Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1885
Mărime: 15.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
capitolul 1

Extras din document

CONTABILITATEA DE GESTIUNE ^I CALCULA*IA COSTURILOR

1.1. Obiectivele, func`iile ~i rolul contabilit{`ii de gestiune ~i calcula`iei costurilor

Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit{`ii nr. 82/1991, unit{`ile patrimoniale sunt obligate s{ organizeze contabilitatea de gestiune, dar modul de organizare a acesteia este stabilit de fiecare }n parte }n func`ie de specificul activit{`ii desf{~urate ~i de necesit{`ile proprii de informare a managerilor.

Organizarea contabilit{`ii de gestiune const{ }n realizarea unui ansamblu de activit{`i specifice elabor{rii unui sistem informa`ional eficient pentru calculul costului, elaborarea, urm{rirea ~i controlul bugetelor de venituri ~i cheltuieli, analiza activit{`ii desf{~urate }n toate structurile organizatorice.

Contabilitatea de gestiune ca disciplin{ ~tiin`ific{ }nregistreaz{, urm{re~te ~i centralizeaz{ }n expresie valoric{ ~i uneori, }n cantitativ{, }n mod cronologic ~i sistematic, fluxurile patrimoniale ale }ntreprinderii utiliz|nd procedee ~i metode de lucru proprii.

Articolul 105 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilit{`ii nr. 82/1991 precizeaz{: “Contabilitatea de gestiune este destinat{, }n principiu, pentru }nregistrarea opera`iilor privind colectarea cheltuielilor pentru destina`ii, respectiv pe activit{`i, sec`ii de fabrica`ie etc, decontarea produc`iei precum ~i calculul costului de produc`ie al produselor fabricate, lucr{rilor executate ~i serviciilor prestate, inclusiv a produc`iei }n curs.”

Prin obiectivul s{u de studiu, contabilitatea de gestiune permite cunoa~terea costului, studierea, analizarea ~i previzionarea evolu`iilor pentru a oferi informa`ii utile managerilor de la diferite niveluri ierarhice, }n vederea lu{rii unor decizii oportune ~i eficiente.

Ca urmare, contabilitatea de gestiune are at|t rolul de instrument informa`ional deoarece produce ~i ofer{ informa`ii privind costurile ~i profitul, dar ~i rolul de instrument de gestiune pentru c{ reprezint{ o tehnic{ de decizie pentru maximizarea rentabilit{`ii.

Astfel, informa`ia produs{ ~i gestionat{ de calcula`ia costurilor se }nscrie }n secretul comercial de }ntreprindere ~i este destinat{ }ntreprinz{torului pentru a solu`iona probleme de alocare ~i utilizare a resurselor.

Aceste informa`ii permit managerilor s{ aleag{ }ntre decizii alternative ~i s{ evalueze rezultatele profitabile.

Principalele obiective ale contabilit{`ii de gestiune sunt:

- calcularea costurilor

- determinarea rezultatelor analitice ~i a rentabilit{`ii produselor, lucr{rilor ~i serviciilor executate

- elaborarea bugetelor de venituri ~i cheltuieli pe feluri de activit{`i

- urm{rirea ~i controlul execut{rii bugetelor de veituri ~i cheltuieli pentru cunoa~terea rezultatelor ~i furnizarea datelor cu privire la gestiunea patrimoniului.

Contabilitatea de gestiune }ndepline~te urm{toarele func`ii:

1. Func`ia de determinare a costurilor pe produse, lucr{ri, servicii ~i sectoare de activitate

2. Func`ia de determinare a rezlutatelor analitice pe produse ~i activit{`i.

3. Func`ia de elaborare a bugetelor previzionale

4. Func`ia de furnizare a informa`iilor necesare pentru m{surarea performan`elor economice ale produselor, lucr{rilor, serviciilor ~i sectoarelor de activitate.

1.2. No`iunea, con`iunutul ~i verificarea costurilor

Costul produc`iei reprezint{ totalitatea cheltuielilor de produc`ie efectuate de o }ntreprindere pentru fabricarea ~i desfacerea produc`iei }ntr-o anumit{ perioad{ de timp.

Cheltuielile de produc`ie sunt generate de folosirea productiv{ ~i consumarea (epuizarea) celor 3 factori de produc`ie: natura, capitalul ~i munca.

Rolul costurilor este de a furniza conducerii }ntreprinderii informa`ii necesare pentru a exercita un control eficient asupra activit{`ii acesteia ~i pentru a lua decizii.

Nivelul costului este un barometru care ofer{ informa`ii privind desf{~urarea unei activit{`i de produc`ie ~i permite urm{rirea, analiza ~i desf{~urarea proceselor de produc`ie spre folosirea ra`ional{ a resurselor economice.

Informa`iile furnizate de costul de produc`ie trebuie prezentate }ntr-o form{ care s{ permit{ luarea deciziilor rapide ~i corecte. Deasemenea, costurile trebuie s{ fie exact prezentate conducerii }n termen c|t mai scurt, s{ aib{ semnifica`ie economic{ real{ ~i s{ fie relevante, respectiv s{ permit{ cunoa~terea acelor laturi ale activit{`ii economice care pot influen`a structura ~i evolu`ia costurilor.

Pentru a putea utiliza costurile ca instrumente de m{sur{, control ~i reglare a activit{`ii trebuie s{ cunoa~tem particularit{`ile acestora ~i, ca urmare, este necesar{ clasificarea lor dup{ diferite criterii:

1. Dup{ sfera de de activitate deosebim:

a) costuri de aprovizionare, formate }n timp din cheltuieli generate de achizi`ionarea ~i depozitarea stocurilor.

b) Costuri de produc`ie, formate din cheltuieli generate de fabrica`ie.

c) Costuri de distribu`ie formate din cheltuieli efectuate dup{ terminarea procesului de produc`ie, cu depozitarea ~i transportul produselor finite c{tre client.

#n continuare, vom realiza clasific{ri ale costului de produc`ie.

2. Dup{ con`inutul costului, deosebim:

a) costuri complete care cuprind toate cheltuielile generate de consumul factorilor de produc`ie

b) costuri par`iale care }ncorporeaz{ numai o parte din cheltuieli (costuri variabile sau directe)

De remarcat este faptul c{ }n costurile de produc`ie complete nu sunt incluse }n totalitate cheltuielile generate de utilizarea factorilor de produc`ie.

Din punct de vedere al includerilor }n costul de produc`ie, cheltuielile se }mpart:

a) cheltuieli }ncorporabile

b) cheltuieli ne}ncorporabile

c) cheltuieli supletive

Preview document

Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor - Pagina 1
Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor - Pagina 2
Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor - Pagina 3
Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor - Pagina 4
Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea de Gestiune si Calculatia Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara - Societatecare Produce Geam Termopan

Capitolul I Prezentarea firmei S.C. MEIDERT PLESA & PARTENERII S.A. 1.1. Date generale 1.Denumirea obiectivului S.C. MEIDERT PLESA &...

Contabilitatea de Gestiunea a Societatii AEROSTAR SA Bacau

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Contabilitatea Circulatiei Costurilor Studiu

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR 1.1. Consideraţii generale privind contabilitatea de gestiune şi...

Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi S.C. VALGAB TRUST S.R.L Iaşi a fost înfiinţată în anul 2003, cu sediul social în Iaşi, având ca...

Calculatia Costurilor - Metoda Direct Costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Ai nevoie de altceva?