Contabilitatea de închidere a exercițiului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 10250
Mărime: 84.25KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

I.1 Delimitări privind lucrările de închidere a exerciţiului financiar

Realizarea funcţiilor contabilităţii implică sintetizarea şi generalizarea informaţiilor din contabilitatea curentă, în vederea stabilirii periodic a situaţiei patrimoniale cu ajutorul bilanţului şi a rezultatelor obţinute cu ajutorul contului de profit şi pierdere.

Legea contabilităţii nr.82/1991 aplicată împreună cu , reglementările Cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale prevede forma şi conţinutul situaţiilor financiare. Acestea cuprind:

1. Bilanţul contabil

2. Contul de profit şi pierderi

3. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

4. Situaţia fluxurilor de trezorerie

5. Politici contabile şi notele explicative

Situaţiile financiare anuale constituite un tot unitar; ele sunt auditate conform legii.

Fiind un document de sinteză complex, bilanţul contabil trebuie să dea o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatului obţinut de unitatea patrimonială.

Semnificaţia bilanţului ca principal instrument de sintetizare şi generalizare la un moment dat, pe baza principiului partidei duble, a informaţiilor contabilităţii curente, poate fi relevată prin abordările contemporane ale sale :

- Pornind de la patrimoniu „...format din ansamblul bunurilor, al drepturilor şi obligaţiilor ce caracterizează situaţia unei entităţi patrimoniale la un moment dat, rezultă că bilanţul prezintă capitalurile titularului de patrimoniu, reprezentate sub dublu aspect: al originii lor - resurse şi al modului de utilizare.

Rezultă ecuaţia economică a bilanţului:

Utilizări = Resurse

Respectiv, pe plan procedural:

Active = Pasive

- Pornind de la finalitatea bilanţului — asigurarea informaţiei necesare analizei economico-financiare, bilanţul poate fi abordat din punct de vedere funcţional:

Prezentarea funcţională a bilanţului2

Funcţia de investiţii Activ imobilizat Capitaluri proprii Funcţia

de

finanţare

Funcţia de exploatare (+) Stocuri

(+) Creanţe clienţi

(-) Datorii faţă de furnizori Datorii financiare

Funcţia de trezorerie Titluri de plasament

disponibilităţi

I.2 Conţinutul şi structura bilanţului

Bilanţul contabil este compus din bilanţul propriu-zis, contul de rezultate, anexa la bilanţ şi raportul de gestiune, potrivit Legii contabilităţii.

Bilanţul este documentul de sinteză în care se prezintă, elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.

În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

Un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.

O datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimentele trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale.

Structurile activului şi pasivului bilanţier rezultă prin agregarea şi consolidarea informaţiilor din contabilitatea curentă, soldurile conturilor sintetice, privind elementele de activ şi pasiv astfel:

A. Active imobilizate;

B. Active circulante;

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Activele circulante nete / datorii curente nete

F. Total active minus datorii

G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. Capital şi rezerve

Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 prezintă următoarea formă pentru bilanţ:

BILANŢ conform IAS 1

ACTIVE

1) Active necurente

Imobilizări corporale

Imobilizări necorporale

Goodwill

Licenţe de fabricaţie

Participaţii puse în echivalenţă

Alte active financiare restricţionate

(2) Active curente

Stocuri

Creanţe comerciale şi de altă natură

Investiţii financiare pe termen scurt

Cheltuieli constatate în avans

Disponibilităţi băneşti şi echivalente

TOTAL ACTIVE (1 + 2)

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII

(1) Capitaluri proprii

Capital emis

Rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul curent

Interese minoritare

(2) Datorii necurente

Datorii purtătoare de dobânzi

Datorii privind impozitele amânate

Datorii privind pensiile personalului

(3) Datorii curente

Datorii comerciale şi de altă natură

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii pe termen scurt purtătoare de dobânzi

Provizioane pentru garanţii

TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII (1 + 2 + 3)

Preview document

Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 1
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 2
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 3
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 4
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 5
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 6
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 7
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 8
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 9
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 10
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 11
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 12
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 13
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 14
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 15
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 16
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 17
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 18
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 19
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 20
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 21
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 22
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 23
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 24
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 25
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 26
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 27
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 28
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 29
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 30
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 31
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 32
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 33
Contabilitatea de închidere a exercițiului - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului.doc

Alții au mai descărcat și

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Proiect de practică - SC Transagra SRL

I. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO – PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA Denumirea si sediul societatii : S.C....

Lucrare practică - SC Vascar SA Vaslui

Cap. I Prezentarea societatii SC VASCAR SA VASLUI 1 Denumire, infiintare SC VASCAR SA Vaslui s-a infiintat in anul 1991 in baza HG 1353 din...

Practică contabilă

1.Scurta prezentare 1.1.Scurt istoric Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. ,,Nechi-mar” S.R.L., societate infiintata in anul 2003 in luna...

Ai nevoie de altceva?