesului de circulaţie internaţională a capitalurilor;

(c) diversificarea metodelor concurenţiale pe plan mondial;

(d) conceperea unui sistem contabil uniform şi general capabil să determine o funcţionare eficientă a activităţilor întreprinderilor;

(e) crearea unei convergenţe optime între sistemul intern şi extern din punct de vedere al informării financiare.

Aceste fenomene luate atât în mod particular, cât şi prin interdependenţele care sunt create între acestea, conduc la obţinerea de elemente ale marketingului contabil, şi anume piaţa informaţiei contabile. Principala latură prin care se prezintă acest tip de piaţă este cea juridică, iar obiectivele sale sunt clasificate în funcţie de preferinţa acordată unor categorii de utilizatori, şi anume investitorii şi terţii, în sensul:

(a) dezvoltării relevanţei şi credibilităţii informaţiilor financiar-contabile publicate;

(b) creşterii gradului de inteligibilitate al informaţiilor contabile;

(c) creşterii puterii de comparare în timp şi spaţiu a informaţiilor contabile.

Realizarea acestor obiective are ca rezultantă în procesul de creare a reglementărilor contabile, capabile să furnizeze informaţii financiare utile în procesul de luare a deciziilor de către utilizatorii acesteia, care se sprijină pe puterea informaţională a acestora. Procesul de creare a reglementărilor contabile a generat în timp două curente:

(a) curentul conceptual sau deductiv în care conceptele şi principiile contabile sunt determinate prin raţionament profesional, acestea regăsindu-se în metode şi proceduri aplicate în practică;

(b) curentul pragmatic sau inductiv în care pentru elaborarea de concepte şi principii se pleacă de la experienţe şi tradiţii.

Aceste curente au condus la crearea a două mari sisteme contabile mondiale, şi anume: sistemul contabil continental (curentul conceptual) şi sistemul contabil anglosaxon (curentul pragmatic).

Preview document

Contabilitate internațională - Pagina 1
Contabilitate internațională - Pagina 2
Contabilitate internațională - Pagina 3
Contabilitate internațională - Pagina 4
Contabilitate internațională - Pagina 5
Contabilitate internațională - Pagina 6
Contabilitate internațională - Pagina 7
Contabilitate internațională - Pagina 8
Contabilitate internațională - Pagina 9
Contabilitate internațională - Pagina 10
Contabilitate internațională - Pagina 11
Contabilitate internațională - Pagina 12
Contabilitate internațională - Pagina 13
Contabilitate internațională - Pagina 14
Contabilitate internațională - Pagina 15
Contabilitate internațională - Pagina 16
Contabilitate internațională - Pagina 17
Contabilitate internațională - Pagina 18
Contabilitate internațională - Pagina 19
Contabilitate internațională - Pagina 20
Contabilitate internațională - Pagina 21
Contabilitate internațională - Pagina 22
Contabilitate internațională - Pagina 23
Contabilitate internațională - Pagina 24
Contabilitate internațională - Pagina 25
Contabilitate internațională - Pagina 26
Contabilitate internațională - Pagina 27
Contabilitate internațională - Pagina 28
Contabilitate internațională - Pagina 29
Contabilitate internațională - Pagina 30
Contabilitate internațională - Pagina 31
Contabilitate internațională - Pagina 32
Contabilitate internațională - Pagina 33
Contabilitate internațională - Pagina 34
Contabilitate internațională - Pagina 35
Contabilitate internațională - Pagina 36
Contabilitate internațională - Pagina 37
Contabilitate internațională - Pagina 38
Contabilitate internațională - Pagina 39
Contabilitate internațională - Pagina 40
Contabilitate internațională - Pagina 41
Contabilitate internațională - Pagina 42
Contabilitate internațională - Pagina 43
Contabilitate internațională - Pagina 44
Contabilitate internațională - Pagina 45
Contabilitate internațională - Pagina 46
Contabilitate internațională - Pagina 47
Contabilitate internațională - Pagina 48
Contabilitate internațională - Pagina 49
Contabilitate internațională - Pagina 50
Contabilitate internațională - Pagina 51
Contabilitate internațională - Pagina 52
Contabilitate internațională - Pagina 53
Contabilitate internațională - Pagina 54
Contabilitate internațională - Pagina 55
Contabilitate internațională - Pagina 56
Contabilitate internațională - Pagina 57
Contabilitate internațională - Pagina 58
Contabilitate internațională - Pagina 59
Contabilitate internațională - Pagina 60
Contabilitate internațională - Pagina 61
Contabilitate internațională - Pagina 62
Contabilitate internațională - Pagina 63
Contabilitate internațională - Pagina 64
Contabilitate internațională - Pagina 65
Contabilitate internațională - Pagina 66
Contabilitate internațională - Pagina 67
Contabilitate internațională - Pagina 68
Contabilitate internațională - Pagina 69
Contabilitate internațională - Pagina 70
Contabilitate internațională - Pagina 71
Contabilitate internațională - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în SC Agricola International SA Bacău

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate

1. Conţinutul şi regimul provizioanelor Noţiunea şi substanţă economică a “provizioanelor” introduse în gestiunea agenţilor ce “navighează” în...

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului 1.1 Obiectiv Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

IAS 19 beneficiile angajaților

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Ai nevoie de altceva?