Contabilitatea Bancara

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 206 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

TEMA 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE
1. Obiectul contabilităţii bancare 8
2. Principiile contabilităţii bancare 10
3. Documentele evidenţei bancare 11
4. Organizarea circuitului documentelor bancare 16
5. Planul de conturi 26
TEMA 2. CONTABILITATEA CAPITALULUI BANCAR
1. Contabilitatea capitalului social 30
2. Contabilitatea primelor de capital 33
3. Contabilitatea rezervelor de capital 34
4. Contabilitatea datoriilor subordonate 37
5. Contabilitatea provizioanelor de capital
39
TEMA 3. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE
1. Particularităţile trezoreriei bancare 45
2. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament 51
3. Contabilitatea valorilor primite sau date în pensiune a valorilor de recuperat şi a altor sume datorate 57
4. Contabilitatea operaţiunilor în curs de rezolvare 59
5. Contabilitatea creanţelor interbancare restante şi îndoielnice 62
6. Contabilitatea decontărilor intrabancare 64
TEMA 4. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE
1. Categorii de credite bancare 71
2. Contabilitatea creanţelor comerciale 73
3. Contabilitatea creditelor de trezorerie 77
4. Contabilitatea creditelor pentru export 83
5. Contabilitatea creditelor pentru echipament 84
TEMA 5. CONTABILITATEA CONTURILOR CURENTE
1. Tehnica deschiderii conturilor bancare 87
2. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturilor curente 90
3. Contabilitatea operaţiunilor efectuate cu ajutorul cardurilor 94
TEMA 6. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU TITLURI
1. Contabilitatea titlurilor de tranzacţie 98
2. Contabilitatea titlurilor de plasament 102
3. Contabilitatea titlurilor de investiţii 107
4. Contabilitatea datoriilor constituite prin emisiunea de titluri 110
TEMA 7. CONTABILITATEA CREDITORILOR ŞI DEBITORILOR DIN OPERAŢIUNI DIVERSE
1. Contabilitatea decontărilor cu personalul 118
2. Contabilitatea operaţiunilor privind asigurările şi protecţia socială 123
3. Contabilitatea impozitului pe profit şi a altor impozite datorate bugetului de stat 124
4. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 125
5. Contabilitatea dividendelor, a debitorilor şi creditorilor diverşi 127
TEMA 8. CONTABILITATEA STOCURILOR BANCARE
1. Metode specifice privind evidenţierea stocurilor bancare 133
2. Contabilitatea materialelor 135
3. Contabilitatea obiectelor de inventar 136
4. Contabilitatea altor stocuri bancare 138
TEMA 9. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
1. Contabilitatea imobilizărilor financiare 145
2. Contabilitatea imobilizărilor în curs 149
3. Contabilitatea imobilizărilor din activitatea de exploatare 149
4. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate
153
TEMA 10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
1. Contabilitatea cheltuielilor de trezorerie şi interbancare 159
2. Contabilitatea cheltuielilor din operaţiunile cu clientela 160
3. Contabilitatea cheltuielilor din operaţiuni cu titluri 162
4. Contabilitatea cheltuielilor privind operaţiunile de schimb valutar 164
5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul băncii 165
6. Contabilitatea cheltuielilor cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi 166
7. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale 167
8. Contabilitatea cheltuielilor cu provizioane pentru valori imobilizate 168
9. Contabilitatea cheltuielilor cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
169
TEMA 11. CONTABILITATEA VENITURILOR
1. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile cu clientela 173
2. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile cu titluri 174
3. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile de leasing 176
4. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile de schimb valutar 177
5. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile efectuate în afara bilanţului 178
6. Contabilitatea veniturilor din activitatea financiară a băncii 179
7. Contabilitatea veniturilor diverse de exploatere 180
8. Contabilitatea veniturilor din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate
181
PLANUL DE CONTURI AL INSTITUŢIILOR DE CREDIT ŞI INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE
185
BIBLIOGRAFIE 206

Extras din document

TEMA 1

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE

Conţinut:

1. Obiectul contabilităţii bancare

2. Principiile contabilităţii bancare

3. Documentele evidenţei bancare

4. Organizarea circuitului documentelor bancare

5. Planul de conturi

Rezumat:

Conducătorii instituţiilor de credit răspund de buna organizare şi desfăşurare a evidenţei bancare care oglindeşte pe suport de hârtie sau suport magnetic toate operaţiunile intrabancare şi interbancare.

Organizarea contabilităţii bancare nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază care sunt cunoscute de managerii bancari şi care sunt luate în calcul o dată cu perfecţionarea sistemului informaţional bancar.

Este cunoscut faptul, că în activitatea bancară se pot întâlni operaţiuni pentru care nu există stabilite reguli sau proceduri de rezolvare, iar soluţionarea lor se poate înfăptui numai prin apelarea la unul sau mai multe principii contabile, ceea ce justifică necesitatea existenţei, cunoaşterii şi înţelegerii corecte a conţinutului lor.

Evidenţa bancară presupune existenţa unor documente contabile judicios întocmite în care se înregistrează operaţiunile financiare şi bancare după reguli şi norme bine stabilite.

Principala formă a evidenţei bancare este contabilitatea bancară. Obiectul contabilităţii bancare îl constituie înregistrarea sistematică şi cleiologică a tuturor operaţiunilor ce privesc disponibilităţile şi depozitele băneşti, a bunurilor mobile şi imobile, a titlurilor de valoare, a plasamentelor bancare, a drepturilor şi obligaţiilor băncii, precum şi a tuturor modificărilor patrimoniale

Operaţiunile active şi pasive ale instituţiilor de credit ce sunt supuse înregistrării în contabilitatea bancară şi trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile normelor metodologice care le reglementează.

Înregistrările contabile care privesc modificările patrimoniale precum şi evidenţa operaţiunilor din afara bilanţului se efectuează cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi bancar.

Obiective:

Parcurgerea temei respective dezvoltă cunoştinţele despre:

-obiectivele contabilităţii bancare

-principiile contabilităţii bancare

-documentele evidenţei bancare şi circuitul acestora

- modul de simbolizare şi clasificare a conturilor bancare

1. Obiectul contabilităţii bancare

Pentru îndeplinirea obiectului pe care îl are contabilitatea bancară şi totodată pentru respectarea reglementărilor în domeniu1, băncile, în calitate de instituţii de credit cu răspundere patrimonială, au obligaţia să asigure:

1 -întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul băncii;

2 -înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

3 -inventarierea patrimoniului băncii;

4 -întocmirea bilanţului contabil;

5 -controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;

6 -furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatelor obţinute de bancă.

Desfăşurând activitate economică instituţiile de credit au, de asemenea, obligaţia să asigure contabilitatea în partidă dublă, ceea ce impune efectuarea următoarelor operaţiuni: înregistrarea fiecărei operaţii patrimoniale, în mod simultan în debitul unui cont şi creditul altui cont, determinarea zilnică a totalului sumelor debitoare şi a celor creditoare, precum şi a soldului final al fiecărui cont; întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a celorlalte anexe privind darea de seamă contabilă.

Contabilitatea bancară oglindeşte în mod fidel toate fazele procesului bancar şi monetar, folosind noua tehnologie informaţională, fiind organizată în compartimente distincte conduse de către directorul financiar-contabil sau de o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Contabilitatea bancară cunoaşte, ca de altfel contabilitatea în general, două structuri contabile: contabilitatea financiară sau de flux şi contabilitatea internă de gestiune.

Contabilitatea generală, denumită şi financiară, are la bază norme unitare privind organizarea şi conducerea acesteia, prevăzute în lege şi în normele bancare, care au caracter obligatoriu pentru toate băncile, având ca obiectiv principal furnizarea informaţiilor necesare atât pentru necesităţile proprii cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice.

Contabilitatea de gestiune se organizează de fiecare instituţii de credit în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii, având ca obiective principale următoarele: stabilirea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor pe fiecare subunitate; rentabilitatea activităţilor şi serviciilor prestate de bancă; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe subunităţi şi activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea băncii.

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii bancare, în conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, respectiv persoanei care are obligaţia gestionării patrimoniului băncii.

În acest scop, administratorul trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale, organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil şi depunerea acestuia la termen, la organele în drept; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile şi să asigure organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la necesităţile şi specificul băncii.

În spiritul prevederilor legale, obiectul contabilităţii instituţiilor de credit îl constituie reflectarea în expresie bănească a disponibilităţilor şi depozitelor băneşti, a bunurilor mobile şi imobile, a titlurilor de valoare, a plasamentelor bancare, a drepturilor şi obligaţiilor bancare, precum şi a modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor obţinute de bănci sau alte instituţii de credit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Bancara.doc