Contabilitate - master

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 210 în total
Cuvinte : 93729
Mărime: 384.35KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Cost: Gratis

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1: Oferta de informaţii contabile in contextul accelerarii procesului de armonizare a normelor, regulilor si practicilor contabile
 3. 1.1. Organismele preocupate de dezvoltarea ofertei de informaţii contabile într-un limbaj universal 5
 4. 1.2. Contabilitatea la interferenţa dintre sistemul de drept şi fiscalitate 13
 5. 1.3. Armonizarea contabilă internaţională în contextul globalizării şi
 6. internaţionalizării situaţiilor financiare 20
 7. 1.3.1. Definirea şi evaluarea poziţiei financiare a entităţii economice 22
 8. 1.3.2. Definirea şi evaluarea performanţei întreprinderii în literatura de specialitate 34
 9. 1.3.3. Fluxurile de trezorerie, expresie a capacităţii întreprinderii de a se adapta
 10. la anumite circumstanţe şi oportunităţi 47
 11. 1.3.4. Performanţa financiară a întreprinderii, reflectată cu ajutorul rezultatului
 12. global sau Situaţiei modificării capitalurilor proprii 54
 13. Capitolul 2: Cadrul conceptual al contabilităţii
 14. 2.1. Obiectivele raportării financiare 56
 15. 2.2. Caracteristicile calitative ale informaţiei contabile 59
 16. 2.3. Recunoaşterea şi evaluarea structurilor calitative ale situaţiilor financiare 63
 17. 2.3.1. Recunoaşterea elementelor componente ale situaţiilor financiare 63
 18. 2.3.2. Măsurarea valorii şi raportarea financiară în viziunea organismelor de normalizare internaţional recunoscute 66
 19. 2.3.2.1 Valoarea justă ca formulă de evaluare contabilă alternativă la costul istoric 67
 20. 2.3.2.2 Aplicaţii privind evaluarea elementelor situaţiilor financiare 70
 21. 2.3.3. Contabilitatea actuarială, un model contemporan de evaluare a elementelor situaţiilor financiare 76
 22. Capitolul 3: Politicile contabile ale întreprinderilor
 23. 3.1. Teoria politico contractuală a contabilităţii 94
 24. 3.2. Elementele cheie în strategiile întreprinderilor privind politicile contabile 98
 25. 3.3. Gestiunea variabilelor contabile de regularizare, a rezultatelor în funcţie de
 26. contextul economic sau de politica întreprinderii 101
 27. 3.4. Politicile contabile în viziunea Standardelor Internaţionale de Contabilitate 105
 28. 3.5. Exemplificarea corectării unei erori privind omisiunea inregistrarii unui venit 111
 29. Capitolul 4 : Tratamentul contabil al imobilizărilor necorporale în viziunea standardelor internaţionale de contabilitate
 30. 4.1 Delimitări conceptuale şi practice privind imobilizările necorporale 113
 31. 4.2 Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale 116
 32. 4.3. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale 120
 33. 4.4 Durata de viaţă, amortizarea activelor necorporale şi informaţiile ce trebuie
 34. prezentate în notele explicative la situaţiile financiare 122
 35. CAPITOLUL 5: Tratamentul contabil al imobilizărilor corporale
 36. 5.1. Generalităţi şi abordări conceptuale privind imobilizările corporale 125
 37. 5.2. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale 126
 38. 5.3 Durata de viaţă , amortizarea şi informaţiile ce trebuie prezentate în notele
 39. explicative privind imobilizările corporale 132
 40. Capitolul 6 : Tratamentul contabil al imobilizărilor achiziţionate în leasing (IAS 17)
 41. 6.1. Abordări conceptuale şi structurale privind tranzacţiile de leasing 138
 42. 6.2 Recunoaşterea şi evaluarea în contabilitate a leasingului financiar la locatar 144
 43. 6.3 Recunoaşterea şi evaluarea în contabilitate a leasingului financiar la locatar 151
 44. Capitolul 7 : Tratamentul contabil al imobilizarilor care beneficiaza de subventii(IAS 20)
 45. 7.1 Aspecte principale privind conceptele şi recunoaşterea subvenţiilor în situaţiile financiare ale agenţilor economici 154
 46. 7.2. Aplicaţii privind recunoaşterea subvenţiilor pentru active 155
 47. 7.3. Recunoaşterea şi contabilizarea subvenţiilor de exploatare 163
 48. 7.4. Rambursarea subvenţiilor guvernamentale 165
 49. Capitolul 8 : Tratametul contabil al imobilelor de plasament în conformitate cu IAS 40 revizuit „Investiţii imobiliare”
 50. 8.1 Recunoaşterea iniţială şi ulterioară a investiţiilor imobiliare 169
 51. 8.2 Modele utilizate în tratamentul contabil al investiţiei imobiliare cu privire
 52. la evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale a acestora 171
 53. 8.3. Aplicaţii privind tratamentul contabil al activelor transferate la şi din
 54. categoria imobilelor de plasament 175

Extras din curs

Introducere

Formarea unui sistem contabil în concordanţă cu evoluţiile economiei de piaţă , după revoluţia din 1989 impunea regândirea pe noi baze a sistemului contabil existent Întrucât prin sistemul contabil se realizează o gestiune eficientă a activităţilor economice, reforma contabilităţii a început aşa cum era şi normal din domeniul legislativ. Situaţiile financiare ale unei companii reprezintă modalitatea, prin care informaţia contabilă este pusă la dispoziţia factorilor decizionali. De aceea, companiile îşi publică situaţiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înţelese de către cititorul interesat

Prin adoptarea şi implementarea Legii 15/1990, care avea în vedere procesul de transformare a întreprinderilor de stat în regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată în prezent prin Legea 302/2005, se începe procesul de reformă în contabilitatea românească.Legea Contabilităţii 82/1991 respectiv, Hotărârea Guvernului 704/1993 reprezintă piatra de temelie a noului sistem contabi Acest proces de trecere la un nou sistem contabil trebuia să aibă în vedere o serie de particularităţi (economice, politice, sociale şi culturale) pentru a răspunde în cele mai bune condiţii noilor necesităţi apărute.

Pentru ţara noastră şi pentru economia românească în care statul avea un rol important în activitatea economică, lipsea unui mecanism de finanţare bine pus la punct, în care o profesie contabilă liberală abia încerca să se formeze iar fiscalitatea era pe primul loc în contabilitate, s-a ajuns la concluzia că cel mai potrivit sistem contabil este cel francez, care a oferit astfel o punte de legătură cu Directivele Europene.

Pentru a promova profesia contabilă liberală, în 1994 a luat fiinţă Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi (CECCAR) iar prin Ordonanţei Guvernului 75/1999 s-au pus bazele legislative pentru o nouă perspectivă a profesiei contabile, în ceea ce priveşte credibilitatea şi exigenţa, şi anume aceea de auditor financiar.

Ca răspuns la noua problematică apărută în domeniul contabil s-a impus implementarea Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Primele au apărut şi au fost adoptate întrucât pe pieţele de capital marea majoritate a agenţilor economici se încadrau în modelul anglo-saxon. Cu privire la al doilea element şi anume IFRS-urile, adoptarea acestora are în vedere armonizarea cu sistemul internaţional de contabilitate şi este considerat a fi al treilea val al reformei contabilităţii româneşti Trecerea la aceste IFRS-uri are influenţe majore asupra prezentării poziţiei lor financiare, precum şi a performanţelor, şi deci, o nouă prezentare a informării financiare a agenţilor economici

Această nouă stare de fapt s-a datorat într-o oarecare măsură şi asistenţei oferite de către Institutul Experţilor Contabili din Scoţia (ICAS), susţinut de Know How Found din Marea Britanie, pentru realizarea unui eficient proces de reformă în domeniul contabil. Noi reglementări precum: Ordinul Ministerului Finanţelor 403/1999, înlocuit cu Ordinul 94/2001 referitor la aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, iar acesta din urmă completat la rândul său cu Ordinul 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, au contribuit la transformarea radicală a sistemului contabil românesc. Practic Ordinul 94/2001 este reglementarea care aduce schimbări de bază în domeniul reglementărilor contabile şi răspunde în cea mai mare măsură noilor cerinţe ale economiei româneşti în sensul că prin intermediul său se încerca amortizarea impactului pe care îl are desfăşurarea reformei economice asupra procesului de atragere a investitorilor străini, se prezintă noi posibilităţi de prezentare a situaţiilor financiare, sunt abordate noi categorii de utilizatori ai informaţiei contabile: investitorii prezenţi şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii şi publicul(pe lângă organele statului cărora le erau destinate raportările financiare).Interferenţa dintre contabilitate şi sistemul de drept existent este evidenţiată de utilizarea terminologiei juridice în contabilitate.De exemplu, doctrina contabilă franceză (optica juridică) utlizează noţiunea de patrimoniu în definirea situaţiilor financiare spre deosebire de Cadrul general al IASB(optica economică)

În România Reglementările contabile armonizate aprobate prin Ordinul 94/2001 utilizează noţiunea de „pasiv” în definirea bilanţului în timp ce Reglementările contabile simplificate conform Ordinul 306/2002 renunţă la această noţiune.

În prezent atât Ordinul 94/2001, cât şi Ordinul 306/2002 sunt abrogate prin Ordinul 1752/2005, cu privire la Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene, care elimină noţiunile de patrimoniu şi pasiv, definind bilanţul ca „documentul contabil de sinteză care cuprinde elementele de active, datorii şi capital propriu ale entităţii”În aceste condiţii se optează de asemenea şi pentru o nouă structură a setului de situaţii financiare, care urmăreşte în esenţă tocmai asigurarea satisfacerii necesităţilor utilizatorilor situaţiilor financiare: bilanţ; cont de profit şi pierdere; situaţia modificărilor capitalurilor proprii; situaţia fluxurilor de trezorerie; politici contabile şi note explicative.

Necesitatea de conformitate cu Directivele Comunităţii Economice Europene (Directiva a-IV-a şi a VII-a). este impusă de :globalizarea economiilor naţionale,accesul României pe pieţele de capital internaţionale, transparenţa şi simplificarea raportărilor financiare.

CAPITOLUL 1

OFERTA DE INFORMAŢII CONTABILE IN CONTEXTUL ACCELERARII PROCESULUI DE ARMONIZARE A NORMELOR, REGULILOR SI PRACTICILOR CONTABILE

1 1. Organismele preocupate de dezvoltarea ofertei de informaţii contabile într-un limbaj universal

Procesul prin care normele contabile naţionale, diferite de la o ţară la alta se perfecţionează pentru a fi comparabile are ca obiectiv armonizarea contabilă internaţională

Accentuarea globalizării economiilor naţionale şi a integrării pieţelor financiare şi sistemelor informaţionale sunt argumente în favoarea unei oferte de informaţii relevante, elaborată într-un limbaj contabil universal înţeles. Armonizarea contabilă este o necesitate pentru investitorii şi analiştii financiari care trebuie să înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere.

Preview document

Contabilitate - master - Pagina 1
Contabilitate - master - Pagina 2
Contabilitate - master - Pagina 3
Contabilitate - master - Pagina 4
Contabilitate - master - Pagina 5
Contabilitate - master - Pagina 6
Contabilitate - master - Pagina 7
Contabilitate - master - Pagina 8
Contabilitate - master - Pagina 9
Contabilitate - master - Pagina 10
Contabilitate - master - Pagina 11
Contabilitate - master - Pagina 12
Contabilitate - master - Pagina 13
Contabilitate - master - Pagina 14
Contabilitate - master - Pagina 15
Contabilitate - master - Pagina 16
Contabilitate - master - Pagina 17
Contabilitate - master - Pagina 18
Contabilitate - master - Pagina 19
Contabilitate - master - Pagina 20
Contabilitate - master - Pagina 21
Contabilitate - master - Pagina 22
Contabilitate - master - Pagina 23
Contabilitate - master - Pagina 24
Contabilitate - master - Pagina 25
Contabilitate - master - Pagina 26
Contabilitate - master - Pagina 27
Contabilitate - master - Pagina 28
Contabilitate - master - Pagina 29
Contabilitate - master - Pagina 30
Contabilitate - master - Pagina 31
Contabilitate - master - Pagina 32
Contabilitate - master - Pagina 33
Contabilitate - master - Pagina 34
Contabilitate - master - Pagina 35
Contabilitate - master - Pagina 36
Contabilitate - master - Pagina 37
Contabilitate - master - Pagina 38
Contabilitate - master - Pagina 39
Contabilitate - master - Pagina 40
Contabilitate - master - Pagina 41
Contabilitate - master - Pagina 42
Contabilitate - master - Pagina 43
Contabilitate - master - Pagina 44
Contabilitate - master - Pagina 45
Contabilitate - master - Pagina 46
Contabilitate - master - Pagina 47
Contabilitate - master - Pagina 48
Contabilitate - master - Pagina 49
Contabilitate - master - Pagina 50
Contabilitate - master - Pagina 51
Contabilitate - master - Pagina 52
Contabilitate - master - Pagina 53
Contabilitate - master - Pagina 54
Contabilitate - master - Pagina 55
Contabilitate - master - Pagina 56
Contabilitate - master - Pagina 57
Contabilitate - master - Pagina 58
Contabilitate - master - Pagina 59
Contabilitate - master - Pagina 60
Contabilitate - master - Pagina 61
Contabilitate - master - Pagina 62
Contabilitate - master - Pagina 63
Contabilitate - master - Pagina 64
Contabilitate - master - Pagina 65
Contabilitate - master - Pagina 66
Contabilitate - master - Pagina 67
Contabilitate - master - Pagina 68
Contabilitate - master - Pagina 69
Contabilitate - master - Pagina 70
Contabilitate - master - Pagina 71
Contabilitate - master - Pagina 72
Contabilitate - master - Pagina 73
Contabilitate - master - Pagina 74
Contabilitate - master - Pagina 75
Contabilitate - master - Pagina 76
Contabilitate - master - Pagina 77
Contabilitate - master - Pagina 78
Contabilitate - master - Pagina 79
Contabilitate - master - Pagina 80
Contabilitate - master - Pagina 81
Contabilitate - master - Pagina 82
Contabilitate - master - Pagina 83
Contabilitate - master - Pagina 84
Contabilitate - master - Pagina 85
Contabilitate - master - Pagina 86
Contabilitate - master - Pagina 87
Contabilitate - master - Pagina 88
Contabilitate - master - Pagina 89
Contabilitate - master - Pagina 90
Contabilitate - master - Pagina 91
Contabilitate - master - Pagina 92
Contabilitate - master - Pagina 93
Contabilitate - master - Pagina 94
Contabilitate - master - Pagina 95
Contabilitate - master - Pagina 96
Contabilitate - master - Pagina 97
Contabilitate - master - Pagina 98
Contabilitate - master - Pagina 99
Contabilitate - master - Pagina 100
Contabilitate - master - Pagina 101
Contabilitate - master - Pagina 102
Contabilitate - master - Pagina 103
Contabilitate - master - Pagina 104
Contabilitate - master - Pagina 105
Contabilitate - master - Pagina 106
Contabilitate - master - Pagina 107
Contabilitate - master - Pagina 108
Contabilitate - master - Pagina 109
Contabilitate - master - Pagina 110
Contabilitate - master - Pagina 111
Contabilitate - master - Pagina 112
Contabilitate - master - Pagina 113
Contabilitate - master - Pagina 114
Contabilitate - master - Pagina 115
Contabilitate - master - Pagina 116
Contabilitate - master - Pagina 117
Contabilitate - master - Pagina 118
Contabilitate - master - Pagina 119
Contabilitate - master - Pagina 120
Contabilitate - master - Pagina 121
Contabilitate - master - Pagina 122
Contabilitate - master - Pagina 123
Contabilitate - master - Pagina 124
Contabilitate - master - Pagina 125
Contabilitate - master - Pagina 126
Contabilitate - master - Pagina 127
Contabilitate - master - Pagina 128
Contabilitate - master - Pagina 129
Contabilitate - master - Pagina 130
Contabilitate - master - Pagina 131
Contabilitate - master - Pagina 132
Contabilitate - master - Pagina 133
Contabilitate - master - Pagina 134
Contabilitate - master - Pagina 135
Contabilitate - master - Pagina 136
Contabilitate - master - Pagina 137
Contabilitate - master - Pagina 138
Contabilitate - master - Pagina 139
Contabilitate - master - Pagina 140
Contabilitate - master - Pagina 141
Contabilitate - master - Pagina 142
Contabilitate - master - Pagina 143
Contabilitate - master - Pagina 144
Contabilitate - master - Pagina 145
Contabilitate - master - Pagina 146
Contabilitate - master - Pagina 147
Contabilitate - master - Pagina 148
Contabilitate - master - Pagina 149
Contabilitate - master - Pagina 150
Contabilitate - master - Pagina 151
Contabilitate - master - Pagina 152
Contabilitate - master - Pagina 153
Contabilitate - master - Pagina 154
Contabilitate - master - Pagina 155
Contabilitate - master - Pagina 156
Contabilitate - master - Pagina 157
Contabilitate - master - Pagina 158
Contabilitate - master - Pagina 159
Contabilitate - master - Pagina 160
Contabilitate - master - Pagina 161
Contabilitate - master - Pagina 162
Contabilitate - master - Pagina 163
Contabilitate - master - Pagina 164
Contabilitate - master - Pagina 165
Contabilitate - master - Pagina 166
Contabilitate - master - Pagina 167
Contabilitate - master - Pagina 168
Contabilitate - master - Pagina 169
Contabilitate - master - Pagina 170
Contabilitate - master - Pagina 171
Contabilitate - master - Pagina 172
Contabilitate - master - Pagina 173
Contabilitate - master - Pagina 174
Contabilitate - master - Pagina 175
Contabilitate - master - Pagina 176
Contabilitate - master - Pagina 177
Contabilitate - master - Pagina 178
Contabilitate - master - Pagina 179
Contabilitate - master - Pagina 180
Contabilitate - master - Pagina 181
Contabilitate - master - Pagina 182
Contabilitate - master - Pagina 183
Contabilitate - master - Pagina 184
Contabilitate - master - Pagina 185
Contabilitate - master - Pagina 186
Contabilitate - master - Pagina 187
Contabilitate - master - Pagina 188
Contabilitate - master - Pagina 189
Contabilitate - master - Pagina 190
Contabilitate - master - Pagina 191
Contabilitate - master - Pagina 192
Contabilitate - master - Pagina 193
Contabilitate - master - Pagina 194
Contabilitate - master - Pagina 195
Contabilitate - master - Pagina 196
Contabilitate - master - Pagina 197
Contabilitate - master - Pagina 198
Contabilitate - master - Pagina 199
Contabilitate - master - Pagina 200
Contabilitate - master - Pagina 201
Contabilitate - master - Pagina 202
Contabilitate - master - Pagina 203
Contabilitate - master - Pagina 204
Contabilitate - master - Pagina 205
Contabilitate - master - Pagina 206
Contabilitate - master - Pagina 207
Contabilitate - master - Pagina 208
Contabilitate - master - Pagina 209
Contabilitate - master - Pagina 210

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate - Master.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Practică productivă în contabilitate

1. CAIET DE PRACTICA 02.08.2004 In prima zi de practica am vizitat sediul unitatii si am aflat care este obiectul de activitate al unitatii si...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Contabilitatea imobilizărilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Modalități de finanțare a investițiilor și activității de exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

Te-ar putea interesa și

Analiza performanțelor financiare în baza situaților financiare anuale

1 .Importanța analizei financiare în procesul de management al întreprinderii Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Plan de Afaceri - Automobile Bavaria

Plan de afaceri A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎNTREPRINDERII 1.Numele complet al întreprinderii : Automobile Bavaria 2.Coordonatele întreprinderii...

Practici referitoare la imobilizările corporale și necorporale

Capitolul 1 – Contabilitatea creativa si factorii determinanti si motivatiile 1.1.Definirea contabilitatii creative Cea mai substantiala...

Sisteme informatice integrate - comerțul electronic

1. INTRODUCERE Tinând cont de faptul ca traim într-un secol al vitezei, în orice domeniu putem observa tot mai des schimbari si inovatii menite sa...

Teste admitere masterat contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Codul Etic al Profesiei Contabile în România

I. Introducere 1.1 Motivaţia Dacă până nu demult scopul principal al oricărei activităţi economice era maximizarea profitului “obţinut prin orice...

Controlul Calității Activității de Audit

R A P O R T DE A U T O E V A L U A R E Abordarea unui subiect precum controlul calităţii activităţii de audit, reprezintă, din punctul meu de...

Ai nevoie de altceva?